32011D0753[1]

2011/753/EU: A Bizottság határozata ( 2011. november 18. ) a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására szolgáló szabályok és számítási módszerek megállapításáról (az értesítés a C(2011) 8165. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. november 18.)

a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására szolgáló szabályok és számítási módszerek megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 8165. számú dokumentummal történt)

(2011/753/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok hatékony teljesítése érdekében helyénvaló meghatározni a szóban forgó célok alkalmazására vonatkozó szabályokat.

(2) Ezenkívül - a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására és nyomon követésére - meg kell határozni a települési, valamint az építési és bontási hulladék újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy anyagában hasznosított arányának kiszámítására szolgáló módszereket.

(3) A 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének a) pontja bizonyos mértékű rugalmasságot biztosít a tagállamoknak azon településihulladék-áramok tekintetében, amelyekre a célok vonatkoznak. Az említett célok teljesítésének igazolása tekintetében a gyakorlati alkalmazás egyértelművé tétele érdekében azonban indokolt a tagállamok számára konkrét számítási módszereket meghatározni.

(4) Az adminisztratív többletterhek elkerülése érdekében a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására lehetőség szerint a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) alapján benyújtott statisztikák adatait célszerű felhasználni.

(5) Amennyiben hulladékot exportálnak az Unióból, és kellő bizonyossággal megállapítható, hogy az újrahasználatra előkészítés, az újrafeldolgozás vagy a hasznosítás az uniós jogszabályokban előírtakkal egyenértékű módon történt, a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolása céljából indokolt a szóban forgó hulladékot számításba venni.

(6) A célok megerősítésére vagy más hulladékáramokra vonatkozó célok megállapítására irányuló esetleges jövőbeni intézkedések nyomán szükségessé válhat e határozat felülvizsgálata.

(7) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK irányelv 39. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

A 2008/98/EK irányelv 3. cikkében foglalt fogalommeghatározásokon túlmenően e határozat alkalmazásában:

1. "háztartási hulladék": a háztartásokban keletkezett hulladék;

2. "hasonló hulladék": jellegében és összetételében a háztartási hulladékhoz hasonlító hulladék, a termelési hulladékot, valamint a mezőgazdasági és erdészeti hulladékot nem beleértve;

3. "települési hulladék": a háztartási hulladék és a hasonló hulladék;

4. "építési és bontási hulladék": a 2000/532/EK bizottsági határozat (3) mellékletének 17. főcsoportjába tartozó kódoknak megfelelő hulladék a veszélyes hulladékok és a 170504 kategóriában meghatározott, természetesen előforduló anyagok kivételével;

5. "anyagában történő hasznosítás": bármilyen hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás és az üzemanyagként felhasználandó anyagok előállítása céljából történő átalakítás kivételével;

6. "feltöltés": olyan hasznosítási művelet, amelynek során adott célra alkalmas hulladék felhasználásával, hulladéknak nem minősülő anyagokat helyettesítenek kitermeléssel érintett területek helyreállításakor vagy tájrendezéskor.

2. cikk

Általános követelmények

A 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célok teljesítését az alábbiak szerint kell igazolni:

1. A tagállamok az egy naptári év során keletkező hulladékáramok, valamint az újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon átesett hulladékáramok tömegének kiszámításával igazolják a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítését.

2. Az újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy anyagában történő hasznosításon átesett hulladék tömegét az újrahasználatra előkészítési, a végső újrafeldolgozási vagy a másféle végső, anyagában történő hasznosításra irányuló eljárásba bevitt hulladékmennyiség alapján kell kiszámítani. Nem minősül újrafeldolgozási vagy anyagában történő hasznosításra irányuló más műveletnek az az előkészítő művelet, amelyet a hulladék újrafeldolgozásra vagy hasznosításra bocsátása előtt végeznek. Amennyiben a hulladékot elkülönítetten gyűjtik, vagy ha a hulladékválogató üzem által kibocsátott hulladékot jelentős veszteség nélkül küldik újrafeldolgozásra vagy másféle anyagában történő hasznosításra, e hulladék tömege az újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon átesett hulladék tömegének tekinthető.

3. Az újrahasználatra előkészített hulladék mennyiségét bele kell számítani az újrafeldolgozott hulladék mennyiségébe, és azt nem kell külön bejelenteni.

4. Amennyiben a hulladékot valamely másik tagállamba szállítják újrahasználatra előkészítésre, újrafeldolgozásra vagy másféle anyagában történő hasznosításra, e hulladék csak az azt begyűjtő tagállam céljainak teljesítésébe számítható be.

5. Amennyiben újrahasználatra való előkészítésre, újrafeldolgozásra vagy másféle anyagában történő hasznosításra hulladékot exportálnak az Unióból, az csak abban az esetben vehető figyelembe újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon átesett hulladékként, ha kellő bizonyossággal megállapítható, hogy a hulladékszállítás az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) rendelkezéseinek megfelelően történt, különös tekintettel annak 49. cikke (2) bekezdésére.

6. Amennyiben a cél teljesítésének igazolására szolgáló számítási módszer kiterjed a biológiailag lebomló hulladék aerob vagy anaerob kezelésére is, az aerob vagy anaerob kezelésnek alávetett hulladék akkor vehető figyelembe újrafeldolgozott hulladékként, ha a kezelés során olyan komposzt vagy fermentált anyag keletkezik, amelyet - az esetleg szükséges további feldolgozás után - újrafeldolgozott termékként vagy anyagként olyan, talajban történő hasznosítás céljára használnak fel, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös.

3. cikk

Települési hulladék

(1) A 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének a) pontjában a települési hulladék vonatkozásában meghatározott célok teljesítésének igazolására a tagállamok a célértéket az alábbiak egyikére alkalmazzák:

a) háztartási papír-, fém-, műanyag és üveghulladék újrahasználatra előkészítése és újrafeldolgozása;

b) háztartási papír-, fém-, műanyag, üveg- és más egyedi hulladéktípusok, vagy hasonló - más eredetű - hulladék újrahasználatra előkészítése és újrafeldolgozása;

c) háztartási hulladék újrahasználatra előkészítése és újrafeldolgozása;

d) települési hulladék újrahasználatra előkészítése és újrafeldolgozása.

(2) A célértéket az adott tagállam által e cikk (1) bekezdésének megfelelően kiválasztott hulladékáramok teljes hulladékmennyiségére kell alkalmazni.

(3) A tagállamok az (1) bekezdés szerint kiválasztott hulladékáramnak megfelelő, az I. mellékletben meghatározott számítási módszert alkalmazzák.

(4) A települési hulladékra vonatkozó tagállami végrehajtási jelentéseknek meg kell felelniük az I. és a II. mellékletben meghatározott külön követelményeknek.

(5) A tagállamok a 2008/98/EK irányelv 37. cikkének (1) bekezdése szerinti első végrehajtási jelentésben tájékoztatják a Bizottságot az általuk az e cikk (1) bekezdése alapján kiválasztott számítási módszerről.

(6) A tagállamok a 2020-ra vonatkozó végrehajtási jelentés benyújtásáig módosíthatják a kiválasztott számítási módszert, feltéve, hogy biztosítják a bejelentett adatok konzisztenciáját.

4. cikk

Építési és bontási hulladék

(1) A 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének b) pontjában az építési és bontási hulladék vonatkozásában meghatározott cél teljesülésének igazolása érdekében végzett számításokhoz a tagállamok az e határozat III. mellékletében meghatározott módszert alkalmazzák.

(2) Az építési és bontási hulladékra vonatkozó tagállami végrehajtási jelentéseknek meg kell felelniük a III. mellékletben meghatározott külön követelményeknek.

(3) A feltöltési műveletekhez felhasznált hulladék mennyiségét az újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon átesett hulladék mennyiségétől elkülönítve kell bejelenteni. A hulladéknak a feltöltési műveletekben felhasználandó anyagokká való újrafeldolgozását is feltöltésként kell bejelenteni.

5. cikk

A tagállamok jelentéstételi kötelezettsége

(1) A tagállamok a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célok teljesítése tekintetében elért eredményeikről az irányelv 37. cikke szerinti végrehajtási jelentésben számolnak be a Bizottságnak.

(2) Végrehajtási jelentésükben a tagállamok a kiválasztott hulladékáramok újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és anyagában történő hasznosítására vonatkozó adatokat vagy a hároméves jelentéstételi időszak mindegyik évére vonatkozóan, vagy a 2150/2002/EK rendelet I. mellékletének 5. szakaszában meghatározott jelentéstételi évekre vonatkozóan adják meg.

(3) A 2020-ra vonatkozó végrehajtási jelentésükben a tagállamok a kiválasztott hulladékáramok 2020-ban keletkezett, újrafeldolgozott vagy hasznosított mennyisége vonatkozásában igazolják a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítését.

(4) A tagállamok az e határozattal előírt adatokat és metaadatokat elektronikus formában, az Eurostat által kidolgozott adatcsereszabvány szerint küldik meg a Bizottságnak.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 18-án.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja

(1) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

(2) HL L 332., 2002.12.9., 1. o.

(3) HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

(4) HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

I. MELLÉKLET

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS CÉLÉRTÉK TELJESÜLÉSÉNEK IGAZOLÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT SZÁMÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, E HATÁROZAT 3. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI MÓDSZEREK

SZÖVEG HIÁNYZIK

II. MELLEKLET

TELEPÜLESI HULLADEKOK ES AZ I. MELLEKLET SZERINTI 1., 2. ES 3. SZAMITASI MODSZER RELEVANS FORRASAI

Hulladék keletkezési helye
HáztartásokKisvállalkozásokÉttermek, étkezdékKözterületekEgyéb
(nevezze meg)
HulladékanyagokA 2000/532/EK bizottsági határozat szerinti hulladékkód
Papír és karton20 01 01, 15 01 01
Fémek20 01 40, 15 01 04
Műanyag20 01 39, 15 01 02
Üveg20 01 02, 15 01 07
Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék20 01 08
Jelezze, hogy ez tartalmazza-e a háztartásokban komposztált hulladékot:
Biológiailag lebomló kerti és parkokból származó hulladék20 02 01
Jelezze, hogy ez tartalmazza-e a háztartásokban komposztált hulladékot:
Biológiailag nem lebomló kerti és parkokból származó hulladék20 02 02, 20 02 03
Fa20 01 38, 15 01 03
Textíliák20 01 10, 20 01 11, 15 01 09
Elemek és akkumulátorok20 01 34, 20 01 33*
Kiselejtezett berendezések20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
Egyéb települési hulladék20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06
A fentiekben nem említett települési hulladék (nevezze meg):

III. MELLÉKLET

AZ EPITESI ES BONTASI HULLADEKKAL KAPCSOLATOS CELERTEK TELJESÜLESENEK IGAZOLASA ERDEKEBEN VEGZETT SZAMITASOKRA VONATKOZO, E HATAROZAT 4. CIKKENEK (1) BEKEZDESE SZERINTI MODSZEREK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0753 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0753&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék