32006R1013[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete ( 2006. június 14. ) a hulladékszállításról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

(2006. június 14.)

a hulladékszállításról

I. CÍM

ALKALMAZÁSI KÖR ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Alkalmazási kör

Ezt a rendeletet az alábbi hulladékszállításokra kell alkalmazni:

a) a tagállamok közötti szállítás, amely Közösségen belül vagy harmadik országokon keresztül történik;

b) harmadik országokból a Közösségbe történő behozatal;

c) a Közösségből harmadik országokba történő kivitel;

d) valamely harmadik országból egy másikba, a Közösség területén történő átszállítás.

Az alábbiak nem tartoznak e rendelet hatálya alá:

a) a hajók vagy tengeri fúrótornyok szokásos működése közben keletkező hulladékok partra történő kirakása, beleértve a szennyvizet és visszamaradt anyagokat is, amennyiben az ilyen hulladék az 1978-as jegyzőkönyvvel módosított 1973-as, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (Marpol 73/78), vagy más kötelező erejű nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozik;

b) a járműveken, vonatokon, repülőgépek és hajók fedélzetén keletkező hulladék a hasznosítás, vagy ártalmatlanítás érdekében történő kirakásáig;

c) a radioaktív hulladékok tagállamok közötti szállításának, a Közösség területére történő be-, illetve az onnan történő kiszállításnak felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 3-i 92/3/Euratom tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikkének meghatározása szerinti radioaktív hulladékok szállítmányai;

d) azok a hulladékszállítások, amelyekre az 1774/2002/EK rendelet engedélyezésre vonatkozó követelményei vonatkoznak;

e) a 2006/12/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii., iv. és v. alpontjában említett hulladékok szállítása, ha azokra olyan más jogszabály vonatkozik, amely hasonló rendelkezéseket tartalmaz;

f) az Antarktisz-egyezmény környezetvédelmi jegyzőkönyve (1991) követelményei szerinti, a Közösség területére irányuló hulladékszállítmányok;

g) fegyveres erők vagy a segélyszervezetek által válsághelyzetben, béketeremtő vagy békefenntartó műveletek során termelt hulladéknak a Közösségbe történő behozatala, amennyiben a hulladékot az érintett fegyveres erők vagy a segélyszervezetek, vagy azok nevében eljárva, közvetlenül vagy közvetve szállítják a célországba. Ilyen esetekben az átszállítás és a Közösségben található célország valamennyi illetékes hatóságát előzetesen értesíteni kell a szállításról, illetve a célországról;

h) a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 2 ) összhangban geológiai tárolásra szánt CO2 szállítása;

i) a 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) alkalmazási körébe tartozó, valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajók.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "hulladék": a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hulladék;

2. "veszélyes hulladék": a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott hulladék ( 4 );

3. "hulladékkeverék": két- vagy többfajta hulladék szándékos vagy véletlen összekeveréséből származó hulladék, amely a III., IIIB., IV. és IVA. mellékletben nem egy kód alá tartozik. Az olyan hulladékszállítmány, amely két- vagy többfajta hulladékból áll, de ahol az egyes hulladékfajták egymástól el vannak különítve, nem hulladékkeverék;

4. "ártalmatlanítás": a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti ártalmatlanítás;

5. "ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek": a 2006/12/EK irányelv IIA. mellékletében meghatározott D 13-D 15 jelű ártalmatlanítási műveletek;

6. "hasznosítás": a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti hasznosítás;

7. "hasznosítást megelőző előkészítő műveletek": a 2006/12/EK irányelv IIB. mellékletében meghatározott R 12-R 13 jelű hasznosítási műveletek;

7a. "újrahasználat": a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) 3. cikkének 13. pontjában meghatározottak szerinti újrahasználat;

8. "környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás": mindazon gyakorlati lépések összességének megtétele annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékgazdálkodás oly módon valósuljon meg, amely óvja az emberi egészséget és a környezetet a hulladék által esetlegesen okozott káros hatásokkal szemben;

9. "termelő": akinek a tevékenysége során hulladék keletkezik ("eredeti termelő") és/vagy bárki, aki előkészítő feldolgozási folyamatot, keverést vagy egyéb olyan műveletet végez, ami ezen hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez ("új termelő") (a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti meghatározás alapján);

10. "birtokos": a hulladék termelője vagy az a természetes vagy jogi személy, akinek a hulladék a birtokában van (a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti meghatározás alapján);

11. "begyűjtő": aki a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti meghatározás szerinti hulladékgyűjtéssel foglalkozik;

12. "kereskedő" aki a vezető szerepet játssza a hulladék megvásárlásánál és azt követő eladásánál, ideértve azokat a kereskedőket is, akik nem lesznek fizikailag a hulladék birtokosai, a 2006/12/EK irányelv 12. cikke szerint;

13. "közvetítő": aki mások nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azokat az közvetítőket is, akik nem lesznek fizikailag a hulladék birtokosai, a 2006/12/EK irányelv 12. cikke szerint;

14. "címzett": az a célország joghatósága alá tartozó személy vagy vállalkozás, akihez vagy amelyhez a hulladékot hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából elszállítják;

15. "bejelentő": a) egy tagállamból származó szállítmány esetében, az az e tagállam joghatósága alá tartozó természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a hulladékot elszállítani vagy elszállíttatni szándékozik, és akire vagy amelyre a bejelentési kötelezettség vonatkozik. A bejelentő az alábbi felsorolás sorrendje szerint kiválasztott személy vagy testület: i. az eredeti termelő; vagy ii. az az engedéllyel rendelkező új termelő, aki a szállítást megelőzően hajt végre műveleteket; vagy iii. az az engedéllyel rendelkező begyűjtő, aki a különböző kismennyiségű, azonos típusú, változó forrásokból begyűjtött hulladékból összeállítja a szállítmányt, amelynek kiindulási pontja egy meghatározott bejelentett helyen van; vagy iv. az a nyilvántartásba vett kereskedő, akit az i., ii. és iii. pontban meghatározott elsődleges/eredeti termelő, új termelő vagy engedéllyel rendelkező begyűjtő írásban meghatalmazott, hogy mint bejelentő járjon el a nevében; v. az a nyilvántartásba vett közvetítő, akit az i., ii. és iii. pontban meghatározott eredeti termelő, új termelő vagy engedéllyel rendelkező begyűjtő írásban meghatalmazott, hogy mint bejelentő járjon el a nevében; vi. amennyiben az i., ii., iii., iv., és adott esetben az v. pontban meghatározott személyek nem ismertek, vagy fizetésképtelenek, a birtokos. Abban az esetben, ha a iv. vagy v. alpontban meghatározott bejelentő nem teljesíti a 22-25. cikkben megállapított visszavételi kötelezettségét, e visszavételi kötelezettség céljából a kereskedőt, vagy közvetítőt a nevében történő eljárásra felhatalmazó, az i., ii. és iii. pontokban meghatározott eredeti termelőt, új termelőt vagy engedéllyel rendelkező begyűjtőt kell megfelelően bejelentőnek tekinteni. A iv. vagy v. pontban meghatározott kereskedő, vagy közvetítő által bejelentett illegális szállítás esetén a kereskedőt, vagy közvetítőt felhatalmazó, az i., ii. és iii. pontban meghatározott személyt e rendelet alkalmazásában bejelentőnek kell tekinteni; b) nem tagállamból származó hulladéknak a Közösség területére történő behozatala vagy a Közösség területén át történő szállítása esetén a küldő ország joghatósága alá tartozó következő természetes vagy jogi személyek valamelyike, aki a hulladékot szállítani, illetve szállíttatni kívánja, vagy szállította, illetve szállíttatta: i. a küldő ország törvényei által kijelölt személy; vagy ha ilyen kijelölésére nem került sor; ii. a kivitel idején a hulladék birtokosa;

16. " Bázeli Egyezmény": a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló, 1989. március 22-i Bázeli Egyezmény;

17. "OECD-határozat": az OECD Tanácsának a hasznosításra szánt hulladék országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló C(92)39 végleges határozatának felülvizsgálatáról szóló C(2001)107 végleges határozata.

18. "illetékes hatóság": a) tagállam esetében, a tagállam által az 53. cikknek megfelelően kijelölt szerv; vagy b) olyan nem tagállam esetében, amely a Bázeli Egyezményben részes fél, az ezen ország által az egyezmény alkalmazásában, annak 5. cikkével összhangban kijelölt illetékes hatóság; vagy c) bármely, az a) és b) pont alá nem tartozó ország esetében az érintett ország vagy régió által kijelölt illetékes hatóság, vagy ha ilyen kijelölésére nem került sor, az országnak, vagy adott esetben a régiónak, az a szabályozó hatósága, amely joghatósággal rendelkezik az esettől függően a hasznosításra vagy ártalmatlanításra szánt, illetve a tranzit hulladékszállítások felett;

19. "a küldő ország illetékes hatósága": annak a területnek az illetékes hatósága, ahonnan a szállítmányt küldik, vagy küldeni kívánják;

20. "a célország illetékes hatósága": annak a területnek az illetékes hatósága, ahová a szállítmányt küldik, vagy küldeni kívánják, vagy ahol a hulladékot egy egyetlen ország nemzeti joghatósága alatt sem álló területen történő hasznosítás vagy ártalmatlanítás érdekében előzetesen felrakták;

21. "tranzitország illetékes hatósága": a küldő, illetve a célországtól eltérő azon ország illetékes hatósága, amelyen keresztül a szállítmányt átszállítják, vagy át kívánják szállítani;

22. "küldő ország": bármely ország, ahonnan hulladék elszállítását tervezik vagy végzik;

23. "célország": bármely ország, amelybe a hulladékok beszállítását tervezik vagy végzik hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, vagy ahol a hulladékot egy egyetlen ország nemzeti joghatósága alatt sem álló területen történő hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából felrakták;

24. "tranzitország": bármely, a küldő országon vagy a célországon kívüli ország, melynek területén keresztül hulladékok szállítását tervezik vagy végzik;

25. "egy ország nemzeti joghatósága alatt álló terület": bármely szárazföldi vagy tengeri területet, amelyen egy állam a nemzetközi joggal összhangban az emberi egészség vagy a környezet védelme tekintetében közigazgatási vagy szabályozási hatáskört gyakorol;

26. "tengerentúli országok és területek": a 2001/822/EK határozat IA. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek;

27. "közösségi kiviteli vámhivatal": a Közösségi Vámkódex lùtrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rende|et ( 6 ) 161. cikke (5) bekezdésének meghatározása szerinti vámhivatql;

28. "a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal": a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 7 ) 793. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerinti vámhivatal;

29. "a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal": a 2913/92/EGK rendelet 38. cikke (1) bekezdése szerinti vámhivatal, amelyekhez a hulladékot a Közösség vámterületére beléptetés céljából be kell szállítani;

30. "behozatal": a hulladék bármely módon történő belépése a Közösség területére, kivéve a Közösségen át történő tranzitját;

31. "kivitel": a hulladék bármely módon történő kilépése a Közösség területéről, kivéve a Közösségen át történő tranzitját;

32. "tranzit": a hulladéknak egy vagy több, a küldő és célországtól eltérő országon történő átszállítása vagy tervezett átszállítása;

33. "fuvarozás": a hulladék közúti, vasúti, légi, tengeri vagy belföldi folyami úton történő fuvarozása;

34. "szállítás": a hasznosításra vagy ártalmatlanításra szánt hulladék szállítása, amelyet az alábbi területekre terveznek, vagy azokon történik: a) két ország között; vagy b) egy ország és tengerentúli országok és területek, vagy más, az említett ország védelme alatt álló területek között; vagy c) egy ország és egy olyan szárazföldi terület között, amely a nemzetközi jog alapján egyetlen országnak sem része; vagy d) egy ország és az Antarktisz között; vagy e) egy országból, bármely fent említett területen keresztül; vagy f) egy országon belül, bármely fent említett területen keresztül, ha egy azonos országban kezdődik és végződik; vagy g) egy ország joghatósága alatt sem álló földrajzi területről egy országba;

35. "illegális szállítás": az olyan hulladékszállítás, amelyet úgy bonyolítanak le, hogy: a) nem jelentik be azt az e rendeletben előírt módon az összes érintett illetékes hatóságnak; vagy b) az e rendeletben előírt módon az érintett illetékes hatóságok hozzájárulása nélkül; vagy c) az érintett illetékes hatóságok hozzájárulását hamisítással, megtévesztéssel vagy csalással szerzik meg; vagy d) a bejelentőlapon vagy a kísérő dokumentumban külön fel nem tüntetett módon történik; vagy e) az közösségi vagy nemzetközi szabályokat sértő hasznosításhoz vagy ártalmatlanításhoz vezet; vagy f) ellentétes a 34., 36., 39., 40., 41. és 43. cikkel; vagy g) amely a 3. cikk (2) és (4) bekezdésében említett hulladékszállítással összefüggésben az alábbiak egyikéből ered: i. a hulladékról kiderült, hogy a III, IIIA. vagy IIIB. mellékletben nem szerepel; vagy ii. a 3. cikk (4) bekezdésének megsértése; iii. a szállítás a VII. mellékletben szabályozott dokumentumban fel nem tüntetett módon történik;

35a. "ellenőrzés": olyan intézkedések, amelyeket a résztvevő hatóság az arról való megbizonyosodás érdekében hajt végre, hogy valamely létesítmény, vállalkozás, közvetítő, kereskedő, hulladékszállítmány vagy a hozzá kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás megfelel-e az ebben a rendeletben megállapított vonatkozó követelményeknek.

II. CÍM

A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSOK HARMADIK ÁLLAMON KERESZTÜL VAGY ANÉLKÜL

3. cikk

Általános eljárási keretek

Az alábbi hulladékok szállítása az e cím rendelkezéseiben meghatározott előzetes írásos bejelentéshez és hozzájáruláshoz kötött:

a) ha ártalmatlanítási művelet elvégzése céljából történik: minden hulladék;

b) ha hasznosítási művelet elvégzése céljából történik: i. a IV. mellékletben felsorolt hulladékok, melyek magukban foglalják többek között a Bázeli Egyezmény II. és VIII. mellékletében felsorolt hulladékokat is; ii. a IVA. mellékletben felsorolt hulladékok; iii. azok a hulladékok, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. mellékletben nem egy kód alá soroltak be; iv. azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. mellékletben nem egy kód alá soroltak be, kivéve a IIIA. mellékletben felsoroltakat.

Az alábbi hasznosításra szánt hulladékok szállítására a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények vonatkoznak, ha a szállított hulladék mennyisége meghaladja a 20 kg-ot:

a) a III. vagy IIIB. mellékletben felsorolt hulladék;

b) azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III. mellékletben nem egy kód alá soroltak be, és két vagy több, a III. mellékletbe sorolt hulladék keverékei, feltéve hogy e keverékek összetétele nem akadályozza a környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításukat, és feltéve hogy ezeket a keverékeket a IIIA. melléklet felsorolja, az 58. cikkel összhangban.

1. FEJEZET

Az előzetes írásbeli bejelentés és hozzájárulás

4. cikk

A bejelentés

Ha a bejelentő a 3. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett módon kíván hulladékot szállítani, ezt előzetesen írásban bejelentést kell tennie a küldő ország illetékes hatósága részére, illetve azon keresztül, és általános bejelentés megtétele esetén meg kell felelnie a 13. cikkben foglaltakkal.

A bejelentés megtétele során az alábbi követelményeknek kell teljesülni:

1. A bejelentőlap és a kísérő dokumentum: A bejelentés az alábbi okmányokkal történik: a) az IA. melléklet szerinti bejelentőlap; és b) az IB. melléklet szerinti kísérő dokumentum. Bejelentéskor a bejelentőnek ki kell töltenie a bejelentőlapot, és, ahol szükséges, a kísérő dokumentumot. Amennyiben a bejelentő nem az eredeti termelő a 2. cikk 15. pontja a) pontjának i. alpontja értelmében, a bejelentőnek gondoskodnia kell arról, hogy a termelő vagy a 2. cikk 15. pontja a) pontjának ii. vagy iii. alpontjában szereplő személyek egyike, ha ez megoldható, szintén aláírja az IA. melléklet szerinti bejelentőlapot. A bejelentőlap és a kísérő dokumentum megjelentetéséről a küldő állam illetékes hatósága gondoskodik.

2. A bejelentőlapon és a kísérő dokumentumban szereplő információk és dokumentáció: A bejelentő köteles a bejelentőlapon feltüntetni vagy ahhoz csatolni a II. melléklet 1. részében felsorolt információkat és dokumentumokat. A bejelentő a bejelentés idején lehetséges mértékben köteles a kísérő dokumentuban feltüntetni vagy ahhoz csatolni a II. melléklet 2. részében felsorolt információkat és dokumentumokat. A bejelentést akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a küldő ország illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy a bejelentőlapot és a kísérő dokumetumot az első albekezdésnek megfelelő módon töltötték ki.

3. Kiegészítő információk és dokumentáció: Bármely érdekelt illetékes hatóság kérésére, a bejelentő köteles kiegészítő információkkal és dokumentációval is szolgálni. A kérhető kiegészítő információk és dokumentáció felsorolását a II. melléklet 3. része tartalmazza. A bejelentést akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a célország illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy a bejelentőlapot és a kísérő dokumentumot kitöltötték, és a II. melléklet 1. és 2. részében felsorolt információkat és dokumentációt csatolták, továbbá e bekezdésnek megfelelően és a II. melléklet 3. részében felsorolt módon kért kiegészítő információt és dokumentációt átadták.

4. A bejelentő és a címzett közötti szerződés megkötése: A bejelentő az 5. cikkben foglalt szerződést köti meg a címzettel a bejelentett hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására. A szerződés bizonyítékát vagy a létezését tanúsító nyilatkozatot az IA. melléklettel összhangban a bejelentéssel egyidejűleg át kell adni az érintett illetékes hatóságoknak. A bejelentő vagy a címzett köteles az érintett illetékes hatóságok kérésére a szerződés, vagy a bizonyíték másolatát átadni, az illetékes hatóságot kielégítő módon.

5. Pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték létesítése: A 6. cikkben foglaltak szerint pénzügyi garanciát, vagy azzal egyenértékű biztosítékot kell nyújtani. A bejelentő köteles ilyen értelmű nyilatkozatot tenni az IA. melléklet szerinti bejelentőlap megfelelő részének kitöltésével. A pénzügyi garanciát, vagy azzal egyenértékű biztosítékot (vagy, ha az illetékes hatóság ehhez hozzájárul, a garancia vagy biztosíték igazolását vagy a létezését tanúsító nyilatkozatot) a bejelentőlap részeként a bejelentéskor kell szolgáltatni, vagy ha az illetékes hatóság a nemzeti jogszabályoknak megfelelően hozzájárul, a szállítás megkezdése előtt.

6. A bejelentés tartalma: A bejelentés kiterjed a hulladéknak az eredeti küldési helyéről kezdődő szállítására, beleértve a végleges hasznosítását és ártalmatlanítását, valamint az azokat megelőző előkészítő műveleteket is. Ha egy, az első célországtól eltérő országban további végleges hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletekre, illetve az azokat megelőző további előkészítő műveletekre kerül sor, a bejelentésben fel kell tüntetni a végleges kezelési műveletet és rendeltetési helyet, és a 15. cikk f) pontját kell rá alkalmazni. Minden bejelentés csak egy hulladékazonosító kódra vonatkozhat, kivéve az alábbi eseteket: a) azok a hulladékok, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. melléklet nem egy kód alá soroltak be. Ebben az esetben csak egy hulladékot szabad megjelölni; b) azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. melléklet nem egy kód alá soroltak be, kivéve a IIIA. mellékletben felsoroltakat. Ebben az esetben, fontossági sorrendben fel kell tüntetni a hulladék minden egyes összetevőjének a kódját.

5. cikk

Szerződés

A szerződésben meg kell határozni az alábbi kötelezettségeket:

a) a 22. cikknek és a 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően a bejelentőnek azon kötelezettsége, hogy visszavegye a hulladékot, ha a szállítást vagy a hasznosítást vagy ártalmatlanítást nem az eredeti szándéknak megfelelően, vagy illegális szállításként hajtják végre;

b) a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően a címzettnek azon kötelezettsége, hogy hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa a hulladékot, ha a szállítást illegális szállításként hajtják végre;

c) a létesítménynek azon kötelezettsége, hogy a 16. cikk e) pontjának megfelelően igazolást adjon arról, hogy a hulladékot a bejelentésnek, és az abban megállapított feltételeknek, valamint e rendelet követelményeinek megfelelően hasznosították vagy ártalmatlanították.

Ha a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletre szánják, a szerződésnek a következő kiegészítő kötelezettségeket kell tartalmaznia:

a) a 15. cikk d) pontjának, és adott esetben a 15. cikk e) pontjának megfelelően a rendeltetési létesítménynek tanúsítani kell, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása a bejelentésnek, és az abban szereplő feltéte leknek, valamint e rendelet követelményeinek megfelelően megtörtént; és

b) adott esetben a címzettnek bejelentést kell tennie az eredeti küldő ország eredetileg illetékes hatóságánál a 15. cikk f) pontja ii. alpontjának megfelelően.

6. cikk

Pénzügyi garancia

Minden bejelentési kötelezettség alá tarozó hulladék szállítása pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték nyújtásához kötött, amelynek az alábbiakat kell fedeznie:

a) fuvarozási költségek;

b) a hasznosítás vagy ártalmatlanítás költségei, beleértve a szükséges megelőző előkészítő műveletek költségét is; és

c) 90 napos tárolás költsége.

A pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot az alábbiakkal kapcsolatosan felmerülő költségek fedezésére szánják:

a) azokban az esetekben, amikor a szállítás, vagy a hasznosítás, vagy az ártalmatlanítás nem fejeződhet be az eredeti szándéknak megfe|elően, a 22. cikkben említett módon; és

b) azokban az esetekben, amikor a szállítást, vagy hasznosítást, vagy az ártalmatlanítást illegálisan hajtják végre, a 24. cikkben említett módon.

A pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot a küldő ország illetékes hatósága hagyja jóvá a forma, a szöveg és a fedezet összege tekintetében.

Mindazonáltal, a Közösségbe történő behozatal esetén, a közösségi célország illetékes hatósága felülvizsgálja a fedezet összegét, és, szükség esetén, kiegészítő pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot hagy jóvá.

A pénzügyi garanciának vagy azzal egyenértékű biztosítéknak érvényesnek kell lennie, és fedezetet kell nyújtania a bejelentett szállításra és a bejelentett hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezésére.

A pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot fel kell szabadítani, ha az érintett illetékes hatóság megkapta a 16. cikk e) pontjában, vagy adott esetben, hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet vonatkozásában a 15. cikk e) pontjában említett tanúsítványt.

A 13. cikk szerinti általános bejelentés esetén az általános bejelentés egészére történő fedezet nyújtása helyett az általános bejelentés részeire fedezetet nyújtó pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték is nyújtható. Ilyen esetekben a pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot a legkésőbb az általuk fedezett bejelentett szállítás kezdetekor kell alkalmazni a szállítmányra.

A pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot fel kell szabadítani, ha az érintett illetékes hatóság az adott hulladékra megkapta a 16. cikk e) pontjában, vagy adott esetben, hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet vonatkozásában a 15. cikk e) pontjában említett tanúsítványt. A (6) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó.

7. cikk

A bejelentésnek a küldő ország illetékes hatósága általi továbbítása

Ha a bejelentést nem az előírásoknak megfelelően tették meg, a küldő ország illetékes hatósága a 4. cikk 2. pontjának második albekezdésével összhangban információt és dokumentációt kér a bejelentőtől.

Ezt a bejelentés kézhezvételét követő három munkanapon belül kell megtenni.

Ilyen esetekben a küldő ország illetékes hatóságának a kért információ és/vagy dokumentáció kézhezvételét követően három munkanap áll a rendelkezésére az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére.

A 4. cikk 2. pontjának második albekezdése szerinti előírásoknak megfelelően megtett bejelentést követően a küldő ország illetékes hatósága három munkanapon belül dönthet úgy is, hogy nem foglalkozik a bejelentéssel, ha a 11. és 12. cikknek megfelelően kifogásai vannak a szállítással szemben.

A döntéséről és ezekről a kifogásokról haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt.

8. cikk

Az érintett illetékes hatóságok általi információ- és dokumentációkérés és a célország illetékes hatósága általi visszaigazolás

9. cikk

A célország, a küldő ország és a tranzitország illetékes hatóságának hozzájárulása és a szállítási, hasznosítási vagy ártalmatlanítási határidők

A célország, a küldő ország és a tranzitország illetékes hatóságának a célország illetékes hatóságának a 8. cikknek megfelelő visszaigazolása megküldésétől számítva 30 nap áll a rendelkezésére, hogy a bejelentett szállítás tekintetében megfelelő indokolással ellátott, írásbeli határozatot hozzon az alábbiak valamelyikéről:

a) feltétel nélküli hozzájárulás;

b) a 10. cikknek megfelelő, feltételekhez kötött hozzájárulás; vagy

c) a 11. és 12. cikknek megfelelő kifogások emelése.

Hallgatólagos hozzájárulást lehet feltételezni az illetékes tranzithatóság részéről, ha az említett 30 napos határidőn belül nem nyújt be kifogást.

Az illetékes hatóságok visszavonják a hozzájárulást, amennyiben a tudomásukra jut, hogy:

a) a hulladék összetétele nem azonos azzal, amit bejelentettek; vagy

b) a szállításra előírt feltételeket nem tartották be; vagy

c) a hulladékot nem a műveletet végrehajtó létesítményre szóló engedéllyel megegyező módon hasznosították vagy ártalmatlanították; vagy

d) a hulladék szállítására, hasznosítására vagy ártalmatlanítására nem a bejelentőlapon és a kísérő dokumentumban szereplő, vagy azokhoz csatolt információnak megfelelően kerül vagy került sor.

10. cikk

A szállítás feltételei

A feltételeket a feltételeket megállapító illetékes hatóság írásban köteles közölni a bejelentővel, egyidőben másolatot küldve az érintett illetékes hatóságok részére is.

A feltételeket az érintett illetékes hatóság köteles a bejelentőlapon feltüntetni, vagy ahhoz csatolni.

11. cikk

Az ártalmatlanításra szánt hulladék szállításával szembeni kifogás

Ha bejelentés érkezett egy tervezett ártalmatlanításra szánt hulladékszállítmányról, a célország és a küldő ország illetékes hatóságai, a 8. cikkel összhangban, a célország illetékes hatósága által kiadott visszaigazolás elküldésének időpontját követő 30 napon belül, az alábbi indokok közül egy vagy több alapján, a Szerződéssel összhangban kifogást emelhet:

a) a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás nem lenne összhangban a 2006/12/EK irányelvben foglalt, Közösségi és nemzeti szinten végrehajtandó közelség elvével, a hasznosítás elsőbbségével és az önellátás elvével, amelyek alapján a hulladékszállítás általában és részlegesen is megtiltható, vagy szisztematikusan kifogás emelhető ellene; vagy

b) a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás nem lenne összhangban a környezetvédelemre, közrendre, közbiztonságra vagy egészségvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal a kifogással élő országban véghezvitt cselekményekkel kapcsolatban; vagy

c) a bejelentőt vagy a címzettet már korábban elítélték illegális hulladékszállítás vagy más, környezetvédelemmel kapcsolatos jogellenes cselekmény miatt. Ebben az esetben a küldő ország és a célország illetékes hatóságai a nemzeti jogszabályokkal összhangban elutasíthatnak minden, az érintett személlyel kapcsolatos szállítást; vagy

d) a bejelentő vagy a létesítmény korábbi szállítások során ismételten megszegte a 15. és 16. cikk rendelkezéseit; vagy

e) a tagállam élni kíván a Bázeli Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése szerinti azon jogával, hogy megtiltja a veszélyes, vagy az Egyezmény II. mellékletében felsorolt egyéb hulladék behozatalát; vagy

f) a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás ellentétben áll az érintett tagállam(ok), illetve a Közösség által megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségekkel; vagy

g) a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás nincs összhangban a 2006/12/EK irányelvvel és különösen annak 5. és 7. cikkével földrajzi körülmények és annak figyelembevételekor, hogy bizonyos hulladékfajtákhoz különleges berendezésekre van szükség: i. annak érdekében, hogy közösségi és nemzeti szinten is teljesüljön az önellátás elve; ii. olyan esetekben, amikor a létesítménynek egy közelebbi forrásból származó hulladékot kell ártalmatlanítania, és az illetékes hatóság elsőbbséget ad az ilye~ hulladéknak; vagy iii. annak biztosítására, hogy a szállítmányok összhangban legyenek a hulladékgazdálkodási tervekkel; vagy

h) a hulladékot olyan létesítményben fogják kezelni, amely 96/61/EK irányelv hatálya alá tartozik, de nem alkalmazza a létesítmény engedélyének megfelelően az említett irányelv 9. cikke (4) bekezdésében meghatározott elérhető legjobb technikákat; vagy

i) a hulladék magánháztartásokból begyűjtött, vegyes települési hulladék (hulladékbejegyzés: 20 03 01); vagy

j) az érintett hulladékot nem a közösségi jogban megállapított ártalmatlanítási műveletekre vonatkozó jogilag kötelező erejű környezetvédelmi szabványai betartásával kezelnék (azokban az esetekben is, ha ideiglenes eltéréseket engedélyeztek).

A célország illetékes hatósága együttműködik a küldő ország illetékes hatóságával, ha az úgy ítéli meg, hogy ezt a bekezdést, és nem az (1) bekezdés a) pontját kell alkalmazni, a kérdés kétoldalú megoldása érdekében.

Ha nem tudnak kielégítő megoldást találni, az ügyet bármely tagállam a Bizottság elé viheti. A kérdésben ezt követően az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell határozatot hozni.

12. cikk

A hasznosításra szánt hulladék szállításával szembeni kifogás

Ha bejelentés érkezett egy tervezett hasznosításra szánt hulladékszállítmányról, a célország és a küldő ország illetékes hatóságai, a 8. cikkel összhangban, a célország illetékes hatósága által kiadott visszaigazolás elküldésének időpontját követő 30 napon belül, az alábbi indokok közül egy vagy több alapján, a Szerződéssel összhangban kifogást emelhet:

a) a tervezett szállítás vagy hasznosítás nem lenne összhangban a 2006/12/EK irányelvvel és különösen annak 3., 4., 7. és 10. cikkével; vagy

b) a tervezett szállítás vagy hasznosítás nem lenne összhangban a környezetvédelemre, közrendre, közbiztonságra vagy egészségvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal a kifogással élő országban véghezvitt cselekményekkel kapcsolatban; vagy

c) a tervezett szállítás vagy hasznosítás nem lenne összhangban a küldő ország hulladékhasznosításra vonatkozó nemzeti jogszabályaival, ideértve azt az esetet is, amikor a tervezett szállítás olyan létesítményben történő hasznosításra szánt hulladékkal kapcsolatos, amely az adott hulladékra alacsonyabb kezelési szabványokkal rendelkezik, mint a küldő ország létesítményei, a belső piac megfelelő működésének biztosítása mellett; Ez nem alkalmazható, ha: i. létezik közösségi jogszabály, különösen a hulladékra vonatkozóan, és ha a közösségi jogszabályt átültető nemzeti jogszabály által előírt követelmények legalább olyan szigorúak, mint a közösségi jogszabályban megállapított követelmények; ii. a célországban a hasznosítási művelet olyan feltételek mellett megy végbe, melyek nagymértékben egyenértékűek a küldő ország nemzeti jogszabályaiban előírtakkal; iii. a küldő országnak az i. pont alá tartozóktól eltérő nemzeti jogszabályait, nem jelentették be a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásainak szabályairól szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK irányelvvel ( 8 ) összhangban, ahol ezt az említett irányelv megköveteli; vagy

d) a bejelentőt vagy a címzettet már korábban elítélték illegális hulladékszállítás vagy más, környezetvédelemmel kapcsolatos jogellenes cselekmény miatt. Ebben az esetben a küldő ország és a célország illetékes hatóságai a nemzeti jogszabályokkal összhangban elutasíthatnak minden, az érintett személlyel kapcsolatos szállítást; vagy

e) a bejelentő vagy a létesítmény korábbi szállítások során ismételten megszegte a 15. és 16. cikk rendelkezéseit;

f) a tervezett szállítás vagy hasznosítás ellentétben áll az érintett tagállam(ok) vagy a Közösség által megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségekke|; vagy

g) a hasznosítható és a nem hasznosítható hulladék aránya, a véglegesen hasznosítható anyagok becsült értéke vagy a hasznosítás költsége és a nem hasznosítható hányad ártalmatlanításának a költsége gazdasági és/vagy környezetvédelmi szempontokra tekintettel nem indokolja a hasznosítást; vagy

h) a szállított hulladékot ártalmatlanításra és nem a hasznosításra szánták; vagy

i) a hulladékot olyan létesítményben fogják kezelni, amely a 96/61/EK irányelv hatálya alá tartozik, de nem alkalmazza a létesítmény engedélyének megfelelően az említett irányelv 9. cikke (4) bekezdésében meghatározott elérhető legjobb technikákat; vagy

j) az érintett hulladékot nem a közösségi jogban megállapított hasznosítási műveletekre vonatkozó jogilag kötelező erejű környezetvédelmi szabványai vagy jogilag kötelező hasznosítási vagy újrafeldolgozási követelmények betartásával kezelnék (azokban az esetekben is, ha ideiglenes eltéréseket engedélyeztek); vagy

k) az érintett hulladékot nem a 2006/12/EK irányelv 7. cikke alapján kidolgozott hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően kezelnék, a közösségi jog által megállapított jogilag kötelező hasznosítási vagy újrafeldolgozási követelmények végrehajtásának biztosítása érdekében.

13. cikk

Az általános bejelentés

A bejelentő általános bejelentést is benyújthat több szállítmányra vonatkozóan, ha minden egyes szállítmányban:

a) a hulladék lényegében hasonló fizikai vagy kémiai jellemzőkkel rendelkezik; és

b) a hulladékot ugyanannak a címzettnek és ugyanabba a létesítménybe szállítják; és

c) a bejelentőlapban feltüntetett szállítási útvonal azonos.

Ha előre nem látható körülmények következtében nem lehet ugyanazon az útvonalon szállítani, a bejelentő, amint lehet, köteles erről értesíteni az érintett illetékes hatóságokat, és, amennyiben lehetséges, még a szállítás megkezdése előtt, ha már ismeretes a módosítás szükségessége.

Amennyiben az útvonal-módosítás a szállítás megkezdése előtt tudott, és az általános bejelentés által érintettektől eltérő hatóságokat is érint, az általános bejelentés nem használható fel, és új bejelentést kell benyújtani.

14. cikk

Előzetes hozzájárulással rendelkező hasznosító létesítmények

A célországnak az egyes hasznosító létesítmények feletti hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságai előzetes hozzájárulás megadásáról dönthetnek ezekre a létesítményekre vonatkozóan.

Az ilyen határozat hatályát egy meghatározott időszakra kell korlátozni, és az bármikor visszavonható.

Azok az illetékes hatóságok, melyek egy létesítményre az (1) és (2) bekezdéssel összhangban előzetes hozzájárulást adnak, kötelesek tájékoztatni a Bizottságot, és adott esetben az OECD Titkárságot az alábbiakról:

a) a hasznosító létesítmény neve, azonosító száma és címe;

b) az alkalmazott technológiák leírása, beleértve azok R-kódját/kódjait;

c) a IV. és IVA. mellékletben felsorolt hulladékok, vagy a határozat által érintett hulladékok;

d) az előzetes hozzájárulással érintett teljes mennyiség;

e) az érvényességi időszak;

f) az előzetes hozzájárulással kapcsolatos bármely változás;

g) a bejelentett információval kapcsolatos bármely módosítás; és

h) az előzetes hozzájárulás visszavonása.

Erre a célra a VI. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell alkalmazni.

A (4) bekezdéstől függetlenül a küldő ország illetékes hatósága dönthet úgy is, hogy további információk vagy dokumentációk beszerzése érdekében több időre van szükség.

Ilyen esetekben az illetékes hatóság köteles 7 munkanapon belül írásban tájékoztatni a bejelentőt, erről másolatot küldve a többi érintett illetékes hatóságnak.

A szükséges idő nem haladhatja meg a célország illetékes hatósága 8. cikkel összhangban kiadott visszaigazolása elküldésének időpontját követő 30 napot.

15. cikk

A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletre szánt hulladékok szállítására az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) Hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletre szánt hulladék szállítása esetén a bejelentőlapon a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző kezdő előkészítő műveleten kívül fel kell tüntetni azokat a létesítményeket is, ahol a további végleges hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveleteket, illetve az azokat megelőző további előkészítő műveleteket tervezik.

b) A küldő ország és a célország illetékes hatóságai csak abban az esetben adhatják hozzájárulásukat a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletre szánt hulladék szállítására vonatkozóan, ha nem áll fenn a 11. vagy a 12. cikkel összhangban kifogásra ok a hulladéknak a további végleges hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveleteket, illetve az azokat megelőző további előkészítő műveleteket végző létesítménybe történő szállításával szemben.

c) A hulladéknak a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletet végző létesítménybe történő megérkezését követő három napon belül az érintett létesítmény köteles írásban megerősíteni a hulladék megérkezését. A megerősítést fel kell tüntetni a kísérő dokumentumban, vagy ahhoz csatolni kell. Az említett létesítmény megküldi a megerősítését tartalmazó kísérő dokumentum aláírt példányát a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

d) A műveletet végző létesítmény mihamarabb, de legkésőbb a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet befejezését követően 30 nappal, és a hulladék megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven, illetve a 9. cikk (7) bekezdésével összhangban rövidebb időn belül felelőssége mellett igazolja a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet végrehajtását. Az igazolást a kísérő dokumentumnak kell tartalmaznia, vagy ahhoz kell csatolni. Az említett létesítmény megküldi az igazolását tartalmazó kísérő dokumentum aláírt példányát a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

e) Amennyiben egy hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletet végző hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény a hulladékot további végleges hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet, illetve az azokat megelőző további előkészítő művelet elvégzése érdekében egy, a célországban található létesítménybe szállítja, az utóbbi létesítmény köteles a részére mihamarabb, de a hulladék átszállítását követő legfeljebb egy naptári éven, illetve a 9. cikk (7) bekezdésével összhangban rövidebb időn belül igazolást adni a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző további előkészítő művelet végrehajtásáról. Az említett, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletet végző létesítmény haladéktalanul köteles továbbítani a vonatkozó igazolás(oka)t a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak, megjelölve az(oka)t a szállítmány(oka)t, amelyekre az igazolás(ok) vonatkoznak.

f) Ha egy, az e) pontban meghatározott szállítást olyan létesítményben végzik, amelynek a telephelye: i. az eredeti küldő országban vagy egy másik tagállamban van, új bejelentés benyújtására van szükség e cím rendelkezéseivel összhangban; vagy ii. egy harmadik, közösségen kívüli országban van, új bejelentés benyújtására van szükség e rendelet rendelkezéseivel összhangban, azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett illetékes hatóságra vonatkozó rendelkezéseket az eredeti küldő ország eredetileg illetékes hatóságára is alkalmazni kell.

16. cikk

A szállítmányra vonatkozó hozzájárulást követően fennálló követelmények

Miután az érintett illetékes hatóságok megadták hozzájárulásukat a bejelentett szállításra vonatkozóan, valamennyi érintett vállalkozás köteles kitölteni és aláírni a kísérő dokumentum, vagy általános bejelentés esetén a kísérő dokumentum megjelölt pontjait, és egy-egy példányát megőrizni. Az alábbi követelmények teljesítése szükséges:

a) A kísérő dokumentumnak a bejelentő általi kitöltése: amint a bejelentő megkapta a küldő ország, célország és a tranzitország illetékes hatóságaitól a hozzájárulást, vagy a tranzitország illetékes hatóságai vonatkozásában feltételezheti azok hallgatólagos hozzájárulását, köteles beírni a szállítás tényleges időpontját és a lehető legteljesebb mértékben kitölteni a kísérő dokumentumot.

b) A szállítás tényleges megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatás: a bejelentő köteles az a) pont rendelkezései szerint kitöltött kísérő dokumentum aláírt példányait a szállítás megkezdése előtt legalább három munkanappal megküldeni az érintett illetékes hatóságoknak és a címzettnek.

c) Az egyes szállítmányokat kísérő dokumentumok: a bejelentő köteles megőrizni a kísérő dokumentum egy példányát. A kísérő dokumentumnak és a bejelentőlapnak az írásbeli engedélyeket és az illetékes hatóságok feltételeit tartalmazó példányainak minden egyes szállítmányt kísérniük kell. A kísérő dokumentumot a hulladékot átvevő létesítmény köteles megőrizni.

d) A hulladék átvételének a létesítmény általi írásbeli megerősítése: a hulladék megérkezését követő három napon belül a létesítmény köteles írásban megerősíteni a hulladék megérkezését. A megerősítést fel kell tüntetni a kísérő dokumentumban, vagy ahhoz csatolni kell. A létesítmény megküldi a megerősítését tartalmazó kísérő dokumentum aláírt példányát a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

e) A létesítmény igazolása a végleges hasznosításról vagy ártalmatlanításról: a műveletet végző létesítmény mihamarabb, de legkésőbb a végleges hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet befejezését követően 30 nappal, és a hulladék megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven, illetve a 9. cikk (7) bekezdésével összhangban rövidebb időn belül köteles felelőssége mellett igazolni a végleges hasznosítás vagy ártalmatlanítás végrehajtását. Az igazolást fel kell tüntetni a kísérő dokumentumban, vagy ahhoz csatolni kell. A létesítmény megküldi az igazolását tartalmazó kísérő dokumentum aláírt példányát a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

17. cikk

A szállításnak a hozzájárulást követő módosítása

2. FEJEZET

Általános tájékoztatási követelmények

18. cikk

Bizonyos információkkal kísérendő hulladékok

A 3. cikk (2) és (4) bekezdésében említett hulladékokra az alábbi eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) Az ilyen hulladékok nyomon követésének segítése érdekében a küldő ország joghatósága alá tartozó, a szállítást szervező személy köteles biztosítani, hogy a hulladékot a VII. mellékletben szereplő dokumentummal kísérjék.

b) A szállítást szervező személy a szállítás megkezdése előtt, valamint a hasznosító intézmény vagy a laboratórium, és a címzett a hulladék megérkezésekor köteles aláírni a VII. mellékletben szereplő dokumentumot.

A VII. mellékletben említett, a szállítást szervező személy és a hulladék hasznosítását végző címzett közötti szerződésnek a szállítás megkezdésekor érvényesnek kell lennie, és tartalmaznia kell a szállítást szervező személy alábbi kötelezettségét arra az esetre, ha a hulladék szállítása vagy hasznosítása nem teljesíthető, vagy illegális szállítás történt, vagy a címzett alábbi kötelezettségét arra az esetre, ha ez a személy nincs abban a helyzetben, hogy a hulladék szállítását vagy a hasznosítást befejezze (például mert fizetésképtelen):

a) a hulladék visszavétele vagy hasznosításának más módon történő biztosítása, és

b) amennyiben szükséges, ideiglenes tárolásáról való gondoskodás.

Az érintett illetékes hatóságok kérésére a szállítást szervező személy vagy a címzett köteles a szerződés egy példányát részükre megküldeni.

3. FEJEZET

Általános követelmények

19. cikk

A hulladék szállítás közbeni keverésének tilalma

Tilos a bejelentőlapon megjelölt vagy a 18. cikkben említett hulladéknak a szállítás megkezdésétől a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítménybe történő megérkezéséig más hulladékkal való keverése.

20. cikk

Dokumentumok és információk megőrzése

21. cikk

Bejelentésekhez való nyilvános hozzáférés

A küldő ország vagy a célország illetékes hatóságai megfelelő eszközökkel - például az interneten - nyilvánosan hozzáférhetővé tehetik a szállítási bejelentésekről szóló tájékoztatást, melyekhez hozzájárultak, amennyiben ez a tájékoztatás nem számít bizalmasnak a nemzeti vagy közösségi jogszabályok szerint.

4. FEJEZET

Visszavételi kötelezettség

22. cikk

Visszavétel a szállítás nem rendeltetésszerű megvalósulása esetén

A küldő ország illetékes hatósága köteles biztosítani, hogy - a (3) bekezdésben említett megállapodás esetét kivéve - a kérdéses hulladékot a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, maga az illetékes hatóság, vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy általi visszavételét a joghatóságának területére.

Ezt azt követően 90 napon belül kell végrehajtani - vagy bármely, az érintett illetékes hatóságok megegyezése szerinti időtartamon belül - hogy a küldő ország illetékes hatóságának tudomására jutott vagy írásban értesítést kapott a célország vagy tranzitország illetékes hatóságától arról, hogy a hozzájárulással rendelkező hulladékszállítást, hasznosítást vagy ártalmatlanítást nem lehet a tervezettnek megfelelően teljesíteni, és annak az okáról. Az ilyen értesítés származhat a célország vagy a tranzitország illetékes hatóságának többek között egyéb illetékes hatóságok által átadott információból.

A (2) bekezdés szerinti visszavételi kötelezettség nem alkalmazható, ha a küldő országnak, a célországnak vagy a tranzitországnak a hulladék hasznosításába vagy ártalmatlanításába bevont illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy a hulladékot a bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, maga az illetékes hatóság, vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy a célországban vagy máshol eltérő módon hasznosítja vagy ártalmatlanítja.

A (2) bekezdés szerinti visszavételi kötelezettség nem alkalmazható, ha a szállított hulladékot az érintett létesítményben elvégzett műveletek során visszafordíthatatlanul összekeverték más hulladékkal azt megelőzően, hogy az érintett illetékes hatóság tudomására jutott, hogy a bejelentett hulladékszállítást nem lehet a tervezettnek megfelelően teljesíteni az (1) bekezdéssel összhangban. Az ilyen keveréket eltérő módon kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani, az első albekezdésben foglaltakkal összhangban.

A (2) bekezdésben említett visszavétel esetén új bejelentést kell benyújtani, kivéve ha az érintett illetékes hatóságok megállapodnak abban, hogy a küldő ország eredetileg illetékes hatóságának kellően indokolt kérelme elegendő.

Az új bejelentést megfelelően az eredeti bejelentőnek, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított más természetes vagy jogi személynek kell benyújtania, vagy amennyiben ez sem lehetséges, a küldő ország eredetileg illetékes hatóságának, vagy egy, a nevében természetes vagy jogi személynek benyújtania.

Egyik illetékes hatóság sem tilthatja vagy akadályozhatja meg a nem teljesíthető szállítással érintett hulladék visszaszállítását, illetve annak hasznosítását vagy ártalmatlanítását.

A (3) bekezdésben említett, a célországon kívüli eltérő megoldások igénybevétele esetén adott esetben az eredeti bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított más természetes vagy jogi személy, vagy amennyiben ez sem lehetséges, a küldő ország eredetileg illetékes hatósága vagy egy, a nevében eljáró természetes vagy jogi személy köteles új bejelentést benyújtani.

A bejelentő általi új bejelentés esetén a bejelentést az eredeti küldő ország illetékes hatóságának is be kell nyújtani.

Ha nem kerül sor a (4) vagy (6) bekezdéssel összhangban új bejelentés benyújtására, az eredeti bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított más természetes vagy jogi személy, vagy amennyiben ez sem lehetséges, a küldő ország eredetileg illetékes hatósága vagy egy, a nevében eljáró természetes vagy jogi személy a 15. cikkel vagy a 16. cikkel összhangban egy új kísérő dokumentumot köteles kitölteni.

Ha az új bejelentést a (4) vagy (5) bekezdéssel összhangban a küldő ország eredetileg illetékes hatósága nyújtja be, nem kell új pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot létesíteni.

A bejelentő kötelezettsége és a küldő ország szubszidiáris kötelezettsége a hulladék visszavételére vagy annak eltérő hasznosítására vagy ártalmatlanítására akkor fejeződik be, amikor a létesítmény kibocsátotta a 16. cikk e) pontja vagy a 15. cikk e) pontja értelmében a végleges hasznosításról vagy ártalmatlanításról szóló igazolást. A 6. cikk (6) bekezdésében említett hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek esetén a küldő ország szubszidiáris kötelezettsége akkor fejeződik be, amikor a létesítmény kibocsátotta a 15. cikk d) pontjában említett igazolást.

Ha a létesítmény oly módon állít ki igazolást a hasznosításról vagy ártalmatlanításról, hogy az illegális szállítást valósít meg a pénzügyi garancia felszabadításával, a 24. cikk (3) bekezdését és a 25. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

23. cikk

A visszavétel költségeinek viselése, ha a szállítást nem lehet befejezni

Ha a szállítást nem lehet befejezni a hulladék visszaküldéséből eredő költségek - ideértve a 22. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerinti fuvarozási, hasznosítási vagy ártalmatlanítási költségeket is - és attól az időponttól, amikor a küldő ország illetékes hatóságának tudomására jutott, hogy a hulladékszállítmány szállítása, hasznosítása vagy ártalmatlanítása nem teljesíthető, a 22. cikk (9) bekezdése szerinti tárolási költségek az alábbiakat terhelik:

a) a 2. cikkben 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított bejelentőt; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

b) más természetes vagy jogi személyt az esettől függően; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

c) a küldő ország illetékes hatóságát; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

d) az érintett illetékes hatóságok megállapodása szerinti személyt.

24. cikk

Visszavétel illegális szállítás esetén

Ha a bejelentőt terheli a felelősség az illegális szállításért, a küldő ország illetékes hatósága köteles biztosítani, hogy az érintett hulladékot:

a) a de facto bejelentő visszavegye; vagy ha nem nyújtottak be bejelentést,

b) a de jure bejelentő visszavegye; vagy, amennyiben ez nem lehetséges,

c) a küldő ország illetékes hatósága maga vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy vegye vissza; vagy, amennyiben ez nem lehetséges,

d) a küldő ország illetékes hatósága vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy a célországban, vagy a küldő országban eltérő módon hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa; vagy, amennyiben ez nem lehetséges,

e) az érintett illetékes hatóságok beleegyezése esetén a küldő ország illetékes hatósága vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy bármely más országban eltérő módon hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa, ha az érintett illetékes hatóságok mindegyike megállapodott.

Ezt a visszavételt, hasznosítást vagy ártalmatlanítást azt követően 30 napon belül kell végrehajtani - vagy bármely, az érintett illetékes hatóságok megegyezése szerinti időtartamon belül - hogy a küldő ország illetékes hatóságának tudomására jutott vagy írásban értesítést kapott a célország vagy tranzitország illetékes hatóságától az illegális szállításról és annak az okáról. Az ilyen értesítés származhat a célország vagy a tranzitország illetékes hatóságának többek között egyéb illetékes hatóságok által átadott információból.

Az a), b) és c) pontban említett visszavétel esetén új bejelentést kell benyújtani, kivéve ha az érintett illetékes hatóságok megállapodnak abban, hogy a küldő ország eredetileg illetékes hatóságának kellően indokolt kérelme elegendő.

Az új bejelentést az a), b) vagy c) pontban felsorolt személyeknek vagy hatóságoknak kell benyújtaniuk, ebben a sorrendben.

Egyik illetékes hatóság sem tilthatja vagy akadályozhatja meg az illegálisan szállított hulladék visszaszállítását. A küldő ország illetékes hatósága általi, a d) és e) pontban említett eltérő megoldások esetén a küldő ország eredetileg illetékes hatósága vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy köteles új bejelentést benyújtani, kivéve ha az érintett illetékes hatóságok megállapodnak abban, hogy az említett hatóság kellően indokolt kérelme elegendő.

Ha a címzettet terheli a felelősség az illegális szállításért, a célország illetékes hatósága köteles biztosítani, hogy az érintett hulladékot környezetvédelmi szempontból megfelelő módon hasznosítsák vagy ártalmatlanítsák:

a) a címzett által; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

b) maga az illetékes hatóság vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy által.

Ezt a hasznosítást vagy ártalmatlanítást azt követően 30 napon belül kell végrehajtani - vagy bármely, az érintett illetékes hatóságok megegyezése szerinti időtartamon belül - hogy a célország illetékes hatóságának tudomására jutott, vagy írásban értesítést kapott a küldő ország vagy tranzitország illetékes hatóságától az illegális szállításról és annak az okáról. Az ilyen értesítés származhat a küldő ország vagy a tranzitország illetékes hatóságának többek között egyéb illetékes hatóságok által átadott információból.

Ennek érdekében, szükség szerint együttműködnek a hulladék hasznosításában vagy ártalmatlanításában.

Ha nem kell új bejelentést benyújtani, a visszavételért felelős személy, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a küldő ország eredetileg illetékes hatósága a 15. cikkel vagy a 16. cikkel összhangban egy új pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot köteles kitölteni.

Ha az új bejelentést a küldő ország eredetileg illetékes hatósága nyújtja be, nem kell új pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű biztosítékot létesíteni.

A 6. cikk (6) bekezdésében említett hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet esetén, amennyiben a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletet követően fedeznek fel illegális hulladékszállítmányt, a küldő országnak a hulladék visszavételére vagy eltérő hasznosítás vagy ártalmatlanítás elvégzésére vonatkozó szubszidiáris kötelezettsége a 15. cikk d) pontjában említett igazolásnak a létesítmény általi kiadásával véget ér.

Ha a létesítmény oly módon állít ki igazolást a hasznosításról vagy ártalmatlanításról, hogy az illegális szállítást valósít meg a pénzügyi garancia felszabadításával, a (3) bekezdést és a 25. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

25. cikk

A visszavétel költségei illegális szállítás esetén

Illegális szállítás esetén a hulladék visszaküldéséből eredő költségek - ideértve a hulladék 24. cikk (2) bekezdése szerinti fuvarozási, hasznosítási és ártalmatlanítási költségeit is - és attól az időponttól, amikor a küldő ország illetékes hatóságának tudomására jutott, hogy illegális szállítás történt, a 24. cikk (7) bekezdése szerinti tárolási költségek az alábbi személyeket terhelik:

a) a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított de facto bejelentőt; vagy ha nem nyújtottak be bejelentést,

b) a de jure bejelentőt vagy más természetes vagy jogi személyt az esettől függően; vagy amennyiben ez nem lehetséges;

c) a küldő ország illetékes hatóságát.

Illegális szállítás esetén a hulladék 24. cikk (3) bekezdése szerinti hasznosításából vagy ártalmatlanításából eredő költségek, ideértve a hulladék 24. cikk (7) bekezdése szerinti esetleges fuvarozási és tárolási költségeit is, az alábbi személyeket terhelik:

a) címzettet, vagy amennyiben ez nem lehetséges;

b) a célország illetékes hatóságát.

Illegális szállítás esetén a hulladék 24. cikk (5) bekezdése szerinti hasznosításából vagy ártalmatlanításából eredő költségek, ideértve a hulladék 24. cikk (7) bekezdése szerinti esetleges fuvarozási és tárolási költségeit is, az alábbi személyeket terhelik:

a) a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított bejelentőt és/vagy a címzettet, az érintett illetékes hatóságok határozatától függően; vagy amennyiben ez nem lehetséges;

b) az esettől függően más természetes vagy jogi személyeket; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

c) a küldő ország és a célország illetékes hatóságát.

5. FEJEZET

Általános adminisztratív rendelkezések

26. cikk

A kommunikáció formája

Az alábbi információkat és okmányokat postán is el lehet küldeni:

a) a tervezett szállítmány 4. és 13. cikk szerinti bejelentését;

b) a 4., 7. és 8. cikk szerinti információ és dokumentáció iránti kérelmet;

c) a 4., 7. és 8. cikk szerinti információ és dokumentáció átadását;

d) a bejelentett szállításra vonatkozó 9. cikk szerinti írásbeli hozzájárulást;

e) a szállítás 10. cikk szerinti feltételeit;

f) a szállítással szembeni 11. és 12. cikk szerinti kifogást;

g) az egyedi hasznosító létesítményekre a 14. cikk (3) bekezdése szerint adott előzetes hozzájárulásról szóló határozatokkal kapcsolatos információkat;

h) a hulladék megérkezésének 15. és 16. cikk szerinti írásbeli megerősítését;

i) a hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának 15. és 16. cikk szerinti igazolását;

j) a hulladékszállítás tényleges időpontjára vonatkozó 16. cikk szerinti előzetes tájékoztatást;

k) a szállításnak a hozzájárulást követő, a 17. cikk szerinti módosítására vonatkozó információkat;

l) a IV., V. és VI. cím szerint küldendő írásbeli hozzájárulásokat és kísérő dokumentumokat.

Emellett az érintett illetékes hatóságok és a bejelentő közötti megállapodástól függően, az (1) bekezdésben említett dokumentumokat bármelyik alábbi kommunikációs eszközön keresztül is be lehet nyújtani:

a) faxon;

b) postai küldeménnyel megerősített faxküldeménnyel;

c) digitális aláírással e-mailben. Ebben az esetben, a megkívánt bélyegzőket és aláírást a digitális aláírás pótolja; vagy

d) postai küldeménnyel megerősített, digitális aláírás nélküli e-mailben.

Az első albekezdés végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Bizottság - amennyiben lehetséges - végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben megállapítja a dokumentumok és információk benyújtására irányuló elektronikus adatcsere gyakorlati megvalósítására vonatkozó műszaki és szervezeti követelményeket. A Bizottság figyelembe vesz minden releváns nemzetközi előírást, és biztosítja, hogy a követelmények összhangban álljanak az 1999/93/EK irányelvvel vagy legalább azzal abban foglalttal azonos szintű biztonságot nyújtsanak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 59a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

27. cikk

Nyelv

28. cikk

Véleményeltérések a hulladék besorolásának kérdésében

29. cikk

Adminisztratív költségek

A bejelentési és a felügyeleti eljárásnak megfelelő és arányos adminisztratív költségei, továbbá a megfelelő elemzések és ellenőrzések szokásos kiadásai a bejelentőre terhelhetők.

30. cikk

Határterületi megállapodások

6. FEJEZET

A Közösségen belüli, de harmadik országokat érintő szállítás

31. cikk

Az ártalmatlanításra szánt hulladékszállítmányok

Amennyiben a hulladék szállítása a Közösségen belül valósul meg egy vagy több harmadik országon keresztül történő szállítással, és azt ártalmatlanításra szánják, a küldő ország illetékes hatósága köteles e cím rendelkezésein felül megkeresni a harmadik országok illetékes hatóságait is, hogy el kívánják-e küldeni a tervezett szállításra vonatkozó írásbeli hozzájárulásukat:

a) a Bázeli Egyezményben részes felek esetében 60 napon belül, kivéve ha ettől a jogtól az Egyezmény rendelkezései értelmében elálltak; vagy

b) a Bázeli Egyezményben nem részes felek esetében az illetékes hatóságok megállapodása szerinti időtartamon belül.

32. cikk

A hasznosításra szánt hulladékszállítmányok

III. CÍM

A KIZÁRÓLAG TAGÁLLAMOKON BELÜLI SZÁLLÍTÁSOK

33. cikk

E rendelet alkalmazása kizárólag tagállamokon belüli szállításra

IV. CÍM

A KÖZÖSSÉGBŐL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ KIVITEL

1. FEJEZET

Ártalmatlanításra szánt hulladékok kivitele

34. cikk

Kiviteli tilalom, kivéve az EFTA-országok felé

Mindazonáltal tilos az ártalmatlanításra szánt hulladékoknak olyan EFTA-országokba irányuló kivitele, amelyek a Bázeli Egyezménynek is felei:

a) amennyiben az EFTA-tagállam tiltja az ilyen hulladék behozatalát; vagy

b) ha a küldő ország illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy a hulladékot nem a 49. cikkben említett környezetvédelmi szempontból megfelelő módon fogják kezelni az érintett célországban.

35. cikk

Az EFTA-országokba történő kivitelre vonatkozó eljárás

Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a) a Közösségen kívüli tranziszhangban tájékoztatta a többi felet, illetve hogy feltételhez kötött, vagy feltétel nélküli írásbeli hozzájárulását megadja; és

b) a közösségi küldő ország illetékes hatósága csak akkor hozhatja meg a szállításhoz való hozzájárulásról szóló, 9. cikkben említett határozatot, ha előzetesen megkapta a célország illetékes hatóságának írásbeli hozzájárulását és, az esettől függően, a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságának hallgatólagos vagy írásbeli hozzájárulását, a tranzitország illetékes hatósága visszaigazolása megküldésének időpontját követően 61 napnál nem korábban. A küldő ország illetékes hatósága a 61 napos határidő letelte előtt is meghozhatja a határozatot, ha rendelkezik a többi érintett illetékes hatóság írásbeli hozzájárulásával.

Az alábbi kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a közösségi tranzitország illetékes hatósága köteles visszaigazolni a bejelentőnek a bejelentés kézhezvételét;

b) a közösségi küldő ország, esettől függően a közösségi tranzitország illetékes hatóságai, kötelesek a szállításhoz való hozzájárulásról szóló határozataik egy-egy lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi kiviteli vámhivatalnak és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak;

c) a kísérő dokumentum egy-egy példányát a fuvarozó köteles átadni a közösségi kiviteli vámhivatalnak és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak;

d) amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal köteles a kísérő dokumentum egy, a Közösség területének elhagyását megállapító, lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi küldő ország illetékes hatóságának;

e) ha 42 nappal azt követően, hogy a hulladék elhagyta a Közösség területét, a közösségi küldő ország illetékes hatósága nem kapott információt a létesítménytől a hulladék megérkezéséről, köteles haladéktalanul tájékoztatni a célország illetékes hatóságát; és

f) a 4. cikk 4. pontjának második albekezdésében és az 5. cikkben említett szerződésnek rendelkeznie kell arról, hogy: i. ha a létesítmény helytelen igazolást állít ki az ártalmatlanításról, a pénzügyi garancia felszabadításával, a címzett köteles viselni a küldő ország illetékes hatóságának illetékessége alá tartozó területre történő visszaszállítási kötelezettségből, valamint az eltérő és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításból vagy ártalmatlanításból eredő költségeket; ii. az ártalmatlanításra szánt hulladék megérkezésétől számított három napon belül a létesítmény köteles a kitöltött kísérő dokumentum egy-egy aláírt példányát - a iii. alpontban említett ártalmatlanításról szóló igazolás kivételével - megküldeni a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak; és iii. amint lehetséges, de legkésőbb 30 nappal az ártalmatlanítás befejezése után, és a hulladék megérkezését követő egy naptári évnél nem később, a létesítmény köteles felelősség mellett igazolni, hogy az ártalmatlanítás megtörtént, és köteles kísérő dokumentumnK ezt az igazolást tartalmazó egy-egy aláírt példányát megküldeni a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha:

a) a bejelentő megkapta az írásbeli hozzájárulást a küldő ország, a célország, és esettől függően a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságától, és ha a megállapított feltételek teljesültek;

b) a 4. cikk 5. pontja második albekezdésének és az 5. cikknek megfelelően a szerződés a bejelentő és a címzett között létrejött és érvényes;

c) a 4. cikk 4. pontja második albekezdésének és az 6. cikknek megfelelően a pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték létrejött és érvényes; és

d) a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás a 49. cikkben említett módon biztosított.

Ha a kiviteli vámhivatal vagy a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely köteles:

a) haladéktalanul értesíteni a közösségi küldő ország illetékes hatóságát; és

b) biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a küldő ország illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik, és ezt a határozatát a hulladék helye szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte.

2. FEJEZET

Hasznosításra szánt hulladékok kivitele

1. szakasz

Az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba történő kivitel

36. cikk

Kiviteli tilalom

Tilos az alábbi, hasznosításra szánt hulladékoknak a Közösségből az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba való kivitele:

a) az V. mellékletben felsorolt veszélyes hulladékok;

b) az V. melléklet 3. részében felsorolt hulladékok;

c) az V. mellékletben nem egy kód alá besorolt veszélyes hulladékok;

d) olyan veszélyes hulladékok keverékei, valamint veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladékok keverékei, amelyeket az V. mellékletben nem egy kód alá soroltak be;

e) a célország által a Bázeli Egyezmény 3. cikke alapján veszélyesnek minősített hulladékok;

f) olyan hulladékok, amelyek behozatalát a célország megtiltotta; vagy

g) olyan hulladékok, amelyekről a küldő ország illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy nem a 49. cikkben említett környezetvédelmi szempontból megfelelő módon fogják kezelni az érintett célországban.

37. cikk

A III. és IIIA. mellékletben felsorolt hulladék kivitele esetén követendő eljárás

A III. és IIIA. mellékletben felsorolt hulladék esetén, ha a kivitel nem tartozik a 36. cikkben elrendelt tilalom alá, a Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított 20 napon belül megküldi írásos megkeresését az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba, kérve:

i. annak az írásos megerősítését, hogy a hulladék kivihető-e a Közösségből az abban az országban történő hasznosítás céljából; és

ii. annak jelzését, hogy milyen ellenőrzési eljárás alá tartozik a célországban, ha ilyen ellenőrzés létezik.

Minden, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országnak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) tilalom; vagy

b) a 35. cikkben leírt előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás; vagy

c) a célországban nincs ellenőrzés.

E rendelet hatálybalépésének időpontja előtt a Bizottság rendeletet fogad el az (1) bekezdésre beérkezett válaszokat számításba véve, és tájékoztatja a 2006/12/EK irányelv 18. cikke értelmében létrejött bizottságot.

Ha egy ország nem küldi meg az (1) bekezdésben említett visszaigazolást, vagy ha valamely országot bármely okból nem kerestek meg, az (1) bekezdés b) pontját kell alkalmazni.

A Bizottság rendszeresen naprakésszé teszi az elfogadott rendeletet.

2. szakasz

Az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokba történő kivitel

38. cikk

A III., IIIA., IIIB., IV. és IVA. mellékletben felsorolt hulladék kivitele

Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a) a megelőző előkészítő műveletre szánt, a IIIA. mellékletben felsorolt hulladékok keverékei előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá tartoznak, ha egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országban további végleges hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletre, illetve az azokat megelőző további előkészítő műveletre kerül sor;

b) a IIIB. mellékletben felsorolt hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá tartoznak;

c) a 9. cikkel összhangban megkövetelt hozzájárulást a Közösségen kívüli célország illetékes hatósága hallgatólagosan is megadhatja.

A IV. vagy IVA. mellékletben szereplő hulladékok kivitelére az alábbi kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a közösségi küldő ország, esettől függően a közösségi tranzitország illetékes hatóságai, kötelesek a szállításhoz való hozzájárulásról szóló határozataik egy-egy lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi kiviteli vámhivatalnak és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak;

b) a kísérő dokumentum egy-egy példányát a fuvarozó köteles átadni a közösségi kiviteli vámhivatalnak és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak;

c) amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal köteles a kísérő dokumentum egy, a Közösség területének elhagyását megállapító, lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi küldő ország illetékes hatóságának;

d) ha 42 nappal azt követően, hogy a hulladék elhagyta a Közösség területét, a közösségi küldő ország illetékes hatósága nem kapott információt a létesítménytől a hulladék megérkezéséről, köteles haladéktalanul tájékoztatni a célország illetékes hatóságát; és

e) a 4. cikk 4. pontjának második albekezdésében és az 5. cikkben említett szerződésnek rendelkeznie kell arról, hogy: i. ha a létesítmény helytelen igazolást állít ki a hasznosításról, a pénzügyi garancia felszabadításával a címzett köteles viselni a küldő ország illetékes hatóságának illetékessége alá tartozó területre történő visszaszállítási kötelezettségből, valamint az eltérő és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításból vagy ártalmatlanításból eredő költségeket; ii. a hasznosításra szánt hulladék megérkezésétől számított három napon belül a létesítmény köteles a kitöltött kísérő dokumentum egy-egy példányát - a iii. alpontban említett hasznosításról szóló igazolás kivételével - megküldeni a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak; és iii. amint lehetséges, de legkésőbb 30 nappal a hasznosítás befejezése után, és a hulladék megérkezését követő egy naptári évnél nem később, a létesítmény köteles felelősség mellett igazolni, hogy a hasznosítás megtörtént, és köteles a kísérő dokumentumnak ezt az igazolást tartalmazó egy-egy aláírt példányát megküldeni a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha:

a) a bejelentő megkapta az írásbeli hozzájárulást a küldő ország, a célország, és az esettől függően a tranzitország illetékes hatóságától, vagy ha a célország és a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatósága hallgatólagos hozzájárulását adta vagy az vélelmezhető, és ha a megállapított feltételek teljesültek;

b) a 35. cikk (4) bekezdésének b), c) és d) pontjai teljesültek.

Ha a IV. vagy IVA. mellékletben felsorolt hulladékok (1) bekezdés szerinti kivitele egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országon keresztül történik, a következő kiigazításokat kell alkalmazni:

a) az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó tranzitország illetékes hatóságának a bejelentés kézhezvételéről szóló visszaigazolás megküldésének időpontját követően 60 nap áll a rendelkezésére, hogy kiegészítő információt kérjen a bejelentett szállítmányról, hogy - amennyiben az érintett ország úgy határozott, hogy nem kér előzetes írásbeli hozzájárulást, és erről tájékoztatta a többi felet a Bázeli Egyezmény 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban - megadja hallgatólagos hozzájárulását, illetve hogy feltételhez kötött vagy feltétel nélküli írásbeli hozzájárulását adja; és

b) a közösségi küldő ország illetékes hatósága csak azt követően hozza meg a szállításra vonatkozó hozzájárulásáról szóló, 9. cikkben említett határozatot, ha megkapta az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó tranzitország illetékes hatóságának hallgatólagos vagy írásbeli hozzájárulását, legkorábban azonban 61 nappal az után, hogy a tranzitország illetékes hatósága megküldte visszaigazolását. A küldő ország illetékes hatósága a 61 napos határidő letelte előtt is meghozhatja a határozatot, ha rendelkezik a többi érintett illetékes hatóság írásbeli hozzájárulásával.

Ha a kiviteli vámhivatal vagy a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely köteles:

a) haladéktalanul értesíteni a közösségi küldő ország illetékes hatóságát; és

b) biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a küldő ország illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik, és ezt a határozatát a hulladék helye szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte.

3. FEJEZET

Általános rendelkezések

39. cikk

Az Antarktiszra történő kivitel

Tilos bármilyen hulladéknak a Közösségből az Antarktiszra történő kivitele.

40. cikk

A tengerentúli országokba és területekre történő kivitel

V. CÍM

BEHOZATAL A KÖZÖSSÉGBE HARMADIK ORSZÁGOKBÓL

1. FEJEZET

Ártalmatlanításra szánt hulladékok behozatala

41. cikk

Behozatali tilalom, kivéve a Bázeli Egyezményben részes országokból, vagy megállapodás alapján, vagy válság-, vagy háborús helyzetben az egyéb területekről származó behozatal

Tilos bármilyen ártalmatlanításra szánt hulladéknak a Közösségbe történő behozatala, kivéve az alábbi országokból vagy területekről származókat:

a) Bázeli Egyezményben részes országok; vagy

b) olyan más országok, amelyekkel a Közösség, vagy a Közösség és tagállamai a közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető, és a Bázeli Egyezmény 11. cikkének megfelelő két- vagy többoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy,

c) olyan más országok, amelyekkel az egyes tagállamok a (2) bekezdéssel összhangban kétoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy

d) egyéb területek olyan esetekben, amikor kivételes okból válsághelyzetekben, béketeremtés, békefenntartás alkalmával, vagy háborús helyzetekben nincs lehetőség a b) vagy c) pont szerinti kétoldalú megállapodások megkötésére, vagy ha a küldő országban nem jelöltek ki illetékes hatóságot, vagy az működésképtelen.

Kivételes esetekben egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek különleges hulladéknak az adott tagállamokban történő ártalmatlanítására, amennyiben a küldő államban a hulladékot nem a 49. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon fogják kezelni.

Ezeknek a megállapodásoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a közösségi jogszabályokkal, és összhangban kell állniuk a Bázeli Egyezmény 11. cikkével.

Ezeknek a megállapodásoknak vagy egyezményeknek garantálniuk kell, hogy az ártalmatlanítási műveleteket engedéllyel rendelkező létesítményben és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon hajtják végre.

Ezeknek a megállapodásoknak vagy egyezményeknek azt is garantálniuk kell, hogy a hulladék a küldő országban keletkezett, és az ártalmatlanítási műveleteket kizárólag abban a tagállamban hajtják végre, amelyik a megállapodást megkötötte.

A Bizottságot ezekről a megállapodásokról megkötésük előtt értesíteni kell. Mindazonáltal, szükséghelyzet esetén az értesítést a megkötéstől számított egy hónapon belül meg lehet tenni.

42. cikk

Eljárási szabályok egy, a Bázeli Egyezményben részes országból vagy egyéb területről válság-, illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén

Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a) a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságának a bejelentés kézhezvételéről szóló visszaigazolása megküldésének időpontját követően 60 nap áll a rendelkezésére, hogy kiegészítő információt kérjen a bejelentett szállítmányról, hogy - amennyiben az érintett ország úgy határozott, hogy nem kér előzetes írásbeli hozzájárulást, és erről tájékoztatta a többi felet a Bázeli Egyezmény 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban - megadja hallgatólagos hozzájárulását, illetve hogy feltételhez kötött vagy feltétel nélküli írásbeli hozzájárulását adja; és

b) a 41. cikk (1) bekezdése d) pontjában említett válsághelyzetekben, béketeremtés vagy békefenntartás alkalmával vagy háborús helyzetekben nincs szükség a küldő ország illetékes hatóságának hozzájárulására.

Az alábbi kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a közösségi tranzitország illetékes hatósága köteles visszaigazolni a bejelentőnek a bejelentés kézhezvételét, és erről másolatot küldeni az érintett illetékes hatóságoknak;

b) a közösségi célország, és esettől függően a közösségi tranzitország illetékes hatóságai kötelesek a szállítást engedélyező határozataik egy-egy lebélyegzett példányát megküldeni a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatalnak;

c) a fuvarozó köteles átadni a kísérő dokumentum egy példányát a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatalnak; és

d) a vámkezelés elvégzését követően a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal a kísérő dokumentum egy, a Közösség területére történő belépést igazoló lebélyegzett példányát megküldi a közösségi célország és tranzitország illetékes hatóságának.

A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha:

a) a bejelentő megkapta az írásbeli hozzájárulást a küldő ország, a célország és adott esetben a tranzitország illetékes hatóságától, és az előírt feltételeket teljesítette;

b) a 4. cikk 4. pontja második albekezdésének és az 5. cikknek megfelelően a bejelentő és a címzett között létrejött és érvényes a szerződés;

c) a 4. cikk 5. pontja második albekezdésének és a 6. cikknek megfelelően létrejött és érvényes a pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték; és

d) a 49. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás biztosított.

Ha a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely köteles:

a) haladéktalanul értesíteni a közösségi célország illetékes hatóságát, amely értesíti a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatóságát; és

b) biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik, és ezt a határozatát a hulladék helye szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte.

2. FEJEZET

A hasznosításra szánt hulladékok behozatala

43. cikk

Behozatali tilalom, kivéve az OECD-határozat hatálya alá tartozó vagy a Bázeli Egyezményben részes országokból, vagy megállapodás alapján, vagy válság-, vagy háborús helyzetben az egyéb területekről származó behozatalt

Tilos bármilyen hasznosításra szánt hulladéknak a Közösségbe történő behozatala, kivéve az alábbi országokból vagy területekről származókat:

a) az OECD-határozat hatálya alá tartozó országok; vagy

b) más, a Bázeli Egyezményben részes országok; vagy

c) olyan más országok, amelyekkel a Közösség, vagy a Közösség és tagállamai a közösségi jogszabályokkal összhangban álló és a Bázeli Egyezmény 11. cikkének megfelelő két- vagy többoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy

d) olyan más országok, amelyekkel az egyes tagállamok a (2) bekezdéssel összhangban kétoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy

e) egyéb területek olyan esetekben, amikor kivételes okból válsághelyzetekben, béketeremtés, békefenntartás alkalmával, vagy háborús helyzetekben nincs lehetőség a c) vagy d) pont szerinti kétoldalú megállapodások megkötésére, vagy ha a küldő országban nem jelöltek ki illetékes hatóságot, vagy az működésképtelen.

Kivételes esetekben egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek különleges hulladéknak az adott tagállamokban történő hasznosítására, amennyiben a küldő államban a hulladékot nem a 49. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon fogják kezelni.

Ilyen esetekben a 41. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

44. cikk

Eljárási szabályok egy, az OECD-határozat hatálya alá tartozó országból vagy egyéb területről válság-, illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén

Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a) a 9. cikkel összhangban megkövetelt hozzájárulást a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatósága hallgatólagosan is megadhatja;

b) az előzetes írásbeli bejelentést a 4. cikkel összhangban a bejelentő is benyújthatja;

c) a 43. cikk (1) bekezdése e) pontjában említett válsághelyzetekben, béketeremtés vagy békefenntartás alkalmával vagy háborús helyzetekben, nincs szükség a küldő ország illetékes hatóságának engedélyére.

A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha:

a) a bejelentő megkapta az írásbeli hozzájárulást a küldő ország, a célország és esettől függően a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságától, vagy ha a küldő ország és a tranzitország illetékes hatósága hallgatólagos engedélyét adta, vagy az vélelmezhető, és ha a megállapított feltételek teljesültek;

b) a 4. cikk 4. pontja második albekezdésének és az 5. cikknek megfelelően a bejelentő és a címzett között létrejött és érvényes a szerződés;

c) a 4. cikk 5. pontja második albekezdésének és a 6. cikknek megfelelően létrejött és érvényes a pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték; és

d) a 49. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás biztosított.

Ha a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely köteles:

a) haladéktalanul értesíteni a közösségi célország illetékes hatóságát, amely értesíti a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatóságát; és

b) biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik, és ezt a határozatát a hulladék helye szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte.

45. cikk

Eljárási szabályok egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó, a Bázeli Egyezményben részes országból vagy egyéb területről válság-, illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén

Hasznosításra szánt hulladéknak a Közösségbe történő behozatala esetén:

a) egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országból; vagy

b) egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó, de a Bázeli Egyezményben részes országon keresztül,

a 42. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

3. FEJEZET

Általános rendelkezések

46. cikk

Tengerentúli országokból és területekről történő behozatal

VI. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOKBÓL ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA A KÖZÖSSÉGEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ TRANZIT

1. FEJEZET

Ártalmatlanításra szánt hulladék tranzitja

47. cikk

Ártalmatlanításra szánt hulladéknak a Közösségen keresztül történő tranzitja

Ártalmatlanításra szánt hulladéknak harmadik országokból vagy harmadik országokba a Közösségen keresztül történő szállítása esetén a 42. cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, az alábbi kiigazításokkal és kiegészítésekkel:

a) az első és az utolsó közösségi tranzitország illetékes hatósága az esettől függően a szállításhoz való hozzájárulásról szóló határozatából egy-egy lebélyegzett példányt, vagy ha hallgatólagosan járult hozzá, a 42. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a megerősítés egy példányát megküldi a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak; és

b) amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal köteles a kísérő dokumentum egy, a Közösség területének elhagyását megállapító, lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi tranzitország illetékes hatóságának (illetékes hatóságainak).

2. FEJEZET

A hasznosításra szánt hulladék tranzitja

48. cikk

A hasznosításra szánt hulladéknak a Közösségen keresztül történő tranzitja

Hasznosításra szánt hulladéknak egy, az OECD-határozat hatálya alá tartozó országból, vagy ilyen országba egy vagy több tagállamon keresztül történő szállítása esetén a 44. cikket kell értelemszerűen alkalmazni, az alább felsorolt kiigazításokkal és kiegészítésekkel:

a) az első és az utolsó közösségi tranzitországi illetékes hatóság az esettől függően a szállításhoz való hozzájárulásról szóló határozatából egy-egy lebélyegzett példányt, vagy ha hallgatólagosan járult hozzá, a 42. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a megerősítés egy példányát megküldi a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak; és

b) amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal köteles a kísérő dokumentum egy, a Közösség területének elhagyását megállapító, lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi tranzitország illetékes hatóságának vagy hatóságainak;

VII. CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Kiegészítő kötelezettségek

49. cikk

A környezet védelme

A Közösségből származó kivitel esetén, a közösségi küldő ország illetékes hatósága köteles:

a) megkövetelni és elősegíteni annak biztosítását, hogy minden exportált hulladékot környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kezeljenek a szállítás teljes tartama alatt, ideértve a rendeltetési harmadik országban a 34. cikkben említett ártalmatlanítást és a 36. és 38. cikkben említett hasznosítást;

b) megtiltani a hulladék harmadik országokba történő kivitelét, ha okkal feltételezi, hogy a hulladékot nem az a) pontban foglalt követelményeknek megfelelően fogják kezelni.

A hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet tekintetében a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás vélelmezhető többek között akkor, ha a bejelentő vagy a célország illetékes hatósága ki tudja mutatni, hogy a hulladékot fogadó létesítményt olyan emberi egészségvédelmi és a környezetvédelemi szabványokkal összhangban fogják üzemeltetni, amelyek nagyvonalakban megegyeznek a Közösségi jogszabályokban megállapított szabványokkal.

Ez a vélelem ugyanakkor nem érinti a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodásnak a szállítás teljes tartamára vonatkozó értékelését, ideértve a Közösségen kívüli célországban történő hasznosítást vagy ártalmatlanítást is.

A környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodással kapcsolatban a VIII. mellékletben felsorolt iránymutatásokat lehet figyelembe venni.

A Közösségbe irányuló behozatal esetén, a közösségi célország illetékes hatósága köteles:

a) előírni és megtenni a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a joghatósága alá tartozó területre szállított hulladék kezelése az emberi egészség veszélyeztetése nélkül és környezetkárosító eljárások és módszerek alkalmazása nélkül, és a 2006/12/EK irányelv 4. cikkében foglaltaknak, valamint egyéb hulladékra vonatkozó közösségi jogszabályok betartásával történjen, a szállítás teljes tartama alatt, ideértve a célországban történő hasznosítást vagy ártalmatlanítást is;

b) megtiltani a hulladék harmadik országokból történő behozatalát, ha okkal feltételezi, hogy a hulladékot nem az a) pontban foglaltak szerint fogják kezelni.

50. cikk

Végrehajtás a tagállamokban

A tagállamok biztosítják, hogy 2017. január 1-ig teljes földrajzi területük tekintetében legalább egy terv kidolgozása történjen meg a (2) bekezdés szerint elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozóan, különállóan vagy más tervek egyértelműen meghatározott részeként (a továbbiakban: az ellenőrzési terv). Az ellenőrzési terveknek olyan kockázatelemzésen kell alapulniuk, amely kiterjed konkrét hulladékáramokra és illegális szállítmányok forrásaira, valamint figyelembe vesz - amennyiben rendelkezésre állnak, illetve adott esetben - hírszerzésen alapuló adatokat, például a rendészeti vagy vámigazgatási hatóságok által végzett vizsgálatokból és bűnügyi tevékenységek elemzéséből származó adatokat. A kockázatelemzésnek többek között arra kell irányulnia, hogy meghatározza a szükséges intézkedések minimális számát, beleértve a létesítmények, vállalkozások, közvetítők, kereskedők, hulladékszállítmányok vagy a hozzájuk kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás fizikai ellenőrzését is. Az ellenőrzési terveknek magukban kell foglalniuk a következő elemeket:

a) az ellenőrzések céljai és prioritásai, beleértve annak leírását is, hogy a prioritásokat hogyan határozták meg;

b) az ellenőrzési terv hatálya alá tartozó földrajzi terület;

c) a tervezett ellenőrzésekre, köztük a fizikai ellenőrzésekre vonatkozó információk;

d) az ellenőrzésekben részt vevő egyes hatóságokra bízott feladatok;

e) az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó megállapodások;

f) az ellenőröknek az ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdéseket érintő képzéseire vonatkozó információk; valamint

g) az adott ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges emberi, pénzügyi és egyéb erőforrásokra vonatkozó információk.

Az ellenőrzési tervet legalább háromévente felül kell vizsgálni, és adott esetben aktualizálni kell. A felülvizsgálat keretében értékelni kell, hogy milyen mértékben teljesültek az adott ellenőrzési terv célkitűzései, illetőleg kerültek végrehajtásra más elemei.

A hulladékszállítmányok ellenőrzésére különösen az alábbiak szerint kerülhet sor:

a) a kiindulási ponton, a termelő, a birtokos vagy a bejelentő jelenlétében;

b) a rendeltetési ponton, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletet és a végleges hasznosítást vagy ártalmatlanítást is beleértve, a címzett vagy a létesítmény jelenlétében;

c) az Unió határain; és/vagy

d) az Unión belüli szállítás közben.

Az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy a közúti, vasúti, légi, tengeri vagy belvízi fuvarozás keretében szállított anyag vagy tárgy nem hulladék, az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok - a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) sérelme nélkül - megkövetelhetik az érintett anyagot vagy tárgyat birtokló vagy annak szállítását szervező természetes vagy jogi személytől, hogy nyújtson be igazoló dokumentumokat:

a) az érintett anyag vagy tárgy származására és rendeltetési helyére vonatkozóan; valamint

b) arra vonatkozóan, hogy az nem hulladék, beleértve adott esetben a működés igazolását is.

Az első albekezdés alkalmazásának érdekében meg kell bizonyosodni továbbá az érintett anyagnak vagy a tárgynak a szállítás, a be- és a kirakodás során bekövetkező sérüléssel szembeni védelméről, például a megfelelő csomagolásról és a raktérben való megfelelő elhelyezésről.

Az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok megállapíthatják, hogy az érintett anyag vagy tárgy hulladék, amennyiben

- a (4a) bekezdésben említett vagy más uniós jogszabályban előírt, az anyag vagy a tárgy nem hulladék voltát igazoló dokumentumot nem nyújtották be a hatóságok által meghatározott határidő leteltéig, vagy

- az érintett hatóságok a rendelkezésükre álló bizonyítékokat és információkat nem tartják elégségeseknek az említett megállapítás megtételéhez vagy az érintett hatóságok a (4a) bekezdés második albekezdésében említett sérülés elleni védelmet nem tartják megfelelőnek.

Ezen körülmények fennállása esetén az érintett anyag vagy tárgy, illetve hulladék szállítását illegális szállításnak kell tekinteni. Következésképpen azt a 24. és 25. cikknek megfelelően kell kezelni, és az ellenőrzésekben részt vevő hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell arról azon ország illetékes hatóságát, ahol az ellenőrzésre sor került.

Az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy a 18. cikk szerinti általános tájékoztatási kötelezettség hatálya alá tartozó hulladékszállítmányt a 49. cikk szerinti hasznosítási műveletekre szánják, az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok megkövetelhetik a szállítást szervező személytől, hogy nyújtson be a hasznosítást megelőző előkészítő műveletet vagy a végleges hasznosítást végző létesítmény által kiállított és - szükség esetén - a rendeltetési hely illetékes hatósága által jóváhagyott megfelelő igazoló dokumentumot.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 59a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

51. cikk

A tagállamok jelentései

52. cikk

Nemzetközi együttműködés

A tagállamok - adott esetben és szükség esetén a Bizottsággal való összeköttetésben - együttműködnek a Bázeli Egyezmény és államközi szervezetek más részes feleivel, többek között információcsere és/vagy -megosztás, a környezetvédelmi szempontból megfelelő technológiák előmozdítása és a helyes gyakorlat megfelelő kódexeinek kifejlesztése útján.

53. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

A tagállamok kijelölik az e rendelet végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot vagy illetékes hatóságokat. Minden tagállam csak egy illetékes tranzithatóságot jelölhet ki.

54. cikk

A megbízottak kijelölése

A tagállamok és a Bizottság kijelölnek egy vagy több, az érdeklődő személyek vagy vállalkozások tájékoztatásáért és részükre tanácsadásért felelős megbízottakat. A Bizottság megbízottja továbbítja a tagállamok megbízottainak a neki feltett, az utóbbiakat érintő kérdéseket, és fordítva.

55. cikk

A Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal kijelölése

A tagállamok kijelölhetnek a Közösségbe belépő, illetve onnan távozó hulladékszállítmányok számára különleges, a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalokat. Ha a tagállamok ilyen vámhivatalok kijelöléséről határoznak, a hulladékszállítmányok a Közösségbe való belépésre, illetve az onnan való kilépésre nem vehetik igénybe a tagállam más határátkelőhelyeit.

56. cikk

A kijelölésekről szóló értesítés és információk

A tagállamok értesítik a Bizottságot az alábbiak kijelöléséről:

a) az illetékes hatóságokról, az 53. cikk rendelkezései szerint;

b) a megbízottakról, az 54. cikk rendelkezései szerint; és

c) esettől függően a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalokról, az 55. cikk rendelkezései szerint.

A tagállamok értesítik a Bizottságot a fenti kijelölésekhez kapcsolódó alábbi információkról:

a) név (nevek);

b) postai cím(ek);

c) e-mail-cím(ek);

d) telefonszám(ok);

e) faxszám(ok); és

f) az illetékes hatóságok részére elfogadható nyelvek.

2. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

57. cikk

A megbízottak gyűlése

A Bizottság a tagállamok kérésére, vagy ha egyéb okból szükséges, rendszeres időközönként megtartja a megbízottak gyűlését, hogy áttekintse velük az e rendelet végrehajtása során felmerült kérdéseket. Az érdekelt feleket szintén meghívhatják ezekre a gyűlésekre, vagy azok egy részére, ha valamennyi tagállam és a Bizottság is egyetért, hogy ez helyénvaló.

58. cikk

A mellékletek módosításai

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők módosítása céljából:

a) az IA., az IB., az IC., a II., a III., a IIIA., a IIIB., a IV., az V., a VI. és a VII. melléklet, a Bázeli Egyezményben és az OECD-határozat alapján elfogadott változtatások figyelembevétele érdekében;

b) az V. melléklet, hogy tükrözze a 2008/98/EK tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően a hulladékok jegyzékével kapcsolatban elfogadott változásokat;

c) a VIII. melléklet, hogy tükrözze a megfelelő nemzetközi egyezmények és megállapodások értelmében hozott határozatokat.

58a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

59a. cikk

A bizottsági eljárás

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

60. cikk

Felülvizsgálat

61. cikk

Hatályon kívül helyezés

62. cikk

Átmeneti rendelkezések

63. cikk

Egyes tagállamokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

2010. december 31-ig a III. és IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok, továbbá az ezekben a mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok Lettországba történő szállítása előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá tartozik, a II. címben foglaltak szerint.

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságoknak kifogást kell emelniük a III. és IV. mellékletben szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, valamint az olyan, e mellékletekben nem szereplő hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amelyeket egy, a 96/61/EK irányelv alapján átmeneti eltérésben részesülő létesítménybe szántak, az átmeneti eltérésnek a rendeltetési létesítményre való alkalmazásának időtartama alatt.

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott kifogási okokra hivatkozva 2007. december 31-ig kifogást emelhetnek a III. és IV. mellékletben felsorolt következő hulladékoknak hasznosítás céljából Lengyelországba történő szállítása ellen:

Az üveghulladék, papírhulladék és hulladék gumiabroncs kivételével, ezt az időszakot meg lehet hosszabbítani legkésőbb 2012. december 31-ig, az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban.

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott kifogási okokra hivatkozva 2012. december 31-ig kifogást emelhetnek a következő hulladékok Lengyelországba történő szállítása ellen:

a) a IV. mellékletben felsorolt következő, hasznosításra szánt hulladékok: A2050 A3030 A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020 és

b) a mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok.

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok kifogást emelnek a III. és IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amennyiben az a 96/61/EK irányelv egyes rendelkezései alól ideiglenes eltérésben részesülő létesítménybe irányul; ez a rendelkezés az alatt az időszak alatt alkalmazandó, amikor a rendeltetési létesítmény ideiglenes eltérésben részesül.

2011. december 31-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok, továbbá az ezekben a mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok Szlovákiába történő szállítása előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá tartozik, a II. címben foglaltak szerint.

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok kifogást emelnek a III. és IV. mellékletbun felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amen~yiben az a 94/67/EK ( 13 ) és a 96/61/EK irányelv, a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európay parlamenti és tanácsi irányelv ( 14 ) és a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 15 ) egyes rendelkezései alól ideiglenes eltérésben részesülő létesítménybe irányul; ez a rendelkezés az alatt az időszak alatt alkalmazandó, amikor a rendeltetési létesítmény ideiglenes eltérésben részesül.

A 12. cikktől eltérve, a bolgár illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott kifogási okokra hivatkozva 2009. december 31-ig kifogást emelhetnek a III. és IV. mellékletben felsorolt következő hulladékoknak hasznosítás céljából Bulgáriába történő szállítása ellen:

Az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2012. december 31-ig meghosszabbítható.

A 12. cikktől eltérve, a bolgár illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott kifogási okokra hivatkozva 2009. december 31-ig kifogást emelhetnek a következő hulladékok Bulgáriába történő szállítása ellen:

a) a IV. mellékletben felsorolt következő, hasznosításra szánt hulladékok: A2050 A3030 A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020 és

b) a mellékletekben nem említett, hasznosításra szánt hulladékok.

A 12. cikktől eltérve, a bolgár illetékes hatóságok kifogást emelnek a III. és IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amennyiben az a 96/61/EK irányelv vagy a 2001/80/EK irányelv egyes rendelkezései alól ideiglenes eltérésben részesülő létesítménybe irányul;.ez a rendelkezés az alatt az időszak alatt alkalmazandó, amikor a rendeltetési létesítmény ideiglenes eltérésben részesül.

A 12. cikktől eltérve, a román illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott kifogási okokra hivatkozva 2011. december 31-ig kifogást emelhetnek a III. és IV. mellékletben felsorolt következő hulladékoknak hasznosítás céljából Romániába történő szállítása ellen:

Az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható.

A 12. cikktől eltérve, a román illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott kifogási okokra hivatkozva 2011. december 31-ig kifogást emelhetnek a következő hulladékok Romániába történő szállítása ellen:

a) a IV. mellékletben felsorolt következő, hasznosításra szánt hulladékok: A2050 A3030 A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020 és

b) a mellékletekben nem említett, hasznosításra szánt hulladékok.

Az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható.

A 12. cikktől eltérve, a román illetékes hatóságok kifogást emelnek a III. és IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amennyiben az a 96/61/EK irányelv, a 2000/76/EK irányelv vagy a 2001/80/EK irányelv egyes rendelkezései alól ideiglenes eltérésben részesülő létesítménybe irányul;.ez a rendelkezés az alatt az időszak alatt alkalmazandó, amikor a rendeltetési létesítmény ideiglenes eltérésben részesül.

64. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 12-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

IA. MELLÉKLET

Bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

IB. MELLÉKLET

Kísérő dokumentum az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

IC. MELLÉKLET

KÜLÖNUTASÍTÁSOK A BEJELENTŐLAP ÉS A KÍSÉRŐ DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉHEZ

I. Bevezetés

1.

Ezek az utasítások a bejelentőlap és a kísérő dokumentum kitöltéséhez szükséges tudnivalókat ismertetik. E két űrlap összhangban áll a bázeli egyezménnyel ( 16 ), az OECD-határozattal ( 17 ) (amelynek hatálya az OECD-övezeten belüli hulladékhasznosítási műveletekre szánt hulladékszállítmányokra korlátozódik) és e rendelettel, mivel figyelembe veszi e három jogi aktus vonatkozó követelményeit. Mivel azonban az űrlapokat úgy alakították ki, hogy mindhárom jogi aktus céljainak megfeleljenek, nem mindegyik rovat alkalmazandó az összes jogi aktusra, így nem minden esetben szükséges az összes rovatot kitöltetni. Lábjegyzet jelzi, ha valamelyik követelmény csak egyik vagy másik ellenőrzési rendszerre vonatkozik. Az is előfordulhat, hogy a nemzeti végrehajtó jogszabályok más terminológiát használnak, mint a Bázeli Egyezmény és az OECD-határozat. Így például a rendelet a "shipment" ("szállítás") kifejezést használja a "movement" ("mozgatás") helyett, a bejelentőlap és a kísérő dokumentum angol nyelvű változatában tehát e kettős szóhasználatnak megfelelően mindkét kifejezés szerepel.

2.

Az űrlapokon "ártalmatlanítás" és "hasznosítás" egyaránt szerepel, mivel e fogalmakat a három jogi aktus különbözőféleképpen határozza meg. Az európai közösségi rendelet és az OECD-határozat "ártalmatlanításként" említi a Bázeli Egyezmény IV. mellékletének A. pontjában és az OECD-határozat 5. mellékletének A. pontjában felsorolt ártalmatlanítási műveleteket, és "hasznosításként" említi a Bázeli Egyezmény IV. mellékletének B. pontjában és az OECD-határozat 5. mellékletének B. pontjában felsorolt hasznosítási műveleteket. Maga a Bázeli Egyezmény azonban az ártalmatlanítási és hasznosítási műveletekre egyaránt az "ártalmatlanítás" kifejezéssel utal.

3.

A küldő ország illetékes hatóságai felelősek a bejelentőlapok és a kísérő dokumentumok eljuttatásáért és kibocsátásáért (mind papíron, mind elektronikusan). Ehhez olyan számozási rendszert kell használniuk, amely lehetővé teszi egy adott hulladékszállítmány nyomon követését. A számozási rendszerben a küldő országnak az ISO 3166 szabvány rövidítésjegyzéke szerinti országkódját kell használni előtagként. Az Európai Unión belül a kétjegyű országkódot szóköznek kell követnie. Ezt a küldő ország illetékes hatósága által meghatározott, legfeljebb négyjegyű kód, majd szóköz követheti. Végül hatjegyű szám következik a számozási rendszer szerint. Például ha az ország kódja XY, a hatjegyű szám pedig 123456, a bejelentési szám XY 123456, feltéve, hogy nincs meghatározva fakultatív kód. Ha meghatároztak fakultatív kódot, és ez például 12, a bejelentési szám XY 12 123456. Ha azonban a bejelentőlapot vagy kísérő dokumentumot elektronikusan továbbítják, és nincs meghatározva fakultatív kód, annak helyére a "0000" kódot kell beírni (pl. XY 0000 123456); ha a fakultatív kód négyjegyűnél rövidebb, például 12, a bejelentési szám alakja: XY 0012 123456.

4.

Az országok a nemzeti szabványaiknak megfelelő (általában az ENSZ által is javasolt ISO A4) formátumú papíron bocsáthatják ki az iratokat. A nemzetközi használat megkönnyítése érdekében azonban - tekintetbe véve az ISO A4 és az Észak-Amerikában használatos papírformátum közötti eltérést - az űrlapok keretének mérete nem haladhatja meg a 183×262 mm-t, a margókat pedig a papír bal felső sarkához kell igazítani. A bejelentőlapnak (1-21. rovat, beleértve a lábjegyzeteket is) egy oldalra kell kerülnie, a bejelentőlapon használt rövidítések és kódok jegyzékének pedig egy másik oldalra. A kísérő dokumentum esetében az 1-19. rovatot a lábjegyzetekkel együtt egy oldalon, a 20-22. rovatot és a kísérő dokumentum rövidítéseinek és kódjainak jegyzékét pedig egy másik oldalon kell elhelyezni.

II. A bejelentőlap és a kísérő dokumentum rendeltetése

5.

A bejelentőlap célja az, hogy az érintett illetékes hatóságoknak kellő tájékoztatást adjon a szóban forgó hulladékszállítmányok elfogadhatóságának felméréséhez. A bejelentőlap megfelelő helyére a hatóságok bejegyezhetik a bejelentőlap átvételét és - adott esetben - a szállítmányhoz való írásos hozzájárulást is.

6.

A kísérő dokumentum egész útján végigkísér egy adott hulladékszállítmányt a hulladéktermelőtől egy másik ország ártalmatlanító- vagy hasznosítólétesítményéig. A szállítmányt kezelő összes személynek (a szállítónak és adott esetben a címzettnek ( 18 )) a szóban forgó hulladékok leszállításakor vagy átvételekor alá kell írnia a kísérő dokumentumot. Külön rovatok szolgálnak a szállítmánynak az összes érintett ország vámellenőrzésén való áthaladásáról szóló bejegyzésekre (amelyeket e rendelet követel meg). A kísérő dokumentumot végül az ártalmatlanító- vagy hasznosítólétesítmény használja arra, hogy igazolja a hulladék átvételét és a hasznosítási, illetőleg az ártalmatlanítási művelet megtörténtét.

III. Általános előírások

7.

Az előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás hatálya alá tartozó tervezett szállításokra csak azután kerülhet sor, hogy e rendeletnek megfelelően - a 16. cikk a) és b) pontjának figyelembevételével - kitöltötték a bejelentőlapot és a kísérő dokumentumot; a szállításra az érintett illetékes hatóságok írásbeli vagy hallgatólagos hozzájárulásának érvényességi idején belül kell sort keríteni.

8.

Az űrlapok nyomtatott változatát mindvégig géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, lemoshatatlan tintával kell kitölteni. Az aláírásokhoz mindig lemoshatatlan tintát kell használni, nyomtatott nagybetűvel feltüntetve az aláírásra jogosult személy nevét. Kisebb hiba - például hulladékkód-tévesztés - esetén a bejegyzés az illetékes hatóságok jóváhagyásával kijavítható. Az új szöveget meg kell jelölni és alá kell írni vagy le kell pecsételni, a javítás időpontját is feltüntetve. Nagyobb változtatásokhoz vagy javításokhoz másik űrlapot kell kitölteni.

9.

Az űrlapok kialakítása megkönnyíti az elektronikus kitöltést. Ez esetben megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az űrlapokkal való visszaélés megakadályozására. Láthatónak kell lennie, ha a kitöltött űrlapot az illetékes hatóságok jóváhagyásával módosították. Ha az űrlapokat e-mailben továbbítják, digitális aláírásra van szükség.

10.

A fordítás megkönnyítésére az űrlapok rovataiba szöveg helyett gyakran kódot kell írni. A szükséges szöveges bejegyzéseket azonban olyan nyelven kell feltüntetni, amelyet elfogadnak a célország hatóságai és - adott esetben - a többi érintett hatóság.

11.

A dátumot hat számjeggyel kell jelölni. A 2006. január 29-i dátumnak például a 29.01.06. alakban (nap, hónap, év) kell megjelennie.

12.

Ha az űrlaphoz további információt tartalmazó mellékletet szükséges mellékelni, minden mellékleten fel kell tüntetni a szóban forgó űrlap hivatkozási számát és annak a rovatnak a számát, amelyhez a melléklet kapcsolódik.

IV. Különutasítások a bejelentőlap kitöltéséhez

13.

Bejelentéskor a bejelentőnek ( 19 ) az 1-18. rovatot kell kitöltetnie (kivéve a bejelentési számot a 3. rovatban). Bizonyos olyan harmadik országokban, amelyek nem tagjai az OECD-nek, e rovatokat a küldő ország illetékes hatósága tölti ki. Ha a bejelentő nem azonos az eredeti termelővel, e termelőnek vagy a 2. cikk 15.a) pontja ii. vagy iii. alpontjában megnevezett személyek valamelyikének is alá kell írnia a 17. rovatot, a 4. cikk 1. pontja második albekezdésének és a II. melléklet 1. része 26. pontjának megfelelően.

14.

1. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 2. és 4. pont) és 2. rovat (II. melléklet, 1. rész, 6. pont): Adja meg a kért adatokat (az azonosító számot csak akkor adja meg, ha szükséges, a címet országnévvel együtt, a telefonszámot és a faxszámot az ország előhívószámával együtt kell beírni; a kapcsolattartó a szállításért felelős személy legyen, felelőssége terjedjen ki arra az esetre is, ha váratlan események következnek be a szállítás során). Egyes harmadik országokban ehelyett a küldő ország illetékes hatóságának adatai is megadhatók. E rendelet 2. cikkének 15. pontjával összhangban a bejelentést kereskedő vagy közvetítő is megteheti. Ez esetben mellékelni kell a termelő, az új termelő vagy a begyűjtő és a kereskedő vagy a közvetítő között létrejött szerződés másolatát, vagy a szerződés létrejöttének bizonyítékát (vagy az erről tett nyilatkozatot) (vö. II. melléklet, 1. rész, 23. pont). A telefon- és faxszám, valamint az e-mail cím megkönnyíti, hogy minden érintett személlyel bármikor fel lehessen venni a kapcsolatot, ha a szállítás során váratlan esemény következne be.

15.

A címzett általában azonos a 10. rovatban megadott ártalmatlanító vagy hasznosító létesítménnyel. Esetenként azonban a címzett más személy - kereskedő, közvetítő ( 20 ) vagy társas vállalkozás - is lehet, így feltüntethető például azon ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény székhely- vagy postacíme, amelyet a 10. rovatban a szállítmány fogadójaként jelölnek meg. Ahhoz, hogy egy kereskedő, egy közvetítő vagy egy társas vállalkozás címzett lehessen, a célország joghatósága alatt kell állnia, és a hulladéknak az ő tulajdonában kell lenni, vagy afelett egyéb módon kell rendelkeznie, amikor a szállítmány megérkezik a célországba. Ilyen esetben a 2. rovatba a kereskedőre, a közvetítőre, illetőleg a társas vállalkotásra vonatkozó információkat kell beírni.

16.

3. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 1., 5., 11. és 19. pont): A bejelentőlap kiadásakor az illetékes hatóság - saját rendszere szerint - azonosító számot ad, amelyet ebbe a rovatba kell nyomtatni (lásd az alábbi 3. bekezdést). Az A. pontban az "egyedi szállítmány" egyedi bejelentésre utal, a "több szállítmány" általános bejelentésre. A B. pontnál meg kell adni a művelettípust, amelyre a szállított hulladékot szánják. A C. pontban az előzetes jóváhagyás a rendelet 14. cikkére utal.

17.

4. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész., 1. pont), 5. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 17. pont) és 6. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 12. pont): A 4. rovatba a szállítások számát, a 6. rovatba pedig az egyszeri szállítás tervezett időpontját, illetőleg - többszöri szállításnál - az első és az utolsó szállítás időpontját kell beírni. Az 5. rovatban a hulladék tömegének alsó és felső becslését kell megadni tonnában (1 tonna 1 megagrammal (Mg), vagyis 1 000 kg-mal egyenlő). Egyes harmadik országokban az is elfogadható, ha a térfogatot adják meg köbméterben (1 köbméter 1 000 literrel egyenlő) vagy más metrikus mértékegységben, például kilogrammban vagy literben. Más metrikus mértékegység használata esetén a mértékegységet fel kell tüntetni, és az űrlapon szereplő mértékegységet át kell húzni. A szállított mennyiség nem haladhatja meg az 5. rovatban bejelentett legnagyobb mennyiséget. A szállításnak a 6. rovatban szereplő tervezett ideje nem lehet több egy évnél, kivéve azon többszöri szállítások esetében, amelyek e rendelet 14. cikkével összhangban előzetesen hozzájárulással rendelkező hasznosító létesítményekbe irányulnak (lásd 16. pont): a szállítások tervezett ideje ez esetben legfeljebb három év. E rendelet 9. cikkének (6) bekezdése értelmében az érintett illetékes hatóságok írásbeli vagy hallgatólagos hozzájárulásának érvényességi idején belül kell sort keríteni az összes szállításra. Többszöri szállítás esetében egyes harmadik országok - a Bázeli Egyezmény alapján - megkövetelhetik, hogy az 5. és a 6. rovatban vagy egy csatolt mellékletben külön-külön ismertessék az egyes szállítmányok várható idejét vagy gyakoriságát, valamint becsült mennyiségét. Ha az illetékes hatóság a szállításhoz írásban hozzájárul, és a hozzájárulásnak a 20. rovatban feltüntetett érvényességi ideje eltér a 6. rovatban megadott időszaktól, az illetékes hatóság döntése felülbírálja a 6. rovatban szereplő adatokat.

18.

7. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 18. pont): A csomagolás módját a bejelentőlaphoz csatolt rövidítés- és kódjegyzék jelöléseinek használatával kell feltüntetni. Ha a kezelés különös elővigyázatosságot igényel, például az alkalmazottaknak szánt gyári kezelési utasítások, az egészségügyi és biztonsági - többek között a kiszóródásra vonatkozó - információk és a veszélyes áruk szállításra vonatkozó írásbeli utasítások alapján, a megfelelő négyzetbe jelölést kell tenni és az információt mellékelni kell.

19.

8. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 7. és 13. pont): Adja meg a kért adatokat (az azonosító számot csak akkor adja meg, ha szükséges, a címet az országnévvel együtt, a telefonszámot és faxszámot az ország előhívószámával együtt kell beírni; a kapcsolattartó a szállításért felelős személy legyen). Ha egynél több szállító vesz részt a szállításban, a bejelentőlaphoz az összes szállító adatait tartalmazó részletes jegyzéket kell mellékelni. Ha szállítmányozó szervezi a szállítást, a szállítmányozó részletes adatait és a tényleges szállítókra vonatkozó adatokat mellékelni kell. A szállító vagy szállítók hulladékszállítóként való nyilvántartásba vételéről igazolást (például ezt a tényt igazoló nyilatkozatot) kell mellékelni (vö. II. melléklet 1. rész 15. pont). A szállítási eszközt a bejelentőlaphoz csatolt rövidítés- és kódjegyzék jelöléseinek használatával kell feltüntetni.

20.

9. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 3. és 16. pont): A hulladéktermelő kért adatait kell beírni ( 21 ). Adott esetben meg kell adni a termelő azonosító számát. Ha a bejelentő azonos a hulladék termelőjével, ide elegendő a "Mint az 1. rovatban" bejegyzést írni. Ha a hulladékot egynél több termelő állította elő, a rovatba a "Lásd a mellékelt jegyzéket" bejegyzés írandó, és jegyzéket kell csatolni az egyes termelők vonatkozó adataival. Ha a termelő ismeretlen, azon személy nevét kell megadni, akinek a hulladék a birtokában van vagy az ellenőrzése alatt áll (vagyis a birtokosét). A hulladékkeletkezés folyamatáról és a termelés helyéről is információkat kell közölni.

21.

10. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 5. pont): Adja meg a kért adatokat (adja meg a szállítmány rendeltetését, bejelölve, hogy ártalmatlanító vagy hasznosító létesítményről van szó, az azonosító számot - csak akkor, ha szükséges -, valamint az ártalmatlanítás vagy hasznosítás tényleges helyét, ha eltér a létesítmény címétől). Ha az ártalmatlanító, illetőleg a hasznosító azonos a címzettel, elegendő ide a "Mint a 2. rovatban" bejegyzést írni. Ha az ártalmatlanítási, illetőleg a hasznosítási művelet D13-D15 vagy R12 vagy R13 művelet (a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv IIA. vagy IIB. melléklete szerint), a műveletet végrehajtó létesítményt és a művelet végrehajtási helyét is be kell jegyezni a 10. rovatba. Ez esetben egy mellékletben részletezni kell ugyanezen adatokat minden további olyan létesítmény vagy létesítmények vonatkozásában, ahol további R12/R13 vagy D13-D15 műveletre, vagy ahol D1-D12 vagy R1-R11 műveletre kerül vagy kerülhet sor. Ha a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv I. mellékletének 5. kategóriája szerinti hasznosító vagy ártalmatlanító létesítményről van szó, a szóban forgó irányelv 4. és 5. cikkével összhangban kibocsátott érvényes hozzájárulásról igazolást (például annak meglétét igazoló nyilatkozatot) kell szolgáltatni, feltéve, hogy a létesítmény az Európai Közösségben található.

22.

11. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 5., 19., és 20. pont): A hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv IIA. vagy IIB. mellékletében szereplő R-kódok és D-kódok segítségével fel kell tüntetni a hasznosítási, illetőleg az ártalmatlanítási művelet jellegét (lásd a bejelentőlaphoz csatolt rövidítés- és kódjegyzéket is) ( 22 ). Ha a hasznosítási, illetőleg az ártalmatlanítási művelet D13-D15, R12 vagy R13 művelet, mellékelni kell ugyanezen adatokat a további műveletekre (esetleges R12/R13 vagy D13-D15, valamint D1-D12 vagy R1-R11 műveletekre) vonatkozóan is. Az alkalmazandó technológiát is fel kell tüntetni. Ha a hulladékot ártalmatlanításra szánják, egy mellékletben ismertetni kell a hasznosíthatatlan rész ártalmatlanításának tervezett módszerét, a hasznosított anyagnak a hasznosíthatatlan hulladékhoz viszonyított mennyiségét, a hasznosított anyag becsült értékét, a hasznosítás költségét és a hasznosíthatatlan rész ártalmatlanításának költségét. Ezenkívül, ha ártalmatlanításra szánt hulladékot importálnak a Közösségbe, az "Exportálás indoka" alatt hivatkozni kell a küldő ország által benyújtott, e rendelet 41. cikkének (4) bekezdése szerinti kellően indokolt előzetes kérelemre, a kérelmet pedig csatolni kell. A Bázeli Egyezmény alapján egyes nem OECD-tag harmadik országok is megkövetelhetik az exportálás indokának feltüntetését.

23.

12. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 16. pont): Az anyag közkeletű megnevezését vagy megnevezéseit, illetőleg kereskedelmi nevét, továbbá (mennyiség és/vagy kockázat szempontjából) legfontosabb összetevőinek nevét kell megadni, valamint ezek (százalékban kifejezett) relatív koncentrációját, ha ismeretes. Vegyes hulladék esetében ugyanezen adatokat minden részre külön-külön meg kell adni, és fel kell tüntetni, hogy e részek közül melyeket szánják hasznosításra. E rendelet II. melléklete 3. részének 7. pontja értelmében a hulladék összetételének vegyi elemzése is elrendelhető. Szükség esetén a további információkat mellékletben kell csatolni.

24.

13. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 16. pont): A hulladék fizikai jellemzőit kell feltüntetni normál hőmérsékleten és nyomáson.

25. 14. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 16. pont): A hulladékot leíró kódot kell beírni e rendelet III., IIIA., IIIB., IV. és IVA. mellékletének megfelelően. A kódot a bázeli egyezménnyel elfogadott rendszerben (a 14. rovat i. alpontjánál), illetőleg adott esetben az OECD-határozattal elfogadott rendszerben (a ii. alpontnál), továbbá más elfogadott besorolási rendszerekben (az iii-xii. alpontoknál) kell megadni. E rendelet 4. cikke 6. pontjának második albekezdése szerint csak egy hulladékkódot kell megadni (az e rendelet III., IIIA., IIIB., IV. és IVA. mellékletében felsoroltak közül), kivéve a következő két esetben. Olyan hulladék esetében, amely nem sorolható be egyetlen kód alá a III., a IIIB., a IV. vagy a IVA. melléklet szerint, csak egy hulladéktípus jelölendő. Ha olyan vegyes hulladékról van szó, amely nem sorolható be egyetlen kód alá a III., a IIIB., a IV. vagy a IVA. melléklet szerint, és amely nem szerepel a IIIA. melléklet felsorolásában, fontossági sorrendben külön-külön meg kell adni a hulladék részeinek kódját (szükség esetén csatolva).

a)

i. alpont: Az előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás hatálya alá tartozó hulladékok esetében a Bázeli Egyezmény VIII. mellékletének kódjait kell használni (lásd: e rendelet IV. mellékletének I. része); a Bázeli Egyezmény IX. mellékletének kódjait kell használni az olyan hulladékok esetében, amelyek általában nem tartoznak az előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás hatálya alá, de amelyek valamely különleges okból - például veszélyes anyagokkal való szennyeződés miatt (vö. e rendelet III. mellékletének első bekezdése) vagy mert e rendelet 63. cikke vagy nemzeti rendelkezések alapján ( 23 ) más besorolás alkalmazandó rájuk - mégis az előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás hatálya alá tartoznak (lásd: e rendelet III. mellékletének I. része). A Bázeli Egyezmény VIII. és IX. mellékletének szövege megtalálható e rendelet V. mellékletében, a Bázeli Egyezmény szövegében, valamint a Bázeli Egyezmény titkárságán beszerezhető útmutatóban. Ha a hulladék nem szerepel a Bázeli Egyezménynek a VIII., illetőleg a IX. mellékletében, a kód helyére a "Nem szerepel a jegyzékben" szöveget kell beírni.

b)

ii. alpont: Az OECD-tagországoknak az OECD-hulladékkódokat kell használniuk az e rendelet III. és IV. mellékletének II. részében felsorolt hulladékok esetében, vagyis ha a hulladék ilyen módon nem szerepel a Bázeli Egyezmény mellékleteiben található felsorolásokban, vagy ha e rendelet szerint más ellenőrzési szint alá esik, mint amit a Bázeli Egyezmény megkövetel. Ha a szóban forgó hulladék nem szerepel e rendelet III. és IV. mellékletének II. részében, a kód helyére a "Nem szerepel a jegyzékben" szöveget kell írni.

c)

iii. alpont: Az Európai Unió tagállamainak az Európai Közösség hulladékjegyzékében szereplő kódokat kell használniuk (lásd: a módosított 2000/532/EK bizottsági határozat) ( 24 ). -----

d)

iv. és v. alpont: Adott esetben az EK hulladékjegyzékében nem szereplő olyan nemzeti azonosító kódok is használhatók, amelyek a küldő országban, illetőleg - ha ismeretes - a célországban használatosak. -----

e)

vi. alpont: Ha célszerűnek tűnik, vagy ha az illetékes hatóságok elrendelik, ide lehet más olyan kódot vagy információt beírni, amely megkönnyíti a hulladék azonosítását.

Ezek a kódok felvehetők e rendelet IIIA., IIIB., IV. (EU48), illetőleg IVA. mellékletébe. Ebben az esetben a melléklet számát a kódok előtt fel kell tüntetni. A IIIA. mellékletet illetően, az annak megfelelően megadott vonatkozó kódot/kódokat adott esetben egymást követően kell alkalmazni. A bázeli egyezmény egyes kódjai - például B1100 és B3020 - csak bizonyos hulladékáramokra korlátozódnak a IIIA. mellékletnek megfelelően.

(f)

vii. alpont: Ide kell beírni - ha van ilyen - a megfelelő Y-kódot vagy Y-kódokat az "Ellenőrizendő hulladékosztályoknak" (lásd: a Bázeli Egyezmény I. mellékletét és az OECD-határozat 1. függelékét), illetőleg a V II. melléklete szerinti "Különleges figyelmet igénylő hulladékosztályoknak" megfelelően (lásd e rendelet IV. mellékletének I. részét vagy a bázeli útmutatót). E rendelet és az OECD-határozat nem követeli meg az Y-kódok feltüntetését, hacsak a hulladékszállítmány nem esik a Bázeli Egyezmény szerinti két "Különleges figyelmet igénylő hulladékosztály" (az Y46 és az Y47, vagyis a II. mellékletben szereplő osztályok) egyikébe, ez esetben ugyanis kötelező a Bázeli Egyezmény szerinti Y-kódot feltüntetni. A Bázeli Egyezmény 1. cikkének (1) bekezdése értelmében veszélyesnek minősülő hulladékok Y-kódját vagy Y-kódjait azonban fel kell tüntetni a Bázeli Egyezmény szerinti jelentési kötelezettség teljesítéséhez.

g)

viii. alpont: Adott esetben ide kell beírni a megfelelő H-kódot vagy H-kódokat, vagyis a hulladék veszélyességi jellemzőit leíró kódokat (lásd a bejelentőlaphoz csatolt rövidítés- és kódjegyzéket). Ha a hulladék a Bázeli Egyezmény szerint nem, a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. melléklete alapján azonban rendelkezik veszélyességi jellemzőkkel, a III. melléklet szerinti HP-kódot vagy HP-kódokat kell feltüntetni, a HP-kód után "EU" jelzést téve (pl. HP14 EU).

h)

ix. alpont: Adott esetben ide kell beírni a hulladéknak az ENSZ besorolása szerinti veszélyességi jellemzőit jelölő UN-osztályt vagy -osztályokat (lásd a bejelentőlaphoz csatolt rövidítés- és kódjegyzéket), amelyek feltüntetését a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályok teszik kötelezővé (lásd: the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations (az ENSZ ajánlásai a veszélyes anyagok szállításáról. Mintaszabályozás) (Orange Book), legújabb kiadás) ( 25 ).

i)

x. és xi. alpont: Adott esetben ide kell beírni a megfelelő UN-számot vagy számokat, valamint az UN szállítási megnevezést vagy megnevezéseket. Ezekre azért van szükség, hogy a hulladékot az ENSZ besorolási rendszere szerint azonosítani lehessen, és feltüntetésüket a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályok teszik kötelezővé (lásd: the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations (Orange Book), legújabb kiadás).

j)

xii. alpont: Adott esetben ide kell beírni a vámtarifaszámot vagy számokat: ezek alapján azonosítják a hulladékot a vámhatóságok (a kódok és áruk jegyzékét lásd a Vámigazgatások Világszervezete által megszerkesztett Harmonizált áruleírási és -jelölési rendszerben).

26.

15. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 8-10. és 14. pont): A 15. rovat (a) sorában a küldő ország, a tranzitországok és a célország ( 26 ) nevét kell feltüntetni, vagy az ISO 3166 szabvány szerinti országkódokat ( 27 ). A (b) sorba adott esetben az egyes országok illetékes hatóságának kódszámát kell beírni, a (c) sorban pedig az országba való beléptetés, illetőleg az onnan való kiléptetés helyének jelölésére fel kell tüntetni a határátkelőhely vagy határkikötő nevét és - adott esetben - a vámhivatal kódszámát. A tranzitországok esetében a ki- és a beléptetés helyét egyaránt fel kell tüntetni a (c) sorban. Ha egy szállítmány több mint három tranzitországon keresztül jut célba, a megfelelő információt csatolni kell. A ki- és beléptetési helyek közötti tervezett útvonalat is ismertetni kell a mellékletben, beleértve a lehetséges - akár váratlan körülmények esetén választható - alternatívákat.

27.

16. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 14. pont): Adja meg a kért adatokat, ha a szállítmány belép az Európai Unió területére, azon áthalad vagy onnan kilép.

28.

17. rovat (lásd II. melléklet, 1. rész, 21-22. és 24-26. pont): A bejelentőnek (vagy a bejelentő szerepét ellátó kereskedőnek vagy közvetítőnek) alá kell írnia és kelteznie kell a bejelentőlap összes példányát, mielőtt azokat továbbítja az érintett országok illetékes hatóságaihoz. Egyes harmadik országokban ezt a küldő ország illetékes hatóságai teszik meg. Ha a bejelentő nem azonos az eredeti termelővel, e termelőnek, az új termelőnek vagy a begyűjtőnek is alá kell írnia és kelteznie kell, ha ez kivitelezhető; tudvalevő, hogy ez kivitelezhetetlennek bizonyulhat, ha több termelő is van (a kivitelezhetőségre vonatkozó meghatározások nemzeti rendelkezések tárgyát képezhetik). Ezenkívül ha a termelő nem ismeretes, azon személynek kell aláírnia, akinek a hulladék a birtokában van vagy az ellenőrzése alatt áll (vagyis a birtokosnak). A szóban forgó nyilatkozatnak azt is igazolnia kell, hogy a harmadik feleknek okozott kárra biztosítást kötöttek. Egyes harmadik országok megkövetelhetik, hogy a bejelentőlaphoz a biztosításról vagy egyéb pénzügyi biztosítékról kiállított igazolást csatoljanak.

29.

18. rovat: A bejelentőlaphoz csatolt, további információt tartalmazó mellékletek számát kell itt feltüntetni ( 28 ). Minden mellékleten fel kell tüntetni a vonatkozó bejelentési számot, amely a 3. rovat sarkában szerepel.

30.

19. rovat: A Bázeli Egyezmény értelmében ilyen igazolást - adott esetben - a cél- és tranzitország vagy -országok illetékes hatósága vagy hatóságai állítanak ki. Az OECD-határozat értelmében az igazolást a rendeltetési ország illetékes hatósága állítja ki. Egyes harmadik országok - nemzeti rendelkezéseikkel összhangban - azt is előírhatják, hogy a küldő ország illetékes hatóságai is állítsanak ki igazolást.

31.

20. és 21. rovat: A 20. rovatban bármelyik érintett ország illetékes hatóságai írásban hozzájárulásukat adhatják. A Bázeli Egyezmény (kivéve, ha egy ország úgy döntött, hogy tranzitszállításnál nem követeli meg az előzetes írásbeli hozzájárulást, és erről a többi részes felet értesítette a Bázeli Egyezmény 6. cikkének (4) bekezdése szerint) és egyes országok mindig írásbeli hozzájárulást követelnek meg (e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében a tranzitország hallgatólagos hozzájárulást is adhat), míg az OECD-határozat nem követeli meg az írásbeli hozzájárulást. Írja be az ország nevét (vagy kódját az ISO 3166 szabvány szerinti rövidítések használatával). Ha a szállításra speciális feltételek vonatkoznak, a szóban forgó illetékes hatóságnak jelölést kell tennie a megfelelő négyzetbe, és részleteznie kell e feltételeket a 21. rovatban vagy a bejelentőlaphoz csatolva. Ha egy illetékes hatóság kifogást kíván emelni a szállítás ellen, ezt a 20. rovatba írt "KIFOGÁS" szóval fejezheti ki. A kifogás indokai a 21. rovatban vagy külön levélben fejthetők ki.

V. Különutasítások a kísérő dokumentum kitöltéséhez

32.

Bejelentéskor a bejelentő a 3., a 4. és a 9-14. rovatot tölti ki. Miután megszerezte a küldő ország, a célország és a tranzitország illetékes hatóságának hozzájárulását, illetőleg vélelmezhető a tranzitország illetékes hatóságának hallgatólagos hozzájárulása, de még mielőtt a szállítás megkezdődne, a bejelentőnek ki kell töltenie a 2. rovatot, az 5-8. rovatot (kivéve a szállítás módját, időpontját és az aláírást), valamint a 15. és - adott esetben - a 16. rovatot. Bizonyos olyan harmadik országokban, amelyek nem tagjai az OECD-nek, e rovatokat a küldő ország illetékes hatósága tölti ki a bejelentő helyett. A szállítmány átvételekor a szállító vagy annak képviselője feltünteti a szállítás módját és időpontját, valamint aláír a 8. rovat (a)-(c) alpontjaiban, valamint - adott esetben - a 16. rovatban. Ha a címzett nem azonos az ártalmatlanítóval, illetőleg a hasznosítóval, és ő veszi át a hulladékot a célországba való megérkezésekor, neki kell kitöltenie a 17. rovatot, valamint - adott esetben - a 16. rovatot.

33.

1. rovat: A küldő ország illetékes hatósága írja ide be a bejelentési számot (ezt a bejelentőlap 3. rovatából kell átmásolni).

34.

2. rovat (lásd II. melléklet, 2. rész, 1. pont): Ha többszöri szállításra vonatkozó általános bejelentésről van szó, a szállítmány sorszámát kell ide beírni, valamint a szállítmányoknak a bejelentőlap 4. rovatában feltüntetett tervezett számát (például "4/11"-et írjon, ha a negyedik szállítmányról van szó a szóban forgó általános bejelentésben tervezett tizenegyből). Egyedi bejelentésnél "1/1"-et kell beírni.

35.

3. és 4. rovat: A bejelentőnek ( 29 ) és a címzettnek a bejelentőlap 1. és 2. rovatában megjelölt adatait kell ide beírni.

36.

5. rovat (lásd II. melléklet, 2. rész, 6. pont): A hulladék tényleges tömegét kell beírni tonnában kifejezve (1 tonna 1 megagrammal (Mg), vagyis 1 000 kilogrammal egyenlő). Egyes harmadik országokban az is elfogadható, ha a térfogatot adják meg köbméterben (1 köbméter 1 000 literrel egyenlő) vagy más metrikus mértékegységben, például kilogrammban vagy literben. Más metrikus mértékegység használata esetén a mértékegységet fel kell tüntetni, és a dokumentumon szereplő mértékegységet át kell húzni. Lehetőség szerint mindig csatolni kell a mérlegjegyeket.

37.

6. rovat (lásd II. melléklet, 2. rész, 2. pont): A szállítás tényleges kezdeti időpontját tüntesse fel (lásd a bejelentőlap 6. rovatához írt útmutatásokat is).

38.

7. rovat (lásd II. melléklet, 2. rész, 7. és 8. pont): A csomagolás módját a kísérő dokumentumhoz csatolt rövidítés- és kódjegyzék jelöléseinek használatával kell feltüntetni. Ha a kezelés különös elővigyázatosságot igényel, például az alkalmazottaknak szánt gyári kezelési utasítások, az egészségügyi és biztonsági - többek között a kiszóródásra vonatkozó - információk és a szállítási vészhelyzet-kártya alapján, a megfelelő négyzetbe jelölést kell tenni, és az információt mellékelni kell. Fel kell továbbá tüntetni, hogy hány csomagból áll a szállítmány.

39.

8. rovat a), b) és c) alpont (lásd II. melléklet, 2. rész, 3. és 4. pont): Adja meg a kért adatokat (az azonosító számot csak akkor adja meg, ha szükséges, a címet az országnévvel együtt, a telefonszámot és a faxszámot az ország előhívószámával együtt kell beírni). Ha több mint három szállító vesz részt a szállításban, az egyes szállítók megfelelő adatait a kísérő dokumentumhoz csatolva kell részletezni. A szállítónak vagy a szállítmányt kezelésbe vevő képviselőjének kell feltüntetnie a szállítás módját és időpontját és ugyanott aláírnia. Az aláírással ellátott kísérő dokumentum egyik példánya a bejelentőnél marad. Valahányszor a szállítmány másik szállítóhoz kerül, az új szállító vagy annak képviselője, aki a szállítmányt kezelésébe veszi, köteles ugyanezt megtenni és a dokumentumot aláírásával ellátni. Az aláírással ellátott kísérő dokumentum egyik példánya az előző szállítónál marad.

40.

9. rovat: A bejelentőlap 9. rovatában megadott adatokat kell ide bemásolni.

41.

10. és 11. rovat: A bejelentőlap 10. és 11. rovatában megadott adatokat kell ide bemásolni. Ha az ártalmatlanító, illetőleg hasznosító azonos a címzettel, elegendő ide a "Mint a 4. rovatban" bejegyzést írni. Ha az ártalmatlanítási, illetőleg hasznosítási művelet D13-D15 vagy R12 vagy R13 művelet (a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv IIA. vagy IIB. melléklete szerint), a műveletet végrehajtó létesítménynek a 10. rovatban szereplő adatai elegendők. A kísérő dokumentumon nem szükséges további adatokat feltüntetni azon létesítményről vagy létesítményekről, ahol további R12/R13 vagy D13-D15 műveletre, vagy ahol D1-D12 vagy R1-R11 műveletre kerül sor.

42.

12., 13. és 14. rovat: A bejelentőlap 12., 13. és 14. rovatában megadott adatokat kell ide bemásolni.

43.

15. rovat (lásd II. melléklet, 2. rész, 9. pont): Amikor a szállításra sor kerül, a bejelentő (vagy a bejelentőként eljáró kereskedő vagy közvetítő) aláírja és keltezi a kísérő dokumentumot. Egyes országokban a küldő ország illetékes hatósága vagy a Bázeli Egyezmény szerinti hulladéktermelő írja alá és keltezi a kísérő dokumentumot. E rendelet 16. cikkének c) pontja értelmében az érintett illetékes hatóságok írásbeli hozzájárulását - és azok feltételeit - tartalmazó bejelentőlap példányainak a kísérő dokumentummal együtt kell maradniuk. Egyes harmadik országok előírhatják az iratok eredeti példányának csatolását.

44.

16. rovat (lásd II. melléklet, 2. rész, 5. pont): Ezt a rovatot a szállításban érintett bármely személy (a bejelentő vagy a küldő ország illetékes hatósága - esettől függően -, a címzett, bármely illetékes hatóság, szállító) kitöltheti az olyan speciális esetekben, amikor a nemzeti rendelkezések bizonyos vonatkozásban részletesebb adatokat követelnek meg (például azon kikötő adatait, ahonnan a szállítmányt más szállítási móddal szállítják tovább, a tartályok számát és azonosító számát vagy az illetékes hatóságoknak a szállításhoz való hozzájárulását igazoló további bizonyítékokat vagy bélyegzőket). Az útirányt (az érintett országokból való ki-, illetőleg az ezekbe való beléptetés helyét, beleértve azon vámhivatalokat, ahol a Közösségbe való beléptetést, illetőleg az onnan való kiléptetést vagy exportot intézik) és az útvonalat (a ki- és beléptetőhelyek közötti útvonalat) váratlan körülmények esetén is fel kell tüntetni - a lehetséges alternatívákkal együtt - a 16. rovatban vagy csatolva.

45.

17. rovat: Ezt a rovatot a címzett tölti ki, ha nem azonos az ártalmatlanítóval, illetőleg a hasznosítóval (lásd a 15. pontot), és ha a címzett veszi kezelésbe a hulladékot, amikor a szállítmány megérkezik a célországba.

46.

18. rovat: Ezt a rovatot az ártalmatlanító- vagy hasznosítólétesítmény meghatalmazott képviselője tölti ki a hulladékszállítmány átvételekor. A létesítménytípust a megfelelő négyzet bejelölésével kell feltüntetni. Az átvett mennyiség tekintetében kérjük kövesse az 5. rovatnál (36. bekezdés) szereplő útmutatásokat. Az aláírással ellátott kísérő dokumentum egyik példánya az utolsó szállítónál marad. A szállítmány bármilyen indokkal történő visszautasítása esetén az ártalmatlanító- vagy hasznosítólétesítmény képviselőjének azonnal kapcsolatba kell lépnie azzal az illetékes hatósággal, amelyhez tartozik. E rendelet 16. cikkének d) pontja vagy - adott esetben - 15. cikkének c) pontja szerint, valamint az OECD-határozat értelmében a kísérő dokumentum aláírt példányait három napon belül el kell küldeni a bejelentőnek és az érintett országok illetékes hatóságainak (kivéve azon OECD-tag tranzitországok esetében, amelyek az OECD titkárságánál bejelentették, hogy a kísérő dokumentum e példányaira nem tartanak igényt). A kísérő dokumentum eredeti példánya az ártalmatlanító- vagy hasznosítólétesítménynél marad.

47.

A hulladékszállítmány átvételét minden olyan létesítménynek igazolnia kell, amely bármilyen ártalmatlanítási vagy hasznosítási művelet végez, beleértve a D13-D15 vagy R12 vagy R13 műveletet. Ha azonban egy D13-D15 vagy R12/R13 művelet után ugyanazon országban végeznek D1-D12 vagy R1-R11 műveletet, vagy másik D13-D15 vagy R12 vagy R13 műveletet, az ez utóbbit végrehajtó létesítménynek nem kell igazolnia, hogy a szállítmányt átvette a D13-D15 vagy R12 vagy R13 műveletet végző létesítménytől. Ez esetben tehát a 18. rovatba nem kell írni a szállítmány végső átvételekor. Fel kell tüntetni továbbá az ártalmatlanítási vagy hasznosítási művelet típusát - a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv IIA. vagy IIB. mellékletében szereplő R-kódok és D-kódok segítségével -, valamint az ártalmatlanítási vagy hasznosítási művelet befejezésének várható időpontját.

48.

19. rovat: Ezt a rovatot az ártalmatlanító vagy a hasznosító tölti ki a hulladékártalmatlanítás, illetve hasznosítás befejeztének igazolásául. E rendelet 16. cikkének d) pontja vagy - adott esetben - 15. cikkének c) pontja szerint, valamint az OECD-határozat értelmében a kísérő dokumentum aláírt példányait a 19. rovat kitöltése után a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 nappal a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás befejezte után és legkésőbb egy évvel azután, hogy a hulladékot átvették, el kell küldeni a bejelentőnek, valamint a küldő ország, a tranzitország (az OECD-határozat ezt nem követeli meg) és a rendeltetési ország illetékes hatóságainak. Egyes nem OECD-tag harmadik országok a bázeli egyezménnyel összhangban előírhatják, hogy a kísérő dokumentum példányait, kitöltött 19. rovattal és aláírva, el kell küldeni a bejelentőnek és a küldő ország illetékes hatóságának. D13-D15 vagy R12 vagy R13 ártalmatlanítási, illetve hasznosítási műveleteknél a műveletet végrehajtó létesítménynek a 10. rovatban szereplő adatai elegendők, és a kísérő dokumentumon nem szükséges további adatokat feltüntetni azon létesítményről vagy létesítményekről, ahol további R12/R13 vagy D13-D15 műveletre, vagy ahol D1-D12 vagy R1-R11 műveletre kerül sor.

49.

A hulladék ártalmatlanítását vagy hasznosítását minden olyan létesítménynek igazolnia kell, amely bármiféle ártalmatlanítási vagy hasznosítási műveletet - akár D13-D15 vagy R12 vagy R13 műveletet - végez. Ezért ha D13-D15 vagy R12 vagy R13 művelet után ugyanazon országban végeznek D13-D15 vagy R12/R13 műveletet, vagy D1-D12 vagy R1-R11 műveletet, az ez utóbbit végző létesítménynek nem kell a 19. rovatban igazolnia a hulladék ártalmatlanítását, illetve hasznosítását, hiszen ezt a rovatot addigra kitölti a D13-D15 vagy R12 vagy R13 műveletet végző létesítmény. A tagállamoknak az ilyen esetekre maguknak kell kidolgozniuk a hulladékártalmatlanítás vagy hasznosítás igazolásának módját.

50.

20., 21. és 22. rovat: Ezeket a rovatokat a vámhivatalok használják a Közösség határain történő ellenőrzésre.

II. MELLÉKLET

A BEJELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ

1. rész A BEJELENTŐLAPON MEGADANDÓ, VAGY AHHOZ CSATOLANDÓ INFORMÁCIÓ

1. A bejelentőlap sorszáma vagy egyéb elfogadott azonosítója és a szállítmányok tervezett darabszáma.

2. A bejelentő neve, címe, telefon-, és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző.

3. Amennyiben a bejelentő nem a termelő: a termelő(k) neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe és az ügyintéző.

4. A kereskedő(k) vagy közvetítő(k) neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe és az ügyintéző, abban az esetben, ha a bejelentő a 2. cikk 15. pontja szerint meghatalmazta.

5. A hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző, az alkalmazott technológiák és adott esetben az, hogy a létesítmény rendelkezik a 14. cikk szerinti előzetes hozzájárulással.

Amennyiben a hulladékot hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletre szánják, ugyanezt az információt közölni kell azokról a létesítményekről, ahol a további végleges hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveleteket, illetve az azokat megelőző további előkészítő műveleteket tervezik.

Ha a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény szerepel a 96/61/EK irányelv I. mellékletének 5. kategóriájához tartozó felsorolásban, be kell mutatni az érvényes engedélyt tartalmazó bizonyítékot (azaz a létezését tanúsító nyilatkozatot) az irányelv 4. és 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

6. A címzett neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző.

7. A tervezett fuvarozó(k) és/vagy közvetítői(k) neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző.

8. A küldő ország és az érintett illetékes hatóság.

9. A tranzitországok és az érintett illetékes hatóságok.

10. A célország és az érintett illetékes hatóság.

11. Egyedi bejelentés vagy általános bejelentés. Ha általános bejelentésről van szó, az érvényességi időtartamot fel kell tüntetni.

12. A szállítás(ok) megkezdésének tervezett időpontja(i).

13. Tervezett szállítási mód.

14. Tervezett útvonal (kilépési és belépési pont minden egyes ország vonatkozásában, beleértve a beléptető és kiléptető vámhivatalokat és/vagy a Közösségből kiléptető exportvámhivatalt) és a tervezett útszakaszok (a kiléptető és beléptető pontok között), beleértve a lehetséges alternatívákat, előre nem látható körülmények esetére is.

15. A fuvarozó(k) hulladék szállítására jogosító nyilvántartási számának bizonyítéka (azaz a létezését tanúsító nyilatkozatot).

16. A hulladék típusának megjelölése a megfelelő jegyzékben, forrása(i), leírása, összetétele és valamennyi veszélyességi jellemző adata. A több forrásból származó hulladékok esetében, a hulladék részletes leltárjegyzéke.

17. A becsült maximális és minimális mennyiségek.

18. A tervezett csomagolási mód.

19. A hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet(ek) műszaki adatai, a 2006/12/EK irányelv IIA. és IIB. mellékletében említettek szerint.

20. Amennyiben a hulladék rendeltetése a hasznosítás:

a) a hasznosítást követően visszamaradt nem hasznosítható frakció ártalmatlanítására szolgáló tervezett módszer;

b) a visszanyert anyag mennyisége a nem hasznosítható hulladék arányában;

c) a hasznosított anyag becsült értéke;

d) a hasznosítás költsége és a visszamaradt nem hasznosított hulladék ártalmatlanításának költsége.

21. Harmadik fél felelősségbiztosítási igazolása (pl. a létezését tanúsító nyilatkozat).

22. A bejelentő és a címzett között megkötött és a bejelentés időpontjában érvényes hulladékhasznosítási vagy -ártalmatlanítási szerződés bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat), a 4. cikk 4. pontjának második albekezdése és az 5. cikk értelmében.

23. A termelő, az új termelő vagy begyűjtő és a közvetítő vagy kereskedő között megkötött szerződés egy példánya vagy bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat), abban az esetben, ha a közvetítő vagy kereskedő a bejelentő.

24. A létrejött és a bejelentés időpontjában érvényes - vagy ha a pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást engedélyező illetékes hatóság hozzájárul, legkésőbb a szállítás megkezdésekor érvényes - pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat, ha az illetékes hatóság ehhez hozzájárul), a 4. cikk 5. pontjának második albekezdése és a 6. cikk értelmében.

25. A bejelentő igazolása, hogy az információ teljes körű, és a legjobb tudomása szerint valós.

26. Amennyiben a bejelentő nem a termelő a 2. cikk 15. pontja i. pont a) alpontja értelmében, a bejelentőnek biztosítania kell, hogy a termelő, vagy a 2. cikk 15. pontja a) pont ii) és iii) alpontja szerinti valamely személy, amennyiben lehetséges, szintén aláírja az IA. melléklet szerinti bejelentőlapot.

2. rész A KÍSÉRŐDOKUMENTUMBAN MEGADANDÓ VAGY AHHOZ CSATOLANDÓ INFORMÁCIÓ

Adja meg az 1. részben felsorolt információknak az alábbi pontok szerinti legfrissebb változatát és az egyes kiegészítő információkat:

1. A szállítmányok sorszáma és száma.

2. A szállítás kezdetének időpontja.

3. A szállítás módja.

4. A fuvarozó(k) neve, címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe.

5. Útvonal (kilépési és belépési pont minden egyes érintett ország vonatkozásában, beleértve a Közösség területére való beléptetést végző, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalokat és/vagy a közösségi kiviteli vámhivatalt) és az útszakaszokat (a kiléptető és beléptető pontok között), beleértve a lehetséges alternatívákat, előre nem látható körülmények esetére is.

6. Mennyiségek.

7. Csomagolás módja.

8. A fuvarozó(k) által meghozandó speciális óvintézkedések.

9. A bejelentő nyilatkozata, hogy a szükséges hozzájárulásokat az érintett országok minden illetékes hatóságától megkapta. A nyilatkozatot a bejelentőnek alá kell írnia.

10. A felelős őrzés minden egyes átruházása esetére a megfelelő aláírások.

3. rész AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL BEKÉRHETŐ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ

1. Annak az engedélynek a típusa és érvényességi időtartama, amely alapján a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény működik.

2. A 96/61/EK irányelv 4. és 5. cikkével összhangban kiadott engedély másolata.

3. Információ szolgáltatása a szállítás biztonsága érdekében meghozandó intézkedésekről.

4. A bejelentő és a létesítmény közötti szállítási távolság(ok), beleértve az esetleges alternatív útvonalakat az előre nem látható körülmények esetére is, és intermodális szállítás esetében az átrakás helye.

5. A bejelentő és a létesítmény közötti szállítás költségeire vonatkozó információ.

6. A fuvarozó(k) hulladék szállítására jogosító nyilvántartásbavételi okiratának másolata.

7. A hulladék összetételének kémiai elemzése.

8. A hulladék keletkezési eljárásának leírása.

9. A hulladékot fogadó létesítmény kezelési eljárásának leírása.

10. A pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték, vagy ezek másolata.

11. A pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték számítása, a 4. cikk 5. pontjának második albekezdése és a 6. cikk rendelkezései szerint.

12. Az 1. rész 22. és 23. pontjában említett szerződések másolata.

13. Harmadik fél felelősségbiztosítási szabályainak másolata.

14. Bármilyen egyéb információ, amely fontos a bejelentés elbírálásához e rendelettel, továbbá a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

III. MELLÉKLET

A 18. CIKKBEN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ HULLADÉKOK JEGYZÉKE ("ZÖLDLISTÁS" HULLADÉKOK)

Tekintet nélkül arra, hogy egy hulladék szerepel-e ebben a jegyzékben vagy sem, nem vethető alá a 18. cikkben meghatározott általános követelményeknek, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy:

a) oly mértékben megnőtt a hulladékkal összefüggő kockázata annak, hogy előzetes írásos bejelentési és hozzájárulási eljárás alá tartozzon, a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzők figyelembevétele esetén; vagy

b) lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

I. rész

Az alábbi hulladékok tartoznak a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények hatálya alá:

A Bázeli Egyezmény IX. mellékletében felsorolt hulladékok ( 30 ).

E rendelet alkalmazásában:

a) minden, a Bázeli Egyezmény IX. mellékletében az A. listára történő hivatkozást az e rendelet IV. mellékletére való hivatkozásnak kell tekinteni;

b) a bázeli B1020 sorban az "ömlesztett feldolgozott formában" kifejezés magában foglalja az ott felsorolt minden fémes, nem diszpergált ( 31 ) formát;

c) a bázeli B1030 sor szövege: "Tűzálló fémeket tartalmazó maradványok";

d) a bázeli B1100 sor, amely a "rézfeldolgozás [...] salakjaira" stb. hivatkozik, nem alkalmazható, helyette a II. rész (OECD) GB040 sorát kell alkalmazni;

e) a bázeli B1110 sor nem alkalmazható, helyette a II. rész (OECD) GC010 és GC020 sorát kell alkalmazni;

f) a bázeli B2050 sor nem alkalmazható, helyette a II. rész (OECD) GG040 sorát kell alkalmazni;

g) az Unión belüli hulladékszállítmányokra a bázeli B3011 kód nem alkalmazható, helyette a következő kódot kell alkalmazni: EU3011 Műanyaghulladék (vö. a IV. melléklet II. részének vonatkozó AC300 bejegyzésével és a IV. melléklet I. részének vonatkozó EU48 bejegyzésével): Az alább felsorolt műanyaghulladékok, feltéve, hogy szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek ( 32 ): - Műanyaghulladék csaknem kizárólag ( 33 ) egyetlen nem halogénezett polimer anyagból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva: - polietilén (PE) - polipropilén (PP) - polisztirol (PS) - akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) - polietilén-tereftalát (PET) - polikarbonátok (PC) - poliéterek - Műanyaghulladék csaknem kizárólag (33) egyetlen műgyantából vagy kondenzációs termékből, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva: - karbamid-formaldehid gyanták - fenol-formaldehid gyanták - melamin-formaldehid gyanták - epoxigyanták - alkidgyanták - Műanyaghulladék csaknem kizárólag (33) az alábbi fluorozott polimerek egyikéből ( 34 ): - perfluor-etilén/propilén (FEP) - perfluoralkoxi-alkánok: - tetrafluor-etilén/perfluoralkil-vinil-éter (PFA) - tetrafluor-etilén/perfluormetil-vinil-éter (MFA) - polivinilfluorid (PVF) - polivinilidén-fluorid (PVDF) - poli(tetra-fluoretilén) (PTFE) - Polivinil-klorid (PVC).

II. rész

Az alábbi hulladékok tartoznak a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények hatálya alá:

Fémek megolvasztásából, kohászatából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok

GB0407112
262030
262090
Nemesfémek és réz továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Egyéb fémtartalmú hulladékok

GC010Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések
GC020Elektronikai hulladék (pl. nyomtatott áramkörök, elektronikai alkatrészek, huzalok stb.) és nemnemesfémek és nemesfémek hasznosítására alkalmas regenerált elektronikus alkatrészek
GC030ex 890800Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek számító anyagokat és hulladékokat
GC050fluidizációs katalitikus krakkolás (FCC) elhasznált katalizátora (pl. alumínium-oxid, zeolitok)

Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában:

GE020ex 7001
ex 701939
Üvegszál hulladék

Kerámia hulladékok, nem diszpergált megjelenési formában:

GF010Kerámiahulladékok, melyeket formázás után kiégettek, beleértve a kerámiaedényeket is (használat előtt és/vagy után)

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

GG030ex 2621Széntüzelésű erőmű fenékhamuja és salakcsapolási maradéka
GG040ex 2621Széntüzelésű erőmű szállóhamuja

Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok

GN010ex 050200Sertés- vagy vaddisznósörte vagy -szőr, vagy borzszőr és más kefekészítésre használt szőr hulladéka
GN020ex 050300Lószőr és a lószőr hulladék, függetlenül attól, hogy hordozóanyagra rétegként felvitt állapotban vagy másként van felhasználva
GN030ex 050590Madarak bőrének és más részeinek hulladéka tollazattal vagy pihetollal, tollak vagy tollrészek (vágott széllel vagy anélkül), tisztítva, fertőtlenítve vagy a tartósítás érdekében kezelve

IIIA. MELLÉKLET

A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT - A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT, NEM AZONOS KÓD ALÁ TARTOZÓ KÉT VAGY TÖBBFÉLE HULLADÉKBÓL ÁLLÓ - HULLADÉKKEVERÉKEK

1. A hulladékkeverékre - függetlenül attól, hogy szerepel-e a jegyzékben, vagy sem - nem alkalmazhatók a 18. cikkben szereplő általános tájékoztatási követelmények, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy:

a) ezáltal a hulladékkal összefüggő kockázat elegendő mértékben megnőtt ahhoz, hogy a hulladék - a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzők figyelembevétel - előzetes írásos bejelentési és hozzájárulási eljárás hatálya alá tartozzon; vagy

b) az lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

2. E melléklet az alábbiakban felsorolt hulladékkeverékekre vonatkozik:

a) a B1010 és a B1050 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

b) a B1010 és a B1070 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

c) a B3040 és a B3080 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

d) a GB040 (OECD) kód és a B1100 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei a következőkre korlátozva: keménycink-tartalmú maradványok; cinktartalmú salakok, fölözékek; alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot; réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket;

e) a GB040 (OECD) kód és a B1070 bázeli kód alá tartozó hulladékokból, valamint a B1100 bázeli kód alá besorolt hulladékok közül a réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékaiból és tégelyeiből álló keverékek.

A d) és az e) pontban említett tételek nem alkalmazandóak az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba történő kivitelre.

3. E melléklet az ugyanazon kód különböző francia bekezdései és francia albekezdései alá tartozó hulladékoknak az alábbiakban felsorolt keverékeire vonatkozik:

a) a B1010 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

b) a B2010 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

c) a B2030 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

g) a B3020 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei a következőkre korlátozva: fehérítetlen papír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír hulladék, más olyan papír- vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak elő, olyan papír- vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő;

h) a B3030 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

i) a B3040 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

j) a B3050 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei.

4. Az ugyanazon kód különböző franciabekezdései és francia-albekezdései alá tartozó hulladékoknak az alábbiakban felsorolt keverékei kizárólag az Unión belüli szállítás tekintetében tartoznak e melléklet hatálya alá:

a) az EU3011 kód alá besorolt és a nem halogénezett polimerekre hivatkozó franciabekezdésben felsorolt hulladékok keverékei;

b) az EU3011 kód alá besorolt, a műgyantákra vagy kondenzációs termékekre hivatkozó franciabekezdésben felsorolt hulladékok keverékei;

c) az EU3011 kód alá besorolt, a "perfluoralkoxi-alkánok" alá tartozó hulladékok keverékei.

IIIB. MELLÉKLET

A BÁZELI EGYEZMÉNY VAGY AZ OECD-HATÁROZAT VONATKOZÓ MELLÉKLETEIBE VALÓ BEILLESZTÉS ELŐTT ÁLLÓ TOVÁBBI ZÖLDLISTÁS HULLADÉKOK AZ 58. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN

1. Függetlenül attól, hogy egy hulladék szerepel-e ebben a jegyzékben vagy sem, nem vonható a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények hatálya alá, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy:

a) ezáltal a hulladékkal összefüggő kockázat elegendő mértékben megnőtt ahhoz, hogy a hulladék - a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 35 ) III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzők figyelembevétel - előzetes írásos bejelentési és hozzájárulási eljárás hatálya alá tartozzék; vagy

b) az lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

2. E melléklet az alábbiakban felsorolt hulladékokra vonatkozik:

BEU04

főként papírból és némi műanyagból álló, maradékanyagokat nem tartalmazó összetett csomagolás, amely nincs besorolva a B3020 bázeli kód alá;

BEU05

biológiailag tisztán lebontható mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, kerti, zöldterületi (parkokból, temetőkből származó) hulladék.

3. Az e mellékletben felsorolt hulladékszállítmányok nincsenek joghatással a 2000/29/EK tanácsi irányelv ( 36 ) rendelkezéseire, illetve az annak 16. cikke (3) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre.

IV. MELLÉKLET

AZ ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS HOZZÁJÁRULÁSI ELJÁRÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ HULLADÉKOK JEGYZÉKE ("SÁRGALISTÁS" HULLADÉKOK)

I. rész

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárásra kötelezettek:

A Bázeli Egyezmény II. és VIII. mellékleteiben felsorolt hulladékok ( 37 ).

E rendelet alkalmazásában:

a) minden, a Bázeli Egyezmény VIII. mellékletében a B. listára történő hivatkozást az e rendelet III. mellékletére való hivatkozásnak kell tekinteni;

b) a VIII. melléklet bázeli A1010 sorban az "azonban a B. listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide" kifejezés hivatkozás a bázeli B1020 sorra, és a B1020 sorhoz e rendelet III. mellékletének I. b) részéhez fűzött megjegyzésre;

c) a VIII. melléklet bázeli A1180 és A2060 sorok nem alkalmazhatók, helyettük megfelelően az OECD III. melléklete II. részének GC010, GC020 és GG040 sorait kell alkalmazni;

d) a VIII. melléklet bázeli A4050 sor magában foglalja az alumíniumkohászatból származó elhasznált edénybevonatokat is, mert Y33 szervetlen cianidokat tartalmaz. Ha ezeket a cianidokat lebontották, az elhasznált edénybevonatokat a II. rész AB120 sorába kell besorolni, mert Y32 szervetlen fluorid vegyületeket tartalmaznak, amelyben nincs kalcium-fluorid.

e) a bázeli A3210 kód nem alkalmazható, helyette a II. rész AC300 kódját kell alkalmazni;

f) az Unión belüli hulladékszállítmányokra a bázeli Y48 kód nem alkalmazható, helyette a következő kódot kell alkalmazni: EU48: A III. melléklet II. részében szereplő AC300 kód vagy I. részében szereplő EU3011 kód alá nem tartozó műanyaghulladék, valamint a IIIA. melléklet 4. pontja alá nem tartozó műanyaghulladék-keverékek.

II. rész

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárásra kötelezettek:

Fémet tartalmazó hulladékok

AA010261900Vas- és acélipari salak, reve és egyéb hulladék (1)
AA060262050Vanádiumhamu és -maradék (1)
AA190810420 ex 810430Magnézium gyúlékony, piroforikus vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben durranógázt fejlesztő hulladéka és törmeléke
(1)
Az ebben a felsorolásban szereplő hulladékokhoz tartoznak a hamu, maradék, salak, kohósalak, lefölözési, leválasztási, szálló por, por, iszap és massza formájú hulladékok, kivéve ha az anyagot kifejezetten máshova sorolták be.

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

AB030Fémek felületkezeléséből származó, nem cianidalapú rendszerek hulladékai
AB070Öntödei homok hulladékok
AB120ex 281290 ex 3824Máshova nem sorolt szervetlen halogenidvegyületek
AB130Hulladék szemcseszóró anyagok
AB150ex 382490Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó finomítatlan kalcium-szulfit és kalcium-szulfát

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

AC060ex 381900Hidraulika-folyadékok
AC070ex 381900Fékfolyadékok
AC080ex 382000Fagyálló folyadékok
AC150Klór-fluor-szénhidrogének
AC160Halonok
AC170ex 440310Kezelt parafa és fahulladékok
AC250Felületaktív anyagok
AC260ex 3101Sertés hígtrágya; ürülék
AC270Szennyvíziszap
AC300Műanyaghulladék, beleértve az ilyen hulladékok keverékeit is, amely olyan mértékben tartalmaz az I. melléklet szerinti összetevőket, vagy azokkal olyan mértékben szennyezett, hogy a III. melléklet szerinti jellemzőket mutat (vö. a III. melléklet I. részének vonatkozó EU3011 kódjával és az I. rész vonatkozó EU48 kódjával);

Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak

AD090ex 382490Máshova nem sorolt reprográfiai és fotográfiai vegyi anyagok és előhívó anyagok gyártásából, készítéséből és használatából származó hulladékok
AD100Műanyagok felületkezeléséből származó, nem cianidalapú rendszerek hulladékai
AD120ex 391400 ex 3915Ioncserélő gyanták
AD150Természetben előforduló szűrőként használható szerves anyagok (pl. bioszűrők)

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

RB020ex 6815Az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező kerámiaalapú szálak

IVA. MELLÉKLET

A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT, DE ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS HOZZÁJÁRULÁSI ELJÁRÁSRA KÖTELEZETT HULLADÉKOK (3. CIKK (3) BEKEZDÉS)

V. MELLÉKLET

A 36. CIKK ÉRTELMÉBEN EXPORTTILALOM ALÁ ESŐ HULLADÉKOK

a szöveg a "Bevezető megjegyzések" alcímmel egészül ki.

1. Ezt a mellékletet a 91/689/EGK irányelv és a 2006/12/EK irányelv sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. E melléklet három részből áll, a 2. és 3. rész csak akkor alkalmazható, ha az 1. rész nem alkalmazható. Következésképpen, annak meghatározására, hogy egy adott hulladék e melléklet hatálya alá tartozik-e, először azt kell ellenőrizni, hogy ez a hulladék kielégíti-e a melléklet 1. részét, ha nem, akkor a 2. részét, és ha ezt sem, akkor a 3. részét.

Az 1. rész két alszakaszra oszlik: Az A. lista felsorolja azokat a hulladékokat, amelyeket a Bázeli Egyezmény 1. cikke (1) bekezdés a) pontja veszélyesnek minősít, és ezért exporttilalom alá helyez, és a B. lista, amely felsorolja azokat a hulladékokat, amelyekre nem a Bázeli Egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja hatályos, és ezért nem esnek exporttilalom alá.

Ezért, ha egy hulladék az 1. részbe tartozik, azt kell ellenőrizni, hogy az A. lista sorolja-e fel, vagy a B. lista. Ha egy hulladék nem tartozik az 1. részben sem az A. lista, sem a B. lista alá, akkor kell ellenőrizni, hogy a jellemzői alapján besorolható-e a veszélyes hulladékok 2. részébe (azaz a csillaggal megjelölt hulladékok közé), vagy a 3. részbe, és ebben az esetben az exporttilalom rá is vonatkozik.

3. Az 1. rész B. listájába tartozó hulladékokra, vagy a 2. rész nem veszélyes hulladékaira (azaz nincsenek csillaggal megjelölve), akkor vonatkozik az exporttilalom, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy

a) elegendően nagy lett a hulladékkal összefüggő kockázata annak, hogy írásos bejelentési és hozzájárulási eljárásra kötelezzék, ha számításba veszik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzőket, vagy

b) lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

1. rész ( 38 )

A. lista (A Bázeli Egyezmény VIII. melléklete)

A1 FÉMHULLADÉKOK ÉS FÉMET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK

A1010 Fémhulladékok és az alábbiak bármilyen összetételű ötvözetét tartalmazó hulladékok:

- antimon

- arzén

- berillium

- kadmium

- ólom

- higany

- szelén

- tellúr

- tallium

azonban a B listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide.

A1020 Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok, kivéve a szilárd fémhulladékot:

- antimon; antimonvegyületek

- berillium; berilliumvegyületek

- kadmium; kadmiumvegyületek

- ólom; ólomvegyületek

- szelén; szelénvegyületek

- tellúr; tellúrvegyületek

A1030 Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:

- arzén; arzénvegyületek

- higany; higanyvegyületek

- tallium; talliumvegyületek

A1040 Összetevőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:

- fémkarbonilok

- a hatvegyértékű króm vegyületei

A1050 Galvániszapok

A1060 Fémek maratásából származó folyékony hulladékok

A1070 Cinkfeldolgozás kilúgozási maradványai, porok és iszapok, mint jarozit, hematit

A1080 A B. listán nem szereplő hulladék cinkmaradványok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmazzák az ólmot és kadmiumot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák

A1090 Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkező hamu

A1100 Rézkohók gáztisztító berendezéseiből származó por és maradványok

A1110 Réz elektrolízissel történő finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolitoldatok

A1120 Réz elektrolízissel történő finomításakor és kinyerésekor az elektrolit tisztító berendezésekből származó iszaphulladék, kivéve az anódiszapot

A1130 Oldott rezet tartalmazó kimerült marató oldatok

A1140 Hulladék réz(II)-klorid- és réz-cianid katalizátorok

A1150 Nyomtatott áramkörök égetéséből származó, a B. listán nem szereplő nemesfémtartalmú hamu ( 39 )

A1160 Savas ólomakkumulátor hulladék, egész és tört formában

A1170 Kevert elemek hulladéka, kivéve a csak a B. listán szereplő elemekből álló hulladékot. A B. listán nem szereplő hulladék elemek, ha azok olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt alkotókat, hogy annak következtében veszélyessé válnak

A1180 Hulladék elektromos vagy elektronikai berendezések és az azok bontásából származó hulladékok ( 40 ), amelyek közt fellelhetőek olyan alkatrészek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és egyéb elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveghulladékok, PCB-tartalmú kondenzátorok, vagy szennyezésként olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő B1110 tételével) ( 41 )

A1190 Fémkábel hulladékok olyan műanyag bevonata vagy szigetelése, amely kőszénkátrányt, PCB-t ( 42 ) (poliklórozott bifenilek), ólmot, kadmiumot, egyéb szerves halogén vegyületet vagy egyéb, az I. mellékletben szereplő összetevőt olyan mértékben tartalmaz, vagy ezekkel olyan mértékben szennyezett, hogy a III. melléklet szerinti jellemzőket mutatja

A2 FŐKÉNT SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK TARTALMAZHATNAK FÉMEKET ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET

A2010 Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegből származó üveghulladékok

A2020 Folyadék vagy iszap formában lévő szervetlen fluorvegyületekből álló hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat

A2030 Hulladékkatalizátorok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat

A2040 Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt alkotókat, hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő B2080 tételével)

A2050 Azbeszthulladék (por és szálak)

A2060 Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elég magas koncentrációban tartalmaz az I. mellékletben felsorolt alkotókat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat mutassa (vö. a B. lista megfelelő B2050 tételével)

A3 FŐKÉNT SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK TARTALMAZHATNAK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET

A3010 Petrolkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladékok

A3020 Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan, fáradt ásványi olajok

A3030 Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló, vagy azokkal szennyezett hulladékok

A3040 Hulladék hőközvetítő folyadékok

A3050 Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő B4020 tételével)

A3060 Hulladék nitrocellulóz

A3070 Folyékony és iszap formában lévő hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klórfenolt

A3080 Hulladék éterek, kivéve a B. listán szereplő étereket

A3090 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. a B. lista megfelelő B3100 tételével)

A3100 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. a B. lista megfelelő B3090 tételével)

A3110 Hatvegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat tartalmazó, szőrmekikészítési hulladékok (vö. a B. lista megfelelő B3110 tételével)

A3120 Shreddelésből származó könnyű frakció

A3130 Hulladék szerves foszforvegyületek

A3140 Halogénmentes szerves oldószer hulladékok, a B. listán szereplő ilyen hulladékok kivételével

A3150 Halogéntartalmú szerves oldószer hulladékok

A3160 Szerves oldószerek visszanyerési műveleteiből származó, halogénezett vagy nem halogénezett nem vizes bepárlási maradék hulladékok

A3170 Halogénezett alifás szénhidrogének (pl. metil-kloridok, diklór-etán, vinil-klorid, vinilidén-klorid, allil-klorid és epiklór-hidrin) előállításakor keletkező hulladékok

A3180 Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT), poliklórozott naftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt (PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal 50 mg/kg vagy annál nagyobb koncentrációban szennyezettek ( 43 )

A3190 Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő kátrányos maradvány hulladékok, kivéve az aszfaltcementeket

A3200 Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalthulladék), amely kátrányt tartalmaz (vö. a B. lista megfelelő, B2130 tételével)

A3210 Műanyaghulladék, beleértve az ilyen hulladékok keverékeit is, amely olyan mértékben tartalmaz az I. melléklet szerinti összetevőket, vagy azokkal olyan mértékben szennyezett, hogy a III. melléklet szerinti jellemzőket mutat (vö. e rész B. listájának vonatkozó B3011 kódjával és a 3. rész A. listájának vonatkozó Y48 kódjával);

A4 OLYAN HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK

A4010 Gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből és használatából eredő hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat

A4020 Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi vagy hasonló gyakorlat során keletkező hulladékok, továbbá kórházban vagy más létesítményekben a betegek vizsgálatakor vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során keletkező hulladékok

A4030 Biocidek és fitofarmakonok előállításából, formálásából és alkalmazásából eredő hulladékok, beleértve a termékleírástól eltérő, lejárt ( 44 ) vagy eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék növényvédő- és gyomirtószereket

A4040 Vegyi faanyag-konzerváló szerek ( 45 ) gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredő hulladékok

A4050 Az alábbiak bármelyikéből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok:

- szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó, szilárd halmazállapotú, nemesfémtartalmú maradványokat

- szerves cianidok

A4060 Fáradt olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók

A4070 Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, kiszereléséből és használatából származó hulladékok, kivéve minden ilyen, a B. listán szereplő hulladékot (vö. a B. lista megfelelő B4010 tételével)

A4080 Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat)

A4090 Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a B. lista megfelelő tételében szereplő hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő B2120 tételével)

A4100 Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekből származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat

A4110 Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal szennyezettek:

- poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyülete

- poliklórozott dibenzo-p-dioxin bármely rokonvegyülete

A4120 Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok

A4130 Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák

A4140 Olyan, az I. melléklet kategóriáinak megfelelő vegyszerekből álló, vagy vegyszereket tartalmazó hulladékok, amelyekben a vegyszerek termékleírásuktól eltérők vagy lejártak (44) és a III. melléklet szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják

A4150 Kutatásból és fejlesztésből vagy oktatásból eredő olyan hulladék vegyi anyagok, amelyeket nem azonosítottak és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert

A4160 A B. listán nem szereplő hulladék aktív szén (vö. a B. lista megfelelő B2060 tételével)

B. lista (a Bázeli Egyezmény IX. melléklete)

B1 FÉMHULLADÉKOK ÉS FÉMET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK

B1010 Fém és fém-ötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában:

- Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)

- Vas- és acélhulladék

- Rézhulladék

- Nikkelhulladék

- Alumíniumhulladék

- Cinkhulladék

- Ónhulladék

- Volfrámhulladék

- Molibdénhulladék

- Tantálhulladék

- Magnéziumhulladék

- Kobalthulladék

- Bizmuthulladék

- Titánhulladék

- Zirkóniumhulladék

- Mangánhulladék

- Germániumhulladék

- Vanádiumhulladék

- Hafnium-, Indium-, Nióbium, Rénium- és Galliumhulladék

- Tóriumhulladék

- Ritka földfémek hulladékai

- Krómhulladék

B1020 Tiszta, nem szennyezett fémhulladék, beleértve az ötvözeteket, ömlesztett feldolgozott formában (lemezek, lapok, gerendák, rudak stb.):

- Antimonhulladék

- Berilliumhulladék

- Kadmiumhulladék

- Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort)

- Szelénhulladék

- Tellúrhulladék

B1030 Magas olvadáspontú fémeket tartalmazó maradványok

B1031 Molibdén, wolfram, titán, tantál, nióbium és rénium fémek és fémötvözet hulladékok fémes diszperz formában (fémpor), kivéve az A. lista hasonló anyagait az A1050, galvániszapok tétel alatt

B1040 Villamos energiát fejlesztő készülékek darabjai, melyek nincsenek kenőolajjal, PCB-vel vagy PCT-vel olyan mértékig szennyezve, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák

B1050 Színesfém-keverékek, fémhulladékok nehéz frakciói, amelyek nem tartalmaznak elegendő mennyiségű I. mellékletbe tartozó anyagot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák ( 46 )

B1060 Elemi fém formában lévő hulladék szelén és tellúr, beleérve a port

B1070 Réz és rézötvözetek diszperz megjelenési formában, kivéve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák

B1080 Cink hamuja és maradványai diszperz megjelenési formában, beleértve a cink-ötvözet maradványokat, kivéve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák ( 47 )

B1090 Termékleírásnak megfelelő hulladék elemek, kivéve az ólom, kadmium vagy higany felhasználásával készülteket

B1100 Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok:

- Keménycink-tartalmú maradványok

- Cinktartalmú salakok, fölözékek: - Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn) - Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn) - Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn) - Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn) - Cinkfölözék

- Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot

- Rézfeldolgozás vagy továbbfinomítás (raffinálás) salakjai, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű arzént, ólmot vagy kadmiumot, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassanak

- Réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket

- Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

- Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal

B1110 Elektromos és elektronikus berendezések:

- Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések

- Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó hulladékok ( 48 ) (beleértve a nyomtatott áramköröket), amelyek közt nem lelhetőek fel olyan alkatrészek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és más elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveghulladékok, PCB-tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan mennyiségben nem tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatnák (vö. az A. lista megfelelő A1180 tételével)

- Közvetlen újrahasználatra ( 49 ), és nem hasznosításra vagy végső ártalmatlanításra ( 50 ) szánt elektromos és elektronikus berendezések (beleértve a nyomtatott áramköröket, elektronikai alkatrészeket és huzalokat)

B1115 Az A. lista A1190 sorában nem szereplő, műanyaggal bevont vagy szigetelt fémkábelhulladékok, kivéve azokat, amelyeket a IVA. melléklet szerinti műveletekre vagy egyéb ártalmatlanítási műveletekre szánnak, amelyek bármelyik fázisban ellenőrizetlen termikus folyamattal járnak, mint pl. a nyílt égetés

B1120 Az alábbi komponensek bármelyikét tartalmazó kimerült szilárd katalizátorok:

Átmeneti fémek, kivéve az A. listán szereplő hulladék katalizátorokat (kimerült katalizátorokat, használt folyékony katalizátorokat vagy más katalizátorokat)Szkandium
Vanádium
Mangán
Kobalt
Réz
Ittrium
Nióbium
Hafnium
Volfrám
Titán
Króm
Vas
Nikkel
Cink
Cirkónium
Molibdén
Tantál
Rénium
Lantanidák (ritka földfémek):Lantán
Prazeodimium
Szamárium
Gadolínium
Diszprózium
Erbium
Itterbium
Cérium
Neodímium
Európium
Terbium
Holmium
Túlium
Lutécium

B1130 Tisztított, kimerült nemesfémtartalmú katalizátorok

B1140 Szilárd, nemesfémtartalmú maradványok, amelyek szervetlen cianidokat nyomokban tartalmaznak

B1150 Nemesfémek (arany, ezüst, platinacsoport, de a higany nem) és ötvözeteik diszpergált, nem folyékony formában, megfelelő csomagolásban és jelöléssel ellátva

B1160 Nyomtatott áramkörök égetéséből származó nemesfém hamu (vö. az A. lista megfelelő A1150 tételével)

B1170 Fényképészeti film égetéséből származó nemesfém hamu

B1180 Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti film

B1190 Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti papír

B1200 Vas- és acélgyártásból származó granulált salak

B1210 Vas- és acélgyártásból származó granulált salak, beleértve a TiO2 és vanádium forrásként hasznosított salakokat

B1220 Cink előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301) megfelelően feldolgozva, főként építkezési alkalmazásra

B1230 Vas- és acélgyártásból származó hengerlési hulladék

B1240 Réz-oxid hengerreve

B1250 Hulladékká vált gépjárművek, amelyek sem folyadékot, sem veszélyes komponenseket nem tartalmaznak

B2 FŐKÉNT SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK TARTALMAZHATNAK FÉMEKET ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET

B2010 Bányászati műveletek hulladékai, nem diszpergált megjelenési formában:

- Természetes grafit hulladéka

- Palahulladék, szélezett vagy nem szélezett, fűrészeléssel vagy egyéb módon vágott

- Csillámhulladék

- Leucit-, nefelin- és nefelin szienit hulladékok

- Földpáthulladékok

- Folypáthulladékok

- Szilárd halmazállapotú szilícium-dioxid hulladékok, kivéve az öntödei műveletekhez használtakat

B2020 Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában:

- Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó üveget és más aktivált üveget

B2030 Kerámia hulladékok, nem diszpergált megjelenési formában:

- Cermethulladék és törmelék (fém-kerámia kompozitok)

- Máshol föl nem sorolt és meg nem határozott kerámiaalapú szálak

B2040 Főként szervetlen összetevőkből álló egyéb hulladékok:

- Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát

- Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék

- Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

- Szilárd halmazállapotú kén

- Ciánamid gyártásából származó mészkő (pH < 9)

- Nátrium-, kálium-, kalcium-klorid

- Korund (szilícium-karbid)

- Tört beton

- Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék

B2050 Széntüzelésű erőművek A. listán nem szereplő pernyéje (vö. az A. lista megfelelő A2060 tételével)

B2060 Hulladék aktív szén, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű, az I. mellékletben szereplő alkotót, hogy a III. mellékletben felsorolt jellemzők valamelyikét mutatnák, pl. ivóvíz kezeléséből, élelmiszer-ipari és vitamin-előállítási folyamatokból származó hulladék aktív szén (vö. az A. lista megfelelő A4160 tételével)

B2070 Kalcium-fluorid iszap

B2080 Vegyipari eljárásokból származó, az A. listán nem szereplő gipsz (vö. az A. lista megfelelő A2040 tételével)

B2090 Acél- vagy alumíniumgyártásból származó, petrolkokszból vagy bitumenből előállított, a szokásos ipari követelményeknek megfelelően tisztított anódtuskók (kivéve a klóralkáli-elektrolízisből és a kohászati iparból származó anódtuskókat)

B2100 Hulladék alumínium-hidrátok, hulladék timföld és timföldgyártási maradékok, kivéve a gáztisztítási, lecsapási és szűrési eljárásokban alkalmazott ilyen anyagokat

B2110 Bauxitmaradvány ("vörös iszap") (pH-érték 11,5 alá beállítva)

B2120 2-nél magasabb és 11,5 -nél alacsonyabb pH-értékű hulladék savas vagy lúgos oldatok, amelyek nem maró hatásúak, és egyéb szempontból nem veszélyesek (vö. az A. lista megfelelő A4090 tételével)

B2130 Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalthulladék), amely kátrányt nem tartalmaz ( 51 ) (vö. az A. lista megfelelő A3200 tételével)

B3 FŐKÉNT SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK TARTALMAZHATNAK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET

B3011 Műanyaghulladék (vö. e rész A. listájának vonatkozó A3210 kódjával és a 3. rész A. listájának vonatkozó Y48 kódjával)

- Az alábbiakban felsorolt műanyaghulladékok, feltéve, hogy azokat környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő újrafeldolgozásra ( 52 ) szánják, és szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek ( 53 ): - Műanyaghulladék csaknem kizárólag ( 54 ) egyetlen nem halogénezett polimer anyagból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva: - polietilén (PE) - polipropilén (PP) - polisztirol (PS) - akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) - polietilén-tereftalát (PET) - polikarbonátok (PC) - poliéterek - Műanyaghulladék csaknem kizárólag (54) egyetlen műgyantából vagy kondenzációs termékből, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva: - karbamid-formaldehid gyanták - fenol-formaldehid gyanták - melamin-formaldehid gyanták - epoxigyanták - alkidgyanták - Műanyaghulladék csaknem kizárólag (54) az alábbi fluorozott polimerek egyikéből ( 55 ): - perfluor-etilén/propilén (FEP) - perfluoralkoxi-alkánok: - tetrafluor-etilén/perfluoralkil-vinil-éter (PFA) - tetrafluor-etilén/perfluormetil-vinil-éter (MFA) - polivinilfluorid (PVF) - polivinilidén-fluorid (PVDF)

- Műanyaghulladék-keverékek, melyek polietilénből (PE), polipropilénből (PP) és/vagy polietilén-tereftalátból (PET) állnak, feltéve, hogy azokat az egyes anyagok egyedi és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő újrafeldolgozására szánják ( 56 ), és szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek (53) .

B3020 Papír, papírlemez és papíráru hulladékok

Az alábbi anyagok, feltéve hogy nem keveredtek veszélyes hulladékokkal:

Papír vagy papírlemez hulladék vagy törmelék:

- fehérítetlen kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír hulladék

- más olyan papír- vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak elő

- olyan papír- vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő

- egyéb papírhulladékok, a teljesség igénye nélkül 1. laminált (többrétegű) kartonpapír; 2. osztályozatlan papírhulladék

B3026 Folyadékok tárolására szolgáló olyan összetett csomagolás előkezeléséből származó alábbi hulladékok, amelyek nem tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat olyan koncentrációban, hogy azok a III. melléklet szerinti tulajdonságokat mutassanak:

- el nem különíthető műanyaghányad

- el nem különíthető műanyag/alumínium-hányad

B3027 Laminált öntapadós címke hulladéka, amely a címkegyártás során használt nyersanyagokat tartalmaz

B3030 Textilhulladékok

Az alábbi anyagok, feltéve hogy más hulladékokkal nem keveredtek, és valamilyen termékleírás szerint készültek:

- Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra alkalmatlan selyemgubókat, a fonalhulladékokat és a farkasolási hulladékot) - kártolatlan, fésületlen selyemhulladék - egyéb selyemhulladék

- Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot - gyapjú vagy finom állati szőr fésűskóc - egyéb gyapjú- vagy finom állati szőr hulladék - durva állati szőr hulladék

- Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot) - fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is) - farkasolási hulladék - egyéb pamuthulladék

- Len kóca és más hulladéka

- Valódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

- Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

- Szizál és más, az Agave-félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot

- Kókuszdió kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

- Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

- Rami és egyéb, másutt nem nevesített növényi textilrost kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

- Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot) - szintetikus szálak hulladékai - műszálak hulladékai

- Használt ruhák és más használt textiláruk

- Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder - válogatva - más módon

B3035 Hulladékká vált padlószőnyegek, padlóborítók

B3040 Gumihulladékok

Az alábbi anyagok, feltéve hogy nem keveredtek más hulladékokkal:

- Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmeléke

- Egyéb gumihulladékok, kivéve a másutt meghatározott hulladékokat

B3050 Kezeletlen parafa és fahulladék:

- Fahulladék és -törmelék; független attól, hogy azt hasáb, brikett, pellet vagy hasonló formájúra tömörítették-e vagy sem

- Parafahulladék; aprított, granulált vagy őrölt parafa

B3060 Mezőgazdaság élelmiszer-ipari hulladékai, feltéve hogy nem fertőzőek:

- Borseprő

- Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, független attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették vagy nem

- Degras (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó maradékanyagok

- Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában

- Halhulladék

- Kakaóbabhéj, hártya, bőr és egyéb kakaóbab hulladék

- Mezőgazdaság élelmiszer-ipari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek

B3065 Állati vagy növényi eredetű étolajok és zsírok hulladékai (pl. sütőolaj), feltéve hogy nem rendelkeznek a III. melléklet jellemzőivel

B3070 Az alábbi hulladékok:

- Emberi haj hulladék

- Hulladékká vált szalma

- Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba mycelium

B3080 Guminyesedék és gumidarabok

B3090 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, kivéve a bőriszapot, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. az A. lista megfelelő A3100 tételével)

B3100 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. az A. lista megfelelő A3090 tételével)

B3110 Hatvegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat nem tartalmazó szőrmekikészítési hulladékok (vö. az A. lista megfelelő B3110 tételével)

B3120 Élelmiszer-festékekből álló hulladékok

B3130 Hulladék polimer éterek és nem veszélyes, peroxid-képzésre nem hajlamos hulladék monomer éterek

B3140 Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket a IVA. melléklet szerinti műveletekre szánnak

B4 OLYAN HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK

B4010 Főként vízalapú/latex festékekből, tintákból és keményített lakkokból álló hulladékok, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű szerves oldószert, nehézfémet vagy biocideket, hogy veszélyessé válnának (vö. az A. lista megfelelő A4070 tételével)

B4020 Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formálásából és használatából származó, az A. listán nem szereplő hulladékok, amelyek oldószerektől és más szennyezésektől oly mértékig mentesek, hogy nem mutatják a III. mellékletben foglalt tulajdonságokat. Ide tartoznak az ilyen vízalapú anyagok, vagy a kazein, keményítő, dextrin, cellulóz-éter vagy polivinil-alkohol-alapú ragasztók (vö. az A. lista megfelelő A3050 tételével)

B4030 Elhasznált egyszer használatos fényképezőgépek, az A. listán nem szereplő elemekkel

2. rész

A 2000/532/EK bizottsági határozathoz (1) csatolt mellékletben felsorolt hulladékok

01ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, FEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
01 01ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 01fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 02nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék
01 03fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 03 04 *szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő
01 03 05 *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő
01 03 06meddő, a 01 03 04 és a 01 03 05 kódszám alatt szereplők kivételével
01 03 07 *fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
01 03 08hulladék por, a 01 03 07 kódszám alatt szereplők kivételével
01 03 09timföld előállításából származó vörösiszap, a 01 03 10 kódszám alatt szereplők kivételével
01 03 10 *timföld előállításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vörösiszap, a 01 03 07 kódszám alatt szereplők kivételével
01 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
01 04nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 04 07 *nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
01 04 08kőtörmelék és hulladék kavics, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével
01 04 09hulladék homok és hulladék agyag
01 04 10hulladék por, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével
01 04 11kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével
01 04 12ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, a 01 04 07 és a 01 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével
01 04 13kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével
01 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
01 05fúróiszap és egyéb fúrási hulladék
01 05 04édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék
01 05 05 *olajtartalmú fúróiszap és hulladék
01 05 06 *veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és ilyen anyagokat tartalmazó egyéb fúrási hulladék
01 05 07barittartalmú fúróiszap és hulladék, a 01 05 05 és a 01 05 06 kódszám alatt szereplők kivételével
01 05 08kloridtartalmú fúróiszap és hulladék, a 01 05 05 és a 01 05 06 kódszám alatt szereplők kivételével
01 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
02 01mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
02 01 01mosásból és tisztításból származó iszap
02 01 02hulladékká vált állati szövetek
02 01 03hulladékká vált növényi szövetek
02 01 04műanyaghulladék (kivéve a csomagolást)
02 01 06állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), szelektíven gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
02 01 07erdőgazdálkodási hulladék
02 01 08 *veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék
02 01 09agrokémiai hulladék, a 02 01 08 kódszám alatt szereplők kivételével
02 01 10fémhulladék
02 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 02hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék
02 02 01mosásból és tisztításból származó iszap
02 02 02hulladékká vált állati szövetek
02 02 03fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 02 04a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 03gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melaszfeldolgozásból és -fermentálásból származó hulladék
02 03 01mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap
02 03 02tartósítószer-hulladék
02 03 03oldószeres extrakcióból származó hulladék
02 03 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 03 05a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 04cukorgyártási hulladék
02 04 01cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld
02 04 02az előírásoktól eltérő minőségű kalcium-karbonát
02 04 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 05tejipari hulladék
02 05 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 05 02a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 06sütő- és cukrászipari hulladék
02 06 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 06 02tartósítószer-hulladék
02 06 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 07alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok előállításából származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)
02 07 01nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék
02 07 02szeszfőzés hulladéka
02 07 03kémiai kezelésből származó hulladék
02 07 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 07 05a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
03FAFELDOLGOZÁSBÓL, VALAMINT FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZROST-SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
03 01fafeldolgozásból, valamint falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 01fakéreg- és parafahulladék
03 01 04 *veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér
03 01 05fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, a 03 01 04 kódszám alatt szereplők kivételével
03 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
03 02faanyagvédőszer-hulladék
03 02 01 *halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 02 *klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 03 *fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 04 *szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 05 *veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer
03 02 99közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer
03 03Cellulózrost-szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból, illetve -feldolgozásból származó hulladék
03 03 01fakéreg- és fahulladék
03 03 02zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert)
03 03 05papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap
03 03 07hulladék papír és kartonrost-szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék
03 03 08hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék
03 03 09hulladék mésziszap
03 03 10mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap
03 03 11a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 03 03 10 kódszám alatt szereplők kivételével
03 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
04BŐR- SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
04 01bőr- és szőrmeipari hulladék
04 01 01húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka
04 01 02meszezési hulladék
04 01 03 *oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék
04 01 04krómtartalmú cserzőlé
04 01 05krómot nem tartalmazó cserzőlé
04 01 06a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap
04 01 07a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap
04 01 08krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
04 01 09kidolgozási és kikészítési hulladék
04 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
04 02textilipari hulladék
04 02 09társított anyagokból (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) származó hulladék
04 02 10természetes alapanyagokból származó szerves anyag (például zsír, viasz)
04 02 14 *kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék
04 02 15kikészítésből származó hulladék, a 04 02 14 kódszám alatt szereplők kivételével
04 02 16 *veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment
04 02 17színezék és pigment, a 04 02 16 kódszám alatt szereplők kivételével
04 02 19 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
04 02 20a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 04 02 19 kódszám alatt szereplők kivételével
04 02 21feldolgozatlan textilszál-hulladék
04 02 22feldolgozott textilszál-hulladék
04 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
05KŐOLAJ-FINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
05 01kőolaj-finomításból származó hulladék
05 01 02 *sótalanító berendezésből származó iszap
05 01 03 *tartályfenék-iszap
05 01 04 *alkil-savas iszap
05 01 05 *kiömlött olaj
05 01 06 *az üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap
05 01 07 *savas kátrány
05 01 08 *egyéb kátrány
05 01 09 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap
05 01 10a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 05 01 09 kódszám alatt szereplők kivételével
05 01 11 *tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék
05 01 12 *savas olaj
05 01 13kazántápvíz iszapja
05 01 14hűtőtornyok hulladéka
05 01 15 *kimerült derítőföld
05 01 16kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék
05 01 17bitumen
05 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
05 06a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék
05 06 01 *savas kátrány
05 06 03 *egyéb kátrány
05 06 04hűtőtornyok hulladéka
05 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
05 07földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék
05 07 01 *higanytartalmú hulladék
05 07 02kéntartalmú hulladék
05 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
06 01savak előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 01 01 *kénsav és kénessav
06 01 02 *sósav
06 01 03 *folysav (hidrogén-fluorid)
06 01 04 *foszfor- és foszforossav
06 01 05 *salétromsav és salétromossav
06 01 06 *egyéb sav
06 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 02lúgok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 02 01 *kalcium-hidroxid
06 02 03 *ammónium-hidroxid
06 02 04 *nátrium- és kálium-hidroxid
06 02 05 *egyéb lúg
06 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 03sók és oldataik, valamint fém-oxidok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 03 11 *Cianidtartalmú szilárd sók és oldataik
06 03 13 *nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
06 03 14szilárd sók és oldataik, a 06 03 11 és a 06 03 13 kódszám alatt szereplők kivételével
06 03 15 *nehézfémeket tartalmazó fém-oxidok
06 03 16fém-oxidok, a 06 03 15 kódszám alatt szereplők kivételével
06 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 04fémtartalmú hulladék, a 06 03 kódszám alatt szereplők kivételével
06 04 03 *arzéntartalmú hulladék
06 04 04 *higanytartalmú hulladék
06 04 05 *más nehézfémeket tartalmazó hulladék
06 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 05a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
06 05 02 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
06 05 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 06 05 02 kódszám alatt szereplők kivételével
06 06kénvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék
06 06 02 *veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék
06 06 03szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, a 06 06 02 kódszám alatt szereplők kivételével
06 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 07halogének előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogének vegyipari feldolgozásából származó hulladék
06 07 01 *elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék
06 07 02 *klórgyártásból származó aktív szén
06 07 03 *higanytartalmú bárium-szulfát iszap
06 07 04 *oldat és sav, például kontakt-sav
06 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 08szilícium és szilíciumszármazékok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 08 02 *veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék
06 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 09foszforvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a foszfor vegyipari feldolgozásából származó hulladék
06 09 02foszfortartalmú salak
06 09 03 *veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalciumalapú reakciók hulladéka
06 09 04kalciumalapú reakciók hulladéka, a 06 09 03 kódszám alatt szereplők kivételével
06 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 10nitrogénvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a nitrogén vegyipari feldolgozásából és műtrágyagyártásból származó hulladék
06 10 02 *veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
06 10 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 11szervetlen pigmentek és opálosító anyagok előállításából származó hulladék
06 11 01titán-dioxid előállításából származó, kalciumalapú reakció hulladéka
06 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 13közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék
06 13 01 *szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
06 13 02 *kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02 )
06 13 03műkorom
06 13 04 *azbeszt feldolgozásának hulladéka
06 13 05 *korom
06 13 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 01szerves anyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 01 01 *vizes mosófolyadék és anyalúg
07 01 03 *halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 04 *egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 07 *halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 01 08 *egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 01 09 *halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 01 10 *egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 01 11 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 01 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével
07 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 02műanyagok, műgumi és műszálak előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 01 *vizes mosófolyadék és anyalúg
07 02 03 *halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 02 04 *egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 02 07 *halogéntartalmú üst- és reakciómaradék
07 02 08 *egyéb üst- és reakciómaradék
07 02 09 *halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 02 10 *egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 02 11 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 02 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 02 11 kódszám alatt szereplők kivételével
07 02 13hulladék műanyag
07 02 14 *veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladék
07 02 15adalékanyag-hulladék, a 07 02 14 kódszám alatt szereplők kivételével
07 02 16 *veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék
07 02 17szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, a 07 02 16 kódszám alatt szereplők kivételével
07 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 03szerves festékek, pigmentek és színezékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve 06 11 )
07 03 01 *vizes mosófolyadék és anyalúg
07 03 03 *halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 03 04 *egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 03 07 *halogéntartalmú üst- és reakciómaradék
07 03 08 *egyéb üst- és reakciómaradék
07 03 09 *halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 03 10 *egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 03 11 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 03 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 03 11 kódszám alatt szereplők kivételével
07 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 04szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09 ), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02 ) és biocidok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 04 01 *vizes mosófolyadék és anyalúg
07 04 03 *halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 04 04 *egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 04 07 *halogéntartalmú üst- és reakciómaradék
07 04 08 *egyéb üst- és reakciómaradék
07 04 09 *halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 04 10 *egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 04 11 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 04 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével
07 04 13 *veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 05gyógyszerek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 05 01 *vizes mosófolyadék és anyalúg
07 05 03 *halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 04 *egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 07 *halogéntartalmú üst- és reakciómaradék
07 05 08 *egyéb üst- és reakciómaradék
07 05 09 *halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 10 *egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 11 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 05 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 05 11 kódszám alatt szereplők kivételével
07 05 13 *veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 05 14szilárd hulladék, a 07 05 13 kódszám alatt szereplők kivételével
07 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 06zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 06 01 *vizes mosófolyadék és anyalúg
07 06 03 *halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 06 04 *egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 06 07 *halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 06 08 *egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 06 09 *halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 10 *egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 11 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 06 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 06 11 kódszám alatt szereplők kivételével
07 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 07finomvegyszerek és vegyipari termékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
07 07 01 *vizes mosófolyadék és anyalúg
07 07 03 *halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 04 *egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 07 *halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 07 08 *egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 07 09 *halogéntartalmú szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 10 *egyéb szűrőpogácsa, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 11 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 07 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 07 11 kódszám alatt szereplők kivételével
07 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08 01festékek és lakkok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék
08 01 11 *szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladék
08 01 12festék- vagy lakkhulladék, a 08 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével
08 01 13 *szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszap
08 01 14festék- vagy lakk-iszap, a 08 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével
08 01 15 *szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes iszap
08 01 16festék- vagy lakktartalmú vizes iszap, a 08 01 15 kódszám alatt szereplők kivételével
08 01 17 *festék vagy lakk eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
08 01 18festék vagy lakk eltávolításából származó hulladék, a 08 01 17 kódszám alatt szereplők kivételével
08 01 19 *szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók
08 01 20festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, a 08 01 19 kódszám alatt szereplők kivételével
08 01 21 *festék vagy lakk eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
08 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 02egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) előállításából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
08 02 01poralapú bevonatok hulladéka
08 02 02kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap
08 02 03kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió
08 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 03nyomdafestékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
08 03 07nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap
08 03 08nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék
08 03 12 *veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladék
08 03 13nyomdafesték-hulladék, a 08 03 12 kódszám alatt szereplők kivételével
08 03 14 *veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-iszap
08 03 15nyomdafesték-iszap, a 08 03 14 kódszám alatt szereplők kivételével
08 03 16 *hulladékká vált gravírozó oldat
08 03 17 *veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
08 03 18hulladékká vált toner, a 08 03 17 kódszám alatt szereplők kivételével
08 03 19 *diszpergált olaj
08 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 04ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 09 *szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
08 04 10ragasztók és tömítőanyagok hulladéka, a 08 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével
08 04 11 *szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyagok iszapja
08 04 12ragasztó- és tömítőanyagok iszapja, a 08 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével
08 04 13 *szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók vagy tömítőanyagok vizes iszapja
08 04 14ragasztók vagy tömítőanyagok vizes iszapja, a 08 04 13 kódszám alatt szereplők kivételével
08 04 15 *szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat vagy tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
08 04 16ragasztókat vagy tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, a 08 04 15 kódszám alatt szereplők kivételével
08 04 17 *gyantaolaj
08 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 05A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék
08 05 01 *hulladék izocianátok
09A FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
09 01a fényképészeti ipar hulladéka
09 01 01 *vizes alapú előhívó és aktiváló oldat
09 01 02 *vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldat
09 01 03 *oldószeralapú előhívó oldat
09 01 04 *rögzítő (fixír-) oldat
09 01 05 *halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat
09 01 06 *a fényképészeti hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
09 01 07ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
09 01 08ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
09 01 10egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül
09 01 11 *egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01 , 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz
09 01 12áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, a 09 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével
09 01 13 *a képződés helyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladéka, a 09 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével
09 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 01erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve 19 )
10 01 01hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04 kódszám alatt szereplő kazánport)
10 01 02széntüzelés pernyéje
10 01 03tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye
10 01 04 *olajtüzelés pernyéje és kazánpora
10 01 05füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladék
10 01 07füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladék
10 01 09 *kénsav
10 01 13 *tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje
10 01 14 *együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor
10 01 15együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, a 10 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével
10 01 16 *együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 01 17együttégetésből származó pernye, a 10 01 16 kódszám alatt szereplők kivételével
10 01 18 *gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 01 19gázok tisztításából származó hulladék, a 10 01 05 , 10 01 07 és a 10 01 18 kódszám alatt szereplők kivételével
10 01 20 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
10 01 21a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 10 01 20 kódszám alatt szereplők kivételével
10 01 22 *kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap
10 01 23kazán tisztításából származó vizes iszap, a 10 01 22 kódszám alatt szereplők kivételével
10 01 24fluidágy homokja
10 01 25széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék
10 01 26hűtővíz kezeléséből származó hulladék
10 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 02vas- és acéliparból származó hulladék
10 02 01salak kezeléséből származó hulladék
10 02 02kezeletlen salak
10 02 07 *gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 02 08gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 02 07 kódszám alatt szereplők kivételével
10 02 10hengerlési reve
10 02 11 *hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék
10 02 12hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 02 11 kódszám alatt szereplők kivételével
10 02 13 *gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 02 14gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 02 13 kódszám alatt szereplők kivételével
10 02 15egyéb iszap és szűrőpogácsa
10 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 03alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék
10 03 02hulladékká vált anódtörmelék
10 03 04 *elsődleges termelésből származó salak
10 03 05hulladék timföld
10 03 08 *másodlagos termelésből származó sósalak
10 03 09 *másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)
10 03 15 *gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
10 03 16fölözék és salak, a 10 03 15 kódszám alatt szereplők kivételével
10 03 17 *anódgyártásból származó kátránytartalmú hulladék
10 03 18anódgyártásból származó, széntartalmú hulladék, a 10 03 17 kódszám alatt szereplők kivételével
10 03 19 *veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 03 20füstgázpor, a 10 03 19 kódszám alatt szereplők kivételével
10 03 21 *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalomból származó port is)
10 03 22egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalomból származó port is), a 10 03 21 kódszám alatt szereplők kivételével
10 03 23 *gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 03 24gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 03 23 kódszám alatt szereplők kivételével
10 03 25 *gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 03 26gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 03 25 kódszám alatt szereplők kivételével
10 03 27 *hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék
10 03 28hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 03 27 kódszám alatt szereplők kivételével
10 03 29 *sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 03 30sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, a 10 03 29 kódszám alatt szereplők kivételével
10 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 04ólom termikus kohászatából származó hulladék
10 04 01 *elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 04 02 *elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 04 03 *kalcium-arzenát
10 04 04 *füstgázpor
10 04 05 *egyéb részecskék és por
10 04 06 *gázkezelésből származó szilárd hulladék
10 04 07 *gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa
10 04 09 *hűtővíz-kezelésből származó olajtartalmú hulladék
10 04 10hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével
10 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 05cink termikus kohászatából származó hulladék
10 05 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 05 03 *füstgázpor
10 05 04egyéb részecskék és por
10 05 05 *gázkezelésből származó szilárd hulladék
10 05 06 *gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa
10 05 08 *hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék
10 05 09hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 05 08 kódszám alatt szereplők kivételével
10 05 10 *gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
10 05 11fölözék és salak, a 10 05 10 kódszám alatt szereplők kivételével
10 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 06réz termikus kohászatából származó hulladék
10 06 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 06 02elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 06 03 *füstgázpor
10 06 04egyéb részecskék és por
10 06 06 *gázkezelésből származó szilárd hulladék
10 06 07 *gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa
10 06 09 *hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék
10 06 10hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 06 09 kódszám alatt szereplők kivételével
10 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 07ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék
10 07 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 07 02elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 07 03gázkezelésből származó szilárd hulladék
10 07 04egyéb részecskék és por
10 07 05gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa
10 07 07 *hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék
10 07 08hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 07 07 kódszám alatt szereplők kivételével
10 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 08egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladék
10 08 04szilárd részecskék és por
10 08 08 *elsődleges és másodlagos termelés sósalakja
10 08 09egyéb salak
10 08 10 *gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
10 08 11fölözék és salak, a 10 08 10 kódszám alatt szereplők kivételével
10 08 12 *anódgyártásból származó kátránytartalmú hulladék
10 08 13anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, a 10 08 12 kódszám alatt szereplők kivételével
10 08 14anódtörmelék
10 08 15 *veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 08 16füstgázpor, a 10 08 15 kódszám alatt szereplők kivételével
10 08 17 *füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 08 18füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 08 17 kódszám alatt szereplők kivételével
10 08 19 *hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék
10 08 20hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 08 19 kódszám alatt szereplők kivételével
10 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 09vasöntvények készítéséből származó hulladék
10 09 03kemencesalak
10 09 05 *fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 09 06fémöntésre nem használt öntőmag és forma, a 10 09 05 kódszám alatt szereplők kivételével
10 09 07 *fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 09 08fémöntésre használt öntőmag és forma, a 10 09 07 kódszám alatt szereplők kivételével
10 09 09 *veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 09 10füstgázpor, a 10 09 09 kódszám alatt szereplők kivételével
10 09 11 *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 09 12egyéb részecskék, a 10 09 11 kódszám alatt szereplők kivételével
10 09 13 *veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladék
10 09 14kötőanyag-hulladék, a 10 09 13 kódszám alatt szereplők kivételével
10 09 15 *veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
10 09 16hulladékká vált repedésjelző anyag, a 10 09 15 kódszám alatt szereplők kivételével
10 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 10nemvasfém öntvények készítéséből származó hulladék
10 10 03kemencesalak
10 10 05 *fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 10 06fémöntésre nem használt öntőmag és forma, a 10 10 05 kódszám alatt szereplők kivételével
10 10 07 *fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 10 08fémöntésre használt öntőmag és forma, a 10 10 07 kódszám alatt szereplők kivételével
10 10 09 *veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 10 10füstgázpor, a 10 10 09 kódszám alatt szereplők kivételével
10 10 11 *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 10 12egyéb részecskék, a 10 10 11 kódszám alatt szereplők kivételével
10 10 13 *veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladék
10 10 14kötőanyag-hulladék, a 10 10 13 kódszám alatt szereplők kivételével
10 10 15 *veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok
10 10 16hulladékká vált repedésjelző anyagok, a 10 10 15 kódszám alatt szereplők kivételével
10 10 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 11üveg és üvegtermékek előállításából származó hulladék
10 11 03üvegalapú, szálas anyagok hulladéka
10 11 05szilárd részecskék és por
10 11 09 *feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka
10 11 10feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, a 10 11 09 kódszám alatt szereplők kivételével
10 11 11 *nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugárcsövek) üvegrészecske- és üvegpor hulladék
10 11 12üveghulladék, a 10 11 11 kódszám alatt szereplők kivételével
10 11 13 *veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszap
10 11 14üvegcsiszolási és -polírozási iszap, a 10 11 13 kódszám alatt szereplők kivételével
10 11 15 *füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 11 16füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, a 10 11 15 kódszám alatt szereplők kivételével
10 11 17 *füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 11 18füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 11 17 kódszám alatt szereplők kivételével
10 11 19 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 11 20a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, a 10 11 19 kódszám alatt szereplők kivételével
10 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 12kerámiaáru, tégla, cserép és építőipari termékek előállításából származó hulladék
10 12 01hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék
10 12 03szilárd részecskék és por
10 12 05gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa
10 12 06kiselejtezett öntőforma
10 12 08kerámia, tégla, cserép és építőipari termékek hulladéka
10 12 09 *gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 12 10gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 12 09 kódszám alatt szereplők kivételével
10 12 11 *nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék
10 12 12zománcozási hulladék, a 10 12 11 kódszám alatt szereplők kivételével
10 12 13a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
10 12 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 13cement, mész és gipsz előállításából, valamint ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladék
10 13 01hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
10 13 04mészégetésből és -oltásból származó hulladék
10 13 06szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13 )
10 13 07gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa
10 13 09 *azbesztcement-gyártásnál képződő azbeszttartalmú szilárd hulladék
10 13 10azbesztcement-gyártásnál képződő szilárd hulladék, a 10 13 09 kódszám alatt szereplők kivételével
10 13 11cementalapú kompozitanyagok hulladéka, a 10 13 09 és a 10 13 10 kódszám alatt szereplők kivételével
10 13 12 *gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 13 13gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 13 12 kódszám alatt szereplők kivételével
10 13 14hulladék beton és betonkészítési iszap
10 13 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 14krematóriumokból származó hulladék
10 14 01 *füstgáztisztításból származó higanytartalmú hulladék
11FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVASFÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA
11 01fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) származó hulladék
11 01 05 *reve eltávolítására használt sav
11 01 06 *közelebbről meg nem határozott sav
11 01 07 *pácolásra használt lúg
11 01 08 *foszfátozásból származó iszap
11 01 09 *veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
11 01 10iszap és szűrőpogácsa, a 11 01 09 kódszám alatt szereplők kivételével
11 01 11 *veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz
11 01 12öblítő- és mosóvíz, a 11 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével
11 01 13 *veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék
11 01 14zsírtalanítási hulladék, a 11 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével
11 01 15 *membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapja
11 01 16 *telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
11 01 98 *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
11 02nemvasfémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék
11 02 02 *cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve)
11 02 03vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok előállításából származó hulladék
11 02 05 *veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék
11 02 06réz-hidrometallurgiai hulladék, a 11 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével
11 02 07 *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
11 03fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszap és szilárd hulladék
11 03 01 *cianidtartalmú hulladék
11 03 02 *egyéb hulladék
11 05tűzihorganyzási eljárások hulladéka
11 05 01kemény cink
11 05 02cinkhamu
11 05 03 *gázkezelésből származó szilárd hulladék
11 05 04 *kimerült folyósítószer
11 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
12FÉMEK ÉS MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
12 01fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01 01vasfém reszelék és esztergaforgács
12 01 02vasfém részecskék és por
12 01 03nemvasfém reszelék és esztergaforgács
12 01 04nemvasfém részecskék és por
12 01 05gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
12 01 06 *ásványolaj-alapú, halogéntartalmú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 07 *halogénmentes, ásványolaj-alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 08 *halogéntartalmú hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 09 *halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 10 *szintetikus gépolaj
12 01 12 *kimerült viasz és zsír
12 01 13hegesztési hulladék
12 01 14 *veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszap
12 01 15gépi megmunkálás során képződő iszap, a 12 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével
12 01 16 *veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 17homokfúvatási hulladék, a 12 01 16 kódszám alatt szereplők kivételével
12 01 18 *olajtartalmú fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 19 *biológiailag lebomló gépolaj
12 01 20 *veszélyes anyagokat tartalmazó elhasználódott csiszolóanyagok és eszközök
12 01 21elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, a 12 01 20 kódszám alatt szereplők kivételével
12 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
12 03vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve 11 )
12 03 01 *vizes mosófolyadék
12 03 02 *gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka
13OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKA (KIVÉVE ÉTOLAJOK, VALAMINT 05 , 12 ÉS 19 )
13 01hidraulikaolaj hulladéka
13 01 01 *PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj
13 01 04 *klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió
13 01 05 *klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió
13 01 09 *klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj-alapú hidraulikaolaj
13 01 10 *klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj-alapú hidraulikaolaj
13 01 11 *szintetikus hidraulikaolaj
13 01 12 *biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj
13 01 13 *egyéb hidraulikaolaj
13 02motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
13 02 04 *ásványolaj-alapú, klórozott szerves vegyületeket tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 05 *ásványolaj-alapú, klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 06 *szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 07 *biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 08 *egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 03szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 01 *PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 06 *ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, a 13 03 01 kódszám alatt szereplők kivételével
13 03 07 *ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 08 *szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 09 *biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 10 *egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 04hajófenéki olajhulladék
13 04 01 *belvízi hajózásból származó hajófenéki olajhulladék
13 04 02 *kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék
13 04 03 *egyéb, hajózásból származó hajófenéki olajhulladék
13 05olaj-víz szeparátorokból származó hulladék
13 05 01 *homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag
13 05 02 *olaj-víz szeparátorokból származó iszap
13 05 03 *bűzelzáróból származó iszap
13 05 06 *olaj-víz szeparátorokból származó olaj
13 05 07 *olaj-víz szeparátorokból származó olajtartalmú víz
13 05 08 *homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverék
13 07folyékony üzemanyagok hulladéka
13 07 01 *tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02 *benzin
13 07 03 *egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
13 08közelebbről meg nem határozott olajhulladék
13 08 01 *sótalanítási iszap vagy emulzió
13 08 02 *egyéb emulzió
13 08 99 *közelebbről meg nem határozott hulladék
14SZERVES OLDÓSZER, HŰTŐANYAG ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKA (KIVÉVE 07 ÉS 08 )
14 06szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék
14 06 01 *klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC
14 06 02 *egyéb halogénezett oldószer és oldószerkeverék
14 06 03 *egyéb oldószer és oldószerkeverék
14 06 04 *halogénezett oldószereket tartalmazó iszap vagy szilárd hulladék
14 06 05 *egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
15CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 01papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02műanyag csomagolási hulladék
15 01 03fa csomagolási hulladék
15 01 04fém csomagolási hulladék
15 01 05vegyes összetételű (kompozit) csomagolási hulladék
15 01 06kevert csomagolási hulladék
15 01 07üveg csomagolási hulladék
15 01 09textil csomagolási hulladék
15 01 10 *veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11 *veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02 *veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
15 02 03abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, a 15 02 02 kódszám alatt szereplők kivételével
16A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 01a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó, hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járműveket is), valamint a hulladékká vált gépjármű bontásából és karbantartásából származó hulladék (kivéve 13 , 14 , 16 06 és 16 08 )
16 01 03hulladékká vált gumiabroncs
16 01 04 *hulladékká vált gépjármű
16 01 06hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt
16 01 07 *olajszűrő
16 01 08 *higanyt tartalmazó alkatrész
16 01 09 *PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10 *robbanó tulajdonságú alkatrész (például légzsák)
16 01 11 *azbesztet tartalmazó súrlódóbetét
16 01 12súrlódóbetét, a 16 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével
16 01 13 *fékfolyadék
16 01 14 *veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 15fagyálló folyadék, a 16 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével
16 01 16cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 17vasfém
16 01 18nemvasfém
16 01 19műanyag
16 01 20üveg
16 01 21 *veszélyes alkatrészek, a 16 01 07 és a 16 01 11 közötti kódszámok, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével
16 01 22közelebbről meg nem határozott alkatrészek
16 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
16 02elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 09 *PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10 *PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, a 16 02 09 kódszám alatt szereplők kivételével
16 02 11 *klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezések
16 02 12 *kiporló azbesztet tartalmazó, használatból kivont berendezés
16 02 13 *veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés (2), a 16 02 09 és a 16 02 12 közötti kódszámok alatt szereplők kivételével
16 02 14kiselejtezett berendezés, a 16 02 09 és a 16 02 13 közötti kódszámok alatt felsoroltak kivételével
16 02 15 *kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes összetevők
16 02 16kiselejtezett berendezésből eltávolított összetevők, a 16 02 15 kódszám alatt szereplők kivételével
16 03az előírásoktól eltérő minőségű és nem használt termékek
16 03 03 *veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék
16 03 04szervetlen hulladék, a 16 03 03 kódszám alatt szereplők kivételével
16 03 05 *veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
16 03 06szerves hulladék, a 16 03 05 kódszám alatt szereplők kivételével
16 03 07 *fémhigany
16 04robbanóanyag-hulladék
16 04 01 *hulladék lőszer
16 04 02 *tűzijáték-hulladék
16 04 03 *egyéb robbanóanyag-hulladék
16 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04 *nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
16 05 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok, a 16 05 04 kódszám alatt szereplők kivételével
16 05 06 *veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
16 05 07 *használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek
16 05 08 *használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
16 05 09használatból kivont vegyszerek, a 16 05 06 , 16 05 07 vagy 16 05 08 kódszám alatt szereplők kivételével
16 06elemek és akkumulátorok
16 06 01 *ólomakkumulátorok
16 06 02 *nikkel-kadmium elemek
16 06 03 *higanyt tartalmazó elemek
16 06 04lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03 )
16 06 05egyéb elemek és akkumulátorok
16 06 06 *elemekből és akkumulátorokból származó, szelektíven gyűjtött elektrolit
16 07szállító- és tárolótartályok, valamint hordók tisztításából származó hulladék (kivéve 05 és 13 )
16 07 08 *olajtartalmú hulladék
16 07 09 *egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
16 08kimerült katalizátorok
16 08 01arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú kimerült katalizátorok (kivéve 16 08 07 )
16 08 02 *veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó kimerült katalizátorok
16 08 03közelebbről meg nem határozott, egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó kimerült katalizátorok
16 08 04fluidizációs krakkolás kimerült katalizátora (kivéve 16 08 07 )
16 08 05 *foszforsavat tartalmazó kimerült katalizátor
16 08 06 *katalizátorként alkalmazott kimerült folyadék
16 08 07 *veszélyes anyagokkal szennyezett kimerült katalizátorok
16 09oxidáló anyagok
16 09 01 *permanganátok, például kálium-permanganát
16 09 02 *kromátok, például kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
16 09 03 *peroxidok, például hidrogén-peroxid
16 09 04 *közelebbről meg nem határozott oxidáló anyagok
16 10a képződés helyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
16 10 01 *veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
16 10 02vizes folyékony hulladék, a 16 10 01 kódszám alatt szereplők kivételével
16 10 03 *veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
16 10 04vizes tömény oldatok, a 16 10 03 kódszám alatt szereplők kivételével
16 11bélés- és tűzálló anyagok hulladéka
16 11 01 *kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok
16 11 02kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 01 kódszám alatt szereplők kivételével
16 11 03 *kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok
16 11 04kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 03 kódszám alatt szereplők kivételével
16 11 05 *kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok
16 11 06kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 05 kódszám alatt szereplők kivételével
17ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01beton, tégla, cserép és kerámia
17 01 01beton
17 01 02tégla
17 01 03cserép és kerámia
17 01 06 *veszélyes anyagokat tartalmazó, elkülönített beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy azok keveréke
17 01 07beton, tégla, cserép és kerámiakeveréke, a 17 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével
17 02fa, üveg és műanyag
17 02 01fa
17 02 02üveg
17 02 03műanyag
17 02 04 *veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag és fa
17 03bitumenkeverék, szénkátrány és kátránytermék
17 03 01 *szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverék
17 03 02bitumenkeverék, a 17 03 01 kódszám alatt szereplők kivételével
17 03 03 *szénkátrány és kátránytermék
17 04fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 01vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02alumínium
17 04 03ólom
17 04 04cink
17 04 05vas és acél
17 04 06ón
17 04 07kevert fémek
17 04 09 *veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
17 04 10 *olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel
17 04 11kábel, a 17 04 10 kódszám alatt szereplők kivételével
17 05föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kő és kotrási meddő
17 05 03 *veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kő
17 05 04föld és kő, a 17 05 03 kódszám alatt szereplők kivételével
17 05 05 *veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
17 05 06kotrási meddő, a 17 05 05 kódszám alatt szereplők kivételével
17 05 07 *veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya
17 05 08vasúti pálya kavicságya, a 17 05 07 kódszám alatt szereplők kivételével
17 06szigetelőanyag és azbeszttartalmú építőanyag
17 06 01 *azbeszttartalmú szigetelőanyag
17 06 03 *veszélyes anyagból álló vagy ilyen anyagot tartalmazó egyéb szigetelőanyagv
17 06 04szigetelőanyag, a 17 06 01 és 17 06 03 kódszám alatt szereplők kivételével
17 06 05 *azbeszttartalmú építőanyag
17 08gipszalapú építőanyag
17 08 01 *veszélyes anyagokkal szennyezett gipszalapú építőanyag
17 08 02gipszalapú építőanyag, a 17 08 01 kódszám alatt szereplők kivételével
17 09egyéb építési és bontási hulladék
17 09 01 *higanyt tartalmazó építési és bontási hulladék
17 09 02 *PCB-t tartalmazó építési és bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-t tartalmazó gyantaalapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)
17 09 03 *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)
17 09 04kevert építési és bontási hulladék, a 17 09 01 , 17 09 02 és 17 09 03 kódszám alatt szereplők kivételével
18EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (KIVÉVE A NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZÓ KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOT)
18 01szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladék
18 01 01éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03 )
18 01 02testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03 )
18 01 03 *egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
18 01 04hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)
18 01 06 *veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer
18 01 07vegyszer, a 18 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével
18 01 08 *citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
18 01 09gyógyszer, a 18 01 08 kódszám alatt szereplők kivételével
18 01 10 *fogászati célokra használt amalgámhulladék
18 02állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladék
18 02 01éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02 )
18 02 02 *egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
18 02 03hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében
18 02 05 *veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer
18 02 06vegyszer, a 18 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével
18 02 07 *citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
18 02 08gyógyszer, a 18 02 07 kódszám alatt szereplők kivételével
19HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK HELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS AZ IPARI VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 01hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék
19 01 02kazánhamuból eltávolított vastartalmú anyagok
19 01 05 *gázkezelésből származó szűrőpogácsa
19 01 06 *gázkezelésből származó vizes folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék
19 01 07 *gázkezelésből származó szilárd hulladék
19 01 10 *füstgáz kezeléséből származó kimerült aktív szén
19 01 11 *veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 01 12kazánhamu és salak, a 19 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével
19 01 13 *veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 01 14pernye, a 19 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével
19 01 15 *veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por
19 01 16kazánból eltávolított por, a 19 01 15 kódszám alatt szereplők kivételével
19 01 17 *veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízishulladék
19 01 18pirolízishulladék, 19 01 17 kódszám alatt szereplők kivételével
19 01 19fluid-ágy homokja
19 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 02hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék
19 02 03kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmazó előkevert hulladék
19 02 04 *legalább egyfajta veszélyes hulladékot tartalmazó előkevert hulladék
19 02 05 *fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 06fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, a 19 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével
19 02 07 *elválasztásból származó olaj és koncentrátum
19 02 08 *veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony éghető hulladék
19 02 09 *veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd éghető hulladék
19 02 10éghető hulladék, a 19 02 08 és a 19 02 09 kódszám alatt szereplők kivételével
19 02 11 *veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
19 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 03stabilizált/szilárdított hulladék
19 03 04 *csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, a 19 03 08 kódszám alatt szereplők kivételével
19 03 05stabilizált hulladék, a 19 03 04 kódszám alatt szereplők kivételével
19 03 06 *szilárdított, veszélyesként megjelölt hulladék
19 03 07szilárdított hulladék, a 19 03 06 kódszám alatt szereplők kivételével
19 03 08 *részben stabilizált higany
19 04üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék
19 04 01üvegesített (vitrifikált) hulladék
19 04 02 *pernye- és egyéb füstgázkezelési hulladék
19 04 03 *nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis
19 04 04üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék
19 05szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
19 05 01települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 02állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03az előírásoktól eltérő minőségű komposzt
19 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 06hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék
19 06 03települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 04települési hulladék anaerob kezeléséből származó fermentációs maradék
19 06 05állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 06állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó fermentációs maradék
19 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 07hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
19 07 02 *hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz
19 07 03hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, a 19 07 02 kódszám alatt szereplők kivételével
19 08szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08 01rácsszemét
19 08 02homokfogóból származó hulladék
19 08 05települési szennyvíz tisztításából származó iszap
19 08 06 *telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 08 07 *ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
19 08 08 *membránrendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladéka
19 08 09olaj-víz elválasztásából származó, kizárólag étolajat és étkezési zsírt tartalmazó zsír-olaj keverék
19 08 10 *olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, a 19 08 09 kódszám alatt szereplők kivételével
19 08 11 *ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 08 12ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, a 19 08 11 kódszám alatt szereplők kivételével
19 08 13 *ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 08 14ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, a 19 08 13 kódszám alatt szereplők kivételével
19 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 09ivóvíz vagy ipari víz előállításából származó hulladék
19 09 01durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék
19 09 02víz derítéséből származó iszap
19 09 03karbonátsók eltávolításából származó iszap
19 09 04kimerült aktív szén
19 09 05telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 09 06ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
19 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 10fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01vas- és acélhulladék
19 10 02nemvasfém-hulladék
19 10 03 *veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por
19 10 04könnyű frakció és por, a 19 10 03 kódszám alatt szereplők kivételével
19 10 05 *veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók
19 10 06más frakciók, a 19 10 05 kódszám alatt szereplők kivételével
19 11olaj regenerálásából származó hulladék
19 11 01 *kimerült derítőföld
19 11 02 *savas kátrány
19 11 03 *vizes folyékony hulladék
19 11 04 *fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék
19 11 05 *a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 11 06a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 19 11 05 kódszám alatt szereplők kivételével
19 11 07 *füstgáztisztításból származó hulladék
19 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 12közelebbről meg nem határozott, mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés) származó hulladék
19 12 01papír és karton
19 12 02vasfém
19 12 03nemvasfém
19 12 04műanyag és gumi
19 12 05üveg
19 12 06 *veszélyes anyagokat tartalmazó fa
19 12 07fa, a 19 12 06 kódszám alatt szereplők kivételével
19 12 08textíliák
19 12 09ásványi anyagok (például homok, kövek)
19 12 10éghető hulladék (pl. hulladékból előállított üzemanyag)
19 12 11 *egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
19 12 12egyéb, a 19 12 11 kódszámú hulladéktól különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
19 13talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék
19 13 01 *talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
19 13 02talaj remediációjából származó szilárd hulladék, a 19 13 01 kódszám alatt szereplők kivételével
19 13 03 *talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 13 04talaj remediációjából származó iszap, a 19 13 03 kódszám alatt szereplők kivételével
19 13 05 *talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 13 06talajvíz remediációjából származó iszap, a 19 13 05 kódszám alatt szereplők kivételével
19 13 07 *talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok
19 13 08talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, a 19 13 07 kódszám alatt szereplők kivételével
20TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS
20 01szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01 )
20 01 01papír és karton
20 01 02üveg
20 01 08biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 10ruhanemű
20 01 11textíliák
20 01 13 *oldószer
20 01 14 *sav
20 01 15 *lúg
20 01 17 *fényképészeti vegyszer
20 01 19 *növényvédő szer
20 01 21 *fénycső és egyéb higanytartalmú hulladék
20 01 23 *klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezés
20 01 25étolaj és étkezési zsír
20 01 26 *olaj és zsír, a 20 01 25 kódszám alatt szereplők kivételével
20 01 27 *veszélyes anyagokat tartalmazó festék, tinta, ragasztó és gyanta
20 01 28festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 kódszám alatt szereplők kivételével
20 01 29 *veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
20 01 30mosószer, a 20 01 29 kódszám alatt szereplők kivételével
20 01 31 *citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
20 01 32gyógyszer, a 20 01 31 kódszám alatt szereplők kivételével
20 01 33 *a 16 06 01 , a 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alá tartozó elemek és akkumulátorok, valamint az ilyen elemeket tartalmazó, osztályozatlan elemek és akkumulátorok
20 01 34elemek és akkumulátorok, a 20 01 33 kódszám alatt szereplők kivételével
20 01 35 *veszélyes alkatrészeket tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszám alatt szereplők kivételével (3)
20 01 36kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, a 20 01 21 , 20 01 23 és 20 01 35 kódszám alatt szereplők kivételével
20 01 37 *veszélyes anyagokat tartalmazó fa
20 01 38fa, a 20 01 37 kódszám alatt szereplők kivételével
20 01 39műanyagok
20 01 40fémek
20 01 41kéményseprésből származó hulladék
20 01 99közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
20 02kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 01biológiailag lebomló hulladék
20 02 02talaj és kő
20 02 03egyéb, biológiailag nem lebomló hulladék
20 03egyéb települési hulladék
20 03 01vegyes települési hulladék
20 03 02piacokon keletkező hulladék
20 03 03úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 04emésztőgödrökből származó iszap
20 03 06szennyvíztisztításból származó hulladék
20 03 07lomhulladék
20 03 99közelebbről meg nem határozott települési hulladék
(1)
A csillaggal megjelölt hulladékok a veszélyes hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek. A hulladékoknak az alábbi jegyzékbe történő besorolásakor a 2000/532/EK bizottsági határozathoz csatolt melléklet „Fogalommeghatározások”, „Értékelés és osztályozás” és „A hulladékok jegyzéke” szakasza az irányadó. (2)
Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó veszélyes alkatrészek közé tartozhatnak a 16 06 kódszámalatt szereplő és veszélyesként megjelölt akkumulátorok és elemek; higanyszálak, katódikus csőből származó vagy egyéb aktivált üveg stb. (3)
Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó veszélyes alkatrészek közé tartozhatnak a 16 06 kódszám alatt szereplő és veszélyesként megjelölt akkumulátorok és elemek; higanyszálak, katódsugárcsőből származó üveg vagy egyéb aktivált üveg stb.

3. rész

A. lista (a Bázeli Egyezmény II. melléklete)

Y46 Háztartásokból összegyűjtött hulladékok ( 57 )

Y47 Háztartási hulladékok égetése során keletkezett maradékok

Y48 Műanyaghulladékok, beleértve az ilyen hulladékok keverékeit is, az alábbiak kivételével: - Veszélyes hulladéknak minősülő műanyaghulladékok (lásd az V. melléklet 1. része A. listájának A3210 kódját) - Az alábbiakban felsorolt műanyaghulladékok, feltéve, hogy azokat környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő újrafeldolgozásra szánják ( 58 ), és szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek ( 59 ): - Műanyaghulladék csaknem kizárólag ( 60 ) egyetlen nem halogénezett polimer anyagból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva: - polietilén (PE) - polipropilén (PP) - polisztirol (PS) - akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) - polietilén-tereftalát (PET) - polikarbonátok (PC) - poliéterek - Műanyaghulladék csaknem kizárólag (60) egyetlen műgyantából vagy kondenzációs termékből, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva: - karbamid-formaldehid gyanták - fenol-formaldehid gyanták - melamin-formaldehid gyanták - epoxigyanták - alkidgyanták - Műanyaghulladék csaknem kizárólag (60) az alábbi fluorozott polimerek egyikéből: ( 61 ) - perfluor-etilén/propilén (FEP) - perfluoralkoxi-alkánok: - tetrafluor-etilén/perfluoralkil-vinil-éter (PFA) - tetrafluor-etilén/perfluormetil-vinil-éter (MFA) - polivinilfluorid (PVF) - polivinilidén-fluorid (PVDF) - Műanyaghulladék-keverékek, melyek polietilénből (PE), polipropilénből (PP) és/vagy polietilén-tereftalátból (PET) állnak, feltéve, hogy azokat az egyes anyagok egyedi és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő újrafeldolgozására szánják ( 62 ), és szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek ( 63 ).

B. lista (az OECD-határozat 4. függeléke II. részéből átvett hulladékok) ( 64 )

Fémet tartalmazó hulladékok

AA010261900Vas- és acélipari salak, reve és egyéb hulladék (1)
AA 060262050Vanádiumhamu és -maradék (1)
AA 190810420
ex 810430
Magnézium gyúlékony, piroforikus vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben durranógázt fejlesztő hulladéka és törmeléke
(1)
Ebbe a felsorolásba beleértendő mindenfajta hamu, maradék, salak, kohósalak, olvasztott salak, kazánkő, pernye, por, iszap és tömb, kivéve ha az anyagot máshova kifejezetten besorolták.

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

AB 030Fémek felületkezeléséből származó, nem cianidalapú rendszerek hulladékai
AB 070Öntödei homokhulladékok
AB 120ex 281290
ex 3824
Máshova nem sorolt szervetlen halogenidvegyületek
AB 150ex 382490Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó finomítatlan kalcium-szulfit és kalcium-szulfát

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

AC 060ex 381900Hidraulikafolyadékok
AC 070ex 381900Fékfolyadékok
AC 080ex 382000Fagyálló folyadékok
AC 150Klórozott-fluorozott szénhidrogének
AC 160Halonok
AC 170ex 440310Kezelt parafa és fahulladékok

Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak

AD 090ex 382490Máshova nem sorolt reprográfiai és fotográfiai vegyi anyagok és előhívó anyagok gyártásából, készítéséből és használatából származó hulladékok
AD1 00Fémek felületkezeléséből származó, nem cianidalapú rendszerek hulladékai
AD 120ex 391400
ex 3915
Ioncserélő gyanták
AD 150Természetben előforduló szűrőként használható szerves anyagok (pl. bioszűrők)

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

RB 020ex 6815Az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező kerámiaalapú szálak

VI. MELLÉKLET

ŰRLAP ELŐZETESEN HOZZÁJÁRULÁSSAL RENDELKEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK SZÁMÁRA (14. CIKK)

Illetékes hatóságHasznosító létesítményHulladék azonosítójaÉrvényesség időtartamaAz előzetesen hozzájárulással rendelkező teljes mennyiség
A hasznosító létesítmény neve és számaCímeHasznosítási művelet
(+ R-kód)
Alkalmazott technológiák(kód)-tól-ig(tonna (Mg))

VII. MELLÉKLET

A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKAT KÍSÉRŐ INFORMÁCIÓK A 3. CIKK (2) ÉS (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK SZERINT

VIII. MELLÉKLET

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGFELELŐ GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK (49. CIKK)

I. A Bázeli Egyezményben elfogadott iránymutatások és útmutatók:

1. Technikai iránymutatások az egészségügyi intézményekből származó hulladékok és a hulladéknak minősülő gyógyszerek és gyógyszerkészítmények környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (Y1; Y3) ( 65 )

2. Technikai iránymutatások a hulladéknak minősülő savas ólomakkumulátorok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez1

3. Technikai iránymutatások a környezetvédelmi szempontból megfelelő teljes és részleges hajóbontáshoz1

4. Technikai iránymutatások a fémek és fémvegyületek (R4) környezetvédelmi szempontból megfelelő újrafeldolgozásához/visszanyeréséhez ( 66 )

5. Általános technikai iránymutatások a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez ( 67 )

6. Technikai iránymutatások az 1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klórfenil)etánból (DDT) álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez ( 68 )

7. Technikai iránymutatások a hexabróm-ciklododekánból (HBCD) álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez ( 69 )

8. Technikai iránymutatások a perfluoroktán-szulfonsavból (PFOS), a PFOS sóiból és a perfluoroktán-szulfonil-fluoridból (PFOSF) álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez5

9. Technikai iránymutatások a pentaklór-fenolból (PCP), valamint annak sóiból és észtereiből álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez ( 70 )

10. Technikai iránymutatások az aldrin, alfa-hexaklór-ciklohexán, béta-hexaklór-ciklohexán, klórdán, klórdekon, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklórbenzol, hexaklór-butadién, lindán, mirex, pentaklór-benzol, pentaklór-fenol és annak sói, perfluoroktán-szulfonsav, ipari endoszulfán és izomerjei vagy toxafén, illetve ipari vegyi anyagként hexaklórbenzol peszticidekből (a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó peszticidekből) álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez6

11. Technikai iránymutatások a poliklórozott bifenilekből (PCB), poliklórozott terfenilekből (PCT), poliklórozott naftalinokból (PCN) vagy polibrómozott bifenilekből (PBB) - ideértve a hexabróm-bifenilt is (HBB) is - álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez6

12. Technikai iránymutatások a hexabróm-difenil-éterből és heptabróm-difenil-éterből, vagy tetrabróm-difenil-éterből és pentabróm-difenil-éterből, vagy dekabróm-difenil-éterből (a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó BDE-kből) álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez3

13. Technikai iránymutatások a nem szándékosan előállított poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat, poliklórozott dibenzo-furánokat, hexaklór-benzolt, poliklórozott bifenileket, pentaklór-benzolt, poliklórozott naftalinokat vagy hexaklór-butadiént tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez3

14. Technikai iránymutatások a hexaklór-butadiénből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez3

15. Technikai iránymutatások a rövid láncú klórozott paraffinokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez3

16. Technikai iránymutatások a gumiabroncsok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez ( 71 )

17. Technikai iránymutatások a higanyból vagy higanyvegyületekből álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez5

18. Technikai iránymutatások a veszélyes hulladékok cementégető kemencékben, egyéb termékekkel együtt történő, környezetvédelmi szempontból megfelelő feldolgozásához7

19. Útmutató a használt és a termékként tovább nem használható számítástechnikai eszközök környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez6

20. Útmutató a használt és a termékként tovább nem használható mobiltelefonok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez7

21. A veszélyes hulladékok és egyéb hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésének kerete ( 72 )

22. Gyakorlati útmutatók a környezetvédelmi szempontból megfelelő hulladékgazdálkodás előmozdítására ( 73 )

II. Az OECD által elfogadott iránymutatások:

Technikai iránymutatások az egyes specifikus hulladékáramok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez:

Használt és leselejtezett személyi számítógépek ( 74 )

III. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott iránymutatások:

Iránymutatások a hajók újrafeldolgozásához ( 75 )

IV. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által elfogadott iránymutatások:

Biztonság és egészség hajóbontás esetén: iránymutatások az ázsiai országok és Törökország számára ( 76 )

IX. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ KÉRDŐÍV A TAGÁLLAMOK 51. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI JELENTÉSÉRŐL

1. táblázat

A KÖZELSÉG, A HASZNOSÍTÁS ELSŐBBSÉGE ÉS AZ ÖNELLÁTÁS ALAPELVÉNEK VÉGREHAJTÁSA ALÓL ENGEDÉLYEZETT KIVÉTELEK (11. cikk (3) bekezdés)

2. táblázat

A TERVEZETT SZÁLLÍTÁS VAGY ÁRTALMATLANÍTÁS ELUTASÍTÁSÁNAK INDOKAI (11. cikk (1) bekezdés g) pont)

3. táblázat

A TERVEZETT SZÁLLÍTÁS VAGY HASZNOSÍTÁS ELUTASÍTÁSÁNAK INDOKAI (12. cikk (1) bekezdés c) pont)

4. táblázat

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKNAK AZ ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATAIRÓL (14. CIKK)

5. táblázat

INFORMÁCIÓ AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSOKRÓL ( *1 ) (24. cikk és 50. cikk (1) bekezdés)

6. táblázat

INFORMÁCIÓ A TAGÁLLAMOK ÁLTAL KIJELÖLT, A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKNAK A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPTETÉSÉT ÉS A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRŐL VALÓ KILÉPTETÉSÉT VÉGZŐ VÁMHIVATALOKRÓL (55. cikk)

( 1 ) HL L 35., 1992.2.12., 24. o.

( 2 ) HL L 140., 2009.6.5., 114. o.

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. november 20-i 1257/2013/EU rendelete a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról (HL L 330., 2013.12.10., 1. o.).

( 4 ) HL L 377., 1991.12.31., 20. o. A 94/31/EK irányelvvel (HL L 168., 1994.7.2., 28. o.) módosított irányelv.

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

( 6 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 215/2006/EK rendelettel (HL L 38., 2006.2.9., 11. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK irányelve az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről (HL L 13., 2000.1.19., 12. o.).

( 10 ) HL L 226., 2000.9.6., 3. o. A legutóbb a 2001/573/EK tanácsi határozattal (HL L 203., 2001.7.28., 18. o.) módosított határozat.

( 11 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.).

( 12 ) A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

( 13 ) HL L 365., 1994.12.31., 34.o.

( 14 ) HL L 332., 2000.12.28., 91.o.

( 15 ) HL L 309., 2001.11.27., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 16 ) Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról, 1989. március 22. Lásd: www.basel.int

( 17 ) Az OECD Tanácsának C(2001)107/VÉGLEGES határozata a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló C(92)39/VÉGLEGES határozat felülvizsgálatáról; ez utóbbi határozat a Tanács által 2001. június 14-én és 2002. február 28-án elfogadott szövegek egységes szerkezetbe foglalt változata (módosításokkal). Lásd:

http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 18 ) Az Európai Közösségen kívül a "címzett" kifejezés az "importáló" kifejezéssel is helyettesíthető.

( 19 ) Az Európai Közösségen kívül a "bejelentő" kifejezés az "exportáló" kifejezéssel is helyettesíthető.

( 20 ) Egyes olyan harmadik országokban, amelyek az OECD-nek tagjai, az "elismert kereskedő" kifejezés az OECD-határozatnak megfelelően használható.

( 21 ) Az Európai Közösségen kívül a "termelő" kifejezés a "származás" kifejezéssel is helyettesíthető.

( 22 ) Az Európai Közösségben más a rövidítésjegyzék szerinti R1 művelet meghatározása, mint a Bázeli Egyezményben és az OECD-határozatban; ezért mindkét megfogalmazás szerepel. Más különbségek is vannak az Európai Közösségben használatos, valamint a Bázeli Egyezményben és az OECD-határozatban használt terminológia között: ezekről a rövidítésjegyzék nem tesz említést.

( 23 ) A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (HL L 316., 2007.12.4., 6. o.).

( 24 ) Lásd: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 25 ) Lásd: http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 26 ) A Bázeli Egyezményben az "állam" kifejezés szerepel az "ország" helyett.

( 27 ) Az Európai Közösségen kívül a "küldő ország" és a "célország" kifejezés az "exportáló ország", illetőleg az "importáló ország" kifejezéssel is helyettesíthető.

( 28 ) Lásd az 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 20., illetőleg a 21. rovatot, valamint - ha az illetékes hatóságok további információkat és iratokat kérnek - e rendelet II. melléklete 3. részének azon pontjait, amelyek egyik rovat alá sem tartoznak.

( 29 ) Egyes harmadik országokban ehelyett a küldő ország illetékes hatóságának adatai is megadhatók.

( 30 ) A Bázeli Egyezmény IX. mellékletét e rendelet V. mellékletének felsorolása tartalmazza, az 1. rész, B. jegyzékben.

( 31 ) A "nem diszpergált" nem foglalja magában a por, iszap, szálló por vagy szilárd mag zárvány köré képződött folyékony veszélyes hulladékanyagokat.

( 32 ) A "szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes" kifejezés tekintetében a nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

( 33 ) A "csaknem kizárólag" kifejezés tekintetében a nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

( 34 ) A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak ide.

( 35 ) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

( 36 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

( 37 ) A Bázeli Egyezmény VIII. mellékletét e rendelet V. melléklete 1. részének A. listája tartalmazza. A Bázeli Egyezmény II. mellékletét e rendelet V. melléklete 3. részének A. listája tartalmazza.

( 38 ) Az A. és B. jegyzékekben az I., III. és IV. mellékletre történő hivatkozások a Bázeli Egyezmény mellékleteire értendők.

( 39 ) Figyelem, a B. lista párhuzamos tétele (B1160) nem nevesít kivételeket.

( 40 ) Ez a tétel nem foglalja magába az elektromos áramfejlesztők hulladékát.

( 41 ) PCB-tartalom 50 mg/kg vagy több.

( 42 ) A PCB-k 50 mg/kg vagy annál nagyobb koncentrációjú szinten vannak.

( 43 ) Az 50 mg/kg nemzetközileg elfogadott gyakorlati szint minden hulladékra. Ugyanakkor egyes országok alacsonyabb (pl. 20 mg/kg) értéket állapítottak meg bizonyos hulladékokra.

( 44 ) "Lejárt" azt jelenti, hogy a gyártó által javasolt időtartamon belül nem került felhasználásra.

( 45 ) Ez a tétel nem tartalmazza a konzerváló anyagokkal kezelt fát.

( 46 ) Figyelem, még ha az I. melléklet anyagainak kiindulási koncentrációja alacsony is, az azt követő folyamatok, beleértve az újrafeldolgozást, az egyes frakciókban olyan feldúsulást okozhatnak, amely lényegesen nagyobb koncentrációt eredményez.

( 47 ) A cinkhamu besorolása felülvizsgálat alatt áll, és az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Kongresszusának (UNCTAD) ajánlása alapján az nem lehet veszélyes áru.

( 48 ) Ez a tétel nem tartalmazza az áramfejlesztésből származó hulladékot.

( 49 ) Az újrahasználat magában foglalhatja a javítást, felújítást vagy bővítést, de a teljes felújítást nem.

( 50 ) Egyes országokban a közvetlen újrahasználatra szánt anyagokat nem tekintik hulladéknak.

( 51 ) A benzo(a)pirén koncentrációja nem lehet egyenlő vagy nagyobb mint 50 mg/kg.

( 52 ) Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) vagy - szükség esetén - egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.

( 53 ) A "szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes" kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

( 54 ) A "csaknem kizárólag" kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

( 55 ) A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak ide.

( 56 ) Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) előzetes válogatást követően, és - szükség esetén - egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.

( 57 ) Kivéve, ha megfelelően besorolható a III. melléklet egyetlen kódjához.

( 58 ) Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) vagy - szükség esetén - egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.

( 59 ) A "szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes" kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

( 60 ) A "csaknem kizárólag" kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

( 61 ) A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak ide.

( 62 ) Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) előzetes válogatást követően, és - szükség esetén - egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.

( 63 ) A "szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes" kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

( 64 ) Az AB130, AC250, AC260 és AC270 kódszámú hulladékokat törölték, mivel a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 114., 2006.4.27., 9. o.; a 2008/98/EK irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelv) 18. cikkében lefektetett eljárás szerint nem minősülnek veszélyesnek, és ezért nem vonatkozik rájuk az e rendelet 36. cikke szerinti kiviteli tilalom. Az AC300 kódszámú hulladék törlésre került, mivel a szóban forgó hulladék az 1. rész A. listájának A3210 kódja alá tartozik.

( 65 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2002 decemberében lezajlott hatodik találkozóján került elfogadásra.

( 66 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2004 októberében lezajlott hetedik találkozóján került elfogadásra.

( 67 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2019 májusában lezajlott tizennegyedik találkozóján került elfogadásra.

( 68 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2006 decemberében lezajlott nyolcadik találkozóján került elfogadásra.

( 69 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2015 májusában lezajlott tizenkettedik találkozóján került elfogadásra.

( 70 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2017 májusában lezajlott tizenharmadik találkozóján került elfogadásra.

( 71 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2013 októberében lezajlott tizedik találkozóján került elfogadásra.

( 72 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2013 októberében lezajlott tizenegyedik találkozóján került elfogadásra.

( 73 ) A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2017 májusában, illetve 2019 májusában lezajlott tizenharmadik és tizennegyedik találkozóján került elfogadásra.

( 74 ) Az OECD Környezetvédelmi Politikai Bizottsága által 2003 februárjában került elfogadásra (ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

( 75 ) Az IMO rendes közgyűlése 23. ülésszakán (2003. november 24. és december 5. között) az A.962. számú határozattal került elfogadásra.

( 76 ) Az ILO igazgatótanácsának 2004. március 11-26-i 289. ülésszakán kihirdetésre elfogadott iránymutatások.

( *1 ) Információ azokról az esetekről, melyeket lezártak a jelentéstételi időszak alatt.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1013 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1013&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1013-20210111 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1013-20210111&locale=hu

Tartalomjegyzék