Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH 2016.5.124 Az adóbírság mérséklésének feltételei [2003. évi XCII. tv. (Art.) 24/A. §, 171. § (1) bek.].

[1] Az 1990. december 1-jétől működő felperesi társaság 2008-ban és 2009-ben elmulasztotta benyújtani a 0801, illetve a 0901 számú adóbevallást (bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi [negyedéves], éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére). A bevallások mindkét évben kilenc kisebb közteherrel kapcsolatos adatokra terjedtek ki. E közterhek vonatkozásában a felperesnek egyébként adófizetési kötelezettsége egyik évben sem keletkezett.

[2] 2010. június 24-én a felperes adószáma felfüggesztésre került az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 24/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy bevallását a törvényi határidőtől számított 365 napon belül nem nyújtotta be. Az Art. 24/A. § (7) bekezdése alapján a felperessel hirdetmény útján közölték az adószám felfüggesztéséről hozott határozatot, amely fellebbezés hiányában 2010. augusztus 4-én jogerőre emelkedett.

[3] A felperes tevékenységét tovább folytatta. Ahogyan korábban, úgy a későbbiekben is megtalálható volt a székhelyén, elérhető volt képviselői útján.

[4] A felperes - negyedéves bevallóként - áfabevallást nyújtott be 2010. október 20-án 2010. III. negyedévére vonatkozóan, amelyben 1 606 000 forint levonható adót vallott. Az adóhatóság nem értesítette felperest arról, hogy bevallása hibás, figyelemmel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa. tv.) 137. § (1) bekezdése szerint adólevonási jog nem gyakorolható az adószám felfüggesztésének az ideje alatt.

[5] A felperes 2010. IV. negyedévére is benyújtotta áfabevallását 2011. január 20-án, amely szintén tartalmazott előzetesen felszámított, levonható adót. E bevallás tekintetében az adóhatóság - hivatkozással az Art. 34. § (6) bekezdésére - értesítés formájában hibaüzenetet küldött felperes számára 2011. január 21-i keltezéssel. M194 hibakód alatt azt a tájékoztatást tüntették fel, hogy az adózó adószámát felfüggesztették és e tény még érvényben van, de kitöltötte a beszerzés utáni levonási sorokat.

[6] Felperes felkereste az adóhatóság illetékes irodáját, ahol tájékoztatták adószámának felfüggesztéséről. A felperes 2011 februárjában benyújtotta a 2008-as és 2009-es bevallásokat, önellenőrzéssel javította a 2010. IV. negyedévre vonatkozó áfabevallást, valamint kérelmezte az adószám-felfüggesztés megszüntetését. A felperes adószáma 2011. március 7-én vált újra élővé. A felperes nem vitatta az adószámot felfüggesztő határozat jogszerűségét, a kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet nem nyújtott be.

[7] A felperesnél bevallások utólagos ellenőrzését végezték el áfa adónemben 2010. III. negyedévére vonatkozóan. Ennek eredményeképpen az elsőfokú határozat 1 606 000 forint adókülönbözetet tárt fel, amelynek egészét adóhiánynak minősítette, továbbá jogkövetkezményként az 50%-os mértékkel számolva 803 000 forint adóbírságot vetett ki és 495 000 forint késedelmi pótlékról rendelkezett.

[8] Az elsőfokú adóhatóság indokolásában előadta, hogy az Áfa. tv. 137. § (1) bekezdése egyértelmű a tekintetben, hogy ha az állami adóhatóság - az Art. rendelkezései alapján - az adóalany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően - az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül - nem gyakorolhatja.

[9] Az alperes a 3511415116 számú határozatával helybenhagyta az elsőfokú határozatot.

[10] Határozatában megállapította, hogy az adólevonásra egyértelmű jogszabályi tilalom ellenére került sor, kivételes méltánylást érdemlő körülmény nem merült fel, a felperes nem az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, ezért sem a késedelmi pótlék, sem az adóbírság mérséklésének nincs helye.

[11] A felperes keresetében elsődlegesen kérte az alperes határozatának megváltoztatását oly módon, hogy a bíróság mellőzze az adókülönbözet, az adóbírság és a késedelmi pótlék megállapítását.

[12] Másodlagosan kérte alperes határozatának hatályon kívül helyezését az elsőfokú határozatra is kiterjedően és azt is, hogy az alperest szükség esetén kötelezze új eljárás lefolytatására. Arra hivatkozott, hogy a hibás bevallásról való tájékoztatás elmulasztásával az alperes megszegte az Art. 1. § (5) bekezdésében lefektetett általános tájékoztatási kötelezettséget, valamint annak különös, hibás bevallásokra vonatkozó esetét, amelyet az Art. 34. §-a szabályoz.

[13] A K.-i Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a felperes keresetét jogerős ítéletével elutasította.

[14] A bíróság megállapította, hogy tényként kell kezelnie azt, hogy a felperes adószámát jogerősen felfüggesztették, ennek ellenére levonható adót vallott. Amint arra a Kúria Kfv. V. 35.312/2012/4. számú ítéletében rámutatott, az Áfa. tv. 137. § (1) bekezdése a felfüggesztett adószámmal rendelkező adózó kötelezettségeit változatlanul hagyja, miközben adólevonási jogát korlátozza.

[15] A felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az elsőfokú ítélettel szemben, amelyben elsődlegesen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és a bíróság új eljárásra, illetve új határozat hozatalára való utasítását kérte. Másodlagosan az elsőfokú ítélet, valamint az alperesi határozat hatályon kívül helyezését kérte és egyúttal azt, hogy alperest új eljárásra és határozat hozatalára utasítsa. Harmadlagosan azt kérte, hogy a Kúria mellőzze vagy csökkentse a felperes terhére megállapított adóbírságot és késedelmi pótlékot.

[16] Felülvizsgálati kérelmében előadta, hogy az elsőfokú ítélet sérti az Art. 97. § (4) és (6) bekezdéseit, mert nem tárta fel a felperes mellett szóló tényeket. Az elsőfokú bíróság nem vizsgálta, nem is értékelte, ekként nem ismertette megfelelően az adóbírsággal és a késedelmi pótlékkal összefüggő mérlegelési szempontokat. Hivatkozással a Legfelsőbb Bíróság EBH 2010.2265. számú döntésére, nem kielégítő a pár soros indokolás. Vizsgálnia kellett volna az elsőfokú bíróságnak továbbá azt, hogy az adószámot felfüggesztő határozat jogszerű volt-e. Meg kellett volna állapítania azt is, hogy az adóhatóságnak az Art. 34. §-a alapján kötelessége lett volna a 2010. III. negyedéves bevallás hibájáról tájékoztatni a felperest, ahogyan azt megtette a következő negyedévben.

[17] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint részben alapos.

[18] A Kúria abból indult ki, hogy jelen perben nem lehet vizsgálni az adószámot felfüggesztő határozat jogszerűségét, az fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett. Ennek a pernek a tárgya az, hogy alperes jogszerűen állapította-e meg felperes terhére áfa adónemben 2010. III. negyedévét illetően az adóhiányt, az adóbírságot és a késedelmi pótlékot.

[19] A Kúria megállapítja, hogy felperes az Áfa. tv. 137. § (1) bekezdésébe ütköző módon tüntetett fel a bevallásában levonható adót. Az Art. 178. § 3. pontja értelmében az adóhatóság jogszerűen tárta fel, hogy az 1 606 000 forint levonható adó egésze adókülönbözet, hiszen nulla forintot lehetett volna szerepeltetni a bevallás vonatkozó soraiban. Ennek egésze adóhiánynak minősült, tekintettel arra, hogy az adózó adófolyószámláján túlfizetés nem volt.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!