32000R2266[1]

A Bizottság 2266/2000/EK rendelete (2000. október 12.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 3600/92/EGK rendelet módosításáról

A Bizottság 2266/2000/EK rendelete

(2000. október 12.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 3600/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/50/EK irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb az 1972/1999/EK bizottsági rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] meghatározta a 91/414/EGK irányelv értesítése után két évvel már a piacon forgalomban lévő azon 90 hatóanyag újbóli értékelésének szabályait, amely hatóanyagok újbóli értékelése elsődleges prioritásnak számít. Ezt a Bizottság szervezi meg a rendeletben meghatározott együttműködésen alapuló és összehangolt program keretében, amelynek keretében a tagállamok a tudományos és műszaki értékeléshez hozzájáruló olyan külön feladatokat vállalnak, amelyek megalapozzák a közösségi szinten hozott szabályozó határozatokat.

(2) A 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2000. február 28-i 451/2000/EK bizottsági rendelet [5] meghatározta a munkaprogram második és harmadik szakaszának részletes végrehajtási szabályait.

(3) A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele csak akkor hajtható végre, ha egy kérelmező bizonyította azt, hogy a támogatott felhasználások korlátozott köre és egy, vagy több készítmény esetében az irányelv követelményei teljesíthetők az irányelv 5. cikkében említett feltételek alapján. Ezért a támogatott felhasználásokra vonatkozóan az irányelv II. és III. melléklete egyes pontjaiban található valamennyi információt be kell nyújtani.

(4) Eddig a legtöbb megvizsgált hatóanyag esetében hiányos információkat nyújtottak be. Emiatt annak érdekében, hogy a Bizottság a lehető leghamarabb képes legyen végrehajtani az említett 90 hatóanyagra vonatkozó munkaprogramot, határidőt kell meghatározni, ameddig a kérelmezőknek véglegesíteniük kell az irataikat az 1993 júliusa és 1996 októbere között részletesen megállapított adatszolgáltatási követelményeket figyelembe véve.

(5) Az értékelés és a határozathozatal felgyorsítása céljából az irányelv I. mellékletébe történő felvételről szóló határozatot a benyújtott adatok alapján kell meghozni, és a határozat további elhalasztása nem írható elő. Emiatt az irányelv 7. cikkének sérelme nélkül új tanulmányok benyújtását csak akkor lehet elfogadni, ha a referens tagállam - a Bizottság egyetértésével - a dosszié tisztázásához szükséges további adatok benyújtását kéri a kérelmezőktől.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3600/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (2) bekezdése b) pontjának vége a következő szöveggel egészül ki:

"a bejelentőnek bizonyítania kell azt, hogy egy, vagy több készítményről és a korlátozott reprezentatív felhasználási körről benyújtott információk alapján az irányelv követelményei teljesíthetők az irányelv 5. cikkében említett feltételek alapján;"

2. A 7. cikk (4) bekezdésében az első francia bekezdés vége a következő szöveggel egészül ki:

"ez a határidő 2002. május 25-e, kivéve ha a Bizottság egy adott hatóanyag esetében korábbi határidőt határozott meg; kivételt képeznek a hosszú távú tanulmányok, amelyeket a referens tagállam és a Bizottság a dosszié vizsgálata során szükségesnek ítélt meg, és amelyeket várhatóan nem fejeznek be teljesen a meghatározott határidőig, feltéve hogy a benyújtott információk bizonyítékot tartalmaznak arról, hogy e tanulmányokat megrendelték, és hogy ezek eredményét legkésőbb 2003. május 25-én benyújtják. Kivételes esetekben, amikor e tanulmányok meghatározása a referens tagállam és a Bizottság számára 2001. május 25-ig nem lehetséges, egy másik határidőt kell meghatározni a tanulmányok befejezésére, feltéve hogy a kérelmező a referens tagállam számára bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a tanulmányokat az ezekre vonatkozó kérés időpontjától számított három hónapon belül megrendelték, és 2002. május 25-ig átadja a tanulmány jegyzőkönyvét és előmenetelről szóló jelentését."

3. A 7. cikk (4) bekezdésének vége a következő szöveggel egészül ki:

"Az irányelv 7. cikkének sérelme nélkül új tanulmányok benyújtását nem lehet elfogadni. A referens tagállam - a Bizottság egyetértésével - a dosszié tisztázásához szükséges további adatok benyújtását kérheti a kérelmezőktől.

Azon hatóanyagokról, amelyekre vonatkozóan az első francia bekezdésben említett információkat vagy eredményeket a meghatározott határidőig nem nyújtották be, a referens tagállamnak azonnal értesítenie kell a Bizottságot. A Bizottságnak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésében előírt módon határozhat úgy, hogy e hatóanyagokat ne vegyék fel az irányelv I. mellékletébe, megemlítve a felvétel megtagadásának okait. A tagállamoknak 2003. július 25-ig vissza kell vonniuk az ezen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit."

4. A 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a lehető leghamarabb átadja a Bizottságnak - legkésőbb az összes kért információ kézhezvételétől számított hat hónapon belül - a dosszié értékelését, amelyet már benyújtott az értékelő jelentés függelékeként a Bizottsághoz. A jelentést a Bizottság által a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül ajánlott formában kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell egy ajánlást:

- vagy a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvételéről, kinyilvánítva a felvétel feltételeit,

- vagy a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvételének megtagadásáról, megemlítve az elutasítás okait."

5. A 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1) bekezdésben említett összefoglalás és jelentés kézhezvételét követően a Bizottság azt elküldi vizsgálatra a bizottságnak.

A dossziénak és a jelentésnek a bizottságnak történő átadása előtt a Bizottság tájékoztatás céljából a referens tagállam jelentését eljuttatja a tagállamokhoz, és megszervezheti egy, vagy több tagállam szakértőinek konzultációját. A Bizottság konzultálhat a hatóanyagok néhány, vagy összes kérelmezőjével a kérdéses hatóanyagról szóló jelentésről, vagy e jelentés egyes részeiről. A referens tagállamnak e konzultációk során biztosítania kell a szükséges műszaki és tudományos támogatást.

Az irányelv 7. cikkének sérelme nélkül új tanulmányok benyújtását nem lehet elfogadni. A referens tagállam - a Bizottsággal való konzultációt követően - a dosszié tisztázásához szükséges további adatok benyújtását követelheti a kérelmezőktől.

Az irányelv 7. cikkének (3) bekezdésében említett vizsgálatot követően a Bizottságnak - a 79/117/EGK irányelv mellékletének módosítása céljából esetleg benyújtott bármilyen javaslat sérelme nélkül - be kell nyújtania a bizottságnak:

a) egy irányelvtervezetet a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan, megállapítva - amennyiben helyénvaló - a feltételeket, beleértve a felvétel határidejét;

vagy

b) a tagállamnak címzett határozattervezetet, amely - az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése alapján - a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeinek visszavonásáról szól, amely által a hatóanyag nem kerül felvételre az irányelv I. mellékletébe, és amely megemlíti a felvétel megtagadásának okait."

6. A 8. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. október 12-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 198., 2000.8.4., 39. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 244., 1999.9.16., 41. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R2266 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R2266&locale=hu