32014D0134[1]

2014/134/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. március 12. ) az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 1657. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. március 12.)

az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2014) 1657. számú dokumentummal történt)

(Csak a lengyel nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/134/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az afrikai sertéspestis a házisertéseket és a vaddisznókat sújtó fertőző vírusos betegség, amely súlyosan érintheti a sertéstenyésztés jövedelmezőségét, megzavarva az Unión belüli kereskedelmet és a harmadik országokba irányuló exportot.

(2) Afrikai sertéspestis kitörése esetén fennáll a veszély, hogy a kórokozó más sertéstenyésztő gazdaságokra, illetve vaddisznókra is átterjed. Ennek következtében - az élő sertések vagy az azokból előállított termékek kereskedelme révén - átterjedhet egyik tagállamból a másikba, vagy harmadik országokba is.

(3) A 2002/60/EK tanácsi irányelv (3) az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozóan az Unió területén alkalmazandó minimumintézkedéseket határoz meg. A 2002/60/EK irányelv 15. cikke előírja, hogy az afrikai sertéspestis egy vagy több esetének vaddisznókban történt megállapítását követően ki kell jelölni a fertőzött területet.

(4) Lengyelország tájékoztatta a Bizottságot az afrikai sertéspestissel kapcsolatos jelenlegi helyzetről az ország területén, és a 2002/60/EK irányelv 15. cikke értelmében kijelölte a fertőzött területet, ahol a 2002/60/EK irányelv 15. és 16. cikkében említett intézkedések alkalmazandók.

(5) Az Unión belüli kereskedelem bármely szükségtelen megzavarását megelőzendő, valamint elkerülendő, hogy harmadik országok indokolatlan kereskedelmi akadályokat állítsanak fel, az érintett tagállammal együttműködve össze kell állítani Lengyelország afrikai sertéspestissel fertőzött területeinek uniós jegyzékét.

(6) Ennek megfelelően e határozat mellékletében fel kell sorolni Lengyelország fertőzött területeit, és meg kell határozni a kijelölt területekre vonatkozó, a 2002/60/EK irányelv 15. cikke szerinti védekezési intézkedések időtartamát.

(7) Az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottsággal való egyeztetés után meg kell erősíteni a 2014/100/EU bizottsági végrehajtási határozatot (4).

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Lengyelország köteles biztosítani, hogy az általa a 2002/60/EK határozat 15. cikkének megfelelően kijelölt fertőzött terület magában foglalja legalább az e határozat mellékletében felsorolt területeket.

2. cikk

Ezt a határozatot 2014. április 30-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 12-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3) A Tanács 2002. június 27-i 2002/60/EK irányelve az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.).

(4) A Bizottság 2014. február 18-i 2014/100/EU végrehajtási határozata az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (HL L 50., 2014.2.20., 35. o.).

MELLÉKLET

FERTŐZÖTT TERÜLET

A Lengyel Köztársaság következő területei:

- a Podlasiei Vajdaságban: a sejnyi megye; az augustówi megyében Płaska, Lipsk és Sztabin község; a sokółkai megye; a białystoki megyében Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo és Gródek község; valamint a hajnówkai, a Bielsk Podlaski-i és a siemiatyczei megye;

- a Mazóviai Vajdaságban: a łosicei megye;

- a Lublini Vajdaságban: Biała Podlaska, valamint a Biała Podlaska-i és a włodawai megye.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0134 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0134&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére