31994L0008[1]

A Tanács 1994. március 21-i 94/8/EK irányelve a 78/660/EGK irányelvnek az ecu-ben kifejezett összegek felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról

A Tanács 94/8/EK irányelve

(1994. március 21.)

a 78/660/EGK irányelvnek az ECU-ben kifejezett összegek felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján, meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 53. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 78/660/EGK irányelv 11. és 27. cikke, valamint arra hivatkozva a 83/349/EGK irányelv [2] 6. cikke és a 84/253/EGK irányelv [3] 20. és 21. cikke a mérlegfőösszegre és a nettó árbevételre ecu-ben kifejezett küszöbértékeket állapít meg, amelyeken belül a tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek az említett irányelvektől;

mivel a 78/660/EGK irányelv 53. cikke (2) bekezdésével összhangban a Tanács a Bizottság javaslata alapján ötévente megvizsgálja, és amennyiben szükséges, felülvizsgálja az abban az irányelvben ecu-ben kifejezett összegeket a Közösségen belüli gazdasági és monetáris folyamatok figyelembevételével;

mivel a Tanács, a 78/660/EGK irányelv 53. cikke (2) bekezdésével összhangban ezidáig két alkalommal vizsgálta felül a 84/569/EGK [4] és a 90/604/EGK [5] irányelvben az említett összegeket;

mivel a harmadik ötéves időszak 1993. július 24-én ért véget, és ezért indokolt ezeknek az összegeknek felülvizsgálata;

mivel az utolsó öt év során az ecu a reálértéken mért értékét részben elvesztette; mivel a Közösségen belüli gazdasági és monetáris folyamatok alapján szükséges az ecu-ben kifejezett összegek növelése,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 78/660/EGK irányelv 11. cikke a következőképpen módosul:

- az első francia bekezdésben a "mérlegfőösszeg: 2000000 ECU" helyébe a "mérlegfőösszeg: 2500000 ECU" lép,

- a második francia bekezdésben a "nettó árbevétel: 4000000 ECU" helyébe a "nettó árbevétel: 5000000 ECU" lép.

(2) A 78/660/EGK irányelv 27. cikke a következőképpen módosul:

- az első francia bekezdésben a "mérlegfőösszeg: 8000000 ECU" helyébe a "mérlegfőösszeg: 10000000 ECU" lép,

- a második francia bekezdésben a "nettó árbevétel: 16000000 ECU" helyébe a "nettó árbevétel: 20000000 ECU" lép.

(3) A fenti, ecu-ben kifejezett összegek felülvizsgálata alkotja a 78/660/EGK irányelv 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott harmadik ötéves felülvizsgálatot.

2. cikk

Az ecu nemzeti pénznemben kifejezett ellenértéke az 1994. március 21-én elfogadott összeg, ahogy az az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent.

3. cikk

(1) Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak az ezen irányelvvel módosított 78/660/EGK irányelv 11. és 27. cikkében biztosított lehetőséggel, hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetésétől kezdve bármikor megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésükkor ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

Y. Papantoniou

[1] HL L 222., 1978.8.14, 11. o. A legutóbb a 90/605/EKG irányelvvel (HL L 317., 1990.11.16., 60. o.) módosított irányelv

[2] HL L 193., 1983.7.18, 1. o.

[3] HL L 126., 1984.5.12, 20. o.

[4] HL L 314., 1984.12.4, 28. o.

[5] HL L 317., 1990.11.16., 57. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0008 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0008&locale=hu