32014D0357[1]

2014/357/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. június 13. ) A helyhez kötött edzőkészülékekre vonatkozó EN 957 (2. és 4-10. rész) és EN ISO 20957 (1. rész) európai szabványsorozatnak, valamint tíz, tornaszerekre vonatkozó európai szabványnak a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv általános biztonsági követelményeinek való megfelelőségéről és e szabványok hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. június 13.)

A helyhez kötött edzőkészülékekre vonatkozó EN 957 (2. és 4-10. rész) és EN ISO 20957 (1. rész) európai szabványsorozatnak, valamint tíz, tornaszerekre vonatkozó európai szabványnak a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv általános biztonsági követelményeinek való megfelelőségéről és e szabványok hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/357/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) A 2001/95/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gyártók kizárólag biztonságos termékeket hozhatnak forgalomba.

(2) A 2001/95/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében egy terméket akkor lehet biztonságosnak tekinteni a vonatkozó nemzeti szabványok hatálya alá tartozó veszélyek és veszélykategóriák tekintetében, ha az megfelel az olyan európai szabványokat átvevő, önkéntesen alkalmazandó nemzeti szabványoknak, amelyek hivatkozását a Bizottság az említett irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdette.

(3) A 2001/95/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint az európai szabványokat az európai szabványügyi testületek állapítják meg a Bizottság felhatalmazása alapján.

(4) A 2001/95/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság kihirdeti az e szabványokra történő hivatkozásokat.

(5) A Bizottság 2011. július 27-én elfogadta a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, helyhez kötött edzőkészülékekre vonatkozó európai szabványok tekintetében kidolgozandó biztonsági előírásokról szóló 2011/476/EU határozatát (2).

(6) 2012. szeptember 5-én a Bizottság M/506 számon megbízást adott az európai szabványügyi testületeknek (ESO) arra, hogy dolgozzanak ki európai szabványt a helyhez kötött edzőkészülékekkel kapcsolatos főbb veszélyek kezelésére azon elv alapján, hogy a termékek tervezése és a védintézkedések révén ésszerű és előrelátható használati feltételek mellett minimálisra kell csökkenteni a sérülés vagy egészségkárosodás veszélyét. A megbízás szerint a következő szempontokat kellett figyelembe venni: a szabadon álló készülékek stabilitása; éles szélek és sorják; csővégek; a hozzáférhető területen belül lévő nyomó-, vágó-, forgási és alternáló pontok; súlyok; hozzáférés az eszközhöz és lejutás az eszközről; beállítási és reteszelő mechanizmusok; kötelek, övek és láncok; drótkötelek és görgők; kötél- és szíjvezetők; blokkolási pontok; kapaszkodási pontok; integrált, felszerelt és forgó fogantyúk; elektromos biztonság; valamint a készüléket áramtalanító kapcsolóegység.

(7) Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) a Bizottság megbízásának hatálya alá eső helyhez kötött edzőkészülékekre vonatkozóan elfogadta az EN 957 európai szabványsorozatot (2. és 4-10. rész), valamint az EN ISO 20957 európai szabványt (1. rész).

(8) A helyhez kötött edzőkészülékekre vonatkozó EN 957 európai szabványsorozat (2. és 4-10. rész) és EN ISO 20957 európai szabvány (1. rész) eleget tesz az M/506 számú megbízásnak, valamint megfelel a 2001/95/EK irányelvben foglalt általános biztonsági előírásnak. E szabványok hivatkozásait ezért ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(9) 2011. július 27-én a Bizottság elfogadta a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti tornaszerekre vonatkozó európai szabványok tekintetében kidolgozandó biztonsági előírásokról szóló 2011/479/EU határozatát (3).

(10) 2012. szeptember 5-én a Bizottság M/507 számon megbízást adott az európai szabványügyi testületeknek (ESO) arra, hogy dolgozzanak ki európai szabványt a tornaszerekkel kapcsolatos főbb veszélyek, nevezetesen mindazon kockázatok kezelésére, melyek az eszköz elégtelen teherbíró képessége, az eszköz stabilitásának megszűnése, az elektromos áram és a működtető vezetékek használata, a mechanikai vagy hidraulikus energia használata, maga az eszköz használata - ideértve az esést, vágásos sérüléseket, beszorulást, fulladást, ütközésveszélyt és fizikai túlterhelést -, az eszköz hozzáférhetősége - ideértve a meghibásodások esetén vagy vészhelyzetekben történő hozzáférést -, az eszköz és az esetlegesen a közelében tartózkodók (pl. nézők) kölcsönhatása, a karbantartási hiányosságok, az eszköz összeszerelése, szétszerelése és kezelése, illetve a vegyi anyagoknak való expozíció következtében állhatnak elő.

(11) Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) tíz európai szabványt fogadott el a Bizottság megbízásának hatálya alá eső tornaszerekre vonatkozóan.

(12) A tornaszerekre vonatkozó tíz európai szabvány eleget tesz az M/507 számú megbízásnak, valamint megfelel a 2001/95/EK irányelvben foglalt általános biztonsági előírásnak. E szabványok hivatkozásait ezért ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/95/EK irányelvvel létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A következő európai szabványok a hatályuk alá tartozó veszélyek tekintetében megfelelnek a 2001/95/EK irányelv általános biztonsági előírásának:

a) EN ISO 20957-1:2013 "Helyhez kötött edzőkészülékek - 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20957-1:2013)";

b) EN 957-2:2003EN "Helyhez kötött edzőkészülékek - 2. rész: Erő-edzőkészülékek - Kiegészítő biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

c) EN 957-4:2006+A1:2010 "Helyhez kötött edzőkészülékek - 4. rész: Erőedzőpadok - Kiegészítő biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

d) EN 957-5:2009 "Helyhez kötött edzőkészülékek - 5. rész: Helyhez kötött edzőkerékpárok és forgatókaros edzőkészülékek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei";

e) EN 957-6:2010 "Helyhez kötött edzőkészülékek - 6. rész: Futószalagok kiegészítő vagy jellegzetes biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei";

f) EN 957-7:1998 "Helyhez kötött edzőkészülékek - 7. rész: Evezőkészülékek - Kiegészítő biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

g) EN 957-8:1998 "Helyhez kötött edzőkészülékek - 8. rész: Lépő-, lépcsőző- és mászókészülékek - Kiegészítő biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

h) EN 957-9:2003 "Helyhez kötött edzőkészülékek - 9. rész: Elliptikus pályájú edzőkészülékek - Kiegészítő biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

i) EN 957-10:2005 "Helyhez kötött edzőkészülékek - 10. rész: Edzőkerékpár rögzített kerékkel vagy szabadonfutó kerék nélkül - Kiegészítő különleges biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

j) EN 913:2008 "Tornaszerek - Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

k) EN 914:2008 "Tornaszerek - Párhuzamos korlát és kombinált felemás/párhuzamos korlát. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

l) EN 915:2008 "Tornaszerek - Felemás korlát - Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek";

m) EN 916:2003 "Ugrószekrény - Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek";

n) EN 12196:2003 "Tornaszerek - Tornaló és tornabak - Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek";

o) EN 12197:1997 "Tornaszerek - Nyújtó - Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

p) EN 12346:1998 "Tornaszerek - Bordásfal, létrarács és mászókeret - Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek";

q) EN 12432:1998 "Tornaszerek - Tornagerenda - Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek";

r) EN 12655:1998 "Tornaszerek - Gyűrű - Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek";

s) EN 13219:2008 "Tornaszerek - Ugróasztalok - Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek".

2. cikk

Az EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-6:2010, EN 957-7:1998, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN 913:2008, EN 914:2008, EN 915:2008, EN 916:2003, EN 12196:2003, EN 12197:1997, EN 12346:1998, EN 12432:1998, EN 12655:1998 és EN 13219:2008 szabványok hivatkozásai kihirdetésre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(2) HL L 196., 2011.7.28., 16. o.

(3) HL L 197., 2011.7.29., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0357 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0357&locale=hu