32013R0397[1]

A Bizottság 397/2013/EU rendelete ( 2013. április 30. ) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 397/2013/EU RENDELETE

(2013. április 30.)

a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) Az új személygépkocsik CO2-kibocsátásának 2010. és 2011. évi nyomon követéséből nyert tapasztalatok azt mutatják, hogy az átlagos fajlagos kibocsátás és a fajlagos kibocsátási célértékek csak a 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett tételes adatok alapján számíthatóak ki pontosan. Az összesített adatoknak a 443/2009/EK rendelet II. melléklete C. részében szereplő táblázatát ezért célszerű úgy módosítani, hogy abban kizárólag a rendelet végrehajtásához feltétlenül szükséges adatok szerepeljenek.

(2) Ahhoz azonban, hogy az új személygépkocsik CO2-kibocsátásának nyomon követése színvonalasabb és pontosabb legyen, bizonyos adatparamétereket tovább kell pontosítani, illetve kötelezővé kell tenni néhány, eddig önkéntes alapon nyomon követett paraméter megadását.

(3) Azzal, hogy a nyomon követendő és jelentendő adatparaméterek köre a típus-jóváhagyási számmal bővül, a gyártók hatékonyabb módon ellenőrizhetik az átlagos fajlagos kibocsátásra és a fajlagos kibocsátási célértékre vonatkozó saját előzetes számításaikat, és ennek köszönhetően javulhat a végső adatkészlet pontossága.

(4) A kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten - a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) (a keretirányelv) 23. cikkének megfelelően - jóváhagyott személygépkocsikat, illetve az említett irányelv 24. cikke alapján egyedileg jóváhagyott gépjárműveket nem kell figyelembe venni az adott gyártó átlagos fajlagos kibocsátásának számításakor. Fontos ugyanakkor következetesen figyelemmel kísérni ezen gépjárművek számának alakulását, hogy fel lehessen mérni a nyomon követés folyamatára gyakorolt potenciális hatást és az uniós átlagos CO2-kibocsátási célértékek teljesítésének mértékét. Az ilyen módon nyilvántartásba vett gépjárművek darabszámáról ezért indokolt éves rendszerességgel összesített adatokat közölni.

(5) Helyénvaló továbbá arról is gondoskodni, hogy a személygépkocsik CO2-kibocsátásának nyomonkövetési eljárása következetesen igazodjék az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) a könnyű haszongépjárművekkel kapcsolatban meghatározott eljáráshoz, tehát a kötelezően nyomon követendő paraméterek körébe a típus-jóváhagyási számon kívül indokolt felvenni a hengerűrtartalmat és a villamosenergia-fogyasztást is. Ha pedig nem a megfelelőségi nyilatkozat az adatok elsődleges forrása, hanem egyebek mellett a típus-jóváhagyási dokumentáció, egyértelművé kell tenni, hogy a máshonnan származó adatoknak összhangban kell állniuk a megfelelőségi nyilatkozatban szereplő adatokkal.

(6) Annak érdekében, hogy az adatok alakulását 2013-ban már e módosítások figyelembevételével lehessen nyomon követni, indokolt úgy rendelkezni, hogy a módosítások az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő hetedik napon lépjenek hatályba.

(7) A 443/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 443/2009/EK rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 145., 2011.5.31., 1. o.

MELLÉKLET

A 443/2009/EK rendelet II. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

"II. MELLÉKLET

A KIBOCSÁTÁS NYOMON KÖVETÉSE ÉS BEJELENTÉSE

A. RÉSZ - Adatgyűjtés az új személygépkocsikról és a szén-dioxid-kibocsátás nyomon követése szempontjából lényeges adatok körének meghatározása

1. A tagállamok minden egyes naptári év vonatkozásában tételesen rögzítik az alábbi adatokat a területükön nyilvántartásba vett minden új személygépkocsi vonatkozásában:

a) a gyártó;

b) a típus-jóváhagyási szám és kiterjesztése;

c) a jármű típusa, kivitele és változata;

d) a márka és a kereskedelmi név;

e) a típusjóváhagyással rendelkező jármű-kategória;

f) az új nyilvántartásba vételek összes száma;

g) a tömeg;

h) a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás;

i) az alapterület: a tengelytáv, a kormányzott tengelyek nyomtávja és az egyéb tengelyek nyomtávja;

j) az üzemanyag típusa és az üzemanyag-ellátás elve;

k) a hengerűrtartalom;

l) a villamosenergia-fogyasztás;

m) az alkalmazott innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport, valamint az ilyen technológiákból eredő CO2-kibocsátás-csökkenés kódja.

2. Az 1. pontban említett részletes adatoknak vagy az adott személygépkocsihoz tartozó megfelelőségi nyilatkozatból kell származniuk, vagy összhangban kell lenniük az adott személygépkocsi gyártója által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal. Amennyiben az adatok forrása nem a megfelelőségi nyilatkozat, a tagállamok kötelesek a nyomonkövetési eljárás pontosságát biztosító intézkedéseket hatályba léptetni. Ha az 1. pont i) alpontjában említett tömeg- vagy alapterület-érték vonatkozásában minimum és maximum egyaránt meg van határozva egy adott személygépkocsihoz, e rendelet alkalmazása céljából csak a maximális értéket kell a tagállamoknak alapul venniük. Azon kettős üzemű (benzin-/gázüzemű) járművek esetében, amelyek megfelelőségi nyilatkozata mindkét üzemanyagtípusra feltünteti a fajlagos CO2-kibocsátást, a tagállamoknak a gáz üzemmódban mért értéket kell alkalmazniuk.

3. A tagállamok minden naptári év vonatkozásában kötelesek meghatározni az alábbiakat:

a) az 1. pontban részletezett adatok forrásai;

b) az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új személygépkocsik új nyilvántartásba vételének száma összesen;

c) az egyedileg jóváhagyott új személygépkocsik új nyilvántartásba vételének száma összesen;

d) a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott új személygépkocsik új nyilvántartásba vételének száma összesen;

e) az etanoltartalmú üzemanyagot (E85) értékesítő töltőállomások részaránya az ország területén.

B. RÉSZ - Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának nyomon követésére szolgáló adatok meghatározásának módszere

A tagállamok által az A. rész 1. és 3. pontjával összhangban meghatározandó nyomonkövetési adatok körét az ebben a részben ismertetett módszerrel kell meghatározni.

1. A nyilvántartásba vett új személygépkocsik száma

A tagállamoknak meg kell határozniuk a tárgyévben a területükön nyilvántartásba vett új személygépkocsik számát, mégpedig külön kategóriák szerint: az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó, az egyedileg jóváhagyott és a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott személygépkocsik szerinti lebontásban.

2. Az új személygépkocsik kivitel szerinti megoszlása

Az új személygépkocsik minden típusa minden kivitelének minden változata esetében rögzíteni kell az újonnan nyilvántartásba vett személygépkocsik darabszámát, valamint az A. rész 1. pontjában ismertetett, tételes adatokat.

3. A tagállamok területén működő, E85 üzemanyagot értékesítő töltőállomásokról az 1014/2010/EU bizottsági rendelet (1) 6. cikkében foglaltaknak megfelelően kell számot adni.

C. RÉSZ - Adattovábbítási formátum

A tagállamok az A. rész 1. és 3. pontjában meghatározott adatokat az alábbi formátum szerint kötelesek évente bejelenteni:

Az A. rész 3. pontjában meghatározott általános információkat is tartalmazó összesített adatok

Tagállam (2)
Tárgyév
Adatforrás
Az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új személygépkocsik új nyilvántartásba vételének száma összesen
Az egyedileg jóváhagyott új személygépkocsik új nyilvántartásba vételének száma összesen
A kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott új személygépkocsik új nyilvántartásba vételének száma összesen
Az E85 üzemanyagot értékesítő töltőállomások részaránya az 1014/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően
Az E85 üzemanyagot értékesítő töltőállomások száma összesen, amennyiben részarányuk meghaladja az összes töltőállomás 30 %-át – az 1014/2010/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Az A. rész 1. pontjában meghatározott tételes adatok:

TárgyévA gyártó neve
Uniós standard megnevezés
A gyártó neve
Gyártói megnevezés
A gyártó neve
A nemzeti nyilvántartásban szereplő megnevezés
Típus-jóváhagyási szám (TJSZ) és kiterjesztéseTípusVáltozatKivitelGyártmányKereskedelmi névA típusjóváhagyással rendelkező jármű-kategóriaÚj nyilvántartásba vételek számaTömeg (kg)Fajlagos CO2-kibocsátás (g/km)Tengelytáv (mm)Kormányzott tengely nyomtávja (mm)Egyéb tengely nyomtávja (mm)Üzemanyag típusa (3)Üzemanyag-ellátás elve (3)Hengerűrtartalom (cm3)Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)Innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport kódja (4)Kibocsátáscsökkentés innovatív technológiák alkalmazása révén (g/km) (4)
1. év1. gyártó1. gyártó1. gyártó1. TJSZ1. típus1. változat1. kivitel
1. év1. gyártó1. gyártó1. gyártó1. TJSZ1. típus1. változat2. kivitel
1. év1. gyártó1. gyártó1. gyártó1. TJSZ1. típus2. változat1. kivitel
1. év1. gyártó1. gyártó1. gyártó1. TJSZ1. típus2. változat2. kivitel

(1) HL L 293., 2010.11.11., 15. o.

(2) ISO 3166 alpha-2 kódok, Görögország és az Egyesült Királyság kivételével, amelyek esetében a kódok »EL« és »UK«.

(3) A 6. cikkel összhangban.

(4) A 12. cikkel összhangban."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0397 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0397&locale=hu

Tartalomjegyzék