32003D0779[1]

A Bizottság határozata (2003. október 31.) a tisztított állati belek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról (az értesítés a C(2003) 3988. dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2003. október 31.)

a tisztított állati belek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról

(az értesítés a C(2003) 3988. dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/779/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/721/EK ( 1 ) bizottsági határozattal módosított, a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv ( 2 ) A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelvre és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontjára,

(1)

a tisztított állati belek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról ( 3 ) szóló, 1994. március 18-i 94/187/EK határozat számos jelentős módosításon ( 4 ) esett át. Az átláthatóság és ésszerűség érdekében az említett határozatot kodifikálni kell.

(2)

A 92/118/EGK irányelv I. (2) melléklete bármely harmadik országból megengedi a meghatározott kezelésnek alávetett állati belek behozatalát.

(3)

Meg kell állapítani az állat-egészségügyi feltételeket és az állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítás feltételeit annak garantálása érdekében, hogy a beleken az előírt kezelés elvégzésre kerüljön.

(4)

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok bármely harmadik országból engedélyezik tisztított állati belek behozatalát, amennyiben azokat az I A. mellékletben megállapított, egyetlen lapból álló és a behozatali ellenőrzést végrehajtó tagállam hivatalos nyelveinek legalább egyikén kiállított egészségügyi bizonyítvány kíséri.

1a. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a Közösség területére behozott és onnan haladéktalanul vagy a 97/78/EGK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésével vagy 13. cikkével összhangban történt tárolást követően kiszállított, nem közösségi behozatalra szánt, tisztított állati belek szállítmányai feleljenek meg az alábbi követelményeknek:

a) megfelelnek az I.A. mellékletben meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványmintában megállapított különleges állat-egészségügyi feltételeknek.

b) azokat az I.B. mellékletben szereplő mintával összhangban kiállított és az érintett harmadik ország illetékes állat-egészségügyi szolgálatának hatósági állatorvosa aláírt állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri.

c) a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy azok (megfelelően) átszállításra vagy tárolásra elfogadhatóak.

1b. cikk

(1) Az 1a. cikktől eltérve a tagállamok engedélyezik az Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező vagy oda tartó szállítmányok közúti vagy vasúti átszállítását a 2001/881/EK határozat mellékletében felsorolt, kijelölt közösségi állat-egészségügyi határállomások között, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az illetékes hatóság állat-egészségügyi szolgálata a szállítmányt sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el a Közösségbe történő belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomáson;

b) az állat-egészségügyi határállomásért felelős hatósági állatorvos a szállítmányt kísérő és a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte az "KIZÁRÓLAG AZ EK-N KERESZTÜL OROSZORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA" feliratot;

c) a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelményeket betartják;

d) a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy a szállítmány átszállításra elfogadható.

(2) az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása nem megengedett.

(3) az illetékes hatóság rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a Közösséget elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megfelel a belépők számának és mennyiségének.

2. cikk

A 94/187/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat e határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni és a III. mellékletben található korrelációs táblázattal összhangban kell olvasni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

IA. MELLÉKLET

IB. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat és annak módosításai

94/187/EK határozat(HL L 89., 1994.4.6., 18. o.)
94/461/EK, csak a 2. cikk(HL L 189., 1994.7.23., 88. o.)
94/775/EK, csak a 2. cikk(HL L 310., 1994.12.3., 77. o.)
95/88/EK, csak az 1. cikk(HL L 69., 1995.3.29., 45. o.)
95/230/EK, csak az 1. cikk(HL L 154., 1995.7.5., 19. o.)
96/106/EK, csak az 1. cikk(HL L 24., 1996.1.31., 34. o.)

III. MELLÉKLET

KORRELÁCIÓS TÁBLÁZAT

94/187/EK határozatE határozat
1. cikk1. cikk
2. cikk
2. cikk
3. cikk3. cikk
MellékletI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

( 1 ) HL L 260., 2003.10.11., 21. o.

( 2 ) HL L 62., 1993.3.15., 49. o.

( 3 ) HL L 89., 1994.4.6., 18. o.

( 4 ) Lásd e határozat II. mellékletét.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0779 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0779&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003D0779-20050101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003D0779-20050101&locale=hu

Tartalomjegyzék