Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004R0788[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 788/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a referenciaösszegeknek az Európai Unió bővítésére való tekintettel történő kiigazítása érdekében a 2236/95/EK tanácsi rendelet, valamint az 1655/2000/EK, 1382/2003/EK és 2152/2003/EK rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 788/2004/EK rendelete

(2004. április 21.)

a referenciaösszegeknek az Európai Unió bővítésére való tekintettel történő kiigazítása érdekében a 2236/95/EK tanácsi rendelet, valamint az 1655/2000/EK, 1382/2003/EK és 2152/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésére, 80. cikke (2) bekezdésére, 156. cikke első bekezdésére és 175. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [1],

mivel:

Az Európai Unió bővítésének figyelembevétele érdekében az alábbi rendeletekben ki kell igazítani a referenciaösszegeket:

- a közösségi pénzügyi támogatásnak a transzeurópai hálózatok terén történő odaítélésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1995. szeptember 18-i 2236/95/EK tanácsi rendelet [2],

- a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) szóló, 2000. július 17-i 1655/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [3],

- az árufuvarozási rendszer környezeti teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatásáról ("Marco Polo program") szóló, 2003. július 22-i 1382/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [4], valamint

- a Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről (Forest Focus) szóló, 2003. november 17-i 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [5],

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2236/95/EK rendelet 18. cikke a következőképpen módosul:

1. a "Költségvetési források" cím helyébe a "Finanszírozás" cím lép;

2. az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az e rendelet végrehajtására szolgáló pénzügyi keret a 2000-től 2006-ig terjedő időszakra 4874,88 millió euró."

2. cikk

Az 1655/2000/EK rendelet 8. cikke a következőképpen módosul:

1. "A harmadik szakasz időtartama és költségvetési forrásai" cím helyébe "A harmadik szakasz időtartama és finanszírozása" cím lép;

2. az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A LIFE végrehajtására szakaszosan kerül sor. A harmadik szakasz 2000. január 1-jén kezdődik, és 2004. december 31-én ér véget. A harmadik szakasz végrehajtásához a 2000-től 2004-ig terjedő időszakra a pénzügyi keret 649,9 millió euróban kerül meghatározásra.

(2) Az e rendelet szerinti intézkedésekhez hozzárendelt finanszírozást az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai közt kell feltüntetni. A rendelkezésre álló éves előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi terv keretein belül."

3. cikk

Az 1382/2003/EK rendelet 13. cikke a következőképpen módosul:

1. a "Költségvetés" cím helyébe a "Finanszírozás" cím lép;

2. az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A 2003. január 1-jétől 2006. december 31-éig terjedő időszakra a Marco Polo program megvalósításának pénzügyi kerete 100 millió euró."

4. cikk

(1) A 2003-tól 2006-ig tartó rendszer végrehajtásának pénzügyi kerete 65 millió euró, amelyből 9 millió euró tűzmegelőzési intézkedésekre használható.

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi az éves költségvetési eljáráson és a pénzügyi terv keretein belül."

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2004. április 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

D. Roche

[1] Az Európai Parlament 2004. március 9-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2004. április 5-i határozata.

[2] HL L 228., 1995.9.23., 1. o. A legutóbb az 1655/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 197., 1999.7.29., 1. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 192., 2000.7.28., 1. o.

[4] HL L 196., 2003.8.2., 1. o.

[5] HL L 324., 2003.12.11., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0788 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0788&locale=hu