31999R1266[1]

A Tanács 1266/1999/EK rendelete (1999. június 21.) az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EK rendelet módosításáról

A Tanács 1266/1999/EK rendelete

(1999. június 21.)

az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

(1) mivel az 1997. december 12-13-i luxembourgi Európai Tanács szorgalmazta az előcsatlakozási támogatás jelentős mértékű emelését, amely a Phare-program kiegészítéseként magában foglalja a mezőgazdaság és a szerkezetátalakítási intézkedések céljait szolgáló támogatást is;

(2) mivel az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országok részére nyújtandó támogatásról és különösen a csatlakozási partnerségek [3] létrehozásáról szóló, 1998. március 16-i 622/98/EK tanácsi rendelet előírja, hogy a partnerségi viszonyok foglalják egységes keretbe a prioritásként kezelt témákat és az előcsatlakozási támogatásra rendelkezésre álló valamennyi forrást;

(3) mivel az 1268/99/EK rendelet [4] létrehozott egy mezőgazdasági eszközt elsősorban az olyan területeken történő alkalmazásra, mint az agrárgazdaságok szerkezeti korszerűsítése, a feldolgozási és az elosztási rendszerek javítása, az ellenőrzési tevékenységek fejlesztése és a vidékfejlesztés;

(4) mivel az 1267/99/EK rendelettel [5] létrehozott strukturális eszköz a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra finanszírozására hivatott;

(5) mivel a 3906/89/EGK rendelettel [6] létesített Phare-program a jövőben támogatásait a közösségi vívmányok átvételéhez, azaz a csatlakozni szándékozó országok igazgatási és intézményi kapacitásainak megerősítéséhez kapcsolódó lényegi prioritásokra összpontosítja, valamint azoknak a beruházásoknak a finanszírozására, amelyeknek rendeltetése ezen országok segítése annak érdekében, hogy minél előbb megfeleljenek a közösségi jogszabályoknak;

(6) mivel fontos biztosítani, hogy a három előcsatlakozási eszköz alapján végrehajtott közösségi támogatások optimális gazdasági hatást eredményezzenek;

(7) mivel az 1997. december 12-13-i luxembourgi Európai Tanács következtetéseinek 17. pontja kimondja, hogy az Unió bővítési folyamatában részt vevő országoknak szánt pénzügyi támogatás elosztása a csatlakozás időpontjától függetlenül az egyenlő bánásmód elvén alapul, megkülönböztetett figyelmet biztosítva azon országok részére, amelyeknek erre a leginkább szükségük van;

(8) mivel az említett eszközök mindegyikének a sajátosságát tiszteletben tartva biztosítani kell a támogatásaik, valamint e támogatásoknak az Európai Befektetési Bank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, a Közösség egyéb pénzügyi támogatási eszközei és más nemzetközi pénzintézetek által finanszírozott tevékenységekkel való összehangolását;

(9) mivel a pénzügyi érdekek hatékony védelmének, valamint a csalás és az egyéb szabálytalanságok leküzdésének biztosítása érdekében helyszíni ellenőrzések és felülvizsgálati tevékenységek céljából szükséges gondoskodni a Bizottság és a csatlakozni szándékozó országok közötti kölcsönös tájékoztatásról és együttműködésről;

(10) mivel a csatlakozás előtti támogatási folyamatba való minél szorosabb bevonásuk érdekében a csatlakozás előtti segítségnyújtás kezelését fokozatos decentralizációval magukra a csatlakozni szándékozó országokra bízzák, figyelembe véve a források kezelése és a pénzügyi ellenőrzés terén meglévő kapacitásukat;

(11) mivel a Bizottság rendszeres időközönként jelentést készít a csatlakozni szándékozó országok részére biztosított előcsatlakozási támogatásról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az előcsatlakozási stratégia keretén belül a mezőgazdasági és vidékfejlesztési eszköz (továbbiakban: "mezőgazdasági eszköz"), a strukturális eszköz és a Phare-program alapján nyújtott támogatások összehangolását és koherenciáját az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.

2. cikk

A mezőgazdasági eszköz létrehozásáról szóló 1268/99/EK rendelet 2. cikkében említett, a mezőgazdaságot és vidékfejlesztést támogató intézkedések keretében végzett cselekvéseket a hivatkozott rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell finanszírozni.

3. cikk

Az alábbi területeken a beruházási projekteket az 1267/99/EK rendelettel létrehozott előcsatlakozási támogatási strukturális eszköz finanszírozza a következő rendelkezéseknek megfelelően:

- környezetvédelmi intézkedések, amelyek révén a kedvezményezett országok eleget tehetnek a Közösség környezetvédelmi jogszabályaiban foglalt követelményeknek és a csatlakozási partnerség célkitűzéseinek;

- közlekedési infrastruktúrafejlesztő intézkedések, amelyek célja a fenntartható mobilitás, és különösen azok előmozdítása, amelyek az 1692/96/EK határozat [7] alapján közös érdekű projekteknek minősülnek, továbbá azok az intézkedések, amelyek révén a kedvezményezett országok teljesíthetik a csatlakozási partnerség célkitűzéseit; beleértve a nemzeti hálózatok összekapcsolódását és átjárhatóságát, valamint e hálózatoknak a transzeurópai hálózatokkal való összekapcsolódását és átjárhatóságát, ideértve az e hálózatokhoz való hozzáférést.

4. cikk

(1) A Phare-program keretében történő finanszírozás a 3906/89/EGK rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

(2) A 3906/89/EGK rendelet módosul a 3. cikknek a következő új (3) bekezdéssel történő kiegészítésével:

"(3) Az Európai Unióval csatlakozási partnerségi viszonyban álló csatlakozni szándékozó országok tekintetében a Phare-program alapján történő finanszírozás a közösségi vívmányok átvételével kapcsolatos főbb prioritásokra összpontosul, nevezetesen a szóban forgó államok igazgatási és intézményi kapacitásainak megerősítésére és beruházásokra, kivéve az 1267/99/EK [8] és az 1268/99/EK [9] rendeletnek megfelelően finanszírozott beruházástípusokat. A Phare-program a környezetvédelem, a közlekedés, a mezőgazdaság, valamint a vidékfejlesztés területeit érintő intézkedéseket is finanszírozhat azokban az esetekben, amikor ezek a beruházások integrált ipari rekonstrukciós vagy regionális fejlesztési programok kiegészítő jellegű, de elengedhetetlen részét képezik."

5. cikk

Az előcsatlakozási támogatás keretében finanszírozott valamennyi cselekvés vagy intézkedés megvalósításához az e rendeletben említett eszközök közül kizárólag csak az egyikből nyújtható támogatás.

6. cikk

Az e rendelettel előírt cselekvések vagy intézkedések finanszírozása az európai megállapodásokban foglalt és a 622/98/EK rendeletben felidézett kötelezettségvállalások, valamint a csatlakozási partnerségek keretében rögzített feltételek, továbbá a 3906/89/EGK, az 1267/99/EK, az 1268/99/EK rendelet, illetve az e rendelet idevágó előírásainak a teljesítésétől függ.

7. cikk

A kedvezményezett államok részt vesznek a beruházások finanszírozásában.

8. cikk

A 2., 3. és 4. cikkben említett három eszköz alapján finanszírozott cselekvésekről vagy intézkedésekről az adott eszközre vonatkozó rendeletben megállapított előírásoknak megfelelően kell dönteni.

9. cikk

(1) A Bizottság felelős az említett három eszközrendszer alapján végzett támogatások összehangolásáért, különösen pedig minden egyes ország vonatkozásában az előcsatlakozási támogatások iránymutatásainak kidolgozásáért. E munkájában a 3906/89/EGK rendelet 9. cikke értelmében létrehozott bizottság segíti.

(2) A Bizottság tájékoztatja az (1) bekezdésben említett bizottságot az egyes országok részére, illetve az előcsatlakozási eszközönként megállapított indikatív támogatási összegekről, a 10. cikk alapján megtett intézkedéseiről, valamint a 12. cikk alapján hozott döntéseiről. Ezeket a döntéseket közli a Számvevőszékkel.

10. cikk

A Közösség költségvetéséből az e rendelet alapján támogatott tevékenységek, valamint az Európai Befektetési Bank vagy a Közösség egyéb pénzügyi eszközei és más nemzetközi pénzintézetek által finanszírozott tevékenységek összehangolását és koherenciáját a Bizottság biztosítja.

11. cikk

(1) A Bizottság a közösségi támogatást az átláthatóság szabályainak és az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályzatnak, és különösen annak 114. cikkének megfelelően valósítja meg.

(2) Az előcsatlakozási támogatás a támogatások felügyeletével, ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos költségeket is fedezi.

(3) A finanszírozással kapcsolatos döntések, valamint a döntések nyomán létrejövő szerződések, illetve a végrehajtási dokumentumok mindegyike kifejezetten előírja a Bizottság és a Számvevőszék jogosultságát szükség esetén helyszíni ellenőrzés lefolytatására.

12. cikk

(1) A csatlakozni szándékozó országokban a projektek elvégzett kiválasztása, a pályázati eljárás, a szerződés odaítélése a Bizottság előzetes jóváhagyásának tárgyát képezi.

(2) Mindazonáltal a Bizottság a nemzeti és ágazati program/projekt-kezelési képesség, továbbá a közpénzekre vonatkozó pénzügyi ellenőrzési eljárások és rendszerek eseti elemzése alapján dönthet úgy, hogy eltekint az előzetes jóváhagyás (1) bekezdésben említett követelményétől, és a támogatások kezelését a decentralizálás alapján átruházza a csatlakozni szándékozó országok végrehajtó szervezeteire. Ilyen eltérés az alábbiak teljesülése esetén lehetséges:

- a csatlakozni szándékozó országok végrehajtó szervezetei támogatáskezelési kapacitásának minimumkövetelményei, valamint az e szervezetekre alkalmazandó, az e rendelet mellékletében említett minimumfeltételek;

- és, a többek között az ajánlati felhívásokra, a pályázatok vizsgálatára és értékelésére, a szerződések odaítélésére és a Közösség közbeszerzési irányelveinek alkalmazására vonatkozó különös feltételek, amelyek az egyes kedvezményezett országokkal megkötött pénzügyi megállapodásokban kerülnek rögzítésre.

(3) A Bizottság fogadja el az ellenőrzésre és az értékelésre vonatkozó szabályokat.

13. cikk

A Bizottság éves jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az egyes országok számára biztosított előcsatlakozási támogatás egészéről.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Verheugen

[1] HL C 140., 1998.5.5, 26. o. ésHL C 329., 1998.10.27., 13. o.

[2] 1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 85., 1998.3.20, 1. o.

[4] HL L 161., 1999.6.26, 87. o.

[5] HL L 161., 1999.6.26, 73. o.

[6] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 753/96/EK rendelettel (HL L 103., 1996.4.26, 5. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 228., 1996.9.9, 1. o.

[8] HL L 160., 1999.6.26, 73. o.

[9] HL L 160., 1999.6.26, 87. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ IGAZGATÁS DECENTRALIZÁLÁSÁNAK A CSATLAKOZNI SZÁNDÉKOZÓ ORSZÁGOK VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEIRE ALKALMAZANDÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI (12. CIKK)

1. A csatlakozni szándékozó országok végrehajtó szervezetei támogatáskezelési kapacitásának értékelési minimumkövetelményei

A Bizottság az alábbi kritériumokat alkalmazza annak megállapítására, hogy a partnerországok mely végrehajtó szervezetei alkalmasak a decentralizált igazgatás keretében nyújtott támogatás kezelésére:

i. az alapok kezelésének egy pontosan kidolgozott rendszerével kell rendelkezniük, egy teljes körű belső eljárási szabályzattal, világosan meghatározott szervezeti és személyi felelősségekkel;

ii. a hatáskörök elkülönítésének elvét tiszteletben kell tartaniuk, hogy a pályázati eljárások és a kifizetések keretében az érdekütközés valamennyi kockázatát elkerülhessék;

iii. a feladat végrehajtásához alkalmas személyi állománnyal kell rendelkezniük. Az állomány tagjainak megfelelő könyvvizsgálói ismeretekkel és tapasztalatokkal, nyelvismerettel és a közösségi programok végrehajtásával kapcsolatban minden tekintetben kellő képzettséggel kell rendelkezniük.

2. Azok a minimumkövetelmények, amelyek megléte esetén a decentralizált igazgatást a csatlakozni szándékozó ország végrehajtó szervezeteire lehet bízni

A Bizottság utólagos ellenőrzését magában foglaló decentralizált igazgatást lehet egy csatlakozni szándékozó ország végrehajtó szervezetére bízni, ha a következő feltételek teljesülnek:

i. e szervezeteknek a független könyvvizsgálói funkciót is magában foglaló hatékony belső ellenőrzéssel, valamint a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati normáknak megfelelő hatékony könyvviteli és pénzügyi beszámolási rendszerrel kell bizonyítottan rendelkezniük;

ii. friss pénzügyi és működési vizsgálat, amely azt tanúsítja, hogy a közösségi támogatást vagy a hasonló jellegű hazai intézkedéseket hatékonyan és kellő időben kezelik;

iii. a végrehajtó szervezet felett megbízható hazai pénzügyi ellenőrzést gyakorolnak,

iv. a pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat a Bizottság hagyja jóvá, amely így elismeri, hogy azok megfelelnek az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi rendelet IX. címében foglalt követelményeknek;

v. a nemzeti engedélyező tisztségviselő nyilatkozata arról, hogy teljes anyagi felelősséget vállal az alapok kezeléséért.

Ez a megközelítési mód nem sérti a Bizottságnak és a Számvevőszéknek a kiadások felett gyakorolt ellenőrzési jogát.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1266 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1266&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék