31999R1267[1]

A Tanács 1267/1999/EK rendelete (1999. június 21.) az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról

A TANÁCS 1267/1999/EK RENDELETE

(1999. június 21.)

az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európa Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 4 ),

(1)

mivel az 1997. december 12-13-i luxembourgi Európai Tanács következtetései Közép- és Kelet-Európa csatlakozni szándékozó országai számára megerősített előcsatlakozási stratégiát, Ciprus számára egyedi előcsatlakozási stratégiát fogalmaznak meg;

(2)

mivel az 1997. december 12-13-i luxembourgi Európai Tanács következtetései kimondják, hogy az e rendeletben előírt támogatást ez idő szerint tíz csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országnak nyújtják;

(3)

mivel az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatásról és különösen a csatlakozási partnerségek létrehozásáról szóló, 1998. március 16-i 622/98/EK tanácsi rendelet ( 5 ) előírja, hogy e partnerségeknek magukban kell foglalniuk egy egységes keretet az elsődleges fontosságú területekre vonatkozóan és az előcsatlakozási támogatáshoz szükséges valamennyi rendelkezésre álló erőforrást;

(4)

mivel az előcsatlakozási stratégia rendelkezéseket tartalmaz az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközéről (ISPA), amelynek célja a csatlakozni szándékozó országoknak a közösségi infrastruktúra szabványaihoz való felzárkóztatása, és amely pénzügyi hozzájárulást biztosít a környezetvédelmi és az infrastrukturális intézkedésekhez;

(5)

mivel a Közösségtől az ISPA keretében kapott támogatást, továbbá a Magyar Köztársaságnak és a Lengyel Népköztársaságnak nyújtott gazdasági támogatásról szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) alapján a Közösségtől kapott támogatást és a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi rendelet ( 7 ) alapján a Közösségtől kapott támogatást az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EGK rendelet módosításáról szóló, 1999. június 21-i 1266/1999/EK tanácsi rendelet ( 8 ) keretében össze kell hangolni, valamint a 622/98/EK rendelet és a csatlakozási partnerségekre vonatkozó egyedi döntések feltételességi rendelkezéseihez kell kötni;

(6)

mivel törekedni kell a közlekedési infrastruktúra érdekében tett intézkedések és a környezetvédelmi intézkedések finanszírozása közötti egyensúlyra, figyelembe véve a kedvezményezett országok sajátos helyzetét;

(7)

mivel az ISPA keretében nyújtott közösségi támogatásnak meg kell könnyítenie a közösségi vívmányoknak a csatlakozni szándékozó országok által történő átvételét a környezetvédelem területén, és hozzá kell járulnia ezekben az országokban a fenntartható fejlődéshez;

(8)

mivel a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 9 ) ismerteti a közös érdekeltségű projektek kritériumait, amelyeket - szükség esetén - az e rendelet keretében elfogadható intézkedések kiválasztására kell felhasználni;

(9)

mivel a közlekedési infrastruktúra igényei Tanács által kezdeményezett felmérésének (TINA) elő kell segítenie az elsődleges intézkedések kiválasztásának folyamatát egy páneurópai közlekedési hálózat fejlesztése érdekében az előcsatlakozási időszakban;

(10)

mivel rendelkezést kell alkotni a Bizottság számára, hogy az intézkedések előkészítésének megkönnyítése érdekében elkészíthesse a Közösség ISPA keretében vállalt kötelezettségei összes forrásának a csatlakozni szándékozó országok közötti indikatív elosztását;

(11)

mivel az 1997. december 12-13-i luxembourgi Európai Tanács következtetéseinek 17. pontja kimondja, hogy a bővítési folyamatban részt vevő országoknak szánt pénzügyi támogatás elosztása a csatlakozás időpontjától függetlenül az egyenlő bánásmód elvén alapul, megkülönböztetett figyelmet biztosítva azon országok részére, amelyeknek erre a leginkább szükségük van;

(12)

mivel az ISPA keretében a Közösségtől kapott támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az megszilárdítsa az erőforrások kiegyenlítő hatását, ösztönözze a társfinanszírozást és a magánfinanszírozás használatát, és vegye figyelembe azokat az intézkedéseket, amelyek jelentős nettó bevételt eredményeznek;

(13)

mivel a Közösség által nyújtott támogatással kapcsolatban a pénzügyi támogatás megvalósítása során a legnagyobb áttekinthetőséget kell biztosítani és a költségvetési összegek felhasználásának szigorú ellenőrzését;

(14)

mivel az ISPA keretében a Közösség által nyújtott támogatás megfelelő kezelése érdekében gondoskodni kell a minősítés, a felügyelet, az értékelés és az ellenőrzés műveleteinek hatékony módszereiről, meghatározva az értékelést szabályozó elvet, kidolgozva a felügyelet jellegét és szabályait, valamint meghatározva a szabálytalanságokra vagy hiányosságokra válaszul meghozandó intézkedéseket, hogy azok teljesítsék azon feltételek egyikét, amelyeket akkor határoztak meg, amikor az ISPA keretében a támogatást odaítélték;

(15)

mivel az 1999. január 1. és 2001. december 31. közötti átmeneti időszak alatt az euróra történő valamennyi hivatkozást általános szabályként az euróra mint pénzegységre történő hivatkozásként is kell érteni az euró bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet ( 10 ) 2. cikkének második mondata értelmében;

(16)

mivel e rendelet végrehajtásában a Bizottságot egy irányító bizottságnak kell segítenie;

(17)

mivel az e rendeletben előírt intézkedéseknek a végrehajtása segíti a Közösség céljainak a megvalósítását; mivel a Szerződés e rendelet elfogadásához nem biztosít a 308. cikkben megállapítottaktól eltérő hatáskört,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalomeghatározás és célkitűzés

(1) Ezennel létrejön az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze, a továbbiakban: "ISPA".

Az ISPA a gazdasági és társadalmi kohézió, a környezetvédelem és a közlekedés terén az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó következő országok csatlakozásának előkészítéséhez való hozzájárulás céljából nyújtott támogatásról: Bulgária, Horvátország és Románia, a továbbiakban: "kedvezményezett országok".

(2) Az ISPA keretében a közösségi támogatás hozzájárul az egyes kedvezményezett országok csatlakozása érdekében a csatlakozási partnerségben megállapított célkitűzések, valamint a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra javítása érdekében az azoknak megfelelő nemzeti programok megvalósításához.

2. cikk

Támogatható intézkedések

(1) Az ISPA keretében finanszírozott közösségi támogatás kiterjed a projektekre, a projektek gyakorlatilag és pénzügyileg független szakaszaira, a környezetvédelem vagy közlekedés területén működő projektcsoportokra vagy projektrendszerekre, a továbbiakban együttesen: "intézkedésekre". A projekt egy szakasza kiterjedhet a projekt végrehajtásához szükséges előzetes, megvalósíthatósági és műszaki tanulmányokra is.

(2) A Közösség az ISPA keretében az 1. cikkben említett célkitűzések figyelembevételével az alábbiakban nyújt támogatást:

a) környezetvédelmi intézkedések, amelyek lehetővé teszik a kedvezményezett országok számára, hogy megfeleljenek a környezetvédelem terén elért közösségi vívmányok követelményeinek és a csatlakozási partnerségek célkitűzéseinek;

b) a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos intézkedések, amelyek ösztönzik a fenntartható mobilitást, és különösen az 1692/96/EK határozat kritériumain alapuló közös érdekeltségű projekteket képező intézkedések, valamint azok, amelyek lehetővé teszik a kedvezményezett országok számára, hogy megfeleljenek a csatlakozási partnerség célkitűzéseinek; mindez magában foglalja a nemzeti hálózatok összekapcsolódását és átjárhatóságát, a transzeurópai hálózatokkal együtt is, beleértve az ilyen hálózatokhoz való hozzáférést is.

Az intézkedések nagyságrendjének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy jelentős hatást gyakoroljanak a környezetvédelem vagy a közlekedési infrastruktúra-hálózatok javítása terén. Az egyes intézkedések összköltsége elvileg nem lehet kevesebb 5 millió euró összegnél. Megfelelően indokolt esetekben, az adott konkrét körülmények figyelembevételével az intézkedés összköltsége kevesebb lehet 5 millió euró összegnél.

(3) A környezetvédelmi és a közlekedési infrastruktúrára vonatkozó intézkedések között egyensúlyt kell biztosítani.

(4) Támogatás nyújtható továbbá:

a) a támogatható intézkedésekre vonatkozó előzetes tanulmányokhoz, beleértve a megvalósításukhoz szükségeseket is; és

b) a technikai támogatást célzó intézkedésekhez, beleértve a tájékoztatási és a propagandatevékenységet, különösen:

i. a horizontális intézkedéseket, pl. a közösségi támogatás hatásának felmérésére irányuló összehasonlító tanulmányokat;

ii. azokat az intézkedéseket és tanulmányokat, amelyek hozzájárulnak a projektek felbecsüléséhez, felügyeletéhez, értékeléséhez vagy ellenőrzéséhez, valamint a projektek csatlakozási partnerségekkel való összehangolásának és összhangjának erősítéséhez és biztosításához; és

iii. a projektek hatékony irányításának és megvalósításának a biztosításához, valamint a szükséges kiigazítások megtételéhez hozzájáruló intézkedéseket és tanulmányokat.

3. cikk

Pénzügyi források

Az ISPA keretében a közösségi támogatást a 2000-től 2006-ig terjedő időszakban nyújtják.

Az éves költségvetési előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi lehetőségek határain belül.

A fentiek ellenére Horvátországnak a 2005-től 2006-ig terjedő időszakban közösségi támogatást kell nyújtani.

4. cikk

A pénzügyi források indikatív felosztása

Az ISPA keretében a közösségi támogatás teljes összegének a kedvezményezett országok közötti felosztását a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság végzi el a népesség, az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson számított értéke és a terület nagysága alapján.

Ez a felosztás módosítható annak érdekében, hogy figyelembe vegye az egyes kedvezményezett országoknak az előző években az ISPA intézkedéseinek megvalósítása során elért teljesítményét. Kellően figyelembe kell venni az országoknak a környezeti és közlekedési infrastruktúra terén meglévő hiányosságait is.

E cikk első és második mondatától eltérve, az ezen eszköz szerinti, Horvátországnak 2005-re és 2006-ra biztosított előirányzatot a Bizottság határozza meg, miután értékelte ennek a kedvezményezett országnak az igazgatási felvevőképességét és a csatlakozással összefüggő beruházási szükségleteit.

5. cikk

A közösségi politikákkal való összeegyeztethetőség

(1) Az ISPA keretében a Közösség által finanszírozott intézkedések megfelelnek az európai megállapodásokban foglalt rendelkezéseknek, beleértve az állami támogatásra vonatkozó rendelkezések végrehajtási szabályait, és hozzájárulnak a közösségi politikák megvalósításához, és különösen azokéhoz, amelyek a környezetvédelemre és a környezet javítására, a közlekedésre és a transzeurópai hálózatokra vonatkoznak.

(2) A Bizottság biztosítja az e rendelet értelmében vállalt intézkedések és a közösségi költségvetésből kapott támogatással, beleértve a Közösség által kezdeményezett, határokon átnyúló, nemzetek és régiók közötti együttműködés keretében nyújtott támogatásokat is, az Európai Beruházási Bank (EBB) részéről kapott támogatással, beleértve a előcsatlakozási eszközök révén, valamint a Közösség egyéb pénzügyi eszközei révén nyújtott támogatást is, vállalt intézkedések összehangolását és koherenciáját, és tájékoztatja ezekről az e rendelet 14. cikkének megfelelően létrehozott bizottságot.

(3) A Bizottság törekszik a kedvezményezett országok által e rendelet értelmében vállalt intézkedések és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a Világbank és egyéb hasonló pénzintézetek műveletei összehangolására és azok koherenciájának megteremtésére, és ezekről tájékoztatja az e rendelet 14. cikkének megfelelően létrehozott bizottságot.

6. cikk

A támogatás formái és mértéke

(1) Az ISPA keretében a Közösség által nyújtott támogatás vissza nem térítendő közvetlen támogatás, visszatérítendő támogatás vagy bármilyen egyéb formájú támogatás formájában történhet.

Az irányító hatóságnak vagy bármely más közhatóságnak visszatérített támogatást újra felhasználhatják ugyanarra a célra.

(2) Az ISPA keretében nyújtott közösségi támogatás mértéke a köz- vagy azzal egyenértékű kiadások 75 %-áig terjedhet, beleértve azoknak a szerveknek a kiadásait is, amelyek tevékenységeit olyan közigazgatási vagy jogi keretben vállalták el, amely alapján az állami szervekkel egyenértékűnek tekintik azokat. A Bizottság a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően úgy határozhat, hogy 85 %-ig megnöveli ezt a mértéket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy a 75 %-osnál nagyobb mérték szükséges az ISPA általános céljainak eléréséhez nélkülözhetetlen projektek megvalósításához.

A visszatérítendő támogatás eseteinek kivételével vagy amikor jelentős közösségi érdekeltségről van szó, a támogatás mértéke az alábbiak figyelembevételével csökken:

a) a társfinanszírozás lehetősége;

b) az intézkedés bevételteremtő képessége; és

c) "a szennyező fizet" elvének megfelelő alkalmazása.

(3) A 2. bekezdés b) pontjában említett jövedelemtermelő intézkedések az alábbiakra vonatkoznak:

a) az olyan infrastruktúra, amelynek használati díjait a felhasználók viselik;

b) a környezetvédelmi szektorban lévő termelő beruházások.

(4) Előzetes tanulmányok és szakmai támogatási intézkedések kivételesen az összes költség 100 %-áig finanszírozhatók.

Az e cikknek megfelelően a Bizottság kezdeményezésére vagy nevében teljesített összes kiadás nem haladhatja meg az ISPA-nak juttatott összeg 2 %-át.

6a. cikk

Szerződések odaítélése

(1) Olyan intézkedések esetén, amelyeknél a Közösség az egyetlen külföldi finanszírozási forrás, a pályázatokon és a szerződéskötésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a tagállamokból, az 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett országokból, illetve az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet ( 11 ) szerinti kedvezményezett országokból származó minden, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személy előtt. Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben ( 12 ) foglaltak szerint.

(2) Az (1) bekezdést a társfinanszírozásra is alkalmazni kell.

Társfinanszírozás esetében azonban a Bizottság eseti elbírálás alapján engedélyezheti harmadik országok részvételét az ajánlati felhívásokban és szerződéskötésben.

A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg.

7. cikk

Az intézkedések minősítése és jóváhagyása

(1) A Bizottság a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően döntéseket fogad el az ISPA keretében a finanszírozandó intézkedésekről.

(2) A kedvezményezett országok támogatási kérelmeket nyújtanak be a Bizottsághoz. A Bizottság azonban a 2. cikk (4) bekezdése értelmében saját kezdeményezésére is nyújthat támogatást, ha ez a Közösség alapvető érdekében áll.

(3) A kérelmek tartalmazzák:

a) az I. mellékletben felsorolt adatokat;

b) minden vonatkozó információt, amely igazolja, hogy az intézkedések megfelelnek ennek a rendeletnek és a II. mellékletben foglalt kritériumoknak, és különösen azt, hogy a középtávú gazdasági és társadalmi előnyök arányban állnak az alkalmazott erőforrásokkal.

(4) A Bizottság a támogatási kérelem kézhezvételekor és az intézkedés jóváhagyása előtt alapos értékelést végez annak felbecsülése érdekében, hogy az intézkedés megfelel-e a II. mellékletben foglalt kritériumoknak.

(5) A Bizottságnak az intézkedést jóváhagyó döntései meghatározzák a pénzügyi támogatás összegét, a finanszírozási tervet és az intézkedések végrehajtásához szükséges valamennyi rendelkezést és feltételt.

(6) Egy adott intézkedésre vonatkozóan az ISPA keretében nyújtott támogatás és más közösségi támogatás együttesen nem haladhatja meg az adott intézkedésre vonatkozó összes kiadás 90 %-át.

(7) A Bizottság a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően megalkotja a kiadások támogathatóságának közös szabályait.

(8) Ha egy intézkedés társfinanszírozása nemzetközi pénzintézetek közreműködésével valósul meg, úgy a (7) bekezdésben említett támogathatósági szabályoknak megfelelő, de a Közösség támogatásán kívüli külső finanszírozási forrásokra vonatkozó megfelelő eljárásokkal összhangban, az említett pénzintézetek által vállalt kiadásokat figyelembe lehet venni a kérdéses intézkedésre vonatkozó összes támogatható kiadás kiszámításánál.

(9) A ciprusi, máltai és törökországi természetes vagy jogi személyek ugyanolyan feltételek mellett pályázhatnak és köthetnek szerződést, mint amilyeneket a tagállamokból vagy kedvezményezett országokból származó természetes vagy jogi személyekre kell alkalmazni.

8. cikk

Kötelezettségek és kifizetések

(1) A Bizottság az ISPA keretében a kiadások végrehajtását az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi rendelkezéseknek megfelelően valósítja meg a Közösség és a kedvezményezett ország között megkötendő finanszírozási megállapodás alapján.

Az intézkedésekhez nyújtott támogatással kapcsolatos éves költségvetési kötelezettségeket azonban az alábbi két módozat egyike szerint kell teljesíteni:

a) a 2. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségek általában két vagy több éves időtartamúak, és a b) pontra is figyelemmel éves részletekben kell azokat végrehajtani.

Az első éves részletre vonatkozó kötelezettségek teljesítése a finanszírozási megállapodás megkötésekor esedékes. A későbbi éves részletekre vonatkozó kötelezettségek az intézkedésre vonatkozó első vagy felülvizsgált finanszírozási terven alapulnak, és elvileg az egyes pénzügyi évek kezdetén, de legkésőbb az adott év április 1-jéig kell teljesíteni az adott évre vonatkozó kiadás-előrejelzés függvényében.

b) A két évnél rövidebb időtartamú intézkedéseknél vagy azoknál, amelyeknél a Közösség által nyújtott támogatás nem haladja meg a 20 millió eurót, a megítélt támogatás 80 %-áig terjedő első kötelezettség a finanszírozási megállapodás megkötésekor teljesíthető. A maradványra vonatkozó kötelezettség vállalása az intézkedés megvalósulásának előrehaladásától függ.

(2) Kellően indokolt esetek kivételével az intézkedéshez nyújtott támogatást visszavonják, ha a tényleges munka a meghatározott szerződéses időszak alatt nem kezdődött el.

(3) Az intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatás kifizetésére mind előlegek, mind közbenső kifizetések vagy az igazolt és a ténylegesen kifizetett kiadásokkal kapcsolatos egyenlegek kifizetésének formájában kerülhet sor.

A Bizottság a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározhatja a kifizetések részletes szabályait.

(4) A fizetés szabályaira vonatkozó részletes rendelkezések az egyes kedvezményezett országokkal kötött finanszírozási megállapodásban szerepelnek.

9. cikk

Irányítás és ellenőrzés

(1) A Bizottság előírja a kedvezményezett országok számára, hogy:

a) 2000. január 1-----2002. január 1----- irányítási és ellenőrző rendszereket hozzanak létre, amelyek biztosítják:

i. az e rendelet alapján nyújtott támogatás helyes felhasználását, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően,

ii. az irányítás és ellenőrzés funkcióinak szétválasztását,

iii. hogy a Bizottsághoz benyújtott költségkimutatások pontosak, és ellenőrizhető igazoló okmányokon alapuló számviteli rendszerekből származnak;

b) a Közösség által finanszírozott intézkedések megfelelő végrehajtásának rendszeres igazolását;

c) a szabálytalanságok megelőzését és az ellenük történő fellépést;

d) a szabálytalanság vagy hanyagság következtében elveszett összegek visszaszerzését.

(2) A kedvezményezett országok által végzett ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság és a Számvevőszék a saját alkalmazottaival vagy megfelelően felhatalmazott képviselőivel helyszíni technikai vagy pénzügyi vizsgálatokat végezhet, beleértve a kiválasztott minta ellenőrzését és a záró könyvvizsgálatokat is.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott elvek részletes végrehajtási szabályait a kedvezményezett országgal kötött fianszírozási megállapodás és a Bizottság és a kedvezményezett ország között kötött együttműködési, valamint a program összehangolására vonatkozó és ellenőrzés-módszertani megállapodások tartalmazzák. A Bizottság minderről tájékoztatja a 14. cikk szerint létrehozott bizottságot.

(4) A finanszírozási megállapodás a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazza arra az esetre, ha egy intézkedés megvalósítása nem indokolja a rendelkezésre bocsátott támogatás egy részét vagy egészét.

(5) A Bizottság e rendelet végrehajtása során biztosítja, hogy betartsák a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveit, különös figyelemmel a III. mellékletben foglalt elemekre.

10. cikk

Az euró használata

(1) A támogatási kérelmekben, valamint az azokhoz kapcsolódó finanszírozási tervekben szereplő összegeket euróban fejezik ki.

(2) A Bizottság által jóváhagyott támogatási összegeket és finanszírozási terveket euróban fejezik ki.

(3) Az adott kifizetési kérelmek igazolására szolgáló költségkimutatásokat euróban fejezik ki.

(4) A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás kifizetése euróban történik a kedvezményezett ország által az ilyen kifizetések felvételére megjelölt hatóság részére.

11. cikk

Támogatásfelügyelet és utólagos értékelés

A kedvezményezett országok és a Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján hozott intézkedések végrehajtását a IV. melléklet rendelkezéseinek megfelelően figyelemmel kísérjék és értékeljék.

12. cikk

Éves jelentés

A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az ISPA keretében nyújtott közösségi támogatásról. Az éves jelentés az V. mellékletben foglalt adatokat tartalmazza.

Az Európai Parlament három hónapon belül véleményt nyilvánít a jelentésről. A Bizottság jelentést tesz arról, hogyan vette figyelembe ezt a véleményt.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a kedvezményezett országok rendszeres tájékoztatást kapjanak az ISPA keretében folyó tevékenységekről.

13. cikk

Tájékoztatás és nyilvánosság

(1) Az ISPA keretében a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő intézkedések végrehajtásáért felelős kedvezményezett országok gondoskodnak arról, hogy az intézkedés megfelelő nyilvánosságot kapjon annak érdekében, hogy:

a) a közvéleményt tájékoztassák a Közösség szerepéről az intézkedésekkel kapcsolatban;

b) a lehetséges kedvezményezettek és szakmai szervezetek tájékoztatást kapjanak az intézkedések által biztosított lehetőségekről.

A kedvezményezett országok konkrétan gondoskodnak arról, hogy közvetlenül látható, a Közösség logójával ellátott hirdetőtáblákat állítsanak fel, amelyek feltüntetik, hogy az intézkedések finanszírozása a Közösséggel közösen történik, és hogy a közösségi intézmények képviselőit megfelelően bevonják az ISPA keretében a Közösség által nyújtott támogatással kapcsolatos legfontosabb nyilvános tevékenységekbe.

A kedvezményezett országok évente tájékoztatják a Bizottságot az e bekezdés alapján tett kezdeményezésekről.

(2) A Bizottság a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadja a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó részletes szabályokat.

Ezekről tájékoztatja az Európai Parlamentet, és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi azokat.

14. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot egy, a tagállamok képviselőiből összeállított és a Bizottság képviselőjének elnökletével működő bizottság (a továbbiakban: "a bizottság") segíti. A bizottságba az Európai Beruházási Bank is jelöl egy, szavazati joggal nem rendelkező képviselőt.

(2) Amennyiben utalás történik e bekezdésre, úgy az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3) Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időszakot egy hónapban kell meghatározni.

(4) A bizottság megvizsgálhat az elnök által előterjesztett, az e rendelet végrehajtására vonatkozó minden kérdést, beleértve az egyik tagállam képviselőjének kérésére előterjesztett kérdéseket is.

(5) A bizottság az eljárási szabályzatát minősített többséggel fogadja el.

15. cikk

Az erőforrások újraelosztása

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásakor az érintett ország elveszíti jogosultságát az e rendelet keretébe tartozó támogatásra. Azok a források, amelyek a csatlakozni szándékozó országnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében felszabadulnak, újraelosztásra kerülnek az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt csatlakozni szándékozó országok között. Az újraelosztás a csatlakozni szándékozó országok szükségletein, abszorpciós képességén és a 4. cikkben megállapított kritériumokon alapul.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz az újraelosztásra vonatkozó általános megközelítésről.

A Tanács második bekezdésben említett határozatának fényében, a Bizottság a 12. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határoz a rendelkezésre álló forrásoknak a többi kedvezményezett közötti újraelosztásáról, a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően.

16. cikk

Záró és átmeneti rendelkezések

A Bizottság javaslata alapján eljáró Tanács 2006. december 31-ig újra megvizsgálja ezt a rendeletet. A Tanács a Szerződés 308. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően hozott javaslat alapján jár el.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A kérelmek tartalma (a 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja)

A kérelmeknek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

1. a megvalósításért felelős szerv neve, az intézkedés jellege és annak leírása;

2. az intézkedés költségei és helye, beleértve adott esetben az ugyanazon közlekedési útvonalra vonatkozó intézkedések közötti szoros összefüggést és azok együttes működőképességét;

3. a munka megvalósításának menetrendje;

4. költség-haszon elemzés, beleértve azokat a foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásokat, amelyeket számszerűsíteni kell, ha azok erre alkalmasak;

5. a környezetre gyakorolt hatás vizsgálata, amely hasonló az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló,1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvben ( 13 ) előírt vizsgálathoz;

6. a versenyre és a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályok betartásáról szóló információ;

7. a finanszírozási terv, beleértve lehetőség szerint az intézkedés gazdasági életképességéről szóló információt és a kedvezményezett ország által az ISPA-tól, az EBB-tól, beleértve ennek előcsatlakozási eszközét, valamint bármely más közösségi vagy tagállami forrásból, az EBRD-től és a Világbanktól kért teljes finanszírozásról szóló információ;

8. az intézkedések összeegyeztethetősége a közösségi politikákkal;

9. a hatékony felhasználásának és karbantartásának biztosítására irányuló intézkedésekről szóló információ;

10. (környezetvédelmi intézkedések) a közösségi vívmányok elfogadásáról szóló nemzeti programban megállapított nemzeti környezetvédelmi stratégia keretében történt intézkedések helyéről és elsőbbségéről szóló információ;

11. (közlekedési intézkedések) a nemzeti közlekedésfejlesztési stratégiáról és az e stratégia keretében tett intézkedések helyéről és elsőbbségéről szóló információ, beleértve a transzeurópai hálózatokkal és a páneurópai közlekedéspolitikával kapcsolatos alapelvekkel való összhang mértékét.

II. MELLÉKLET

Az intézkedések minősítése (a 7. cikk (3) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése)

A. Az intézkedések minősítése során az alábbi kritériumokat kell alkalmazni az intézkedések jó minőségének biztosítása érdekében, a 2. cikknek megfelelően:

1. az alkalmazott erőforrásokkal arányban álló gazdasági és társadalmi előnyök, beleértve a magánfinanszírozás igénybevételére vonatkozó lehetőséget; a költség-haszon elemzés fényében felmérés készül;

2. az intézkedések hatékony irányításának biztosítására szolgáló rendelkezések;

3. a támogatási területekre vonatkozóan a csatlakozási partnerség által meghatározott elsődleges célok;

4. az intézkedések hozzájárulása a közösségi környezetvédelmi politika megvalósításához és az I. mellékletben említett környezeti hatásvizsgálat eredményei;

5. az intézkedések hozzájárulása a transzeurópai hálózatokhoz és a közös közlekedési poltikához;

6. megfelelő egyensúly megteremtése a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra területei között;

7. a 6. cikkben említett különböző lehetséges finanszírozási formák mérlegelése.

B. A Bizottság felhívhatja az EBB-t, az EBRD-t vagy a Világbankot, hogy a szükséges mértékben járuljon hozzá az intézkedések vizsgálatához. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a támogatási kérelmeket, különösen annak igazolása céljából, hogy az adminisztratív és pénzügyi mechanizmusok alkalmasak-e az intézkedés hatékony megvalósítására.

C. A Bizottságnak a megfelelő mennyiségi mutatók felhasználásával meg kell vizsgálnia az intézkedéseket, hogy meghatározza az e rendelet célkitűzései szempontjából várható hatásaikat. Ennek a vizsgálatnak a lehető leghatékonyabbá tétele érdekében a kedvezményezett országoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk az I. mellékletben foglalt minden szükséges információt, beleértve megvalósíthatósági tanulmányaik és vizsgálataik eredményeit, a nem megvalósított változatok megjelölését és az ugyanazon a közlekedési útvonalra vonatkozó közös érdekeltségű intézkedések összehangolását is.

III. MELLÉKLET

Pénzügyi irányítás és ellenőrzés (a 9. cikk (5) bekezdése)

1. Mindegyik kedvezményezett országban ki kell jelölni azt a központi szervet, amelyen keresztül az ISPA keretében nyújtott közösségi pénzeszközöket folyósítják.

Ennek a szervnek a vezetője felelős a pénzeszközök kezeléséért az adott kedvezményezett országon belül.

2. A kedvezményezett országok irányítási és ellenőrzési rendszereinek kielégítő könyvvizsgálati nyomvonalat kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy lehetővé váljon:

- a Bizottság számára szolgáltatott igazolt összesítő elszámolások összehangolása a könyvelési nyilvántartásokkal és az igazoló okmányokkal a különböző adminisztrációs szinteken;

- a rendelkezésre álló közösségi és egyéb pénzeszközök átutalásainak igazolása;

- a projekt műszaki és pénzügyi terveinek, a helyzetjelentéseknek, a pályázati és szerződés-odaítélési eljárásoknak a vizsgálata a különböző adminisztrációs szinteken.

3. Az építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések odaítélésénél követendő eljárást a finanszírozási megállapodásban pontosan meg kell határozni, és ennek során figyelembe kell venni a pénzügyi rendelet IX. címében megállapított legfontosabb elveket és különösen azt, hogy:

- a finanszírozási megállapodás hatálya alá tartozó intézkedéseket a kedvezményezett országnak a Bizottsággal szorosan együttműködve kell megvalósítania, mely utóbbi felelős marad a felosztott pénzeszközök felhasználásáért,

- a Bizottságnak a kedvezményezett országgal szorosan együttműködve biztosítania kell, hogy a pályázati eljárások résztvevői egyenlő feltételekkel versenyezhessenek, hogy ne történjen semmilyen hátrányos megkülönböztetés, és hogy a kiválasztott ajánlat gazdasági szempontból a legelőnyösebb legyen.

Az 1266/1999/EK tanácsi rendelet 12. cikke értelmében azonban a kérdéses előirányzatok kibővített decentralizált irányítás alá is vonhatók, különösen a Bizottságnak a pályázat kiírására vonatkozó előzetes jóváhagyása, az ajánlatok értékelése, valamint a szerződések odaítélése és a pénzügyi igazgatás.

Ezeknek a kedvezményezett országokkal kötött finanszírozási megállapodásban meghatározandó rendelkezéseknek figyelembe kell venniük a kedvezményezett országok mennyiségi és minőségi pénzügyi igazgatási és a pénzügyi ellenőrzési kapacitásait.

4. A megfelelő belső és külső pénzügyi ellenőrzést a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálói normáknak megfelelően az illetékes nemzeti pénzügyi ellenőrző hatóságnak kell gyakorolnia, amelynek e feladat elvégzéséhez függetlennek kell lennie. A könyvvizsgálói tervet és az elvégzett könyvvizsgálatok megállapításainak összefoglalását minden évben meg kell küldeni a Bizottságnak. A könyvvizsgálói jelentések a Bizottság rendelkezésére állnak.

A Bizottságnak és a kedvezményezett országnak együtt kell működnie a könyvvizsgálatokra vonatkozó programok és módszerek összehangolása érdekében, hogy a lehető legjobban hasznosíthassák az elvégzett könyvvizsgálatokat.

A kedvezményezett országnak biztosítania kell, hogy a Bizottság alkalmazottai vagy erre felhatalmazott képviselői által végzett ellenőrzések során ezek a személyek jogosultak legyenek a helyszínen megvizsgálni minden vonatkozó dokumentumot és a finanszírozási megállapodás alapján finanszírozott tételekre vonatkozó elszámolásokat. A kedvezményezett országoknak segíteniük kell a Számvevőszéket az ISPA keretében nyújtott pénzeszközök felhasználására vonatkozó könyvvizsgálatok elvégzésében.

Az illetékes hatóságoknak egy projektre vonatkozó utolsó kifizetéstől számított öt évig hozzáférhetőséget kell biztosítaniuk a projektet érintő kiadások összes igazoló okmányához.

5. Az egyes kedvezményezett országokkal kötött finanszírozási megállapodásoknak az alábbi, pénzügyi korrekciókra vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmazniuk:

Ha az intézkedés megvalósítása nem indokolja a kapott támogatás egy részét vagy egészét, a Bizottságnak megfelelően ki kell vizsgálnia az ügyet, nevezetesen fel kell kérnie a kedvezményezett országot, hogy meghatározott határidőn belül nyújtsa be észrevételeit, és korrigálja a szabálytalanságot.

Az előző bekezdésben említett vizsgálatot követően a Bizottság csökkentheti, felfüggesztheti vagy visszavonhatja az adott intézkedésekhez nyújtott támogatást, ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy a pénzeszközök helytelen halmozását tárja fel vagy a támogatásról szóló döntésben foglalt feltételek megsértését, és különösen a bármilyen intézkedés megvalósításának jellegét vagy feltételeit befolyásoló bármilyen lényeges változást, amelynek jóváhagyását nem kérelmezték a Bizottságtól. A támogatás bármely csökkentése vagy visszavonása okot adhat a kifizetett pénzeszközök behajtására.

Ha a Bizottság úgy véli, hogy valamely szabálytalanságot nem korrigáltak, vagy hogy egy művelet egésze vagy egy része nem indokolja az ahhoz nyújtott segítség egészét vagy egy részét, a Bizottságnak megfelelően ki kell vizsgálnia az ügyet, és fel kell szólítania a kedvezményezett országot, hogy meghatározott határidőn belül nyújtsa be észrevételeit. A Bizottság a vizsgálat után, ha a kedvezményezett ország nem tett semmilyen módosító intézkedést:

a) csökkenthet vagy visszavonhat minden előleget;

b) visszavonhatja az intézkedéshez nyújtott támogatás egészét vagy egy részét.

A Bizottság a korrekció mértékét a szabálytalanság jellegének, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek bármely hiányossága mértékének figyelembevételével határozza meg. Minden jogosulatlanul felvett összeget vissza kell fizetni a Bizottságnak. A Bizottság által elfogadandó szabályoknak megfelelően ehhez az összeghez hozzá kell adni a késedelmes visszafizetés miatti késedelmi kamatot is.

IV. MELLÉKLET

Támogatásfelügyelet és utólagos értékelés (11. cikk)

A. A támogatásfelügyeletet a közösen megállapított eljárások szerint készített jelentések, mintaellenőrzések és az ezek céljára létrehozott eseti bizottságok révén kell biztosítani. A támogatásfelügyeletet a fizikai és pénzügyi mutatókra történő hivatkozással kell elvégezni. A mutatók a projekt sajátos jellegére és annak célkitűzéseire vonatkoznak. Ezeket úgy kell összeállítani, hogy jelezzék az intézkedés megvalósulási állapotát az eredeti tervhez és célkitűzésekhez képest, valamint az irányításban elért fejlődést és az összes kapcsolódó problémát.

B. Ezeket a bizottságokat az érintett kedvezményezett ország és a Bizottság közötti megállapodás alapján kell létrehozni. A kedvezményezett ország által kijelölt hatóságok vagy szervek, a Bizottság és adott esetben az EBB képviseltetik magukat e bizottságokban. Ha regionális vagy helyi hatóságok és magánvállalkozások illetékesek a projekt megvalósítására, és ha adott esetben egy projekttel közvetlenül érintettek, akkor ők is képviseltetik magukat az ilyen bizottságokban.

C. Az intézkedésért felelős hatóságnak vagy szervnek minden teljes év végétől számított három hónapon belül minden egyes intézkedésre vonatkozóan jelentést kell küldenie a Bizottságnak a megvalósított haladásról.

D. A támogatásfelügyelet eredményei alapján és a támogatásfelügyeleti bizottság észrevételeinek figyelembevételével a Bizottságnak módosítania kell az eredetileg jóváhagyott támogatás összegeit és feltételeit, valamint az előirányzott finanszírozási tervet, ha szükséges, a kedvezményezett országok javaslata alapján.

A Bizottság meghatározza az e kiigazításokra vonatkozó megfelelő intézkedéseket, a kiigazítások jellege és fontossága szerint megkülönböztetve azokat.

E. Az intézkedésért felelős hatóságnak vagy szervnek zárójelentést kell benyújtania a Bizottsághoz az intézkedés vagy a projektszakasz befejeződésétől számított hat hónapon belül. A zárójelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. a vállalt munka leírása a fizikai mutatókkal, a kiadások egyes munkakategóriák szerinti mennyiségi meghatározásával és a támogatást megadó döntésben foglalt egyedi záradékokkal kapcsolatban hozott esetleges intézkedésekkel együtt;

2. annak igazolása, hogy a munka megfelel a támogatást megadó döntésnek;

3. egy első felmérés a tervezett eredmények elérésének lehetőségéről, nevezetesen:

a) az intézkedés megvalósításának tényleges időpontja;

b) az intézkedés befejezése után az intézkedés kezelésének módja;

c) adott esetben a pénzügyi előirányzatok megerősítése, különösen a működési költségek és a várt bevételek tekintetében;

d) a társadalmi-gazdasági előrejelzések, különösen a költségek és a várt hasznok igazolása;

e) a környezetvédelem és annak költségei biztosítására tett intézkedések jelzése.

4. a tájékoztatási intézkedésekre vonatkozó információk.

E. Az utólagos értékelés kiterjed az erőforrások felhasználására, valamint a támogatás és annak hatásai hatékonyságára és eredményességére. Az értékelés vizsgálja azokat a tényezőket, amelyek hozzájárultak az intézkedések megvalósítása sikeréhez vagy kudarcához, és az eredményeket. Az intézkedések végrehajtása után a Bizottság és a kedvezményezett országok tehát értékelik az intézkedések végrehajtásának módját, beleértve az erőforrások hatékony és eredményes felhasználását. Az értékelés kiterjed az intézkedések megvalósításának tényleges hatására is annak felmérése érdekében, hogy elérték-e az eredeti célokat. Ez az értékelés meghatározza többek között az intézkedések hozzájárulását a közösségi környezetvédelmi politika megvalósításához vagy a transzeurópai hálózatok és a közös közlekedéspolitika megvalósításához, valamint felméri az intézkedések környezeti hatását is.

G. A Közösség által az ISPA keretében nyújtott támogatás nagyobb hatékonysága érdekében a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az ISPA igazgatása során különös figyelmet fordítsanak az igazgatás átláthatóságára.

H. A támogatásfelügyeletre és az értékelésre vonatkozó részletes szabályokat az intézkedéseket jóváhagyó közösségi határozatokban kell meghatározni.

V. MELLÉKLET

A Bizottság éves jelentése (12. cikk)

Az éves jelentésnek az alábbiakról kell tájékoztatást adnia:

1. a Bizottság által az ISPA keretében vállalt és kifizetett pénzügyi támogatás, a kedvezményezett országok és a projekttípusok szerinti éves lebontásban (környezetvédelem vagy közlekedés);

2. a Közösség által az ISPA keretében nyújtott támogatás hozzájárulása a kedvezményezett országoknak a közösségi környezetvédelmi politika megvalósítására és a transzeurópai közlekedési infrastruktúra-hálózatok megerősítésére irányuló erőfeszítéseihez; a környezetvédelemre és a közlekedési infrastruktúrára vonatkozó intézkedések közötti egyensúly;

3. a Közösség által az ISPA keretében nyújtott támogatás során alkalmazott műveletek közösségi politikákkal való összeegyeztethetőségének felmérése, beleértve a környezetvédelemre, a közlekedésre, a versenyre és a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó politikákat is;

4. az ISPA révén finanszírozott intézkedések összehangolásának és összeegyeztethetőségének biztosítására tett intézkedések, valamint a közösségi költségvetésből, az EBB és a Közösség egyéb pénzügyi eszközeinek támogatásaival finanszírozott intézkedések;

5. a kedvezményezett ország befektetési erőfeszítései a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra terén;

6. a finanszírozott előkészítő tanulmányok és műszaki támogatási intézkedések;

7. az intézkedések minősítésének, támogatásfelügyeletének és utólagos értékelésének eredményei, beleértve az intézkedések bármely kiigazításáról szóló információkat is, amelyet annak érdekében tettek, hogy azok összhangban legyenek az említett eredményekkel,

8. az EBB által az intézkedések értékeléséhez nyújtott támogatás;

9. az elvégzett ellenőrzések eredményei, az észlelt szabálytalanságok, valamint a folyamatban lévő közigazgatási és bírósági eljárásokról szóló információk;

10. a tájékoztatási intézkedésekről szóló információk.

( 1 ) HL C 164., 1998.5.29, 4. o.

( 2 ) 1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 407., 1998.12.28.

( 4 ) HL C 373., 1998.12.2

( 5 ) HL L 85., 1998.3.20, 1. o.

( 6 ) HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 753/96/EK rendelettel (HL L 103., 1996.4.26, 5. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 161., 1999.6.26, 87. o.

( 8 ) HL L 161., 1999.6.26, 68. o.

( 9 ) HL L 228., 1996.9.9, 1. o.

( 10 ) HL L 139., 1998.5.11, 1. o.

( 11 ) HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

( 13 ) HL L 175., 1985.7.5, 40. o. A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14, 5. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1267 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1267&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999R1267-20051228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999R1267-20051228&locale=hu

Tartalomjegyzék