31999R1547[1]

A Bizottság 1547/1999/EK rendelete (1999. július 12.) egyes hulladékfajtáknak a C(92)39 végleges OECD-határozat hatálya alá nem tartozó meghatározott országokba történő szállítására alkalmazandó, a 259/93/EGK tanácsi rendelet szerinti ellenőrzési eljárások meghatározásárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 1547/1999/EK RENDELETE

(1999. július 12.)

egyes hulladékfajtáknak a C(92)39 végleges OECD-határozat hatálya alá nem tartozó meghatározott országokba történő szállítására alkalmazandó, a 259/93/EGK tanácsi rendelet szerinti ellenőrzési eljárások meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb 2408/98/EK bizottsági rendelettel ( 1 ) módosított, az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK rendeletre ( 2 ) és különösen annak 17. cikkének (3) bekezdésére,

a szállítmányok rendeltetési országaival folytatott konzultációt követően,

(1) mivel a 259/93/EGK tanácsi rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint nem tartozik a rendelet hatálya alá az említett rendelet 98/368/EK bizottsági határozattal ( 3 ) módosított II. mellékletében felsorolt hulladékok kizárólag hasznosítási célú szállítása, kivéve, többek között, a 17. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében előírtakat;

(2)

mivel a 259/93/EGK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság minden olyan országgal közölte az említett rendelet II. mellékletében szereplő hulladékok listáját, amely nem tartozik az OECD tanácsának a hulladékok hasznosítási célú határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló, 1992. március 30-i C(92)39 végleges határozatának hatálya alá; mivel a Bizottság megkereste ezen országokat annak visszaigazolása érdekében, hogy az említett fajtájú hulladékot a rendeltetési országban nem kell ellenőrizni, valamint annak érdekében, hogy az érintett országok jelezzék, hogy a hulladék az említett rendelet III. vagy IV. melléklete szerinti, vagy a rendelet 15. cikke szerinti ellenőrzési eljárás alá tartozik-e;

(3)

mivel egyes országok jelezték, hogy az említett fajtájú hulladékok némelyikének az egyik említett ellenőrzési eljárás hatálya alá kell tartoznia; mivel a Bizottság, a 259/93/EGK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése szerint eljárva, elfogadta az egyes nem OECD tagországokba irányuló egyes hulladékszállításokra vonatkozó, a 259/93/EGK tanácsi rendelet szerinti ellenőrzési eljárás meghatározásáról szóló, 1994. július 20-i 94/575/EK bizottsági határozatot ( 4 );

(4)

mivel egyes OECD-országok még mindig nem alkalmazzák a C(92)39 végleges OECD-határozatot, azonban erre a jövőben sor kerülhet;

(5)

mivel egyes további harmadik országok is jelezték, hogy szükséges a 259/93/EGK rendelet szerinti ellenőrzési eljárások valamelyikének alkalmazása;

(6)

mivel a Bizottság közölte a legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal ( 5 ) módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 18. cikke szerint létrehozott bizottsággal az említett harmadik országok kéréseit;

(7)

mivel a 259/93/EGK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése szerint, amennyiben az adott fajtájú hulladékot a rendeltetési országban ellenőrizni kell, illetve a rendeltetési ország kérésére, az érintett rendeltetési országokba irányuló export hulladékszállítmányok ellenőrzését el kell végezni;

(8)

mivel célszerű a fenti országokat érintő valamennyi exportra vonatkozó rendelkezést egyetlen szövegben aktualizálni és egyesíteni, valamint az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében felsorolni azokat a hulladékkategóriákat, amelyek nem tartoznak ellenőrzési eljárás hatálya alá; mivel ezért a 94/575/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni;

(9)

Mivel a negyedik, 1989. december 15-én Loméban aláírt AKCS-EGK Egyezmény ( 7 ) 39. cikke megtiltja a Közösség nevében a 93/98/EGK tanácsi határozattal ( 8 ) megkötött, a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló Bázeli Egyezmény I. és II. mellékletében felsorolt hulladékok exportját az AKCS országokba; mivel e hulladékok némelyikét a 259/93/EGK rendelet II. melléklete tartalmazza; mivel ilyen körülmények között, valamint a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen hulladékoknak az AKCS országokba irányuló szállítása tilos,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 259/93/EGK rendelet III. mellékletében felsorolt hulladékokra alkalmazandó ellenőrzési eljárást az e rendelet A. mellékletében felsorolt országokba irányuló export esetén kell alkalmazni, a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében felsorolt és e rendelet A. mellékletében is említett hulladékkategóriákra vonatkozóan.

(2) A 259/93/EGK rendelet IV. mellékletében felsorolt hulladékokra alkalmazandó ellenőrzési eljárást az e rendelet B. mellékletében felsorolt országokba irányuló export esetén kell alkalmazni, a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében felsorolt és e rendelet B. mellékletében is említett hulladékkategóriákra vonatkozóan.

(3) A 259/93/EGK rendelet 15. cikkében meghatározott ellenőrzési eljárást az e rendelet C. mellékletében felsorolt országokba irányuló export esetén kell alkalmazni, a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében felsorolt és e rendelet C. mellékletében is említett hulladék-kategóriákra vonatkozóan.

(4) A 259/93/EGK rendelet 1. cikke (3) bekezdése b)-e) pontjának és 11. cikkének sérelme nélkül, az ellenőrzési eljárást nem lehet az e rendelet D. mellékletében felsorolt országokba irányuló exportra alkalmazni a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében felsorolt és e rendelet D mellékletében is említett hulladékkategóriákkal kapcsolatban.

(5) Amennyiben egy olyan OECD-ország, amely szerepel az A., a B. és/vagy a C. mellékletben, és amelyre a C(92)39 végleges OECD-határozat e rendelet hatálybalépésekor nem vonatkozik, alkalmazza az említett OECD-határozatot, akkor ezt a rendeletet az illető országra a továbbiakban nem kell alkalmazni.

2. cikk

Az 1. cikkben foglalt rendelkezések az AKCS országokba történő hulladékszállításról szóló negyedik AKCS-egyezmény szerinti tilalmak sérelme nélkül érvényesek.

3. cikk

A 94/575/EK határozat hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A. MELLÉKLET

Azon országok felsorolása, amelyekbe a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében (a "zöld" listában) felsorolt bizonyos kategóriákba tartozó hulladékok szállítását az említett rendelet III. mellékletében (a "sárga" listában) felsorolt hulladékokra alkalmazandó ellenőrzési eljárás lefolytatása mellett kell végrehajtani, az alábbiakban található meg. A felsorolás a II. mellékletben megadott hulladékkategóriákat is tartalmazza.

LITVÁNIA

1.

A GB szakaszban felsorolt összes fajta ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

2.

A GC szakaszban felsorolt összes fajta ("Egyéb fémtartalmú hulladékok").

3.

A GD szakaszban felsorolt összes fajta ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok, nem diszpergálható formában").

4.

A GF szakaszban felsorolt összes fajta ("Kerámiahulladékok nem diszpergálható formában").

5.

GG szakaszban felsorolt összes fajta ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagot tartalmazhatnak").

6. A GH szakaszban ("Szilárd műanyaghulladékok"). Hulladék, forgács és törmelék az alábbi műanyagokból: GH 012 ex39 15 20 - Sztirol polimerek GH 013 ex39 15 30 - Vinil-klorid-polimerek GH 014 ex39 15 90 - Akrilonitril-kopolimerek - - Butadién-kopolimerek - Sztirol-kopolimerek - Poliamidok - Polibutilén-tereftalátok - Polikarbonátok - Polifenil-szulfidok - Akril-polimerek - Parafinok (C10-C13) (1) - (fluor-klór-szénhidrogént nem tartalmazó) poliuretánok - Polisziloxánok (szilikonok) - Polimetil-metakrilát - Polivinil-alkohol - Polivinil-butirál - Polivinil-acetát - Fluorozott etilén-polimerek (teflon, PTFE) GH 015 ex39 15 90 - Gyanták vagy kondenzációs termékeik, például: - - karbamid-formaldehid gyanták - fenol-formaldehid gyanták - melamin-formaldehid gyanták - epoxi gyanták - alkid gyanták - poliamidok. (1) Nem polimerizált lágyító (plasztikáló) anyagok.

7. A GI szakaszban ("Hulladékpapír, kartonpapír és papírtermék") GI 014 ex47 07 90 Egyéb hulladékok, amelyekhez az alább felsoroltakon kívül más hulladékok is tartozhatnak: 1. többrétegű karton 2. osztályozatlan papírhulladék.

8.

A GJ szakaszban felsorolt összes fajta ("Textilhulladékok").

9.

A GK szakaszban felsorolt összes fajta ("Gumihulladékok").

10.

A GM szakaszban felsorolt összes fajta ("A mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok").

11.

A GN szakaszban felsorolt összes fajta ("Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok".).

12.

A GO szakaszban felsorolt összes fajta ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagokat tartalmazhatnak").

MAKAÓ

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

MALAJZIA

1. A GA szakaszban (Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában):

GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 240ex81 07 10Kadmium hulladéka és törmeléke

2. A GG szakaszban (Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amely fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak):

GG 010Füstgáz kéntelenítéséből (FGD) származó részben tisztított kalcium szulfát
GG 020Épületek bontásából származó gipsz falburkoló lemez vagy egyéb gipsz hulladék
GG 030ex26 21Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja
GG 040ex26 21Széntüzelésű erőművek pernyéje
GG 100Kalcium-ciánamid gyártásából származó mész (9 alatti pH-értékkel)
GG 110ex26 21 00Timföldgyártásából származó semlegesített vörösiszap
GG 140Betontörmelék

3. Valamennyi hulladékfajta a GH szakaszban (Szilárd műanyaghulladékok).

4. Valamennyi hulladékfajta a GJ szakaszban (Textilhulladékok).

5. Valamennyi hulladékfajta a GK szakaszban (Gumihulladékok).

6. Valamennyi hulladékfajta a GM szakaszban (Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok).

7. Valamennyi hulladékfajta a GN szakaszban (Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok).

8. A GO szakaszban (Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagokat tartalmazhatnak):

GO 010ex05 01 00Emberi haj hulladék
GO 020Hulladékká vált szalma
GO 030Penicillin-gyártásból származó, állati tápként felhasználható deaktivált micélium gomba.
GO 050Egyszer használatos fényképezőgép, elem nélkül.

SAN MARINO

1. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok") GC 030 ex89 08 00 Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek tekintett anyagokat és hulladékokat GC 040 Gépjárműroncsok, amelyekből a folyadékokat eltávolították.

2. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagot tartalmazhatnak") GG 030 ex26 21 Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja GG 040 ex26 21 Széntüzelésű erőművek pernyéje.

3. A GK szakaszban ("Gumihulladékok") GK 020 4012 20 Használt gumiabroncs.

4. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagot tartalmazhatnak") GO 030 Penicillin gyártásból származó, állati tápként felhasználható deaktivált micélium gomba.

SZINGAPÚR

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladék fémes, nem diszpergálható ( 9 ) formában)"

a) Alábbi hulladék nemesfémek és ötvözeteik

GA 010ex71 12 10– Arany
GA 020ex71 12 20– Platina (a „platina” kifejezésbe itt beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium).
GA 030ex71 12 90– Egyéb nemesfémek, pl. ezüsthulladék
Megjegyzés:A higany mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek, vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója kifejezetten ki van zárva a fentiek közül.

b) Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1307503 00Nikkel hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 190ex81 02 91Molibdén hulladéka és törmeléke
GA 250ex81 08 10Titán hulladéka és törmeléke
GA 260ex81 09 10Cirkónium hulladéka és törmeléke
GA 280ex81 11 00Mangán hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 320ex81 12 40Vanádium hulladéka és törmeléke
ex81 12 91Az alábbi fémek hulladéka és törmeléke:
GA 350– Nióbium

2. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 020Elektronikai hulladék (pl. nyomtatott áramköri lapok, elektronikai alkatrészek, vezeték stb.) és visszanyert elektronikai alkatrészek, amelyek alkalmasak nem nemes és nemes fémek visszanyerésére.
GC 070ex26 19 00Vas- és szénacélgyártásból (a kismértékben ötvözött acél gyártását is beleértve) származó salakok, az olyan salakok kivételével, amelyeket speciálisan, mind a nemzeti, mind a nemzetközi követelményeknek és szabványoknak megfelelően gyártanak. (1)
(1) Ide tartoznak a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakok is.

3. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok, nem diszpergálható formában")

GD 020ex25 14 00Palahulladék, függetlenül attól, hogy az szélezett, fűrészeléssel vagy más módon vágott.

THAIFÖLD

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 10 ) formában)"

a) Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka

GA 1307503 00Nikkel hulladéka és törmeléke
GA 220ex81 05 10Kobalt hulladéka és törmeléke
GA 270ex81 10 00Antimon hulladéka és törmeléke
GA 290ex81 12 11Berillium hulladéka és törmeléke
GA 320ex81 12 40Vanádium hulladéka és törmeléke
ex81 12 91Az alábbi fémek hulladéka és törmeléke:
GA 330– Hafnium
GA 340– Indium
GA 350– Nióbium
GA 360– Rénium
GA 370– Gallium
GA 400ex28 04 90Szelén hulladéka és törmeléke
GA 410ex28 04 50Tellúr hulladéka és törmeléke
GA 420ex28 05 30Ritkaföldfémek hulladéka és törmeléke

2. A GB szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 050Fluidágyas katalitikus krakkolás (FCC) kimerült katalizátorai (például alumínium-oxid, zeolitok)
GC 060Kimerült, az alábbi fémek bármelyikét tartalmazó katalizátorok:
— Nemesfémek: arany, ezüst
— A platinacsoportba tartozó fémek: ruténium, ródium, palládium, ozmium, irídium, platina
— Átmeneti fémek: szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, ittrium, nióbium, hafnium, volfrám, titán, króm, vas, nikkel, cink, cirkónium, molibdén, tantál, rénium
— Lantanidák (ritkaföldfémek): lantán, prazeodímium, szamárium, gadolínium, diszprózium, erbium, itterbium, cérium, neodímium, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium
GC 070ex26 19 00Vas-, és szénacél (a kismértékben ötvözött acélokat is beleértve) gyártásából származó salakok, az olyan salakok kivételével, amelyeket mind a nemzeti, mind a nemzetközi speciális követelményeknek és szabványoknak megfelelően gyártanak (1).
(1) Ide tartoznak a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakok is.

4. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok, nem diszpergálható formában")

GD 040ex25 29 30Leucit, nefelin és nefelin-szienit hulladék
GD 050ex25 29 10Földpát hulladék
GD 060ex25 29 21Folypát hulladék.
ex25 29 22

5. A GE szakaszban felsorolt összes típus ("Üveghulladék nem diszpergálható formában").

6. A GF szakaszban felsorolt összes típus ("Kerámiahulladék nem diszpergálható formában").

7. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szerves anyagot is tartalmazhat").

GG 030ex26 21Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja
GG 060ex28 03Ivóvízkezelésből, valamint élelmiszeripari folyamatokból és vitamingyártásból származó kimerült aktív szén
GG 080ex26 21 00Réz előállításából származó, kémiailag stabilizált, magas (20 százalék feletti) vastartalmú, ipari előírásoknak (például DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozott salak, elsősorban építéshez és csiszolóanyagként történő felhasználásra.
GG 090Szilárd kén
GG 110ex26 21 00Timföldgyártásból származó semlegesített vörösiszap
GG 140Betontörmelék.

9. A GK szakaszban felsorolt összes típus ("Gumihulladékok").

10. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szervetlen anyagot is tartalmazhat")

GO 020Hulladékká vált szalma
GO 030Penicillingyártásból származó, állati takarmányként felhasználható inaktivált gombamicélium.

TUNÉZIA

1.

Valamennyi hulladékfajta a GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

2. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok"): GC 010 Kizárólag fémekből és ötvözetekből álló elektromos szerelvények GC 020 Hulladék elektronikai alkatrészek (pl. nyomtatott áramkörök, elektronikus alkatrészek, huzal stb.) valamint alapanyagként használható, illetve nemesfémek hasznosítására alkalmas elektronikus alkatrészek GC 030 ex89 08 00 Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek számító anyagokat és hulladékokat GC 040 Gépjárműroncsok, amelyekből a folyadékokat eltávolították Az alábbi fém és fémötvözet hulladékok fémes, diszpergálható formában: GC 150 Arany GC 160 Platina (a "platina" kifejezésbe beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium) GC 170 Más nemesfémek, például ezüst Megjegyzés: A higany, mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva.

3.

Valamennyi hulladékfajta a GH szakaszban ("Szilárd műanyag hulladékok").

4.

Valamennyi hulladékfajta a GI szakaszban ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

5. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"): GJ 033 5202 99 - Egyéb GJ 120 6309 00 Használt ruha és más használt textiláru GJ 132 ex63 10 90 - Egyéb GJ 140 ex63 10 Padlószőnyeg- és szőnyeghulladék.

6. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"): GK 020 4012 20 Használt gumiabroncsok.

7.

Valamennyi hulladékfajta a GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok").

B. MELLÉKLET

Azoknak az országoknak a felsorolása, amelyekbe a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében (a "zöld" listában) felsorolt bizonyos kategóriákba tartozó hulladékok szállítását az említett rendelet IV. mellékletében (a "vörös" listában) felsorolt hulladékokra alkalmazandó ellenőrzési eljárás lefolytatása mellett kell végrehajtani, az alábbiakban található meg. A felsorolás a II. mellékletben megadott hulladékkategóriákat is tartalmazza.

ARGENTÍNA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

BRAZÍLIA

1. A GA szakaszban ("Fém- és fémötvözet hulladékok fémes nem diszpergált megjelenési formában ( 11 )"):

a) Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1307503 00Nikkel hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 2108104 20Magnézium hulladéka és törmeléke (az AA 190 alatt felsoroltak kivételével) (1)
GA 220ex81 05 10Kobalt hulladéka és törmeléke
GA 230ex81 06 00Bizmut hulladéka és törmeléke
GA 250ex81 08 10Titán hulladéka és törmeléke
GA 260ex81 09 10Cirkónium hulladéka és törmeléke
GA 280ex81 11 00Mangán hulladéka és törmeléke
GA 310ex81 12 30Germánium hulladéka és törmeléke
GA 320ex81 12 40Vanádium hulladéka és törmeléke
(1) Lásd a 98/368/EK bizottsági határozat III. mellékletét (HL L 165., 1998.6.10., 20. o.).

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok"):

GB 020Cinktartalmú salakok, iszapok, fölözékek

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok"):

GC 070ex26 19 00Vas és szénacél (beleértve a kismértékben ötvözött acélokat) gyártásából származó salakok, kivéve azonban azokat a különleges salakokat, amelyek mind a nemzeti, mind a nemzetközi követelményeknek és szabványoknak megfelelnek (1)
Az alábbi fém és fémötvözet hulladékok fémes, diszpergálható formában:
GC 090Molibdén
GC 100Volfrám
GC 110Tantál
(1) Ez a tétel tartalmazza a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakokat.

4. A GF szakaszban ("Kerámia hulladékok nem diszpergált megjelenési formában"):

GF 020ex81 13 00Cermet hulladéka és törmeléke (fém-kerámia kompozitok).

5. A GN szakaszban ("Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok"):

GN 040ex41 10 00Bőr vagy bőrkompozíció bőrtermékek előállítására alkalmatlan nyesedéke vagy egyéb hulladéka, kivéve a bőriszapot.

KÍNA

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a D. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

KOLUMBIA

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a következők kivételével:

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 12 ) formában)"

Hulladék színesfémek és ötvözeteik összes típusa.

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1307503 00Nikkel hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 150ex78 02 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 180ex81 01 91Volfrám hulladéka és törmeléke
GA 190ex81 02 91Molibdén hulladéka és törmeléke
GA 200ex81 03 10Tantál hulladéka és törmeléke
GA 2108104 20Magnézium hulladéka és törmeléke (az AA 190 kódszámon felsoroltak kivételével
GA 220ex81 05 10Kobalt hulladéka és törmeléke
GA 230ex81 06 00Bizmut hulladéka és törmeléke
GA 240ex81 07 10Kadmium hulladéka és törmeléke
GA 250ex81 08 10Titán hulladéka és törmeléke
GA 260ex81 09 10Cirkónium hulladéka és törmeléke
GA 270ex81 10 00Antimon hulladéka és törmeléke
GA 280ex81 11 00Mangán hulladéka és törmeléke
GA 290ex81 12 11Berillium hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 310ex81 12 30Germánium hulladéka és törmeléke
GA 320ex81 12 40Vanádium hulladéka és törmeléke
ex81 12 91Az alábbi fémek hulladéka és törmeléke:
GA 330– Hafnium
GA 340– Indium
GA 350– Nióbium
GA 360– Rénium
GA 370– Gallium
GA 400ex28 04 90Szelén hulladéka és törmeléke
GA 410ex28 04 50Tellúr hulladéka és törmeléke
GA 420ex28 05 30Ritkaföldfémek hulladéka és törmeléke

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok")

GB 040ex26 20 90Nemesfém- és réz kezeléséből származó, későbbi hasznosításra szánt salakok

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 070ex26 19 00Vas- és szénacél gyártásból (a kismértékben ötvözött acél gyártását is beleértve) származó salakok, az olyan salakok kivételével, amelyeket mind a nemzeti, mind a nemzetközi speciális követelményeknek és szabványoknak megfelelően gyártanak. (1)
(1) Ide tartoznak a titán-dioxid és a vanádium gyártásához használt salakok is.

4. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok, nem diszpergálható formában")

GD 040ex25 29 30Leucit, nefelin és nefelin-szienit-hulladék
GD 050ex25 29 10Földpáthulladék
GD 060ex25 29 21Folypáthulladék.
ex25 29 22

5. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szerves anyagot is tartalmazhat")

GG 030ex26 21Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja
GG 040ex26 21Széntüzelésű erőművek pernyéje
GG 060ex28 03Ivóvízkezelésből, valamint élelmiszeripari folyamatokból és vitamingyártásból származó kimerült aktív szén
GG 080ex26 21 00Réz előállításából származó, kémiailag stabilizált, magas (20 százalék feletti) vastartalmú, ipari előírásoknak (például DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően kezelt salak, elsősorban építéshez és csiszolóanyagként történő felhasználásra
GG 100Kálcium-ciánamid gyártásból származó mész (pH<9).

6. A GH szakaszban ("Szilárd műanyaghulladékok")

GH 013ex39 15 30— Vinil-klorid polimerek hulladéka
GH 015ex39 15 90— Alábbi gyanták vagy kondenzációs termékeik hulladéka:—
— Karbamid-formaldehid gyanták
— Fenol-formaldehid gyanták
— Melamin-formaldehid gyanták
— Epoxi gyanták
— Alkid gyanták
— Poliamidok

7. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 050ex53 02 90Valódi kender (Cannabis sativa L.) -kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot).

8. A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok
GK 030ex40 17 00Keménygumi (pl. ebonit) hulladék.

9. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szervetlen anyagot is tartalmazhat")

GO 040Ezüstöt nem tartalmazó fényképészeti film-hordozóanyag és fényképészeti film hulladék
GO 050Egyszer használatos kamerák elem nélkül.

KUBA

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 13 ) formában)"

a) Az alábbi hulladék színesfémek és ötvözeteik

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 240ex81 07 10Kadmium hulladéka és törmeléke
GA 270ex81 10 00Antimon hulladéka és törmeléke
GA 290ex81 12 11Berillium hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 400ex28 04 90Szelén hulladéka és törmeléke
GA 410ex28 04 50Tellúr hulladéka és törmeléke
GA 420ex28 05 30Ritkaföldfémek hulladéka és törmeléke

2. A GB szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

3. A GC szakaszban felsorolt összes típus ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

4. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok, nem diszpergálható formában")

GD 060ex25 29 21Folypát hulladék
ex25 29 22

5. A GF szakaszban felsorolt összes típus ("Kerámiahulladék nem diszpergálható formában").

6. A GG szakaszban felsorolt összes típus ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szerves anyagot is tartalmazhat").

7. A GH szakaszban felsorolt összes típus ("Szilárd műanyaghulladékok").

8. A GN szakaszban felsorolt összes típus ("Cserzési és szőrmekikészítési műveletekből, valamint bőrfeldolgozásból származó hulladékok").

9. A GO szakaszban felsorolt összes típus ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szervetlen anyagokat is tartalmazhat").

GUINEA

A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk

BISSAU-GUINEA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

HONGKONG

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 14 ) formában") GA 200 ex81 03 10 Tantálhulladék és törmelék.

2. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok") GC 060 Kimerült, az alábbi fémek bármelyikét tartalmazó katalizátorok: - platinacsoportba tartozó fémek: ruténium, ródium, palládium, ozmium, irídium, platina - lantanidák (ritkaföldfémek): lantán, prazeodímium, szamárium, gadolínium, diszprózium, erbium, itterbium, cérium, neodímium, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium. A következő fém- és fémötvözet-hulladékok fémes, diszpergálható formában: GC 090 Molibdén GC 100 Volfrám GC 110 Tantál GC 120 Titán GC 130 Nióbium GC 140 Rénium GC 150 Arany GC 160 Platina (a "platina" kifejezés magában foglalja a platinát, az irídiumot, az ozmiumot, a palládiumot, a ródiumot és a ruténiumot) GC 170 Egyéb nemesfémek, például az ezüst Megjegyzés: A higany, mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva.

3. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagot tartalmazhatnak") GG 160 Útépítésből és karbantartásból származó, kátrányt nem tartalmazó bitumenes anyagok (aszfalthulladék).

4. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok") GJ 140 ex63 10 Padlószőnyeg és szőnyeghulladékok.

5. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok") GM 140 ex15 00 Állati vagy növényi eredetű hulladék étkezési olajok és zsírok (például sütőolajok).

INDIA

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 15 ) formában"

a) Az alábbi hulladék színesfémek és ötvözeteik

GA 240ex81 07 10Kadmium hulladéka és törmeléke
GA 270ex81 10 00Antimon hulladéka és törmeléke
GA 290ex81 12 11Berillium hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 400ex28 04 90Szelén hulladéka és törmeléke
GA 410ex28 04 50Tellúr hulladéka és törmeléke

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok")

GB 0102620 11Keményhorgany
GB 040ex26 20 90Nemesfém- és réz kezeléséből származó, későbbi hasznosításra szánt salakok

3. A GH szakaszban felsorolt összes típus ("Szilárd műanyaghulladékok"), a következő kivételével

GH 014ex39 15 90Polimerek vagy kopolimerek (polietilén-tereftalát).

4. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 130ex63 10Rongyhulladék, zsineg-, kötél-, fonadék- és cérnahulladék, valamint textilanyagokból származó elhasználódott zsineg, kötél és fonadék
GJ 132ex63 10 90– egyéb.

INDONÉZIA

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a D. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

JAMAICA

Valamennyi hulladékfajta a GM szakaszban ("A mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok").

MADAGASZKÁR

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a D. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

MAURITIUS

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

NIGÉRIA

1. Valamennyi hulladékfajta a GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes nem diszpergált megjelenési formában ( 16 )").

2. Valamennyi hulladékfajta a GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

3. Valamennyi hulladékfajta a GH szakaszban ("Szilárd műanyag hulladékok").

4. Valamennyi hulladékfajta a GI szakaszban ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

5. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékot és a farkasolás hulladékát)
GJ 0115003 10– kártolatlan, fésületlen
GJ 0125003 90– egyéb
GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot
GJ 0215103 10– fésűkóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– egyéb gyapjú vagy más finom állati szőr hulladék
GJ 0235103 30– durva állati szőr hulladék
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)
GJ 0315202 10– fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91– farkasolási hulladék
GJ 0335202 99– egyéb
GJ 0405301 30Lenkóc és len hulladék
GJ 050ex53 02 90Valódi kender (Cannabis sativa L.) hulladék és kóc (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 060ex53 03 90Juta és más textilrost kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot) (de kizárva a lent, a valódi kendert és a ramit)
GJ 070ex53 04 90Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 080ex53 05 19Kókuszdió kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 090ex53 05 29Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 100ex53 05 99Rami és máshol nem említett növényi eredetű rost, kóc, fésűkóc és hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 1105505Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 1115505 10– szintetikus szálak
GJ 1125505 20– műszálak
GJ 130ex63 10Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder:
GJ 131ex63 10 10– válogatva
GJ 132ex63 10 90– egyéb
GJ 140ex63 10Padlószőnyeg- és szőnyeghulladék.

6. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0104004 00Gumi hulladéka, törmeléke és forgácsa (kivéve a keménygumit), és azokból készült granulátum
GK 030ex40 17 00Keménygumi (például ebonit) hulladéka és törmeléke

7. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok"):

GM 070ex23 07Borseprő
GM 080ex23 08Szárított és fertőtlenített növényi hulladék, maradék és melléktermék, függetlenül attól, hogy az pellet formájú-e vagy sem, állati tápként használatos, máshova nem besorolt
GM 0901522Degrasz (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi eredetű viaszok kezelésből származó maradéka
GM 1000506 90Zsírtalanított, egyszerűen előkészített (de alakra nem vágott), savval kezelt, vagy zselatinmentesített csont- és szarvhulladék
GM 110ex05 11 91Halhulladék
GM 1201802 00Kakaóbab héj, hártya, bőr és egyéb kakaó hulladék.

PERU

A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 17 )"):

GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék.

OROSZORSZÁG

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 18 ) formában)"

a) Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka

GA 1507802 00Ólom
GA 1607902 00Cink
GA 1708002 00Ón
GA 180ex81 01 91Volfrám
GA 190ex81 02 91Molibdén
GA 200ex81 03 10Tantál
GA 2108104 20Magnézium (az AA 190 kódszámon felsoroltak kivételével) (1)
GA 220ex81 05 10Kobalt
GA 230ex81 06 00Bizmut
GA 240ex81 07 10Kadmium
GA 250ex81 08 10Titán
GA 260ex81 09 10Cirkónium
GA 270ex81 10 00Antimon
GA 280ex81 11 00Mangán
GA 290ex81 12 11Berillium
GA 300ex81 12 20Króm
GA 310ex81 12 30Germánium
GA 320ex81 12 40Vanádium
ex81 12 91Az alábbiak hulladéka
GA 330– Hafnium
GA 340– Indium
GA 350– Nióbium
GA 400ex28 04 90Szelén
GA 410ex28 04 50Tellúr
(1) Ide tartoznak a titán-dioxid és a vanádium előállításához használt salakok is.

2. A GB szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok")

GB 0102620 11Keményhorgany
GB 025– Cinkfölözék

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 030ex89 08 00Bontásra szánt hajók és egyéb úszó szerkezetek, amelyekből megfelelően eltávolították a szállítmányokat és a hajó üzemeltetéséből származó egyéb, veszélyesnek tekintett anyagokat és hulladékokat.
GC 070ex26 19 00Vas-, és szénacél gyártásból (a kismértékben ötvözött acél gyártását is beleértve) származó salakok, az olyan salakok kivételével, amelyeket mind a nemzeti, mind a nemzetközi speciális követelményeknek és szabványoknak megfelelően gyártanak. (1)
(1) Ide tartoznak a titán-dioxid és a vanádium forrásának számító salakok.

4. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok, nem diszpergálható formában")

GD 020ex25 14 00Palahulladék, függetlenül attól, hogy az részben megmunkált, vagy sem, illetve csak felvágták fűrészeléssel vagy más módon.
GD 0302525 30Csillámpala-hulladék
GD 070ex28 11 22Szilárd kova hulladék, az öntödei műveletek hulladékának kivételével.

5. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szerves anyagot is tartalmazhat")

GG 030ex26 21Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja
GG 040ex26 21Széntüzelésű erőművek pernyéje
GG 060ex28 03Ivóvízkezelésből, valamint élelmiszeripari folyamatokból és vitamingyártásból származó kimerült aktív szén
GG 110ex26 21 00Timföldgyártásból származó semlegesített vörösiszap

6. A GH szakaszban felsorolt összes típus ("Szilárd műanyaghulladékok")

7. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1105505Műszálak hulladéka (beleértve a fésűskócot, fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot is)
GJ 111ex55 05 10– szintetikus szálból
GJ 112ex55 05 20– műszálból.

8. A GK szakaszban felsorolt összes típus ("Gumihulladékok")

9. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok")

GM 0901522Degrasz (cserzőzsír); zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok kezeléséből származó maradékok
GM 1000506 90Feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen előkészített (azonban alakra nem vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített csont- és szarvhulladék
GM 110ex05 11 91Halhulladék.

10. A GN szakaszban ("Cserzési és szőrmekikészítési műveletekből, valamint bőrfeldolgozásból származó hulladékok")

GN 010ex05 02 00Házi sertés-, vaddisznósörte és szőr, borzszőr és egyéb, a kefekészítéshez használatos szőr hulladékai
GN 020ex05 03 00Lószőr-hulladék, rétegként vagy nem, hordozóanyaggal vagy anélkül
GN 030ex05 05 90Madarak bőrének és egyéb részeinek hulladéka, tollal/pihével vagy anélkül, a tollazat és a tollazat részeinek hulladéka (vágott éllel vagy anélkül); feldolgozatlanul, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósítás céljából kezelve.

11. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagot is tartalmazhatnak")

GO 010ex05 01 00Emberi hajhulladék

SÂO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE

1. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk
GJ 130ex63 10Rongyhulladék, zsineg-, kötél- fonadék-, és cérnahulladék, valamint textilanyagokból származó elhasználódott zsineg, kötél és fonadék
GJ 131ex63 10 10– Osztályozott
GJ 132ex63 10 90– Egyéb

SZINGAPÚR

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 19 ) formában)"

a) Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka

GA 1507802 00Ólom

2. A GH szakaszban ("Szilárd műanyaghulladékok")

Az alábbi műanyagok hulladékai

GH 013ex39 15 30vinil-klorid polimerek

THAIFÖLD

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható formában1") Alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladékai és törmelékei: GA 150 7802 00 Ólomhulladék és -törmelék GA 240 ex81 07 10 Kadmiumhulladék és -törmelék GA 300 ex81 12 20 Krómhulladék és -törmelék.

2. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagot tartalmazhatnak") GG 040 ex26 21 Széntüzelésű erőművek pernyéje.

3.

A GH szakaszban felsorolt összes fajta ("Szilárd műanyaghulladék")

4. A GN szakaszban felsorolt összes fajta ("Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok") GK 040 ex41 10 00 Bőr vagy bőrkompozíció nyesedéke vagy egyéb hulladéka, amely alkalmatlan bőrtermékek előállítására. Kivéve a bőriszapok.

TOGO

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

TRINIDAD ÉS TOBAGO

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

UKRAJNA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

ZAMBIA

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a D. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

C MELLÉKLET

Azoknak az országoknak a felsorolása, amelyekbe a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében (a "zöld" listában) felsorolt bizonyos kategóriákba tartozó hulladékok szállítását az említett rendelet 15. cikkében foglaltak szerint alkalmazandó ellenőrzési eljárás lefolytatása mellett kell végrehajtani, az alábbiakban található meg. A felsorolás a II. mellékletben megadott hulladékkategóriákat is tartalmazza.

BELARUSZ

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

FÜLÖP-SZIGETEK

1. A GA szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 20 ) formában)"

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok")

GB 0102620 11Keményhorgany
GB 020Cinktartalmú hulladékok
GB 021– Cinkbevonáskor képződő fölözék (>90 % cink)
GB 022– Cinkbevonáskor képződő salak (>92 % cink)
GB 023– Kokillaöntéskor képződő salak (>85 % cink)
GB 024– Tűzihorganyzáskor képződő salak (>92 % cink)
GB 025– Cinkfölözék
GB 030– Alumíniumfölözék
GB 040ex26 20 90Nemesfém- és réz kezeléséből származó, későbbi hasznosításra szánt salakok
GB 050ex26 20 90Tantáltartalmú ónsalak 0,5 százaléknál kisebb óntartalommal.

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 020Elektronikai hulladékok (például nyomtatott áramköri lapok, elektronikai alkatrészek, huzalok stb.), valamint nemes és nem nemes fémek visszanyerésére alkalmas elektronikai alkatrészek

4. A GH szakaszban felsorolt összes típus ("Szilárd műanyaghulladékok")

TAJVAN

A GA szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható (20) formában)"

Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka:

GA 1507802 00Ólom
GA 240ex81 07 10Kadmium
GA 300ex81 12 20Króm

URUGUAY

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

D. MELLÉKLET

Azoknak az országoknak a felsorolása, amelyekbe a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében (a "zöld" listában) felsorolt bizonyos kategóriákba tartozó hulladékok szállítása az Európai Közösségből a rendeletben előirányzott ellenőrzési eljárások alkalmazása nélkül megengedett. A felsorolt hulladékok szállítása a szóban forgó országokba a szokásos kereskedelmi ügyletek feltételeinek alkalmazásával történhet. A felsorolás a II. mellékletben megadott hulladékkategóriákat is tartalmazza.

ALBÁNIA

1. A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 21 )"):

Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 10Ón hulladéka és törmeléke
GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék

2. Valamennyi hulladékfajta a GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

3. Valamennyi hulladékfajta a GE szakaszban ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában").

4. Valamennyi hulladékfajta a GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak"):

GG 080ex26 21 00Réz előállításból származó, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal rendelkező, az ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozott salak, amelyet építési és csiszolási célokra használnak.

5. Valamennyi hulladékfajta a GI szakaszban ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

6. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot
GJ 0215103 10– fésűkóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– egyéb gyapjú vagy más finom állati szőr hulladék
GJ 0235103 30– durva állati szőr hulladék
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)
GJ 0315202 10– fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91– farkasolási hulladék
GJ 0335202 99– egyéb.

ANGOLA

1. A GA szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 22 ) formában").

2. A GE szakaszban felsorolt összes típus ("Üveghulladék nem diszpergálható formában").

3. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

4. A GJ szakaszban felsorolt összes típus ("Textilhulladékok").

5. A GK szakaszban felsorolt összes típus ("Gumihulladékok").

BENIN

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

BRAZÍLIA

A II. mellékletben felsorolt összes hulladéktípus a B. mellékletben szereplők és az alábbiak kivételével:

1. A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 23 )"):

Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 240ex81 07 10Kadmium hulladéka és törmeléke
GA 270ex81 10 10Antimon hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 400ex28 04 90Szelén hulladéka és törmeléke
GA 410ex28 04 50Tellúr hulladéka és törmeléke.

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok"):

GB 0102620 11Keménycink hulladék

3. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak"):

GG 160Útépítésből és javításból származó, kátrányt nem tartalmazó bitumenes anyagok (aszfalt hulladék)

4. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok

BURKINA FASO

A GA szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható (23) formában)"

BURUNDI

1. A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 24 )"):

GA 4307204Vas vagy acél törmelék

2. Valamennyi hulladékfajta a GI szakaszban ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

3. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 1206309 00Használt ruha és egyéb használt textiláru
GJ 140ex63 10Padlószőnyeg- és szőnyeghulladék.

4. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok.

5. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok"):

GM 130Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek a nemzeti és a nemzetközi követelményeknek, szabványoknak megfelelve emberi fogyasztásra és állatok takarmányozására alkalmasak.

KAMERUN

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 25 ) formában)"

a) Nemesfémek és ötvözeteik alábbi hulladéka

GA 010ex71 12 10Arany
GA 020ex71 12 20Platina (a „platina” kifejezésbe itt beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium)
GA 030ex71 12 90Egyéb nemesfémek, pl. ezüst
Megjegyzés:A higany, mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, a fentiek közül kifejezetten ki van zárva.

b) Az alábbi vastartalmú hulladékok, valamint vas- és acéltörmelékek

GA 0407204 10Öntöttvas
GA 0507204 21Rozsdamentes acél
GA 0607204 29Egyéb acélötvözetek
GA 0707204 30Ónozott vas- és acélhulladék
GA 0807204 41Fémforgács, fémreszelék, fém mechanikai megmunkálása (marás, sorjázás, sajtolás, hántolás, darabolás) során képződő egyéb hulladék, bálázott vagy ömlesztett állapotban
GA 0907204 49Egyéb vashulladék
GA 1007204 50Újraolvasztott bugába öntött hulladék
GA 110ex73 02 10Hulladék vas- és acélsínek

c) Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka

GA 1207204 00Réz
GA 1407602 00Alumínium
GA 1507802 00Ólom
GA 1607902 00Cink
GA 1708002 00Ón
GA 2108104 20Magnézium (az AA 190 kódszámon Felsoroltak kivételével) (1)
GA 220ex81 05 10Kobalt
GA 280ex81 11 00Mangán
GA 300ex81 12 20Króm
(1) Lásd a 98/368/EK határozat III. mellékletét, (HL L 165., 1998.6.10., 20. o.)

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok")

GB 050ex26 20 90Tantáltartalmú ónsalak 0,5 százaléknál kisebb óntartalommal.

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 030ex89 08 00Bontásra szánt hajók és egyéb úszó szerkezetek, amelyekből megfelelően eltávolították a szállítmányokat és a hajó üzemeltetéséből származó egyéb, veszélyesnek tekintett anyagokat és hulladékokat
GC 040Gépjárműroncsok, amelyekből a folyadékokat eltávolították.

4. A GE szakaszban ("Üveghulladék nem diszpergálható formában")

GE 010ex70 01 00Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, a katódsugárcsövekből és egyéb aktivált üvegekből származó üveg kivételével.

5. A GF szakaszban ("Kerámiahulladék nem diszpergálható formában")

GF 010Formázott, majd kiégetett kerámiából származó hulladék, beleértve a használt kerámiaedényeket is (használat előtt és/vagy után).

6. A GH szakaszban ("Szilárd műanyaghulladékok")

GH 0103915Az alábbi műanyagok hulladékai:
GH 011ex39 15 10–– etilén-polimerek
GH 012ex39 15 20– sztirol-polimerek
GH 013ex39 15 30– vinil-klorid polimerek.

7. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

8. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a legombolyításra alkalmatlan selyemgubót, a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot is)
GJ 0115003 10– kártolatlan és fésületlen
GJ 0125003 90– egyéb
GJ 0205103Gyapjúhulladék, illetve finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot, azonban a farkasolási hulladék nélkül
GJ 0215103 10– Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– gyapjú vagy finom állati szőr egyéb hulladéka
GJ 0235103 30– durva állati szőr hulladéka
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot, és a farkasolási hulladékot)
GJ 0315202 10– fonalhulladék (a cérnahulladékkal együtt)
GJ 0325202 91– farkasolási hulladék
GJ 0335202 99– egyéb
GJ 090ex53 05 90Manilakenderből (Musa textilis Nee) származó kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot is)
GJ 1105505Műszálak hulladéka (beleértve a fésűskócot, fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot is)
GJ 1115505 10– szintetikus szálból
GJ 1125505 20– műszálból
GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk
GJ 130ex63 10Használt rongy, zsinórhulladék, kötél és madzag, textilből készült elhasználódott zsinóráru, kötéláru és madzagáru
GJ 131ex63 10 10– Osztályozott
GJ 132ex63 10 90– Egyéb.

9. A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok

10. A GL szakaszban felsorolt összes típus ("Kezeletlen parafa- és fahulladékok").

11. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok").

GM 080ex23 08Szárított és fertőtlenített növényi hulladék, maradék és melléktermék, függetlenül attól, hogy az pellet formájú-e vagy sem, állati tápként használatos, máshova nem besorolt

KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

CSÁD

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

CHILE

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

KÍNA

A kínai hatóságok előírják a kötelező, szállítás előtti ellenőrzést

1. A GA szakaszban (Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában) ( 26 ):

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1307503 00Nikkel hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 10Ón hulladéka és törmeléke
GA 200ex81 03 10Tantál hulladéka és törmeléke
GA 4307204Vas és acéltörmelék

2. A GC szakaszban (Egyéb fémtartalmú hulladékok):

GC 030ex89 08 00Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek tekintett anyagokat és hulladékokat
GC 070ex26 19 00Vas- és acélgyártásnál keletkező salak (beleértve a gyengén ötvözött acélt is), kivéve az olyan salakot, amelyet kimondottan a nemzeti és vonatkozó nemzetközi követelményeknek és szabványoknak megfelelően állítottak elő (1)
(1) Ez a tétel magában foglalja a titán-dioxid és a vanádium gyártására használt salakot is.

3. A GH szakaszban ("Szilárd műanyag hulladékok"):

Beleértve többek között az alábbiakat:

GH 0103915Az alábbi műanyagok hulladéka, forgácsa és törmeléke:
GH 011ex39 15 10Etilén-polimerek
GH 012ex39 15 20Sztirol polimerek
GH 013ex39 15 30Vinil-klorid polimerek
GH 014ex39 15 90Polimerizált vagy kopolimerizált:
— Polipropilén
— Polietilén-tereftalát
— Akrilnitril kopolimer
— Butadién kopolimer
— Sztirén kopolimer
— Poliamidok
— Polibutilén-tereftalát
— Polikarbonátok
— Polifenilén-szulfidok
— Akril polimerek
— Paraffinok (C10–C13) (4)
— Poliuretán (klór-fluor-szénhidrogéneket nem tartalmaz)
— Poliszilozalánok (szilikonok)
— Polimetil-metakrilát
— Polivinil-alkohol
— Polivinil-butiral
— Polivinil-acetát
— Fluorozott politetrafluor-etilén (Teflon, PTFE)
GH 015ex39 15 90Gyanták vagy kondenzációs termékek, például:
— Karbamid-formaldehid gyanták
— Fenol-formaldehid gyanták
— Melamin-formaldehid gyanták
— Epoxi gyanták
— Alkid gyanták
— Poliamidok.

4. A GI szakaszban (Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék):

GI 0104707Papír vagy kartonpapír hulladéka:
GI 0114707 10— Fehérítetlen nátronpapír vagy karton, vagy hullámpapír vagy hullámkarton
GI 0124707 20— Anyagában nem színezett, főleg fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papírból vagy kartonból
GI 0134707 30— Papír vagy karton, amelyet főleg mechanikai úton készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és hasonló nyomdai termékekből) állítottak elő
GI 0144707 90— Egyéb hulladékok, amelyekhez az alább felsoroltakon kívül más hulladékok is tartozhatnak:
1. Laminált karton
2. Osztályozatlan papírhulladék.

5. A GJ szakaszban (Textilhulladékok):

GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot is)
GJ 0315202 10— Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is)
GJ 0325202 91— Farkasolási hulladék
GJ 0335202 99— Egyéb
GJ 1105505— Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot is)
GJ 1115505 10— Szintetikus szálak
GJ 1125505 20— Mesterséges szálak.

6. A GL szakaszban (Kezeletlen parafa- és fahulladékok):

GL 010ex44 01 30Fahulladék- és maradék, hasáb, brikett, pellet vagy hasonló alakra tömörítve is
GL 0204501 90Tört, granulált vagy őrölt parafahulladék

7. A GM szakaszban (Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok):

GM 1000506 90Csont- és szarvmaghulladék megmunkálatlanul, zsírtalanítva vagy egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve.

COMORE-SZIGETEK

A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk.

KONGÓ

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

HORVÁTORSZÁG

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

KUBA

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a B. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

EGYIPTOM

1. A GA szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 27 ) formában").

2. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

3. A GJ szakaszban felsorolt összes típus ("Textilhulladékok").

GAMBIA

A GJ szakaszban ("Textilhulladékokok")

GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk.

GRÚZIA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

GRENADA

A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok.

GUINEA

A GM szakaszban felsorolt összes típus ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok").

HONGKONG

A II. mellékletben felsorolt összes fajta, a B. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

INDIA

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a B. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

INDONÉZIA

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható formában")

a) Az alábbi nemesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GG 010ex71 12 10– Arany
GG 020ex71 12 20–Platina (a „platina” kifejezés magában foglalja a platinát, irídiumot, ozmiumot, palládiumot, ródiumot és ruténiumot).

b) A alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 1207404 00Rézhulladék és -törmelék
GA 1307503 00Nikkelhulladék és -törmelék
GA 1407602 00Alumíniumhulladék és -törmelék
GA 1607902 00Cinkhulladék és -törmelék
GA 1708002 10Ónhulladék és -törmelék
GA 180ex81 01 91Volfrámhulladék és -törmelék
GA 190ex81 02 91Molibdénhulladék és törmelék
GA 200ex81 03 10Tantálhulladék és törmelék
GA 2108104 20Magnéziumhulladék és -törmelék (az AA 190 alatt felsoroltak kivételével)
GA 220ex81 05 10Kobalthulladék és -törmelék
GA 230ex81 06 00Bizmuthulladék és törmelék
GA 240ex81 07 10Kadmiumhulladék és -törmelék
GA 250ex81 08 10Titánhulladék és -törmelék
GA 260ex81 09 10Cirkóniumhulladék és -törmelék
GA 270ex81 10 00Antimonhulladék és -törmelék
GA 280ex81 11 00Mangánhulladék és -törmelék
GA 290ex81 12 11Berilliumhulladék és -törmelék
GA 300ex81 12 20Krómhulladék és -törmelék
GA 310ex81 12 30Germániumhulladék és -törmelék
GA 320ex81 12 40Vanádiumhulladék és -törmelék
GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék.

2. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 030ex89 08 00Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek tekintett anyagokat és hulladékokat.

3. A GE szakaszban ("Üveghulladékok nem diszpergálható formában").

GE 010ex70 01 00Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó, valamint más aktivált üveget.

4. A GF szakaszban ("Kerámiahulladékok nem diszpergálható formában")

GF 020ex81 13 00Cermet (fémkerámia kompozit) hulladék.

5. A GI szakasz minden fajtája ("Hulladékpapír, kartonpapír és papírtermék").

6. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékot és a farkasolás hulladékát)
GJ 0115003 10– kártolatlan, fésületlen selyemhulladék
GJ 0125003 90– egyéb selyemhulladék
GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot
GJ 0215103 10– Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– Egyéb gyapjú vagy más finom állatiszőr-hulladék
GJ 0235103 30– Durva állatiszőr-hulladék
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 0315202 10– Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91– Farkasolási hulladék
GJ 0335202 99– Egyéb pamuthulladék
GJ 0405301 30Lenkóc és len hulladék
GJ 050ex53 02 90Valódi kender (Cannabis sativa L.); -kóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 060ex53 03 90Juta és más textilrost kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)(de kizárva a lent, a valódi kendert és a ramit)
GJ 070ex53 04 90Szizál és más, az Agáve-félékhez tartozó növények textilhez használt rostjainak kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)
GJ 080ex53 05 19Kókuszdiókóc, -olaj és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 090ex53 05 29Manila kender (Musa textilis Nee) kóc-, fésűskóchulladéka (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)
GJ 100ex53 05 99Rami és máshol nem említett növényi eredetű rost, kóc, olaj és hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 132ex63 10 90– Egyéb.

7. A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok.

IZRAEL

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

JORDÁNIA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

KENYA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

KUVAIT

A GH szakaszban ("Szilárd műanyaghulladékok")

Az alábbi műanyagok hulladékai:

GH 011ex39 15 10– Etilén-polimerek

LIBANON

A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk.

LIECHTENSTEIN

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

MADAGASZKÁR

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 28 ) formában)"

a) Az alábbi vastartalmú hulladékok, valamint vas- és acéltörmelékek

GA 0607204 29Egyéb acélötvözet hulladék
GA 0807204 41Fémforgács, fémreszelék, fém mechanikai megmunkálása (marás, sorjázás, sajtolás, hántolás, darabolás) során képződő egyéb hulladék, bálázott vagy ömlesztett állapotban
GA 0907204 49Egyéb vashulladék
GA 110ex73 02 10Hulladék vas- és acélsínek.

b) Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka

GA 1407602 00Alumínium
GA 230ex81 06 00Bizmut
GA 270ex81 10 00Antimon
GA 280ex81 11 00Mangán

2. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 030ex89 08 00Bontásra szánt hajók és egyéb úszó szerkezetek, amelyekből megfelelően eltávolították a szállítmányokat és a hajó üzemeltetéséből származó egyéb, veszélyesnek tekintett anyagokat és hulladékokat.
GC 070ex26 19 00Vas- és szénacél gyártásból (a kismértékben ötvözött acél gyártását is beleértve) származó salakok, az olyan salakok kivételével, amelyeket mind a nemzeti, mind a nemzetközi speciális követelményeknek és szabványoknak megfelelően gyártanak. (1)
(1) Ide tartoznak a titán-dioxid és a vanádium gyártásához használt salakok.

3. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok; nem diszpergálható formában")

GD 020ex25 14 00Palahulladék, függetlenül attól, hogy az részben megmunkált, vagy sem, illetve csak felvágták fűrészeléssel vagy más módon.

4. A GE szakaszban ("Üveghulladék nem diszpergálható formában"):

GE 010ex70 01 00Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, a katódsugárcsövekből és egyéb aktivált üvegekből származó üveg kivételével.

5. A GF szakaszban ("Kerámiahulladék nem diszpergálható formában")

GF 020ex81 13 00Cermethulladék (fém-kerámia kompozit).

6. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szerves anyagot is tartalmazhat").

GG 100Kálcium-ciánamid gyártásból származó mész (pH<9)
GG 130Karborundum (szilícium-karbid).

7. A GH szakaszban ("Szilárd műanyaghulladékok")

GH 014ex39 15 90Az alábbi anyagok hulladékai:
— polimerek vagy kopolimerek, például
— polipropilén
— polietilén-tereftalát
— akril-nitril kopolimer
— butadién kopolimer
— sztirol kopolimer
— poliamidok
— polibutilén tereftalát
— polikarbonátok
— polifenilén-szulfidok
— akril-polimerek
— 10-13 szénatom számú paraffinok
— klór-fluor-szénhidrogéneket nem tartalmazó poliuretán
— polisziloxánok (szilikonok)
— polimetil-metakrilát
— polivinil-alkohol
— polivinil-butirál
— polivinil-acetát
— fluortartalmú etilén polimerek (PTFE, Teflon)
GH 015ex39 15 90Gyanták vagy kondenzációs termékeik hulladéka, például
— karbamid-formaldehid gyanták
— fenol-formaldehid gyanták
— melamin-formaldehid gyanták
— epoxi-gyanták
— alkid gyanták
— poliamidok

8. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék")

9. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 0225103 20– Gyapjú vagy finom állati szőr egyéb hulladéka
GJ 0235103 30– Durva állati szőr hulladéka
GJ 0315202 10– Fonalhulladék (a cérnahulladékkal együtt)
GJ 0325202 91– Farkasolási hulladék
GJ 0405301 30– Lenkóc és len hulladék
GJ 050ex53 02 90Valódi kender (Cannabis sativa L.) -kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 1105505Műszálak hulladéka (beleértve a fésűskócot, fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot is)
GJ 111ex55 05 10– szintetikus szálból
GJ 112ex55 05 20– műszálból
GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk
GJ 130ex63 10Rongyhulladék, zsineg-, kötél-, fonadék- és cérnahulladék, valamint textilanyagokból származó elhasználódott zsineg, kötél és fonadék
GJ 131ex63 10 10– osztályozott
GJ 132ex63 10 90– egyéb.

10. A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok
GK 030ex40 17 00Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka.

MALAWI

1. A GA szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 29 ) formában").

2. A GE szakaszban felsorolt összes típus ("Üveghulladék nem diszpergálható formában").

3. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

4. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk.

MALAJZIA

A II. mellékletben felsorolt valamennyi hulladékfajta, kivéve az A. mellékletben felsoroltakat.

MALI

A II. mellékletben felsorolt összes típus, kivéve a következőket:

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 30 ) formában)"

Az összes típusú színesfém és ötvözeteik hulladéka.

GA 1207404 00Réz
GA 1307503 00Nikkel
GA 1407602 00Alumínium
GA 150ex78 02 00Ólom
GA 1607902 00Cink
GA 1708002 00Ón
GA 180ex81 01 91Volfrám
GA 190ex81 02 91Molibdén
GA 200ex81 03 10Tantál
GA 2108104 20Magnézium (az AA 190 kódszámon felsoroltak kivételével
GA 220ex81 05 10Kobalt
GA 230ex81 06 00Bizmut
GA 240ex81 07 10Kadmium
GA 250ex81 08 10Titán
GA 260ex81 09 10Cirkónium
GA 270ex81 10 00Antimon
GA 280ex81 11 00Mangán
GA 290ex81 12 11Berillium
GA 300ex81 12 20Króm
GA 310ex81 12 30Germánium
GA 320ex81 12 40Vanádium
ex81 12 91Az alábbiak hulladéka:
GA 330– Hafnium
GA 340– Indium
GA 350– Nióbium
GA 360– Rénium
GA 370– Gallium
GA 400ex28 04 90Szelén
GA 410ex28 04 50Tellúr
GA 420ex28 05 30Ritkaföldfémek

2. A GE szakaszban felsorolt összes típus ("Üveghulladék nem diszpergálható formában").

3. A GF szakaszban felsorolt összes típus ("Kerámiahulladék nem diszpergálható formában").

4. A GH szakaszban felsorolt összes típus ("Szilárd műanyaghulladékok").

5. A GN szakaszban felsorolt összes típus ("Cserzési és szőrmekikészítési műveletekből, valamint bőrfelhasználásból származó hulladékok").

MAURITÁNIA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

MONACO

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

MAROKKÓ

Valamennyi hulladékfajta a GJ szakaszban ("Textilhulladékok").

HOLLAND-ANTILLÁK

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

NIGER

1. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk.

2. A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok.

PAKISZTÁN

1. A GA szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 31 ) formában").

2. A GB szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

3. A GC szakaszban felsorolt összes típus ("Egyéb fémtartalmú hulladékok").

4. A GD szakaszban felsorolt összes típus ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok; nem diszpergálható formában").

5. A GE szakaszban felsorolt összes típus ("Üveghulladék nem diszpergálható formában").

6. A GF szakaszban felsorolt összes típus ("Kerámiahulladék nem diszpergálható formában").

7. A GG szakaszban felsorolt összes típus ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szerves anyagot is tartalmazhat").

8. A GH szakaszban felsorolt összes típus ("Szilárd műanyaghulladékok").

9. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

10. A GJ szakaszban felsorolt összes típus ("Textilhulladékok").

11. A GK szakaszban ("Gumihulladékok").

GK 0104004 00Gumi hulladéka, nyesedéke (nem keménygumi), valamint az abból készített granulátum
GK 030ex40 17 00Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka.

12. A GL szakaszban felsorolt összes típus ("Kezeletlen parafa- és fahulladék").

13. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok").

GM 080ex23 08Szárított és fertőtlenített növényi hulladék, maradék és melléktermék, függetlenül attól, hogy az pellet formájú-e vagy sem, állati tápként használatos, máshova nem besorolt
GM 0901522Degrasz (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok kezeléséből származó maradékok
GM 1000506 90Feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen előkészített (azonban alakra nem vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített csont- és szarvhulladék
GM 110ex05 11 91Halhulladék
GM 1201802 00Kakaóhéj, kakaóhüvely és egyéb kakaóhulladék
GM 130Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok, az olyan melléktermékek kivételével, amelyek eleget tesznek az emberi és állati fogyasztásra vonatkozó nemzeti és nemzetközi követelményeknek és szabványoknak

14. A GN szakaszban ("Cserzési és szőrmekikészítési műveletekből, valamint bőrfeldolgozásból származó hulladékok").

GN 020ex05 03 00Lószőr-hulladék, rétegként vagy nem, hordozóanyaggal vagy anélkül
GN 030ex05 05 90Madarak bőrének és egyéb részeinek hulladéka, tollal/pihével vagy anélkül, a tollazat és a tollazat részeinek hulladéka (vágott éllel vagy anélkül); feldolgozatlanul, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósítás céljából kezelve.
GN 040ex41 10 00Bőráru készítésére nem alkalmas bőrnyesedék és egyéb bőr, vagy vegyes bőrhulladék, a bőriszapok nélkül.

15. A GO szakaszban felsorolt összes típus ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladék, amely fémeket és szervetlen anyagot is tartalmazhat").

PARAGUAY

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált ( 32 ) megjelenési formában")

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 150ex78 02 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék

2. A GH szakaszban felsorolt összes típus ("Szilárd műanyaghulladékok").

3. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Papír-, kartonpapír- és papírtermék-hulladék").

4. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékot és a farkasolás hulladékát):
GJ 0115003 10– Kártolatlan vagy fésületlen
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 0315202 10Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91Farkasolási hulladék

5. A GL szakaszban ("Kezeletlen parafa- és fahulladékok"):

GL 010ex44 01 30Fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, pellet vagy hasonló alakra tömörítve is
GL 0204501 90Parafahulladék; tört, granulált vagy őrölt parafa

FÜLÖP-SZIGETEK

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a C. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

RUANDA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

SAN MARINO

A II. mellékletben felsorolt összes típus, az A. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

SÂO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE

1. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1115505 10Ember által készített textilszálak hulladéka (beleértve a fésűskócot, a fonalhulladékot és a garnet készletet is)
— Szintetikus szálakból.

2. A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok.

SZAÚD-ARÁBIA

GH 014 ex39 15 90 Fluor-klór-szénhidrogént nem tartalmazó poliuretán hulladéka, forgácsa és törmeléke.

SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ

a II. mellékletben felsorolt összes típus.

SIERRA LEONE

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

SZINGAPÚR

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált ( 33 ) megjelenési formában")

GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék

DÉL-AFRIKA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

SRÍ LANKA

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

SURINAME

A II. mellékletben felsorolt összes típus.

TAJVAN

A II. mellékletben felsorolt összes típus, a C. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

TANZÁNIA

1. A GE szakaszban ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában" ( 34 )

GE 010ex70 01 00Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugár-csövekből származó, valamint más aktivált (bevonattal ellátott) üveget

2. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruha és egyéb használt textiláru

THAIFÖLD

A II. mellékletben felsorolt összes fajta, az A. vagy B. mellékletben felsorolt típusok kivételével.

TUNÉZIA

1. Valamennyi hulladékfajta a GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 35 )").

2. Valamennyi hulladékfajta a GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok, kivéve a diszpergált formában levő hulladékokat").

3. Valamennyi hulladékfajta a GE szakaszban ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában").

4. Valamennyi hulladékfajta a GF szakaszban ("Kerámiahulladékok nem diszpergált megjelenési formában").

5. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak"):

GG 010Füstgáz kéntelenítéséből (FGD) származó részben tisztított kalcium szulfát
GG 020Épületek bontásából származó gipsz falburkoló lemez vagy egyéb gipsz hulladék
GG 090Szilárd kén
GG 100Kalcium-ciánamid gyártásából származó mész (9 alatti pH értékkel)
GG 120Nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid
GG 130Korund (szilícium-karbid)
GG 140Betontörmelék
GG 150ex26 20 90Üvegdarabok, amelyek lítium-tantált és lítium-nióbiumot tartalmaznak
GG 160Útépítésből és javításból származó, kátrányt nem tartalmazó bitumenes anyagok (aszfalt hulladék).

6. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékot és a farkasolás hulladékát)
GJ 0115003 10– kártolatlan, fésületlen
GJ 0125003 90– egyéb
GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot
GJ 0215103 10– fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– más hulladék gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0235103 30– durva állati szőr hulladék
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)
GJ 0315202 10– fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91– farkasolási hulladék
GJ 0405301 30Lenkóc és len hulladék
GJ 050ex53 02 90Valódi kender (Cannabis sativa L.) hulladék és kóc (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 060ex53 03 90Juta és más textilrost kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot) (de kizárva a lent, a valódi kendert és a ramit)
GJ 070ex53 04 90Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 080ex53 05 19Kókuszdió kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 090ex53 05 29Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 100ex53 05 99Rami és máshol nem említett növényi eredetű rost, kóc, fésűkóc és hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 130ex63 10Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder:
GJ 131ex63 10 10– válogatva

7. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0104004 00Gumi hulladéka, törmeléke és forgácsa (kivéve a keménygumit), és azokból készült granulátum
GK 030ex40 17 00Keménygumi (például ebonit) hulladéka és törmeléke

8. Valamennyi hulladékfajta a GL szakaszban ("Kezeletlen parafa- és fahulladékok").

9. A GN szakaszban ("Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok"):

GN 010ex05 02 00Sertés vagy vaddisznó sörte vagy szőr, vagy borzszőr és más kefekészítésre használt szőr hulladéka
GN 020ex05 03 00Lószőr hulladék, függetlenül attól, hogy rétegesen van-e elhelyezve, illetve rendelkezik-e tartóanyaggal
GN 040ex41 10 00Bőr vagy bőrkompozíció bőrtermékek előállítására alkalmatlan nyesedéke vagy egyéb hulladéka, kivéve a bőriszapot.

10. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagokat tartalmazhatnak"):

GO 010ex05 01 00Emberi haj hulladék
GO 020Hulladékká vált szalma.

UGANDA

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható ( 36 ) formában")

GA 0507204 21Rozsdamentes acél
GA 0607204 29Egyéb acélötvözet

2. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruhanemű és egyéb használt textiláruk

ZAMBIA

1. A GA szakaszban felsorolt összes típus ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergálható (36) formában)"

2. A GE szakaszban felsorolt összes típus ("Üveghulladék nem diszpergálható formában")

3. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék")

4. A GJ szakaszban felsorolt összes típus ("Textilhulladékok")

5. A GK szakaszban felsorolt összes típus ("Gumihulladékok")

ZIMBABWE

"A II. mellékletben szereplő valamennyi hulladékfajta"

( 1 ) HL L 298., 1998.11.7., 19. o.

( 2 ) HL L 30., 1993.2.6., 1. o.

( 3 ) HL L 165., 1998.6.10., 20. o.

( 4 ) HL L 220., 1994.8.25., 15. o.

( 5 ) HL L 135., 1996.6.6., 32. o.

( 6 ) HL L 194., 1975.7.25., 39. o.

( 7 ) HL L 229., 1991.8.17., 3. o.

( 8 ) HL L 39., 1993.2.16., 1. o.

( 9 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 10 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 11 ) A »diszpergált vagy diszpergálható« jelző a hulladék por vagy iszap megjelenési formájára utal, ide értendők azok a szilárd részecskék is, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 12 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 13 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 14 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 15 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 16 ) A »diszpergált vagy diszpergálható« jelző a hulladék por vagy iszap megjelenési formájára utal, ide értendők azok a szilárd részecskék is, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 17 ) A »diszpergált vagy diszpergálható« jelző a hulladék por vagy iszap megjelenési formájára utal, ide értendők azok a szilárd részecskék is, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 18 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 19 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 20 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 21 ) »nem diszpergált megjelenési formában«: nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 22 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 23 ) »nem diszpergált megjelenési formában«: nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 24 ) »nem diszpergált megjelenési formában«: nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 25 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 26 ) "Nem diszpergált megjelenési forma": nem por, nem iszap, illetve nem olyan szilárd halmazállapotú anyag, amelyben a folyékony veszélyes hulladék zárvány formájában van jelen.

( 27 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 28 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 29 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 30 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 31 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 32 ) "Nem diszpergált megjelenési forma": nem por, nem iszap, illetve nem olyan szilárd halmazállapotú anyag, amelyben a folyékony veszélyes hulladék zárvány formájában van jelen.

( 33 ) "Nem diszpergált megjelenési forma": nem por, nem iszap, illetve nem olyan szilárd halmazállapotú anyag, amelyben a folyékony veszélyes hulladék zárvány formájában van jelen.

( 34 ) "Nem diszpergált megjelenési forma": nem por, nem iszap, illetve nem olyan szilárd halmazállapotú anyag, amelyben a folyékony veszélyes hulladék zárvány formájában van jelen.

( 35 ) »nem diszpergált megjelenési formában«: nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 36 ) "Nem diszpergálható": nem tartoznak ide a porszerű, az iszapszerű és más szilárd anyagok, amelyek folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1547 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1547&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999R1547-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999R1547-20070101&locale=hu