32011L0031[1]

A Bizottság 2011/31/EU irányelve ( 2011. március 7. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a pirimifosz-metil hatóanyag felhasználásának korlátozása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2011/31/EU IRÁNYELVE

(2011. március 7.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a pirimifosz-metil hatóanyag felhasználásának korlátozása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban a mellékletbe való felvétel bármikor felülvizsgálható, ha bizonyos jelek arra utalnak, hogy az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti feltételek már nem teljesülnek.

(2) A 2007/52/EK bizottsági irányelvvel (2) a pirimifosz-metil hatóanyagot felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Az erre a hatóanyagra vonatkozó konkrét előírások a bejelentőt kötelezték arra, hogy további tanulmányokat nyújtson be a szerrel foglalkozók expozíciója értékelésének megerősítésére.

(3) 2009. szeptember 22-én a bejelentő tanulmányokat nyújtott be az Egyesült Királyságnak, a 451/2000/EK bizottsági rendelet (3) által kijelölt referens tagállamnak.

(4) Az Egyesült Királyság kiértékelte a tanulmányokat, és értékelő jelentésének tervezetéhez a Bizottsághoz 2010. február 25-én kiegészítést nyújtott be, amelyet észrevételezés céljából megküldtek a többi tagállamnak, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) és a bejelentőnek. Az értékelő jelentés tervezetét figyelembe véve az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében a Bizottság a tagállamokkal együtt megvizsgálta a kiegészítést, majd a Bizottság pirimifosz-metilről szóló, 2007. március 16-i vizsgálati jelentésének módosításaként 2011. január 28-án véglegesítette.

(5) A 2011. január 28-án véglegesített vizsgálati jelentésben található tanulmányok szerint a szerrel foglalkozókra jelentett kockázat nem elfogadható, amennyiben kézi berendezést használnak.

(6) Figyelembe véve az értékelő jelentés tervezetét, a hozzá tartozó kiegészítést és a tagállamoktól, az EFSA-tól és a bejelentőtől érkezett észrevételeket, a következtetés továbbra is érvényes, miszerint a pirimifosz-metilt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási célokra, amelyeket a Bizottság vizsgálati jelentése megvizsgált és részletezett. Szükséges azonban a pirimifosz-metil felvételét olyan módon korlátozni, hogy a kézi berendezéses alkalmazás kizárásra kerüljön.

(7) Ezért helyénvaló a 91/414/EGK irányelv megfelelő módosítása.

(8) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2011. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. november 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

A tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően - amenynyiben szükséges - a hatóanyagként pirimifosz-metilt tartalmazó növényvédő szerekre kiadott jelenlegi engedélyeket 2011. október 31-ig módosítják vagy visszavonják.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 214., 2007.8.17., 3. o.

(3) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a 162. sor a következőképpen módosul:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011L0031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0031&locale=hu

Tartalomjegyzék