32007D0437[1]

2007/437/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 19. ) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2548. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 19.)

a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2007) 2548. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/437/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik az irányelv I. mellékletében nem szereplő olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan megvizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a haloxifop-R.

(3) A haloxifop-R esetében a bejelentő által javasolt felhasználási célokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és ajánlások benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban. A haloxifop-R esetében Dánia volt a referens tagállam, és 2003. november 21-én minden vonatkozó információ benyújtásra került.

(4) A tagállamok és az EFSA szakértői értékelésnek vetették alá az értékelő jelentést, majd azt 2006. július 28-án a haloxifop-R hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékeléséről szóló szakértői értékelésből levont EFSA-következtetés (4) formájában benyújtották a Bizottsághoz. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták e jelentést, majd a haloxifop-R-ről szóló bizottsági felülvizsgálati jelentésként 2006. november 24-én véglegesítették.

(5) E hatóanyag értékelése során több aggály is felmerült. A talajvíz szennyezésének kockázatértékelését nem lehetett elvégezni. Megállapították többek között, hogy a haloxifop-R-nek a bejelentő által javasolt felhasználása a metabolitok tartós megjelenéséhez vezet, melyek könnyen kioldódhatnak a talajvízben, és így az ivóvízre esetleges negatív hatást gyakorolnak. Ez olyan problémákat vet fel, melyeket nem lehetett a bejelentő által a törvényes határidőkön belül szolgáltatott adatok alapján megoldani. A rendelkezésre álló adatok alapján további aggályok merülnek fel az emlősöknél felmerülő kockázatok tekintetében. A rendelkezésre álló információk alapján ezért nem lehetett azt a következtetést levonni, hogy a haloxifop-R megfelel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel követelményeinek.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, tegye meg észrevételeit a szakértői értékelés eredményeire vonatkozóan, és jelezze szándékát, hogy továbbra is támogatni kívánja-e a hatóanyagot. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A felhozott érvek ellenére azonban a fenti aggályok továbbra is fennállnak, és az EFSA szakértői ülések alkalmával benyújtott és megvizsgált információk alapján végzett értékelések nem bizonyították, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) A haloxifop-R ezért nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerek engedélyei meghatározott határidőn belül visszavonásra kerüljenek, valamint meghosszabbításukra ne kerüljön sor, és ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és meglévő készleteinek felhasználására a tagállamok által biztosított türelmi idő nem haladhatja meg a tizenkét hónapot annak érdekében, hogy a meglévő készleteket egy további vegetációs időszakban felhasználhassák.

(10) Ez a határozat nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a haloxifop-R-nek a szóban forgó irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem benyújtását.

(11) Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A haloxifop-R nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy:

a) a haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerek engedélye 2007. december 19-ig visszavonásra kerül;

b) a haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően nem adnak ki, illetve nem hosszabbítanak meg engedélyt.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdése rendelkezéseinek értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb legyen, és legkésőbb 2008. december 19-én járjon le.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0437 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0437&locale=hu