Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32001L0011[1]

A Bizottság 2001/11/EK irányelve (2001. február 14.) a haszongépjárművek sebességkorlátozó eszközei funkcionális vizsgálata tekintetében a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/96/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2001/11/EK irányelve

(2001. február 14.)

a haszongépjárművek sebességkorlátozó eszközei funkcionális vizsgálata tekintetében a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/96/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1999/52/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1996. december 20-i 96/96/EK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) Biztonsági, környezetvédelmi és versenyegyenlőségi okokból a Közösségben a sebességkorlátozó berendezések egyes járműkategóriákra való felszereléséről és használatáról szóló, 1992. február 10-i 92/6/EGK tanácsi irányelv [3] közúti sebességkorlátozó (SK) rendszer felszerelését rendelte el egyes, M3 és N3 kategóriájú járművekre. Az irányelv keretében a járművek felszerelése 1996. január 1-jéig megtörtént.

(2) A 96/96/EK irányelvben nincs követelmény az SK rendszerek funkcionális ellenőrzésére, azaz annak megállapítására, hogy az eszköz alkalmas a jármű legnagyobb sebességének hatékony beszabályozására.

(3) Ez a módosító irányelv olyan vizsgálat elvégzését követeli meg a hatóságoktól, amely biztosítja az SK megfelelő működését.

(4) Ma már vannak olyan egyszerű, általánosan alkalmazott diagnosztikai rendszerek, amelyeket a vizsgáló intézmények felhasználhatnak a felszerelt sebességkorlátozó berendezések túlnyomó többségének ellenőrzésére. Az olyan járművek esetében, amelyeknél ezek a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközök nem alkalmazhatók, a hatóságok vagy a jármű eredeti gyártója által rendelkezésre bocsátott berendezéseket használhatják, vagy a járműgyártó, illetve annak szerződött forgalmazói által kiállított megfelelő vizsgálati bizonyítvány elfogadását írhatják elő.

(5) A jövőben a sebességkorlátozó helyes működésének időszakos ellenőrzése könnyebbé válik az olyan járműveknél, amelyeket újszerű adatrögzítő berendezéssel (digitális tachográffal) láttak el a közúti közlekedésben alkalmazott menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendelet alkalmazásáról szóló 88/559/EGK irányelv módosításáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2135/98/EK tanácsi rendelet [4] alapján. Az új gépjárműveket ilyen berendezéssel a 2003. évtől kezdődően kell felszerelni.

(6) Az ebben az irányelvben szereplő intézkedések összhangban vannak a 96/96/EK irányelv 8. cikke által létrehozott, a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/96/EK irányelv II. mellékletének 7.10 pontja a következő negyedik francia bekezdéssel egészül ki:

"- ahol ez ésszerű, ellenőrizni kell, hogy a sebességkorlátozó eszköz beállított sebessége megfelel-e a 92/6/EGK irányelv 2. és 3. cikkében szereplő sebességhatároknak, és hogy a sebességkorlátozó eszköz a fenti cikkekben említett járműveknél megakadályozza-e az említett, előre beállított sebességhatárok túllépését."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított két éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. február 14-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 142., 1999.6.5., 26. o.

[2] HL L 46., 1997.2.17., 1. o.

[3] HL L 57., 1992.3.2., 27. o.

[4] HL L 274., 1998.10.9., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0011 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0011&locale=hu