31992L0006[1]

Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community

A TANÁCS 92/6/EGK IRÁNYELVE

(1992. február 10.)

a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a közös közlekedéspolitika célkitűzései közé tartozik, hogy olyan közös szabályokat állapítsanak meg, amelyek alkalmazhatók a Közösségen belül végzett nemzetközi szállításokra és megkönnyítik a járművek mozgását;

mivel a közúti forgalom növekedése és ennek eredményeként a veszély növekedése és a káros kihatások gyarapodása súlyos közlekedésbiztonsági és környezeti problémákat okoz az összes tagállamnak;

mivel a nehéz tehergépjárművek és autóbuszok motorteljesítménye, amely ahhoz szükséges, hogy emelkedőkön feljussanak, lehetővé teszi, hogy sík utakon olyan túl nagy sebességgel haladjanak, amely nem egyeztethető össze e járművek egyéb részegységeinek, mint például a fékeknek és gumiabroncsoknak a jellemzőivel; mivel ezért, továbbá a környezet védelme végett egyes tagállamokban sebességkorlátozó készülékek alkalmazását tették kötelezővé egyes gépjármű-kategóriák számára;

mivel a sebességkorlátozó készülékeknek a környezetvédelemre és az energiafogyasztásra, a motor és a gumiabroncsok kopására és elhasználódására, továbbá a közúti biztonság növekedésére gyakorolt jótékony hatását fokozni fogja e rendelkezések általános alkalmazása;

mivel a sebességkorlátozó készülékek alkalmazásának csak akkor van értelme, ha e készülékek műszaki tökéletessége lehetővé teszi, hogy megfelelően tudják biztosítani a visszaélések lehetőségének kizárását;

mivel első lépésként az említett követelményeket csak a nemzetközi közlekedésben leginkább használt legnagyobb tömegű gépjárművek esetében kell bevezetni, és e követelmények alkalmazása a tagállamok műszaki lehetőségeinek és tapasztalatainak figyelembe vételével majd kiterjeszthető lesz a könnyebb kategóriájú gépjárművekre is;

mivel egyes tagállamokban kizárólag csak a veszélyes áruk szállítására igénybe vett járműveket kell felszerelni sebességkorlátozó készülékekkel, amelyeket az ezen irányelv által előírtnál alacsonyabb maximális sebességértékekre kell beállítani; mivel ebben az egyedi esetben a kérdéses tagállamok részére meg kell engedni, hogy az ilyen előírásokat fenntartsák azokra a járművekre vonatkozóan, amelyek a saját területükön vannak bejegyezve, mert az ilyen előírások fokozzák a közúti biztonságot és a lakosság védelmét ennek az irányelvnek a célkitűzéseivel összhangban;

mivel a sebességkorlátozó készülékeknek az ezen irányelv hatálya alá tartozó, de a hatálybalépése előtt bejegyzett és kizárólag országhatáron belüli szállításra szánt M3 és N3 kategóriájú járművekbe történő beépítése túlzott költségeket eredményezne egyes tagállamokban, ezért lehetővé kell tenni e tagállamok számára, hogy elhalasszák ezen irányelv 2. és 3. cikkének alkalmazását az érintett járművek esetében;

mivel ez az irányelv nem befolyásolja a tagállamok előjogait a közlekedési sebességkorlátozások terén,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a "gépjármű" olyan, az M2, M3, N2 vagy N3 kategóriák valamelyikébe tartozó gépi meghajtású jármű, amelynek rendeltetése a közúton történő közlekedés, legalább négy kereke van, és a legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/órát.

Az M2, M3, N2 és N3 kategóriák alatt azokat kell érteni, amelyeket a 70/156/EGK irányelv ( 4 ) II. melléklete határoz meg.

2. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 1. cikkben említett M2 és M3 kategóriájú gépjárművek a közúton csak akkor legyenek használhatók, ha olyan sebességkorlátozó készülékkel vannak felszerelve, amelynél a legnagyobb sebesség 100 km/órára van beállítva.

A 2005. január 1-je előtt bejegyzett, 10 tonnát meghaladó legnagyobb tömegű M3 kategóriájú járművek továbbra is felszerelhetők olyan készülékkel, amelynél a legnagyobb sebesség 100 km/órára van beállítva.

3. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az N2 és N3 kategóriájú gépjárművek a közutakon csak akkor legyenek használhatók, ha olyan sebességkorlátozó készülékkel vannak felszerelve, amelyet úgy állítanak be, hogy sebességük ne haladhassa meg a 90 km/óra értéket.

(2) A tagállamokat felhatalmazzák annak megkövetelésére, hogy a területükön bejegyzett, kizárólag veszélyes áruk szállítására használt járművek olyan sebességkorlátozó készülékkel legyenek felszerelve, amelyet úgy állítanak be, hogy sebességük ne haladhassa meg a 90 km/óra értéket.

4. cikk

(1) Az M3 kategóriájú, 10 tonnát meghaladó legnagyobb tömegű gépjárművek, valamint az N3 kategóriájú gépjárművek tekintetében a 2. és a 3. cikket az alábbiak szerint kell alkalmazni:

a) az 1994. január 1-jétől bejegyzett járművekre vonatkozóan 1994. január 1-jétől;

b) az 1988. január 1. és 1994. január 1. között bejegyzett járművekre vonatkozóan:

i. mind az országhatáron belüli, mind a nemzetközi szállításra használt járművek esetében 1995. január 1-jétől;

ii. a kizárólag országhatáron belüli szállításra használt járművek esetében 1996. január 1-jétől.

(2) Az M2 kategóriájú gépjárművek, az M3 kategóriájú, 5 tonnát meghaladó, de 10 tonnánál nem nagyobb legnagyobb tömegű gépjárművek, valamint az N2 kategóriájú járművek tekintetében a 2. és a 3. cikket az alábbiak szerint kell alkalmazni:

a) a 2005. január 1-jétől bejegyzett járművekre vonatkozóan 2005. január 1-jétől;

b) a 88/77/EGK irányelvben ( 5 ) megállapított határértékeknek megfelelő, 2001. október 1. és 2005. január 1. között bejegyzett járművekre vonatkozóan:

i. mind az országhatáron belüli, mind a nemzetközi szállításra használt járművek esetében 2006. január 1-jétől;

ii. a kizárólag országhatáron belüli szállításra használt járművek esetében 2007. január 1-jétől.

(3) A 2005. január 1-jétől legfeljebb három évig tartó időszak alatt bármely tagállam mentesítheti a 2. és 3. cikk rendelkezéseinek hatálya alól az M2 és az N2 kategóriájú, 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 7,5 tonna legnagyobb tömegű, az országos nyilvántartásban bejegyzett és más tagállam területén nem közlekedő járműveket.

5. cikk

(1) A 2. és 3. cikkben említett sebességkorlátozó készülékeknek meg kell felelniük a 92/24/EGK irányelv ( 6 ) mellékletében megállapított műszaki előírásoknak. Azonban az ezen irányelv hatálya alá tartozó és 2005. január 1-je előtt bejegyzett valamennyi jármű továbbra is felszerelhető olyan sebességkorlátozó készülékkel, amely megfelel az illetékes nemzeti hatóságok által megállapított műszaki előírásoknak.

(2) A sebességkorlátozó készülékeket a tagállamok által jóváhagyott üzemeknek vagy szerveknek kell beépíteniük.

6. cikk

A 2. és 3. cikk követelményei nem vonatkoznak a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és egyéb készenléti szolgálatok, valamint a közrend fenntartásáért felelős erők által használt gépjárművekre. Ugyanez vonatkozik azokra a gépjárművekre:

- amelyek konstrukciójuknál fogva nem tudnak gyorsabban haladni, mint a 2. és 3. cikkben megállapított határértékek,

- amelyeket az utakon végzendő tudományos kísérletek céljaira alkalmaznak,

- amelyeket kizárólag közszolgáltatások biztosítására használnak városi térségekben.

6a. cikk

A 2002-2010. közötti időszakra vonatkozó közúti biztonsági cselekvési program keretében a Bizottság értékeli, hogy milyen hatása van a közúti biztonságra és a közúti közlekedésre az M2 kategóriájú járművek, valamint a legfeljebb 7,5 tonna legnagyobb tömegű N2 kategóriájú járművek által alkalmazott sebességkorlátozó készülékeknek az ezen irányelvben megállapított sebességekre történő beállítása.

Szükség esetén a Bizottság megfelelő javaslatokat terjeszt be.

7. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1993. október 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 225., 1991.8.30., 11. o.

( 2 ) HL C 13., 1992.1.20.

( 3 ) HL C 40., 1992.2.17.

( 4 ) A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.). A legutóbb a 2001/116/EK bizottsági irányelvvel (HL L 18., 2002.1.21., 1. o.) módosított irányelv.

( 5 ) A Tanács 1987. december 3-i 88/77/EGK irányelve a járművekben használt dízelmotorok gázhalmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 36., 1988.2.9., 33. o.). A legutóbb a 2001/27/EK bizottsági irányelvvel (HL L 107., 2001.4.18., 10. o.) módosított irányelv.

( 6 ) A Tanács 1992. március 31-i 92/24/EGK irányelve az egyes gépjármű-kategóriák sebességkorlátozó készülékeiről vagy az ehhez hasonló sebességkorlátozó fedélzeti rendszereiről (HL L 129., 1992.5.14., 154. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0006 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0006&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992L0006-20021204 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992L0006-20021204&locale=hu