Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005R0737[1]

A Bizottság 737/2005/EK rendelete (2005. május 13.) az "Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása" elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Ricotta Romana) - (OEM)

A BIZOTTSÁG 737/2005/EK RENDELETE

(2005. május 13.)

az "Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása" elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Ricotta Romana) - (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének b) pontjára, valamint 6. cikke (3) és (4) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően Olaszország kérelme a "Ricotta Romana" eredetmegjelölés bejegyzésére vonatkozóan kihirdetésre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában (2).

(2) A 2081/92/EGK rendelet 7. cikke értelmében Németország kifogással élt a bejegyzés ellen, különösen arra hivatkozva, hogy nem egyértelmű, hogy önállóan kérték-e a "Ricotta" eredetmegjelölés bejegyzését.

(3) A Bizottság 2004. október 15-én kelt levelében felkérte az érintett tagállamokat, hogy belső eljárásaikkal összhangban törekedjenek egymás között a megegyezésre.

(4) Tekintve, hogy három hónapos határidőn belül nem jött létre megegyezés Olaszország és Németország között, a Bizottságnak határozatot kell hoznia a 2081/92/EGK rendelet 15. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően.

(5) Olaszország hivatalosan bejelentette, hogy a kérelem csak az összetett "Ricotta Romana" eredetmegjelölés védelmére vonatkozik, és hogy a "Ricotta" megjelölés szabadon használható.

(6) Ezen elemek ismeretében az eredetmegjelölést fel kell venni az "Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába".

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és oltalom alatt álló eredetmegjelölések szabályozási bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/96/EK bizottsági rendelet (3) melléklete kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt eredetmegjelöléssel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL C 30., 2004.2.4., 7. o.

(3) HL L 327., 1996.12.18., 11. o. A legutóbb a 205/2005/EK rendelettel (HL L 33., 2005.2.5., 6. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS I. MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT TERMÉKEK

Egyéb állati eredetű termékek (tojás, méz, különböző tejtermékek a vaj kivételével, stb.)

OLASZORSZÁG

Ricotta Romana (OEM)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0737 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0737&locale=hu

Tartalomjegyzék