Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32004R0808[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákrólEGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 808/2004/EK RENDELETE

(2004. április 21.)

az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 1 ),

(1)

Az Európai Tanács 2000. márciusában tartott lisszaboni ülésén azt a célt tűzte ki Európa számára, hogy tíz éven belül a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon.

(2)

Az eEurópa Cselekvési Terv 2002 - amelyet az Európai Tanács 2000. júniusában tartott feirai ülésén fogadtak el - célmeghatározó és teljesítményértékelő folyamatot hozott létre annak érdekében, hogy Európa a lehető leghamarabb on-line gazdasággá váljon.

(3)

Az Európai Tanács 2002. júniusában tartott sevillai ülésén elfogadta az eEurópa Cselekvési Terv 2005 olyan jogalap megteremtésére irányuló törekvéseit, amely biztosítja a rendszeres és összehasonlítható adatok rendelkezésre bocsátását tagállamokban és lehetővé teszi az információs társadalomról szóló hivatalos statisztikák nagyobb mértékű felhasználását.

(4)

Az Európai Tanácsnak benyújtott éves tavaszi jelentésben alkalmazott szerkezeti mutatókhoz olyan mutatókra van szükség, amelyek az információs társadalomra vonatkozó koherens statisztikai információn alapulnak.

(5)

Az eEurópa - az eEurópa cselekvési tervek végrehajtása részeként végzett - teljesítményértékelésének folyamatához olyan mutatókra van szükség, amelyek az információs társadalomra vonatkozó koherens statisztikai információn alapulnak.

(6)

A Bizottság szolgálatai évente összehangolt statisztikákat kérnek a vállalkozások információs és kommunikációs technológiai, azaz az IKT-felhasználásáról.

(7)

A Bizottság szolgálatai évente összehangolt statisztikákat kérnek az egyének és a háztartások IKT-felhasználásáról.

(8)

Az információs társadalomban történő gyors változások megkövetelik, hogy az előállított statisztikák igazodjanak az új fejleményekhez. Ez úgy biztosítható, hogy rögzített időtartamú modulokat hoznak létre és végrehajtási intézkedéseken keresztül lehetővé teszik a módosítást oly módon, hogy figyelembe veszik a tagállamok rendelkezésére álló forrásokat és a válaszadók leterheltségét, valamint a technikai és módszertani megvalósíthatóságot és az eredmények megbízhatóságát.

(9)

Az egyes közösségi statisztikák előállításakor a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendeletben ( 2 ) megállapított szabályok az irányadók.

(10)

Mivel a javasolt intézkedés célkitűzését, nevezetesen az információs társadalomról szóló közösségi statisztikák rendszeres előállítására vonatkozó közös keretrendszer létrehozását a tagállamok nem képesek megfelelően megvalósítani, és ezért - az intézkedés mértéke és hatása miatt - az közösségi szinten hatékonyabban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Összhangban az említett cikkben meghatározott arányosság elvével, e rendelet nem haladja meg a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(11)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 3 ) összhangban kell elfogadni.

(12)

A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( 4 ) 3. cikkével összhangban konzultációra került sor az említett határozattal létrehozott statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

E rendelet célkitűzése az információs társadalomról szóló közösségi statisztikák rendszeres előállítására vonatkozó közös keretrendszer létrehozása.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "közösségi statisztikák": megegyezik a 322/97/EK rendelet 2. cikkében meghatározott jelentéssel;

b) "statisztikák előállítása": megegyezik a 322/97/EK rendelet 2. cikkében meghatározott jelentéssel;

c) "referencia-időszak": az az időszak, amelyre az adatok vonatkoznak;

d) "referenciaév": egy naptári évnek megfelelő referencia-időszak;

e) "adatgyűjtés időszaka": az a végrehajtási intézkedésekben meghatározott időszak, amely alatt az adatgyűjtés megvalósul.

3. cikk

Alkalmazási kör

(1) Az összeállítandó statisztikák az európai információs tér, a vállalati innováció és az európai információs társadalom kifejlesztésére irányuló közösségi politikai stratégiák teljesítményértékeléséhez - mint például az i2010 teljesítményértékelési keretrendszerhez és annak a lisszaboni stratégia szerinti továbbfejlesztéséhez - szükséges és a szerkezeti mutatók szempontjából hasznos információkat, valamint egyéb, az információs társadalom elemzése egységes alapjának létrehozásához szükséges információt tartalmaznak.

(2) A statisztikákat az I. és II. mellékletben meghatározott modulok szerint kell csoportosítani.

4. cikk

Modulok

Az e rendeletben említett modulok a következő területekre terjednek ki:

- vállalkozások és az információs társadalom, az I. mellékletben meghatározottak szerint,

- egyének, háztartások és az információs társadalom, a II. mellékletben meghatározottak szerint.

5. cikk

Módszertani kézikönyv

A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve módszertani kézikönyvet dolgoz ki, amely tartalmazza az e rendelet alapján előállított közösségi statisztikákra vonatkozó ajánlott iránymutatásokat, és frissíti azt, amennyiben új végrehajtási intézkedések szükségessé teszik.

6. cikk

Az adatok feldolgozása, továbbítása és terjesztése

(1) A tagállamok - az európai statisztikáról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 5 ) a bizalmas adatok továbbítására vonatkozó 21. cikkével összhangban - továbbítják a Bizottsághoz (Eurostat) az ebben a rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben előírt adatokat és metaadatokat.

(2) A tagállamok az e rendeletben előírt adatokat és metaadatokat elektronikus formátumban továbbítják, összhangban a Bizottság és a tagállamok közötti megállapodásban meghatározott adatcsereszabvánnyal.

(3) A bizalmas adatok kezelésére és terjesztésére a 223/2009/EK rendelet V. fejezete vonatkozik.

7. cikk

A statisztika minősége és jelentések

(1) A tagállamok biztosítják a továbbított adatok minőségét.

(2) E rendelet alkalmazásában a 223/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésében említett minőségértékelési szempontok alkalmazandók.

(3) A tagállamok évente a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátanak egy, a közölt adatok minőségéről, valamint az esetlegesen elvégzett módszertani változtatásokról szóló jelentést. A jelentést az adatok átadását követő egy hónap elteltével kell átadni.

8. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az e rendeletben szereplő modulok végrehajtására vonatkozó intézkedések magukban foglalják a tárgykörök és mutatóik kiválasztását és leírását, kiigazítását és módosítását, lefedettséget, referencia-időszakot és a mutatók bontását, az adatok rendelkezésre bocsátásának időszakosságát és ütemtervét, valamint az eredmények továbbításának határidejét.

(2) A Bizottság elfogadja a végrehajtási intézkedéseket, beleértve az intézkedéseknek a gazdasági és műszaki változások figyelembevételéhez szükséges kiigazítását és frissítését. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 9. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, számításba véve a tagállamok rendelkezésére álló forrásokat és a válaszadók ráfordításait, valamint a műszaki és módszertani megvalósíthatóságot és az eredmények megbízhatóságát.

(3) A végrehajtási intézkedéseket az adatgyűjtési időszak kezdete előtt legalább kilenc hónappal ki kell dolgozni.

9. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

10. cikk

Finanszírozás

(1) Az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási intézkedésekben előírt közösségi statisztikák tagállamok által történő előállításának legalább az első évére a Bizottság pénzügyi hozzájárulást nyújt a tagállamok számára, hogy segítse a statisztikák előállításával, feldolgozásával és továbbításával kapcsolatban felmerült költségeik fedezését. A pénzügyi hozzájárulás összege nem haladhatja meg e költségek 90 %-át.

(2) A pénzügyi hozzájárulás, valamint kifizetésének és ellenőrzésének feltételei és eljárása összhangban áll az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel ( 6 ).

(3) Amennyiben a költségvetési feltételek lehetővé teszik, a Bizottság a továbbiakban is pénzügyi hozzájárulást nyújt a tagállamok számára, hogy segítsen ellensúlyozni az e statisztikák rendelkezésre bocsátásának költségeit a következő években.

(4) A költségvetési hatóság az Európai Közösségek éves költségvetési eljárásainak keretrendszerében engedélyezi az e pénzügyi hozzájárulásokhoz rendelkezésre álló előirányzatokat.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

1. Modul: Vállalkozások és az információs társadalom

1. Célok

E modul célja a vállalatokra és az információs társadalomra vonatkozó statisztikák időben történő rendelkezésre bocsátása. Ez a modul a lefedettségre, az időszakra és rendszerességre, az érintett tárgykörökre, az adatszolgáltatás bontásaira és típusára, valamint a szükséges próbafelvételekre vagy megvalósíthatósági tanulmányokra vonatkozó követelményekhez biztosít keretrendszert.

2. Lefedettség

Ez a modul az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE REV. 2) C-N. és R. nemzetgazdasági ágán, valamint a 95. ágazaton belüli gazdasági tevékenységekre vonatkozik.

A statisztikákat vállalkozási egységekre vonatkozóan állítják össze.

3. Az adatszolgáltatás időszaka és rendszeressége

A statisztikákat 2004. május 20-tól számított tizenöt referenciaévig évente kell rendelkezésre bocsátani. Nem kell minden változót évente szolgáltatni; az egyes változók szolgáltatásának rendszerességét a 8. cikkben említett végrehajtási intézkedések keretében kell megállapítani, illetve kell arról megállapodni.

4. A statisztikák tárgya

A szolgáltatandó változókat a tárgykörök alábbi jegyzékéről választják ki:

- információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszerek és használatuk a vállalkozásokban,

- az internet és egyéb elektronikus hálózatok használata a vállalkozásokban,

- e-kereskedelem,

- e-üzleti folyamatok és szervezési szempontok,

- az IKT használata a vállalatokban abból a célból, hogy kormányzati és közigazgatási szervekkel információkat és szolgáltatásokat cseréljenek (e-kormányzat),

- IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-ismeretek iránti szükséglet,

- az IKT, az internet és egyéb elektronikus hálózatok, az e-kereskedelmi és az e-üzleti folyamatok használatának akadályai,

- IKT-vel kapcsolatos kiadások és befektetések,

- az IKT biztonsága és az IKT iránti bizalom,

- az IKT használata és hatása a környezetre (zöld IKT),

- az internethez és egyéb elektronikus hálózatokhoz való hozzáférés és ezek használata tárgyak és eszközök összekötéséhez (a tárgyak internete),

- az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelenlévő kapcsolat).

Nem kell minden tárgykört évente vizsgálni.

5. Az adatszolgáltatás bontásai

Nem feltétlenül kell minden bontást évente szolgáltatni; a szükséges bontást az alábbi jegyzékből kell elkészíteni, a statisztikai egységek jellegének, a statisztikai adatok várható minőségének és a teljes mintanagyságnak a figyelembevételével. A bontásokról a végrehajtási intézkedések keretében kell megállapodni:

- méretkategória szerint,

- NACE-címsor szerint,

- régió szerint: a régiók szerinti bontás legfeljebb három csoportosításra korlátozódik.

6. Az adatszolgáltatás típusa

A tagállamok összesített adatokat továbbítanak a Bizottságnak (Eurostat).

7. Megvalósíthatósági tanulmányok és próbafelvételek

Ha jelentős új adatszolgáltatási követelményeket vezetnek be, vagy új, összetett mutatókat kérnek, a Bizottság az adatgyűjtés előtt megvalósíthatósági tanulmányokat vagy próbafelvételeket kezdeményez, amelyekben a tagállamok önkéntes alapon vesznek részt. E tanulmányok és felvételek az adott adatgyűjtés megvalósíthatóságát értékelik, összevetve az adatokhoz való hozzáférés előnyeit az adatgyűjtés költségeivel és a válaszadók terhelésével. E megvalósíthatósági tanulmányokkal vagy próbafelvételekkel kapott eredmények hozzájárulnak az új mutatók meghatározásához.

II. MELLÉKLET

2. Modul: Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom

1. Célok

E modul célja a magánszemélyekre, a háztartásokra és az információs társadalomra vonatkozó statisztikák időben történő rendelkezésre bocsátása. Ez a modul a lefedettségre, az időszakra és rendszerességre, az érintett tárgykörökre, az adatszolgáltatás társadalmi-gazdasági háttérjellemzőire és típusára, valamint a szükséges próbafelvételekre vagy megvalósíthatósági tanulmányokra vonatkozó követelményekhez biztosít keretrendszert.

2. Lefedettség

E modul a magánszemélyekről és a háztartásokról szóló statisztikákra vonatkozik.

3. Az adatszolgáltatás időszaka és rendszeressége

A statisztikákat 2004. május 20-tól számított tizenöt referenciaévig évente kell rendelkezésre bocsátani. Nem kell minden változót évente szolgáltatni; az egyes változók szolgáltatásának rendszerességét a 8. cikkben említett végrehajtási intézkedések keretében kell megállapítani, illetve kell arról megállapodni.

4. A statisztikák tárgya

A szolgáltatandó változókat a tárgykörök alábbi jegyzékéről választják ki:

- a magánszemélyek és/vagy a háztartások hozzáférése az IKT-hez, és az IKT használata magánszemélyek által és/vagy a háztartásokban,

- az internet és egyéb elektronikus hálózatok használata magánszemélyek által és/vagy háztartásokban különböző célokra,

- az IKT biztonsága és az IKT iránti bizalom,

- IKT-szakértelem és -készségek,

- az IKT és az internet használatának akadályai,

- az IKT használatának a magánszemélyekre és/vagy a háztartásokra gyakorolt, észlelt hatásai,

- az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások cseréje céljából, kormányzati és közigazgatási szervekkel (e-kormányzat),

- az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelenlévő kapcsolat).

Nem kell minden tárgykört évente vizsgálni.

5. Az adatszolgáltatás társadalmi-gazdasági háttérváltozói

Nem kell minden háttérváltozót évente szolgáltatni; a szükséges háttérváltozókat az alábbi jegyzékből kell kiválasztani, és azokról a végrehajtási intézkedések keretében kell megállapodni:

a) a háztartásokra vonatkozó statisztikáknál:

- a háztartás típusa szerint,

- jövedelemcsoport szerint,

- régió szerint;

b) a magánszemélyekre vonatkozó statisztikáknál:

- korcsoport szerint,

- nem szerint,

- iskolai végzettség szerint,

- foglalkoztatási helyzet szerint,

- tényleges családi állapot szerint,

- születési ország, állampolgárság szerint,

- régió szerint.

6. Az adatszolgáltatás típusa

A tagállamok egyéni adatokat továbbítanak a Bizottságnak (Eurostat), amelyek azonban nem teszik lehetővé az érintett statisztikai egységek közvetlen azonosítását.

7. Megvalósíthatósági tanulmányok és próbafelvételek

Ha jelentős új adatszolgáltatási követelményeket vezetnek be, vagy új, összetett mutatókat kérnek, a Bizottság az adatgyűjtés előtt megvalósíthatósági tanulmányokat vagy próbafelvételeket kezdeményez, amelyekben a tagállamok önkéntes alapon vesznek részt. E tanulmányok és felvételek az adott adatgyűjtés megvalósíthatóságát értékelik, összevetve az adatokhoz való hozzáférés előnyeit az adatgyűjtés költségeivel és a válaszadók terhelésével. E megvalósíthatósági tanulmányokkal vagy próbafelvételekkel kapott eredmények hozzájárulnak az új mutatók meghatározásához.

( 1 ) Az Európai Parlament 2004. január 29-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2004. április 16-i határozata.

( 2 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 4 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 5 ) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

( 6 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0808 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0808&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0808-20091120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0808-20091120&locale=hu

Tartalomjegyzék