32008R0555[1]

A Bizottság 555/2008/EK rendelete ( 2008. június 27. ) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 555/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

I. CÍM

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

II. CÍM

TÁMOGATÁSI PROGRAMOK

I. FEJEZET

Benyújtási eljárás

II. FEJEZET

Támogatható intézkedések

7. szakasz

Melléktermékek kezelése

III. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEM

I. FEJEZET

A szőlőlé és must importárával kapcsolatos rendelkezések

IV. CÍM

TERMELÉSI POTENCIÁL

I. FEJEZET

Jogszerűtlen telepítések

55. cikk

Büntetések a kivágási kötelezettség be nem tartása esetén

(1) A 479/2008/EK rendelet 85. cikkének (3) bekezdésében és 86. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említett büntetéseket úgy kell meghatározni, hogy kellő mértékben sújtsák a szóban forgó rendelkezések megszegőit.

A tagállamok által korábban - adott esetben - kiszabott büntetések sérelme nélkül a tagállamok a 479/2008/EK rendelet 85. cikkének (3) bekezdésében és 86. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említett büntetéseket az alábbi elvek alapján állapítják meg:

a) a legkisebb kiszabható pénzbüntetés hektáronként legalább 12 000 EUR;

b) a tagállamok a büntetés összegét növelhetik az érintett szőlőültetvényeken megtermelt borok kereskedelmi értéke alapján.

(2) A tagállamok a 479/2008/EK rendelet 85. cikkének (3) bekezdésében említett büntetést a következőkre szabják ki:

a) az e rendelet hatálybalépésének időpontjában meglévő jogszerűtlen telepítésekre, első alkalommal 2009. január 1-jén;

b) az e rendelet hatálybalépését követően létesített jogszerűtlen telepítésekre, első alkalommal a szóban forgó telepítések létesítésének időpontjában.

A büntetést az e cikk (1) bekezdésében megállapított kritériumokkal összhangban, a fentiekben említett időpontoktól számítva 12 havonta kell kiróni egészen addig, amíg az érintett termelők eleget nem tesznek a kivágási kötelezettségnek.

(3) A kivágási kötelezettség be nem tartásáért a tagállamok a 479/2008/EK rendelet 86. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említett büntetést első alkalommal 2010. július 1-jén szabják ki, majd azt követően 12 havonta egészen addig, amíg az érintett termelők az e cikk (1) bekezdésében megállapított kritériumokkal összhangban eleget nem tesznek kötelezettségüknek.

(4) Az e cikk értelmében beszedett büntetéseket érintett tagállamok tartják meg.

56. cikk

Büntetések a forgalomon kívül tartásra vonatkozó kötelezettség megszegése esetén

(1) A 479/2008/EK rendelet 87. cikkének (2) bekezdésében említett büntetéseket úgy kell meghatározni, hogy kellő mértékben sújtsák a szóban forgó rendelkezések megszegőit.

(2) Az (1) bekezdésben említett büntetéseket abban az esetben kell kiszabni, ha az érintett, több mint 0,1 hektáros szőlőültetvénnyel rendelkező termelő esettől függően:

a) nem nyújtja be a lepárlási szerződést az 57. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott határidőn belül, illetve ha a szerződések nem vonatkoznak a szüreti vagy termelési jelentésben bejelentett termelés egészére; vagy

b) nem tájékoztatja az illetékes hatóságokat a tervezett zöldszüretről az 57. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott határidőn belül, illetve ha a zöldszüretet nem megfelelő módon hajtja végre.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben említett büntetéseket a következőképpen szabják ki:

a) a lepárlási szerződés benyújtásának elmulasztása esetén egy hónappal az 57. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott határidő lejárta után;

b) a zöldszüretre vonatkozó szabályok megszegése esetén az adott naptári év szeptember 1. napján.

(4) Az e cikk értelmében beszedett büntetéseket az érintett tagállamok tartják meg.

57. cikk

Forgalmon kívül tartás és lepárlás

(1) A 479/2008/EK rendelet 87. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben a szőlő vagy a szőlőből készült termékek az alábbiak közül csak egy célra használhatók fel:

(a) lepárlás a termelő kizárólagos költségén;

(b) a 479/2008/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti zöldszüret a termelő kizárólagos költségén;

(c) háztartáson belüli fogyasztás; ez a lehetőség csak akkor alkalmazható, ha a termelő szőlőültetvényének területe nem haladja meg a 0,1 hektárt.

Az első albekezdés a) pontjában előírt lepárlás esetén:

- a termelők benyújtják a 479/2008/EK rendelet 87. cikkének (1) bekezdésében előírt lepárlási szerződést annak a borászati évnek a végéig, amelyikben a termékeket előállították;

- a szőlőültetvény helyzetének a 479/2008/EK rendelet 86. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő rendezése előtt megtermelt termékek a lepárlási kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Ami az első albekezdés b) pontjában említett zöldszüretet illeti, a termelők erre irányuló szándékukról a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban megállapított határidő előtt értesítik az illetékes hatóságot. A tagállamok az e rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint ellenőrzik a zöldszüretet.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok az ellenőrzés megkönnyítése érdekében előírhatják termelőik részére azt a kötelezettséget, hogy a tagállamok által a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban megállapított határidő előtt értesítsék az adott tagállam illetékes hatóságát arról, hogy az e cikk (1) bekezdése első albekezdésének a)-c) pontjában említett lehetőségek közül melyiket választják.

A tagállamok ezenkívül korlátozhatják a termelők választási lehetőségét az (1) bekezdés első albekezdésének a)-c) pontjában említett lehetőségek közül egyre vagy kettőre.

(3) Amennyiben egy adott termelő rendelkezik olyan szőlőültetvénnyel, amelynek terméséből előállított termékek forgalmazhatók, az illetékes hatóságok felelősek annak biztosításáért, hogy a jogszerűtlen telepítésekről származó termékeket ne adják hozzá az említett szőlőültetvényekről származó, forgalmazott termékekhez.

58. cikk

Adatszolgáltatás

(1) A tagállamok a XIII. melléklet 1. táblázata szerinti formanyomtatvány révén minden év március 1-jéig bejelentik a Bizottságnak azokat a területeket, amelyek vonatkozásában büntetést kellett kifizetni, valamint közlik a ténylegesen kiszabott büntetés összegét. A Bizottságot ezenkívül az említett büntetésekhez kapcsolódó jogszabályaikról is tájékoztatják.

E kötelezettség már nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyekben már nem találhatók kivágásra váró, jogszerűtlen telepítések.

(2) Hacsak az e rendelet XIII. mellékletében foglalt megfelelő táblázatok másképpen nem jelölik, az 1234/2007/EK rendelet 85c. cikkének (3) bekezdésében, valamint 188a. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett adatszolgáltatás az előző borászati évre vonatkozik.

Az éves bejelentéseket az e rendelet XIII. mellékletének 3. és 7. táblázata szerinti formanyomtatvány segítségével kell megtenni.

(3) A tagállamok eldönthetik, hogy az (1) és (2) bekezdésben említett bejelentésben megadják-e a régiókra vonatkozó részleteket.

59. cikk

A tagállamok támogatásának csökkentése

Amennyiben a tagállamok a megfelelő határidőkig elmulasztják megküldeni a 479/2008/EK rendelet 85. cikke (4) bekezdésében, 86. cikke (5) bekezdésében és 87. cikke (3) bekezdésében meghatározott információkat tartalmazó és kellően kitöltött, az e rendelet XIII. mellékletében megállapított mintának megfelelő táblázatokat - kivéve az e rendelet 58. cikkében említett 2. táblázatot -, a 479/2008/EK rendelet 7. cikkében említett támogatásra jogosult intézkedésekre vonatkozó előirányzatuk csökkenthető a 479/2008/EK rendelet 89. cikkének a) pontjában előírtak szerint. A Bizottság határozhat úgy, hogy - a mulasztás súlyosságától függően - a tájékoztatás szolgáltatásának évét követő borászati év elejétől kezdődően a késedelem minden egyes hónapjára legfeljebb 1 %-kal csökkenti a támogatásra jogosult intézkedésekre vonatkozó előirányzatot.

II. FEJEZET

A telepítési jogra vonatkozó átmeneti szabályozás

61. cikk

A tagállamok új telepítési jogokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségei

A tagállamok 2016. március 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a következő információkat a 2014. augusztus 1. és 2015. december 31. közötti időszak vonatkozásában:

a) a teljes terület, amelynek vonatkozásában a 60. cikk (1), (2) és (3) bekezdése alapján ítéltek oda új telepítési jogokat; valamint

b) a teljes terület, amelynek vonatkozásában az 1234/2007/EK rendelet 85h. cikke alapján kumulatív módon ítéltek oda új telepítési jogokat; ha valamely tagállam él az e rendelet 60. cikkének (6) bekezdésében foglalt eltéréssel, ehelyett a teljes érintett terület becslését kell megadnia, amely az elvégzett ellenőrzés eredményén alapul.

A bejelentést a XIII. melléklet 8. táblázata szerinti formanyomtatványon kell megtenni.

A tagállamok eldönthetik, hogy a bejelentésben megadják-e a régiókra vonatkozó részleteket.

65. cikk

A telepítési jogok tartaléka

(5) A tagállamok a XIII. melléklet 9. táblázata szerinti formanyomtatvány segítségével 2016. március 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a következő információkat a 2014. augusztus 1. és 2015. december 31. közötti időszak vonatkozásában:

a) a jogtartalékba helyezett telepítési jogok;

b) a jogtartalékból fizetés ellenében vagy anélkül odaítélt telepítési jogok.

IV. FEJEZET

Jegyzék és a beültetett terület mérése

V. CÍM

A BORÁGAZAT ELLENŐRZÉSE

I. FEJEZET

Az ellenőrzés alapelvei

VI. CÍM

ÁLTALÁNOS, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

103. cikk

Hatályon kívül helyezés és hivatkozások

(1) A 1227/2000/EK rendelet, a 1623/2000/EK rendelet, a 2729/2000/EK rendelet és az 883/2001/EK rendelet hatályát veszti.

Azonban

a) az 1227/2000/EK és az 1623/2000/EK rendeletben megállapított vonatkozó szabályok továbbra is alkalmazandók, amennyiben az 1493/1999/EK rendelet szerinti támogatható intézkedéseket 2008. augusztus 1-jét megelőzően már elkezdték vagy teljesítésükre kötelezettséget vállaltak;

b) Az 1227/2000/EK rendelet mellékletének 9. táblázata továbbra is alkalmazandó, hacsak valamely, a 479/2008/EK rendelet 63. cikke alapján a későbbiekben elfogadásra kerülő, a borok címkézéséről vagy kiszereléséről szóló végrehajtási rendelet eltérően nem rendelkezik;

c) az 1623/2000/EK rendelet I. melléklete 2012. július 31-ig hatályban marad.

(2) Az (1) bekezdésben hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni az XXII. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően.

104. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

A 2. cikk és a IV. cím III. fejezete azonban 2008. június 30-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

XXII. MELLÉKLET

A 103. cikk (2) bekezdésében említett megfelelési táblázatok

1. Az 1227/2000/EK rendelet

Az 1227/2000/EK rendeletEz a rendelet
3. cikk60. és 61. cikk
4. cikk (1) bekezdés62. cikk
4. cikk (2)–(7) bekezdés63. cikk
4. cikk (8) bekezdés64. cikk
5. cikk (1) bekezdés65. cikk (1) bekezdés
5. cikk (3) bekezdés64. cikk
5. cikk (4) bekezdés65. cikk (2) bekezdés
5. cikk (5) bekezdés65. cikk (3) bekezdés
5. cikk (6) bekezdés65. cikk (4) bekezdés
8. cikk (1) bekezdés70. cikk (1) bekezdés

2. Az 1623/2000/EK rendelet

Az 1623/2000/EK rendeletEz a rendelet
12. cikk32. cikk
13. cikk33. cikk
14a. cikk (1) bekezdés34. cikk
46. cikk (2) bekezdés21. cikk (3) bekezdés
50. cikk (2) bekezdés22. cikk

3. A 2729/2000/EK rendelet

A 2729/2000/EK rendeletEz a rendelet
2. cikk (3) bekezdés76. cikk, d) pont
2. cikk (4) bekezdés76. cikk, e) pont
3. cikk (1) bekezdés82. cikk (1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés82. cikk (2) bekezdés
4. cikk83. cikk
5. cikk81. cikk
7. cikk84. cikk
8. cikk85. cikk
9. cikk86. cikk
10. cikk87. cikk
11. cikk88. cikk
12. cikk89. cikk
13. cikk90. cikk
14. cikk91. cikk
15. cikk92. cikk
16. cikk93. cikk
17. cikk94. cikk
19. cikk95. cikk

4. A 883/2001/EK rendelet

A 883/2001/EK rendeletEz a rendelet
14. cikk (1) bekezdés39. cikk (1) bekezdés
20. cikk40. cikk
21. cikk41. cikk
22. cikk42. cikk
24. cikk43. cikk
25. cikk44. cikk
26. cikk45. cikk
27. cikk (1) bekezdés46. cikk
28. cikk47. cikk
29. cikk48. cikk
30. cikk49. cikk
31. cikk (2) bekezdés51. cikk
32. cikk50. cikk
34a. cikk52. cikk

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0555 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0555&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0555-20180303 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0555-20180303&locale=hu