31984D0419[1]

A Bizottság határozata (1984. július 19.) a szarvasmarhák törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1984. július 19.)

a szarvasmarhák törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról

(84/419/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Görögország csatlakozási okmányával módosított, a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére,

mivel a 77/504/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdése negyedik francia bekezdése szerint a Bizottság a fenti irányelv 8. cikkében megállapított eljárással összhangban meghatározza a szarvasmarhák törzskönyvbe vételére vonatkozó összehangolt kritériumokat;

mivel jelenleg - Görögország kivételével - a törzskönyveket valamennyi tagállamban a tenyésztő egyesületek és szövetségek tartják fenn vagy hozzák létre;

mivel ezért szükséges a szarvasmarhák törzskönyvbe vételére vonatkozó kritériumok megállapítása;

mivel a törzskönyvbe történő bejegyzéshez bizonyos származásra és azonosításra vonatkozó részletes feltételeknek kell megfelelni;

mivel engedélyezni kell, hogy a törzskönyvet különböző szakaszokra és osztályokra osszák annak érdekében, hogy egyes állattípusok kizárására ne kerüljön sor;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Ahhoz, hogy egy állat bekerüljön a fajtájának megfelelő törzskönyv fő szakaszába:

a) ugyanazon fajtához tartozó törzskönyv fő szakaszába felvett szülőktől és nagyszülőktől kell származnia;

b) az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 2 ), valamint a rendelet végrehajtásához elfogadott szabályoknak megfelelően kell azonosítani és nyilvántartásba venni;

c) a törzskönyv szabályaival összhangban megállapított származási lappal kell rendelkeznie.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően a fajtatiszta tenyészállatok vagy a más fajtához tartozó fajtatiszta tenyészállatok leszármazottai közvetlenül bekerülhetnek egy új törzskönyv fő szakaszába egy új fajta törzskönyvének létrehozási időtartama alatt.

Egy új fajta kitenyésztésének időtartamát a tenyésztő egyesületek vagy szövetségek tenyésztési programjában kell meghatározni az illetékes hatóságok felügyelete, illetve egyetértése mellett, a 84/247/EGK határozattal összhangban. Egy meglévő fajta nevével való összetévesztés elkerülése érdekében eltérő nevet kell adni az új fajtának.

(3) Amennyiben egy állat bekerül az új törzskönyv fő szakaszába, és az állat vagy annak valamelyik szülője már szerepel egy másik meglévő törzskönyvben, utalni kell a névre, mely abban a meglévő törzskönyvben szerepel, melybe az állatot vagy szülőjét az állat születésekor először felvették, és be kell jegyezni az eredeti törzskönyvi számot is.

2. cikk

A törzskönyv fő szakaszát több osztályra lehet felosztani az állat fő jellegzetességeinek megfelelően. Csak az 1. cikkben meghatározott kritériumoknak megfelelő szarvasmarhát lehet ezen osztályok egyikébe felvenni.

3. cikk

(1) A törzskönyvet vezető tenyésztő egyesületek vagy szövetségek dönthetik el, hogy az olyan állat állatot, amely az 1. cikkben megállapított kritériumoknak nem felel meg, felveszik-e a törzskönyv kiegészítő szakaszába. A állat a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- a törzskönyv szabályaival összhangban kell azonosítani,

- a fajtára vonatkozó szabványoknak megfelelően kell megítélni,

- a törzskönyv szabályai által meghatározott minimális teljesítmény-kritériumoknak kell megfelelnie.

(2) Az 1. cikk második és harmadik francia bekezdésében említett követelményeket különbözőképpen lehet alkalmazni attól függően, hogy a állat a fajtához tartozik, de származása nem ismert, vagy a törzskönyvet vezető tenyésztő egyesület vagy szövetség által jóváhagyott keresztezési programból származik.

4. cikk

Az olyan nőstényt, amelynek anyját és nőivarú anyai nagyszülőjét a 3. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelő törzskönyv kiegészítő szakaszába felvették, és amelynek apját és hímivarú nagyszüleit az 1. cikkben megállapított kritériumokkal összhangban a könyv fő szakaszába felvették, fajtatiszta nősténynek kell tekinteni és az 1. cikk rendelkezéseinek megfelelő könyv fő szakaszába fel kell venni.

5. cikk

Amennyiben a könyv fő szakasza több osztályból áll, a más tagállamból származó állatot a könyvnek azon szakaszába kell felvenni, amely kritériumainak megfelel.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 206., 1977.8.12., 8. o.

( 2 ) HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984D0419 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984D0419&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01984D0419-20070608 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01984D0419-20070608&locale=hu