32007R0647[1]

A Bizottság 647/2007/EK rendelete ( 2007. június 12. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól szóló 2229/2004/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 647/2007/EK RENDELETE

(2007. június 12.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól szóló 2229/2004/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1) Az 1112/2002/EK bizottsági rendelet (2), valamint a 2229/2004/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályait, és tartalmazza az ebben a szakaszban érintett hatóanyagok jegyzékét.

(2) Nyilvánvalóvá vált, hogy a 2229/2004/EK rendeletben felsorolt hatóanyagok egy részét a 91/414/EGK irányelv értelmében soha nem forgalmazták növényvédő szerként, ezért indokolatlan volt a jegyzékbe való felvételük. Az említett hatóanyagokat törölni kell a jegyzékből.

(3) A 2229/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2229/2004/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszonkettedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230.,1991.8.9., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3) HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

MELLÉKLET

A 2229/2004/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. részben a következő hatóanyagokra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni:

a) Az A. rész 1. csoportjába tartozó bejegyzések:

- Aminosavak/L-glutaminsav

- Aminosavak/L-triptofán

- Gyanták

- Nátrium-metabiszulfit

- Búzaglutén

- Maltodextrin

b) Az A. rész 2.2. csoportjába tartozó bejegyzések:

- Citruskivonat Baktériumölő szerként bejelentve

- Körömvirág-kivonat

- Mimosa tenuiflora kivonat

- Növényi olajok/feketeribiszke-rügyolaj Riasztószerként bejelentve

- Növényi olajok/Eukaliptuszolaj

- Növényi olajok/majoránnaolaj Riasztószerként bejelentve

- Növényi olajok/kakukkfűolaj Riasztószerként bejelentve

c) Az A. rész 6.1. csoportjába tartozó bejegyzések:

- Polivinil-acetát

d) Az A. rész 6.2. csoportjába tartozó bejegyzések:

- Ammónium-bitumenszulfonát.

2. A B. részben a következő hatóanyagokra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Z, E 3,7,11-trimetil-2,6,10-dodekatrien-1-ol (farnezol)

- 1,7-dioxaspiro-5,5-undekán

- 3,7-dimetil-26-oktadién-1-ol (geraniol)

- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol (nerolidol)

- (E)-2-metil-6-metilén-3-oktadién-2-ol (izomircenol)

- Etil-2,4-dekadienoát.

3. Az F. részben a következő hatóanyagokra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Nátrium-laurilszulfát.

4. A G. részben a következő hatóanyagokra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni:

- Di-1-p-mentén.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0647 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0647&locale=hu

Tartalomjegyzék