32011L0006[1]

A Bizottság 2011/6/EU irányelve ( 2011. január 20. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a buprofezin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2011/6/EU IRÁNYELVE

(2011. január 20.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a buprofezin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a buprofezin. A 2008/771/EK bizottsági határozat (4) megtagadta a buprofezin felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: a kérelmező) új kérelmet nyújtott be, a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5) 14-19. cikke szerinti gyorsított eljárást kérve.

(3) A kérelmet a 33/2008/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, az Egyesült Királysághoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2008/771/EK határozatban említettekkel. A kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi lényegi és eljárási előírásnak is.

(4) Az Egyesült Királyság elvégezte a kérelmező által benyújtott új információk és adatok értékelését, és 2009 augusztusában kiegészítő jelentést készített, amelyet 2009. augusztus 21-én megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottságnak.

(5) A Hatóság a kiegészítő jelentést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság és a tagállamok elvégezték a kiegészítő jelentés szakértői értékelését. A Hatóság ezután 2010. május 21-én ismertette a Bizottsággal a buprofezinre vonatkozó megállapításait (6). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság megállapításait a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket a buprofezinről szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2010. november 23-án véglegesítették.

(6) A referens tagállam által készített kiegészítő jelentés és a Hatóság új megállapításai azokra az aggályokra koncentráltak, amelyek korábban a felvétel megtagadásához vezettek. Különösen ilyen volt az, hogy nem lehetett megbízhatóan felmérni a fogyasztók expozícióját, mivel hiányoztak a szermaradékok megfelelő meghatározásához szükséges adatok.

(7) A kérelmező által beadott új információk lehetővé tették a fogyasztók expozíciójának felmérését. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a fogyasztókra jelentett kockázat elfogadható.

(8) A kérelmező által szolgáltatott kiegészítő adatok és információk így lehetővé tették a felvétel megtagadásához vezető konkrét aggályok kiküszöbölését. Más nyitott tudományos kérdés nem merült fel.

(9) A különböző vizsgálatok szerint a buprofezint tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában - és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően - megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek. A buprofezint ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban az említett irányelv rendelkezései szerint lehessen engedélyezni.

(10) Ettől függetlenül egyes konkrét kérdésekről indokolt megerősítő információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint a hatóanyagoknak az I. mellékletbe való felvételét feltételekhez lehet kötni. A buprofezin esetében indokolt előírni, hogy a kérelmező szolgáltasson olyan további adatokat, amelyek megerősítik a fogyasztókra jelentett kockázatok értékelésében használt feldolgozási és átalakulási tényezők megfelelőségét.

(11) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. július 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv 2011. február 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4) HL L 263., 2008.10.2., 18. o.

(5) HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6) Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: A buprofezin hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance buprofezin). EFSA Journal 2010; 8(6):1624. [77 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1624. Lásd www.efsa.europa.eu

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011L0006 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0006&locale=hu

Tartalomjegyzék