32018D1503[1]

A Bizottság (EU) 2018/1503 végrehajtási határozata (2018. október 8.) az Aromia bungii (Faldermann) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2018) 6447. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1503 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. október 8.)

az Aromia bungii (Faldermann) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2018) 6447. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1) Az Aromia bungii (Faldermann) (a továbbiakban: meghatározott szervezet) nem szerepel a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. mellékletében.

(2) A közelmúltban azonban kitöréseit tapasztalták Olaszországban és Németországban. A szervezet elfogadhatatlan gazdasági, környezeti, illetve társadalmi hatást gyakorol az Unió területén. Ezért meg kell tiltani és meg kell előzni az Unióba történő behurcolását és az Unión belüli jelenlétét. E célból egyedi intézkedéseket kell elfogadni.

(3) Az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) 2014-ben jelentést fogadott el a meghatározott szervezet károsítókra vonatkozó kockázatelemzéséről (2). Ez a jelentés a meghatározott szervezet behurcolásának várható útvonalaként azonosított minden olyan faanyagot vagy Prunus fajokból származó fából készült terméket, amely elég nagy ahhoz, hogy fenntartsa a károsító életciklusát a kifejlett példány megjelenéséig, és amelyet nem kezeltek a meghatározott kártevő elpusztítása érdekében. Ezért helyénvaló egyedi intézkedéseket megállapítani az olyan, ültetésre szánt, Prunus spp. fajokhoz tartozó növények (a továbbiakban: meghatározott növények) Unióba történő behozatalára és Unión belüli szállítására, amelyek szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb ponton legalább 1 cm, annak vetőmagja kivételével. Az említett intézkedéseket a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdése szerinti faanyagra (a továbbiakban: meghatározott faanyag) és fa csomagolóanyagra is alkalmazni kell, amennyiben azt teljes egészében vagy részben a Prunus spp.-ből nyerték (a továbbiakban: meghatározott faanyagból készült csomagolóanyag).

(4) A meghatározott szervezetnek az Unió területén való megjelenése esetén körül kell határolni egy területet a megjelenés pontja körül annak érdekében, hogy azon a területen hatékony felszámolási intézkedéseket lehessen elfogadni.

(5) Helyénvaló figyelembe venni a növények megsemmisítésének gazdasági és környezeti hatásait. Bizonyos feltételek mellett a körülhatárolt terület létrehozása nem szükséges, ha a meghatározott szervezet eltávolítható azokból a növényekből, amelyekben jelenléte megállapítást nyert, és biztosra vehető, hogy a meghatározott szervezet nem tud megtelepedni.

(6) Meghatározott körülmények között a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy dönthessenek úgy, hogy nem jelölnek ki körülhatárolt területeket, és az intézkedéseket a fertőzött növények vagy növényi termékek megsemmisítésére korlátozzák, mivel ezt ítélik arányosnak az adott növényegészségügyi kockázat viszonyában.

(7) Azok a meghatározott növények és meghatározott faanyagok, amelyek életük legalább egy részében körülhatárolt területen nőttek vagy voltak, vagy amelyeket ilyen területen keresztül szállítottak, illetve a körülhatárolt területekről származó meghatározott faanyagból készült csomagolóanyagok nagyobb valószínűséggel fertőződtek a meghatározott szervezet által. Ezért ezeknek a növényeknek, faanyagoknak és faanyagból készült csomagolóanyagoknak a szállítására egyedi követelmények vonatkoznak a meghatározott szervezet továbbterjedésének megelőzése érdekében.

(8) A körülhatárolt területekről származó, ültetésre szánt növények szállításának szoros nyomon követése és a meghatározott szervezet miatt magas növényegészségügyi kockázatot jelentő helyszínek hatékony ellenőrzése érdekében a Bizottság és a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek a körülhatárolt területeken található termőhelyekre vonatkozó információkhoz.

(9) Annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országokból az Unióba behozott meghatározott növények és meghatározott faanyagok mentesek legyenek a meghatározott szervezettől, a harmadik országokból az Unióba történő behozatalukra vonatkozó követelményeknek hasonlónak kell lenniük a meghatározott növényeknek és a meghatározott faanyagoknak a körülhatárolt területekről az Unió területének többi részébe történő szállítására vonatkozó követelményekhez.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a) "meghatározott szervezet": az Aromia bungii (Faldermann);

b) "meghatározott növények": olyan, a Prunus laurocerasus L. kivételével a Prunus spp. fajhoz tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével, amelyek szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb ponton legalább 1 cm;

c) "meghatározott faanyag": a 2000/29/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti faanyag, amennyiben azt egészben vagy részben a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3) I. mellékletének II. részében felsorolt alábbi meghatározott növényekből nyerték:

KN-kódLeírás
4401 12 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából;
4401 22 00Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából
4401 40Fűrészpor és fahulladék és -maradék, nem tömörített formában (4)
4403 12 00Gömbfa nem tűlevelű fából, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva is
ex 4404 20 00Abroncsfa nem tűlevelű fából; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve; durván faragott, de nem esztergályozott, nem hajlított vagy más módon nem megmunkált fa, amely sétabot, esernyőnyél, szerszámnyél vagy hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és hasonló
4406vasúti vagy villamosvasúti talpfa
4407 94Cseresznyefa (Prunus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4416 00 00Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is
9406 10 00Előregyártott épület fából

d) "meghatározott faanyagból készült csomagolóanyag": részben vagy teljes egészében a meghatározott növényekből készült csomagolóanyag;

e) "termőhely": különálló termesztési vagy gazdálkodási egységként működő bármely terület vagy területek összessége, beleértve a növényegészségügyi célból külön irányított termelési helyszíneket;

f) "vállalkozó": minden olyan személy, aki a következő, növényekkel, növényi termékekkel és faanyagból készült csomagolóanyagokkal kapcsolatos tevékenységek legalább egyikében hivatásszerűen részt vesz:

- ültetés,

- nemesítés,

- termelés, a termesztést, a szaporítást és a fenntartást is ideértve,

- az Unió területére való behozatal, az azon belüli szállítás, valamint az onnan való kiszállítás,

- forgalmazás.

2. cikk

A meghatározott szervezet Unióba történő behurcolásának, illetve az Unió területén belüli elterjesztésének tilalma

Tilos a meghatározott szervezetnek az Unió területére történő behurcolása és az Unión belüli elterjesztése.

3. cikk

A meghatározott szervezet kimutatása vagy feltételezett jelenléte

(1) Bármely személy, aki azt gyanítja, vagy tudomást szerez arról, hogy a meghatározott szervezet jelen van, köteles azonnal értesíteni a felelős hivatalos szervet, és annak rendelkezésére bocsátani minden vonatkozó információt a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről.

(2) A felelős hivatalos szerv azonnal rögzíti ezt az információt.

(3) Amennyiben a felelős hivatalos szervet a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről tájékoztatták, az minden szükséges intézkedést megtesz a tényleges vagy feltételezett jelenlét megerősítése érdekében.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden olyan személyt, akinek olyan növények vannak az ellenőrzése alatt, amelyek a meghatározott szervezettel fertőzöttek lehetnek, azonnal tájékoztassanak a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről, a lehetséges következményekről és kockázatokról, valamint a meghozandó intézkedésekről.

4. cikk

A tagállamok területén a meghatározott szervezet kimutatására végzett felmérések

A tagállamok éves felméréseket végeznek területükön a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatása érdekében.

A felméréseket vagy a felelős hivatalos szerv, vagy a felelős hivatalos szerv hatósági felügyelete mellett egy másik szerv végzi. A felmérések vizuális vizsgálatból, valamint a meghatározott szervezettel való fertőzöttség bármilyen gyanúja esetén a károsító azonosítása céljából történő mintavételből állnak. A felméréseknél figyelembe kell venni a rendelkezésre álló tudományos és szakmai adatokat, a meghatározott szervezet biológiai jellemzőit, a fogékony növények jelenlétét és biológiai jellemzőit, valamint a meghatározott szervezet jelenlétére vonatkozó minden egyéb releváns információt.

5. cikk

A körülhatárolt területek kialakítása

(1) Ha a meghatározott szervezet jelenléte megerősítést nyer, az érintett tagállam a (2) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul körülhatárol egy területet (a továbbiakban: körülhatárolt terület).

(2) A körülhatárolt területnek a fertőzött körzetből és egy pufferzónából kell állnia.

A fertőzött körzet az a körzet, amelyre vonatkozóan megerősítették a meghatározott szervezet jelenlétét, és amely magában foglalja a következőket:

a) valamennyi olyan növény, amelyről ismeretes, hogy az érintett károsítóval fertőzött;

b) valamennyi olyan növény, amely az érintett károsítóval való esetleges fertőzöttség jeleit vagy tüneteit mutatja;

c) valamennyi olyan egyéb növény, amely valószínűleg fertőződött az adott károsítóval, ideértve azon növényeket is, amelyek az adott károsító iránti fogékonyságuk és a fertőzött növényekkel való szoros közelségük vagy a fertőzött növényekkel a termesztés tekintetében közös forrás (amennyiben ismert), illetve az azokból termesztett növényekkel való szoros közelség miatt valószínűleg fertőződtek az adott károsítóval.

A pufferzónának a fertőzött terület körül legalább 2 km szélességben kell húzódnia.

A fertőzött körzet és a pufferzóna pontos körülhatárolása megalapozott tudományos elveken, a meghatározott szervezet biológiai jellemzőin, a fertőzöttség mértékén, valamint a meghatározott növények és a meghatározott faanyagok adott területen történő eloszlásán alapul.

Amennyiben az illetékes hatóság megállapítja, hogy a meghatározott szervezet felszámolása lehetséges a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően, a kitörés körülményeit, az egyedi vizsgálat eredményeit, illetve a felszámolási intézkedések haladéktalan alkalmazását figyelembe véve a pufferzóna csökkenthető, de sugarának legalább 1 km-rel túl kell nyúlnia a fertőzött körzet határán.

(3) Amennyiben a meghatározott szervezet pufferzónában való jelenlétének tényét megerősítik, a fertőzött körzet és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően azonnal felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

(4) Amennyiben a meghatározott szervezetet egy körülhatárolt területen a 4. cikkben és az e cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett felmérések négy egymást követő éven át nem mutatják ki, a körülhatárolás megszüntethető. Erről az érintett tagállam értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5) A tagállamoknak nem kell kialakítaniuk az (1) bekezdésben előírt körülhatárolt területeket, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) a meghatározott szervezetet bizonyíthatóan olyan növényekkel, faanyagokkal, vagy faanyagból készült csomagolóanyagokkal hurcolták be a területre, amelyek már az érintett területre történő behozatal előtt fertőzöttek voltak; továbbá megállapítást nyert, hogy a meghatározott szervezet nem telepedett meg, valamint terjedése és szaporodása nem lehetséges biológiai okokból;

b) bizonyíték van arra, hogy a meghatározott szervezet jelenlétét elszigetelten észlelték, közvetlenül egy meghatározott növényhez, faanyaghoz vagy faanyagból készült csomagolóanyaghoz kapcsolódóan, ami várhatóan nem vezet a szervezet megtelepedéséhez, és

megállapítást nyert, hogy a meghatározott szervezet nem telepedett meg, valamint terjedése és szaporodása biológiai okokból nem lehetséges;

A b) pont alkalmazásában az egyedi vizsgálati és felszámolási intézkedések eredményeit figyelembe kell venni. Az ilyen intézkedések a meghatározott növények és növényi termékek kivágását és ártalmatlanítását, valamint a faanyagból készült csomagolóanyagok megsemmisítését és ártalmatlanítását foglalhatják magukban, miután megvizsgálták azokat.

(6) Amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyike teljesül, a tagállamok meghozzák a következő intézkedéseket:

a) a meghatározott szervezet gyors felszámolására és terjedésének megakadályozására irányuló azonnali intézkedések;

b) a meghatározott szervezet legalább egy életciklusát felölelő és további egy évet magában foglaló rendszeres és intenzív ellenőrzés - ideértve a legalább négy egymást követő évre kiterjedő megfigyelést is - a fertőzött növények, faanyagok, vagy faanyagból készült csomagolóanyagok, illetve a meghatározott szervezetet megtalálása helye körüli legalább 1 km-es körzetben;

c) az összes fertőzött növényi anyag, faanyag vagy faanyagból készült csomagolóanyag megsemmisítése;

d) a fertőzés eredetének felderítése a növények, faanyagok, vagy faanyagból készült csomagolóanyagok lehetőség szerinti nyomon követése révén, valamint azok vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében;

e) olyan tevékenységek, amelyek növelik a meghatározott szervezet által jelentett veszéllyel kapcsolatban a nyilvánosság tájékozottságát;

f) bármely egyéb intézkedés, amely - figyelemmel a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó ("ISPM") 9. számú nemzetközi szabványra, valamint az ISPM 14. számú szabványban foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva - hozzájárulhat a meghatározott szervezet felszámolásához.

A d) pont alkalmazásában a vizsgálat célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is magában foglal.

Az a)-f) pontban említett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a 10. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

6. cikk

Felszámolási és visszaszorítási intézkedések

(1) Az a tagállam, amely kialakítja az 5. cikkben említett körülhatárolt területet, megteszi a következő intézkedéseket e területen:

a) a fertőzött és a meghatározott szervezet által okozott tüneteket mutató növények azonnali kivágása, valamint gyökereik teljes eltávolítása, amennyiben a fertőzött növény gyökérnyaka alatt lárvajáratok láthatók;

b) a fertőzött növények körüli 100 m-es körzetben minden meghatározott növény kivágása és e meghatározott növények vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében;

c) szükség esetén a kivágott növények és azok gyökereinek eltávolítása, vizsgálata és biztonságos ártalmatlanítása az a) és b) pont szerint, valamint más növényi termékek és faanyagból készült csomagolóanyagok vizsgálata és ártalmatlanítása;

d) az esetlegesen fertőzött anyag körülhatárolt területről történő bármiféle mozgásának tilalma;

e) a fertőzés eredetének felderítése az érintett növények, faanyagok, vagy faanyagból készült csomagolóanyagok lehetőség szerinti nyomon követése révén, valamint azok vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében;

f) adott esetben más növények ültetése a meghatározott növények helyébe;

g) az új meghatározott növények telepítésének tilalma a szabadban az e bekezdés b) pontjában említett területen, a 7. cikk (1) bekezdésében említett termőhelyek kivételével;

h) a meghatározott szervezet Prunus spp. fajokban való jelenlétének intenzív ellenőrzése évente legalább egy alkalommal, különös figyelemmel a pufferzónára;

i) az említett szervezet által jelentett veszéllyel kapcsolatos tájékozottságot növelő tevékenységek, valamint a szervezetnek az Unióba történő behurcolására és az Unión belüli terjedésének megakadályozására elfogadott intézkedések, beleértve a meghatározott növényeknek, a meghatározott faanyagoknak és a meghatározott faanyagból készült csomagolóanyagoknak a körülhatárolt területről történő szállítására vonatkozó feltételek megállapítását is;

j) szükség esetén egyedi intézkedések bármely olyan különleges helyzet vagy komplikáció megoldására, amelyről észszerűen feltételezhető, hogy megakadályozza, gátolja vagy késlelteti a felszámolást, különös tekintettel az összes fertőzött vagy fertőzésgyanús növény hozzáférhetőségére és megfelelő felszámolására vonatkozó intézkedésekre, függetlenül a növények előfordulási helyétől és attól, hogy köz- vagy magántulajdonban lévő területen találhatók-e, illetve az értük felelős személytől vagy szervtől;

k) bármely egyéb intézkedés, amely - figyelemmel az ISPM 9. számú szabványra, valamint az ISPM 14. számú szabványban foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva - hozzájárulhat a meghatározott szervezet felszámolásához.

Az a) pont alkalmazásában, abban az esetben, ha a fertőzött növényeket a meghatározott szervezet rajzási időszakán kívüli időszakban találták, a kivágást és eltávolítást a következő rajzási időszak kezdete előtt kell elvégezni;

A b) ponttól eltérve, amennyiben az illetékes hivatalos szerv arra a következtetésre jut, hogy az egyes fák kivágása különleges társadalmi, kulturális vagy környezeti értékük miatt nem megfelelő, a körülhatárolt területet létrehozó tagállam biztosítja, hogy azokat a meghatározott növényeket, amelyeket nem kell kivágni, egyedi és rendszeres vizsgálatnak vessék alá a fertőzöttség bármely jelének kimutatására, és hogy a kivágással egyenértékű intézkedéseket hozzanak a meghatározott szervezet említett növényekből történő esetleges elterjedésének megakadályozására. A 10. cikkben említett jelentésnek tartalmaznia kell e következtetés indokait és az intézkedések leírását.

A c) pont alkalmazásában minden szükséges óvintézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy a meghatározott szervezet kivágás közbeni és azt követő terjedését megelőzzék.

Az e) pont alkalmazásában amennyiben a vizsgálat azt mutatja, hogy a meghatározott növények fertőzöttek, ezeket a növényeket ki kell vágni.

A h) pont alkalmazásában adott esetben a felelős hivatalos szerv köteles célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt végezni, és a minták számát fel kell tüntetni a 10. cikk (1) bekezdésében említett jelentésben.

Az a)-k) pontban említett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(2) Ha a 4. cikkben említett felmérések eredményei több mint négy egymást követő éven át megerősítették a meghatározott szervezet jelenlétét egy területen, és bizonyított, hogy a meghatározott szervezet felszámolása már nem lehetséges, a tagállamok korlátozhatják a meghatározott szervezet e területre való visszaszorítására irányuló intézkedéseiket.

Ebben az esetben a pufferzóna sugarát legalább 4 km-re kell növelni.

Az ilyen intézkedéseknek legalább a következőkre ki kell terjedniük:

a) a fertőzött és a meghatározott szervezet által okozott tüneteket mutató növények azonnali kivágása, valamint gyökereik teljes eltávolítása, amennyiben a fertőzött növény gyökérnyaka alatt lárvajáratok láthatók;

b) a kivágott növényeknek és azok gyökereinek eltávolítása, vizsgálata és ártalmatlanítása, meghozva minden szükséges óvintézkedést a meghatározott szervezet kivágás utáni terjedésének elkerülése érdekében;

c) az esetlegesen fertőzött anyag körülhatárolt területről történő bármiféle mozgásának tilalma;

d) adott esetben más növények ültetése a meghatározott növények helyébe;

e) az új meghatározott növények telepítésének tilalma a szabadban az 5. cikkben említett fertőzött körzetben, a 7. cikk (1) bekezdésében említett termőhelyek kivételével;

f) a meghatározott szervezet Prunus spp. fajokban való jelenlétének intenzív ellenőrzése évente legalább egy alkalommal, különös figyelemmel a pufferzónára;

g) a meghatározott szervezet által jelentett veszéllyel kapcsolatos tájékozottságot növelő tevékenységek, valamint a szervezetnek az Unióba történő behurcolására és az Unión belüli terjedésének megakadályozására elfogadott intézkedések, beleértve a meghatározott növényeknek és a meghatározott faanyagoknak a körülhatárolt területről történő szállítására vonatkozó feltételek megállapítását is;

h) szükség esetén egyedi intézkedések bármely olyan különleges helyzet vagy komplikáció megoldására, amelyről észszerűen feltételezhető, hogy megakadályozza, gátolja vagy késlelteti a visszaszorítást, különös tekintettel az összes fertőzött vagy fertőzésgyanús növény hozzáférhetőségére és megfelelő felszámolására vonatkozó intézkedésekre, függetlenül a növények előfordulási helyétől és attól, hogy köz- vagy magántulajdonban lévő területen találhatók-e, illetve az értük felelős személytől vagy szervtől;

i) bármely egyéb intézkedés, amely hozzájárulhat a meghatározott szervezet visszaszorításához.

Az a) pont alkalmazásában, abban az esetben, ha a fertőzött növényeket a meghatározott szervezet rajzási időszakán kívüli időszakban találták, a kivágást és eltávolítást a következő rajzási időszak kezdete előtt kell elvégezni;

Az f) pont alkalmazásában adott esetben a felelős hivatalos szerv köteles célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt végezni, és a minták számát fel kell tüntetni a 10. cikk (1) bekezdésében említett jelentésben.

Az a)-i) pontban említett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

7. cikk

A meghatározott növények Unión belüli szállítása

(1) Körülhatárolt területről származó meghatározott növények (5) csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha azokat egy. a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (6) megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri, és ha a növényeket a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül, két évnél fiatalabb növények esetében pedig teljes életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amely megfelel a (2)-(5) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(2) A termőhelyet a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek (7) megfelelően kell nyilvántartásba venni.

(3) A termőhelyet évente legalább kétszer, alapos, megfelelő időpontokban végzett hatósági vizsgálatnak kell alávetni, és az nem mutathat a meghatározott szervezet általi fertőzöttségre utaló jelet. Az ellenőrzés magában foglalja a növények szárainak és ágainak célzott, megsemmisítéssel járó mintavételét, amennyiben fokozott gyanú merül fel a meghatározott szervezet jelenlétére vonatkozóan.

(4) A termőhelyet:

i. a meghatározott szervezet behurcolása ellen teljes fizikai védelemmel kell ellátni, vagy

ii. megfelelő megelőző kezeléseknek kell alávetni és célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt kell végezni a meghatározott növények minden egyes tételén a szállítás előtt, az alábbi táblázatban meghatározott szinten; a termőhelyet évente legalább 1 km-es sugarú körben hatósági vizsgálatoknak kell alávetni a telephely körül megfelelő időpontokban, és a termőhely nem mutathat fertőzöttségre utaló jeleket.

A tételben található növények számaA megsemmisítéssel járó mintavétel szintje (a megsemmisítendő növények száma)
1-4 500a tétel nagyságának 10 %-a
> 4 500450

(5) Az olyan alanyok, amelyek az (1)-(4) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelnek, olthatók olyan oltóvesszőkkel, amelyeket nem az említett követelményeknek megfelelően termesztettek, amennyiben ezek átmérője a legvastagabb ponton nem haladja meg az 1 cm-t.

(6) A nem körülhatárolt területekről származó, de ilyen területeken található termőhelyre behozott meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha ez a hely eleget tesz a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és a növényeket a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri.

(7) Az olyan harmadik országokból behozott meghatározott növények, amelyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a 11. cikknek megfelelően csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha azokat egy, a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri.

8. cikk

A meghatározott faanyagok Unión belüli szállítása

(1) Tilos körülhatárolt területről származó meghatározott faanyagok vagy egy körülhatárolt területre behozott, felületük egészét vagy egy részét megtartó meghatározott faanyagok Unión belüli szállítása.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a körülhatárolt területekről származó meghatározott faanyagok, a faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék kivételével, és a felületük egészét vagy egy részét megtartó meghatározott faanyagok csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket. Ez a növényútlevél csak akkor állítható ki, ha a faanyag megfelel az alábbi követelmények valamelyikének:

a) kérgezett, és a faanyag egy megfelelő, a faprofil egészére (a fa legbelsejére is) kiterjedő, legalább 56 °C hőmérsékletet elérő és folyamatosan legalább 30 percen át tartó hőkezelésen ment keresztül. A hőkezelést "HT" jelzéssel igazolni kell a faanyagon vagy bármely csomagolóanyagon, a mindenkori használatnak megfelelően;

b) megfelelő ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve a körülhatárolt területekről származó, faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék formájában lévő meghatározott faanyag csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha azokat egy, a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri, és teljesül rá a következő feltételek valamelyike:

a) kérgezett, és a faanyag egy megfelelő, a faprofil egészére (a fa legbelsejére is) kiterjedő, legalább 56 °C hőmérsékletet elérő és folyamatosan legalább 30 percen át tartó hőkezelésen ment keresztül;

b) 2,5 cm-t meg nem haladó vastagságú és szélességű darabokra vágták fel.

(4) A (2) vagy (3) bekezdés esetében, ha a körülhatárolt területeken nincsenek kezelő vagy feldolgozó létesítmények, a meghatározott faanyagokat kizárólag hatósági felügyelet mellett és a meghatározott szervezet terjedésének megakadályozását biztosító, zárt körülmények között lehet elszállítani az Unión belül a körülhatárolt területen kívüli legközelebbi létesítménybe annak érdekében, hogy ott a (2) vagy a (3) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul kezeljék vagy feldolgozzák azokat.

A (2) vagy (3) bekezdés szerinti kezelés vagy feldolgozás eredményeként keletkező hulladékanyagot oly módon kell ártalmatlanítani, hogy a meghatározott szervezet ne juthasson a körülhatárolt területen kívülre.

Az illetékes hatóságnak megfelelő időközönként intenzív ellenőrzést kell végeznie a meghatározott szervezet esetleges jelenlétének felderítésére, a kezelő vagy feldolgozó létesítmény körüli legalább 1 km sugarú körben található Prunus spp. fajok vizsgálata révén.

9. cikk

A meghatározott faanyagból készült csomagolóanyagok Unión belüli szállítása

(1) Tilos a körülhatárolt területről származó, meghatározott faanyagból készült csomagolóanyag Unión belüli szállítása.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a körülhatárolt területről származó meghatározott faanyagból készült csomagolóanyag szállítása csak akkor megengedett, ha a meghatározott fa csomagolóanyag az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

a) az anyagot a nemzetközi kereskedelemben használt, faanyagból készült csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (8) I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikének alávetették;

b) az anyagon látható a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának II. mellékletében meghatározott, arra utaló jelzés, hogy a faanyagból készült csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növényegészségügyi kezelésnek vetették alá.

(3) Amennyiben a körülhatárolt területeken nincsenek kezelő vagy feldolgozó létesítmények, a meghatározott faanyagból készült csomagolóanyagokat kizárólag hatósági felügyelet mellett és a meghatározott szervezet terjedésének megakadályozását biztosító, zárt körülmények között lehet elszállítani a körülhatárolt területen kívüli legközelebbi kezelő létesítménybe annak érdekében, hogy ott a (2) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul kezeljék és jelöléssel lássák el azokat.

Az első albekezdés szerinti kezelés eredményeként keletkező hulladékanyagot oly módon kell ártalmatlanítani, hogy a meghatározott szervezet ne juthasson a körülhatárolt területen kívülre.

Az illetékes hatóságnak megfelelő időközönként intenzív ellenőrzést kell végeznie a meghatározott szervezet esetleges jelenlétének felderítésére, a kezelő létesítmény körüli legalább 1 km sugarú körben található Prunus spp. faj vizsgálata révén.

10. cikk

A felmérésekre és az intézkedésekre vonatkozó jelentéstétel

(1) A tagállamok minden év április 30-ig megküldik a Bizottság és a többi tagállam részére a következőket:

a) az előző naptári évben elvégzett felmérésekről, az adott évben a 4-6. cikk alapján hozott vagy tervezett intézkedésekről, valamint az e felmérések és intézkedések eredményeiről szóló jelentés;

b) az 5. cikk szerint létrehozott valamennyi körülhatárolt terület naprakész jegyzéke, beleértve a leírásukra és elhelyezkedésükre vonatkozó információkat is, a határaikat mutató térképekkel;

c) azokban az esetekben, amikor az 5. cikk (5) bekezdése értelmében a tagállamok úgy határoznak, hogy nem hoznak létre körülhatárolt területet, a döntést alátámasztó adatok és indokok.

(2) Amennyiben az adott növényegészségügyi kockázat alakulása indokolja, a tagállamok kiigazítják a vonatkozó felméréseket és intézkedéseket. Ezen kiigazításról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

11. cikk

Az olyan harmadik országból származó meghatározott növények Unióba történő behozatala, amelyben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet

Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növényeket, amelyek területén tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontja szerinti bizonyítványnak kell kísérnie. E bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában fel kell tüntetni a következő állítások egyikét:

a) a növényeket egész életciklusuk alatt egy, a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által nyilvántartásba vett és felügyelt, valamint a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a fenti növényvédelmi szervezet által létrehozott és a meghatározott szervezettől tudvalevőleg mentes területen elhelyezkedő termőhelyen termesztették;

b) a növényeket a kivitelt megelőzően legalább két éven keresztül, két évnél fiatalabb növények esetében pedig teljes életciklusuk alatt a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően a meghatározott szervezettől mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették, az alábbi feltételek teljesülése mellett:

i. a termőhelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vette és felügyeli;

ii. a termőhelyet évente legalább kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett, alapos hatósági vizsgálatnak vetették alá a meghatározott szervezet előfordulására utaló jelek kimutatása céljából, és nem találtak a szervezet jelenlétére utaló jeleket;

iii. a termőhely teljes fizikai védelem alatt áll a meghatározott szervezet behurcolásával szemben, vagy megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak annak vonatkozásában, és egy legalább 4 km-es sugarú pufferzóna veszi körül, ahol évente, megfelelő időpontokban felméréseket végeznek a meghatározott szervezet jelenlétének vagy jelenlétére utaló jeleknek a kimutatására;

iv. ahol a meghatározott szervezet jelenlétét vagy jelenlétére utaló jeleket mutatták ki, azonnali felszámolási intézkedéseket hoztak a pufferzóna károsítótól való mentességének visszaállítása érdekében;

v. a növényszállítmányokon közvetlenül az exportot megelőzően alapos hatósági vizsgálatot végeztek a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatása céljából, különösen a növények törzsét és ágait illetően. Ez a vizsgálat megsemmisítéssel járó célzott mintavételt is magában foglalt. Amennyiben a szállítmányok olyan növényeket is magukban foglalnak, amelyek előállításuk idején olyan pufferzónában voltak, amelyben a meghatározott szervezet jelenlétét vagy jelenlétére utaló jeleket kimutatták, az adott szállítmányhoz tartozó növényeken megsemmisítéssel járó mintavételt végeztek a következő táblázatban meghatározottak szerint:

A tételben található növények számaA megsemmisítéssel járó mintavétel szintje (a megsemmisítendő növények száma)
1-4 500a tétel nagyságának 10 %-a
> 4 500450

c) a növényeket a b) pontban foglalt követelményeknek megfelelő alanyokról nevelték, az oltáshoz olyan oltóvesszőket használva, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

i. a kivitel időpontjában az alanyra oltott oltóvesszők átmérője a legvastagabb ponton nem haladja meg az 1 cm-t;

ii. az oltványokat a b) pont ii. alpontjának megfelelően megvizsgálták.

Az a) pont alkalmazásában a terület nevét fel kell tüntetni a "származási hely" rovatban.

12. cikk

Meghatározott faanyag Unióba történő behozatala olyan harmadik országból, amelyben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet

(1) Az olyan harmadik országokból származó meghatározott faanyagokat - a faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék kivételével - amelyek területén tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjának megfelelő bizonyítványnak kell kísérnie. E bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában fel kell tüntetni a következő állítások egyikét:

a) a faanyag a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által létrehozott és - a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - a meghatározott szervezettől tudvalevőleg mentesnek nyilvánított területekről származik.

b) a faanyag kérgezett, és egy megfelelő, a egészére (a fa legbelsejére is) kiterjedő, legalább 56 °C hőmérsékletet elérő és folyamatosan legalább 30 percen át tartó hőkezelésen ment keresztül.

c) a faanyagot ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.

Az a) pontban említett terület nevét a "származási hely" rovatban fel kell tüntetni.

A b) pont alkalmazásában a hőkezelést "HT" jelzéssel igazolni kell a faanyagon vagy bármely csomagolóanyagon, a mindenkori használatnak megfelelően.

(2) Azokat a faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék formájában lévő meghatározott faanyagokat, amelyek olyan harmadik országokból származnak, amelyek területén tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjában említett bizonyítványnak kell kísérnie. E bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában fel kell tüntetni a következő állítások egyikét:

a) a faanyag a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által létrehozott és - a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - a meghatározott szervezettől tudvalevőleg mentesnek nyilvánított területekről származik;

b) a faanyag kérgezett, és egy megfelelő, a egészére (a fa legbelsejére is) kiterjedő, legalább 56 °C hőmérsékletet elérő és folyamatosan legalább 30 percen át tartó hőkezelésen ment keresztül.

c) a faanyagot 2,5 cm-t meg nem haladó vastagságú és szélességű darabokra vágták fel.

Az a) pont alkalmazásában a terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni

13. cikk

Hatósági ellenőrzések olyan harmadik országokból származó meghatározott növények Unióba történő behozatala esetén, amelyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet

(1) Az Unióba történő beléptetés helyén vagy a 2004/103/EK bizottsági irányelv (9) 1. cikkével összhangban létrehozott rendeltetési helyen alapos hatósági ellenőrzésnek kell alávetni minden olyan szállítmányt, amely olyan harmadik országból behozott meghatározott növényeket és meghatározott faanyagokat tartalmaz, ahol a meghatározott szervezet tudvalevőleg jelen van.

(2) Az alkalmazott vizsgálati módszereknek alkalmasnak kell lenniük a meghatározott szervezet jelenlétére utaló bármely jel kimutatására, különösen a növények törzsét és ágait illetően. E vizsgálatnak adott esetben megsemmisítéssel járó célzott mintavételt is magában kell foglalnia.

14. cikk

Megfelelés

A tagállamok hatályon kívül helyezik vagy módosítják a meghatározott szervezet behurcolása és elterjedése elleni védelem érdekében elfogadott intézkedéseiket, hogy megfeleljenek e határozat rendelkezéseinek. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

15. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 8-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) EPPO (2014) Pest risk analysis for Aromia bungii (Az Aromia bungii károsítókra vonatkozó kockázatelemzés). EPPO, Paris. Az alábbi webhelyen található: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

(3) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(4) Olyan, nem tömörített formában lévő fahulladékra és -maradékra alkalmazva, amelynek vastagsága és szélessége legalább 2,5 cm.

(5) Növényegészségügyi kifejezések glosszáriuma - ISPM 5. számú referenciaszabvány és Növényegészségügyi bizonyítványok - ISPM 12. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma, 2013.

(6) A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

(7) A Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról (HL L 344., 1992.11.26., 38. o.).

(8) Növényegészségügyi kifejezések glosszáriuma - ISPM 15. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma, 2013.

(9) A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D1503 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D1503&locale=hu