32008L0113[1]

A Bizottság 2008/113/EK irányelve ( 2008. december 8. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/113/EK IRÁNYELVE

(2008. december 8.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

(1)

Az 1112/2002/EK ( 2 ) és a 2229/2004/EK ( 3 ) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. A jegyzék tartalmazza az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat is.

(2)

Az 1095/2007/EK bizottsági rendelet ( 4 ) a 2229/2004/EK rendeletet új 24b. cikkel egészítette ki, hogy azokat a hatóanyagokat, amelyeknél egyértelmű, hogy várhatóan nincs káros hatásuk az emberek és az állatok egészségére vagy a talajvízre, illetve a környezetre sem gyakorolnak elfogadhatatlan hatást, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, a továbbiakban: EFSA) részletes szakvéleményének kikérése nélkül is fel lehessen venni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(3)

Az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagoknál a Bizottság a 2229/2004/EK rendelet 24a. cikkével összhangban megvizsgálta az emberek és állatok egészségére, a talajvízre és a környezetre gyakorolt hatást egy sor olyan felhasználás esetében, amelyet a bejelentők javasoltak, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek a hatóanyagok kielégítik a 2229/2004/EK rendelet 24b. cikkének követelményeit.

(4)

A 2229/2004/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság benyújtotta az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagok felülvizsgálati jelentéstervezeteit az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak megvizsgálásra. Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban a Bizottság és a tagállamok megvizsgálták a jelentéseket, és 2008. július 11-én bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában véglegesítették őket. A 2229/2004/EK rendelet 25a. cikkével összhangban a Bizottság felkéri az EFSA-t, hogy legkésőbb 2010. december 31-ig nyilvánítson véleményt a felülvizsgálati jelentéstervezetekről.

(5)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különösen azon felhasználások tekintetében, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Az irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat ezért helyénvaló felvenni ezen irányelv I. mellékletébe annak biztosítására, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban az ilyen hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban engedélyezni lehessen.

(6)

Valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvétele előtt ésszerű határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből eredő új követelmények teljesítésére.

(7)

A 91/414/EGK irányelvben meghatározottak szerint egy adott hatóanyag I. mellékletbe történő felvételéből következő kötelezettségek sérelme nélkül a felvétel után a tagállamoknak hat hónapot kell biztosítani ahhoz, hogy felülvizsgálhassák a mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, ezáltal teljesülhessenek a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve a III. melléklet szerinti teljes dossziénak, amely tartalmazza minden egyes növényvédő szer valamennyi tervezett felhasználását, a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időt kell biztosítani.

(8)

A 3600/92/EGK bizottsági rendelet ( 5 ) keretében értékelt és a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe korábban felvett hatóanyagok kapcsán szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen kötelezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek látszik tisztázni a tagállamok kötelességeit, elsősorban pedig azon kötelességét, amelynek értelmében meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddig elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettséget a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(9)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2009. november 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2009. október 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket.

Ugyaneddig az időpontig ellenőrzik különösen azt, hogy teljesülnek-e az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagok tekintetében az I. mellékletben előírt feltételek, kivéve az adott hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében előírt feltételeket, továbbá azt, hogy az irányelv 13. cikkében előírt feltételekkel összhangban az engedélyek jogosultjai rendelkeznek-e az irányelv II. mellékletében előírt követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy hozzáférnek-e ilyen dossziéhoz.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2009. április 30-ig felvett hatóanyagok egyikeként a mellékletben felsorolt valamelyik hatóanyagot tartalmazza, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban a tagállamok újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, figyelembe véve az említett irányelv I. mellékletében a mellékletben felsorolt hatóanyagokra vonatkozó bejegyzések B. részét. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a) a mellékletben felsorolt valamely hatóanyagot kizárólagos hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség esetén legkésőbb 2014. április 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b) a mellékletben felsorolt valamely hatóanyagot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében szükség esetén 2014. április 30-ig vagy - ha az későbbre esik - addig az időpontig, amelyet a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás vagy visszavonás határidejéül meghatároztak, módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2009. május 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

SorszámKözhasználatú név, azonosító számokIUPAC-névTisztaság (1)HatálybalépésFelvétel lejárataKülönleges rendelkezések
„199Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
TÖRZS: ABTS-1857
Tenyészetgyűjtemény: No SD-1372,
TÖRZS: GC-91
Tenyészetgyűjtemény: No NCTC 11821
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZFelhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857-ról (SANCO/1539/2008) és GC-91-ről (SANCO/1538/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
200Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (H-14 szerotípus)
TÖRZS: AM65-52
Tenyészetgyűjtemény: No ATCC-1276
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZFelhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52-ről (SANCO/1540/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
201Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
TÖRZS: ABTS 351
Tenyészetgyűjtemény: No ATCC SD-1275
TÖRZS: PB 54
Tenyészetgyűjtemény: No CECT 7209
TÖRZS: SA 11
Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-30790
TÖRZS: SA 12
Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-30791
TÖRZS: EG 2348
Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-18208
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZFelhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351-ről (SANCO/1541/2008), PB 54-ről (SANCO/1542/2008), SA 11-ről, SA 12-ről és EG 2348-ről (SANCO/1543/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
202Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis
TÖRZS: NB 176 (TM 14 1)
Tenyészetgyűjtemény: No SD-5428
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZFelhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176-ról (SANCO/1545/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
203Beauveria bassiana
TÖRZS: ATCC 74040
Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 74040
TÖRZS: GHA
Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 74250
Nem alkalmazhatóA beauvericin maximális szintje: 5 mg/Kg2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZFelhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Beauveria bassiana ATCC 74040-ről (SANCO/1546/2008) és GHA-ról (SANCO/1547/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
204Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)Nem alkalmazhatóFertőző mikroorganizmusok (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZFelhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Cydia pomonella Granulovirus-ról (CpGV) (SANCO/1548/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
205Lecanicillium muscarium
(korábban Verticilium lecanii)
TÖRZS: Ve 6
Tenyészetgyűjtemény: No CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZFelhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Lecanicillium muscarium-ról (korábban Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
206Metarhizium anisopliae var. anisopliae
(korábban Metarhizium anisopliae)
TÖRZS: BIPESCO 5/F52
Tenyészetgyűjtemény: No M.a. 43; No 275-86 (mozaikszó: V275 vagy KVL 275); No KVL 99-112 (Ma 275 vagy V 275); No DSM 3884; No ATCC 90448; No ARSEF 1095
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag rovarirtó vagy atkaölő szerként használható.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae (korábban Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5-ről és F52-ről (SANCO/1862/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
207Phlebiopsis gigantea
TÖRZS: VRA 1835
Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 90304
TÖRZS: VRA 1984
Tenyészetgyűjtemény: No DSM16201
TÖRZS: VRA 1985
Tenyészetgyűjtemény: No DSM 16202
TÖRZS: VRA 1986
Tenyészetgyűjtemény: No DSM 16203
TÖRZS: FOC PG B20/5
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390096
TÖRZS: FOC PG SP log 6
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390097
TÖRZS: FOC PG SP log 5
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390098
TÖRZS: FOC PG BU 3
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390099
TÖRZS: FOC PG BU 4
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390100
TÖRZS: FOC PG 410.3
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390101
TÖRZS: FOC PG97/1062/116/1.1
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390102
TÖRZS: FOC PG B22/SP1287/3.1
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390103
TÖRZS: FOC PG SH 1
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390104
TÖRZS: FOC PG B22/SP1190/3.2
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390105
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Phlebiopsis gigantea-ról (SANCO/1863/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
208Pythium oligandrum
TÖRZSEK: M1
Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 38472
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZFelhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Pythium oligandrum M1-ről (SANCO/1864/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
209Streptomyces (korábban S. griseoviridis)
TÖRZS: K61
Tenyészetgyűjtemény: No DSM 7206
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Streptomyces (korábban Streptomyces griseoviridis) K61-ről (SANCO/1865/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
210Trichoderma atroviride
(korábban T. harzianum)
TÖRZS: IMI 206040
Tenyészetgyűjtemény: IMI 206040, ATCC 20476;
TÖRZS: T11
Tenyészetgyűjtemény: No
Spanyol típusú tenyészet gyűjteménye: CECT 20498, azonos az IMI 352941-vel
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) IMI 206040-ről (SANCO/1866/2008), illetve T-11-ről (SANCO/1841/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
211Trichoderma polysporum
TÖRZS: Trichoderma polysporum IMI 206039
Tenyészetgyűjtemény: No IMI 206039, ATCC 20475
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma polysporum IMI 206039-ről (SANCO/1867/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
212Trichoderma harzianum Rifai
TÖRZS:
Trichoderma harzianum T-22;
Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 20847
TÖRZS: Trichoderma harzianum ITEM 908;
Tenyészetgyűjtemény: No CBS 118749
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma harzianum T-22-ről (SANCO/1839/2008), illetve az ITEM 908-ról (SANCO/1840/208) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
213Trichoderma asperellum
(korábban T. harzianum)
TÖRZS: ICC012
Tenyészetgyűjtemény: No CABI CC IMI 392716
TÖRZS: Trichoderma asperellum
(korábban T. viride T25) T25
Tenyészetgyűjtemény: No CECT 20178
TÖRZS: Trichoderma asperellum
(korábban T. viride TV1) TV1
Tenyészetgyűjtemény: No MUCL 43093
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012-ről (SANCO/1842/2008) és a Trichoderma asperellum (korábban T. viride T25 és TV1) T25-ről és TV1-ről (SANCO/1868/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
214Trichoderma gamsii (korábban T. viride)
TÖRZSEK:
ICC080
Tenyészetgyűjtemény: No IMI CC No 392151 CABI
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma viride-ről (SANCO/1868/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
215Verticillium albo-atrum
(korábban Verticillium dahliae)
TÖRZS: Verticillium albo-atrum izolátum: WCS850
Tenyészetgyűjtemény: No CBS 276.92
Nem alkalmazhatóNincs jelentős szennyeződés2009. május 1.2019. április 30.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium dahliae) WCS850-ről (SANCO/1870/2008), szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.”
(1) A hatóanyag azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

( 1 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

( 2 ) HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

( 3 ) HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

( 4 ) HL L 246., 2007.9.21., 19. o.

( 5 ) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0113 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0113&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0113-20090501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0113-20090501&locale=hu

Tartalomjegyzék