Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005R2083[1]

A Bizottság 2083/2005/EK rendelete ( 2005. december 19. ) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2083/2005/EK RENDELETE

(2005. december 19.)

a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikkére,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 78. cikkére,

a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986-1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK határozattal (3) a Tanács jóváhagyta a kormányzati beszerzésekre vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás), amely a határozat 4. mellékletében található. A Megállapodás értelmében az általa meghatározott szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha az adott beszerzések értéke eléri vagy meghaladja a Megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogban (SDR) megállapított összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2) A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvek többek között célul tűzik ki, hogy az ezeket alkalmazó ajánlatkérők egyidejűleg a Megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. Ennek érdekében a Bizottságnak ellenőriznie kell azokat az irányelvek által meghatározott értékhatárokat, amelyekre a Megállapodás vonatkozik, és amennyiben szükséges, úgy kell felfelé vagy lefelé kiigazítania, hogy azok euróban kifejezett, ezres értékre kerekített összege a Megállapodásban rögzített értékhatárokkal megegyező legyen. Az irányelvekben meghatározott értékhatárok nem egyeznek meg a Megállapodásban a 2006. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakra újraszámított értékhatárokkal. Ezért ezeket felül kell vizsgálni.

(3) Ugyanakkor a betartandó értékhatárok számának csökkentése érdekében a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvekben azokat az értékhatárokat, amelyek nem szerepelnek a Megállapodásban, hozzáigazították az abban felsoroltakhoz. Indokolt ezért ezeket is felülvizsgálni.

(4) Ezek a módosítások nem érintik a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek végrehajtására irányuló azon nemzeti intézkedéseket, amelyek az irányelvekben meghatározott értékhatárok alatt maradnak.

(5) A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelveket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pontban a "473 000 EUR" összeg helyébe "422 000 EUR" lép;

b) a b) pontban az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép.

2. A 61. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a "473 000 EUR" összeg helyébe "422 000 EUR" lép;

b) a (2) bekezdésben a "473 000 EUR" összeg helyébe "422 000 EUR" lép.

2. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pontban a "154 000 EUR" összeg helyébe "137 000 EUR" lép;

b) a b) pontban a "236 000 EUR" összeg helyébe "211 000 EUR" lép;

c) a c) pontban az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép.

2. A 8. cikk első albekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pontban az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép;

b) a b) pontban a "154 000 EUR" összeg helyébe "211 000 EUR" lép.

3. Az 56. cikkben az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép.

4. A 63. cikk (1) bekezdése első albekezdésében az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép.

5. A 67. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pontban a "154 000 EUR" összeg helyébe "137 000 EUR" lép;

b) a b) pontban a "236 000 EUR" összeg helyébe "211 000 EUR" lép;

c) a c) pontban a "236 000 EUR" összeg helyébe "211 000 EUR" lép.

3. cikk

Az 1874/2004/EK bizottsági rendelet (4)2006. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

4. cikk

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 19-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) HL L 134., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 358., 2004.12.3. A legutóbb a 2005/51/EK bizottsági irányelvvel (HL L 257., 2005.10.1., 127. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 134., 2004.4.30., 114. o., helyesbítés: HL L 351., 2004.11.26. A legutóbb a 2005/75/EK bizottsági irányelvvel (HL L 323., 2005.12.9., 55. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

(4) HL L 326., 2004.10.29., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R2083 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R2083&locale=hu