32005R2083[1]

A Bizottság 2083/2005/EK rendelete ( 2005. december 19. ) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2083/2005/EK RENDELETE

(2005. december 19.)

a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikkére,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 78. cikkére,

a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986-1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK határozattal (3) a Tanács jóváhagyta a kormányzati beszerzésekre vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás), amely a határozat 4. mellékletében található. A Megállapodás értelmében az általa meghatározott szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha az adott beszerzések értéke eléri vagy meghaladja a Megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogban (SDR) megállapított összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2) A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvek többek között célul tűzik ki, hogy az ezeket alkalmazó ajánlatkérők egyidejűleg a Megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. Ennek érdekében a Bizottságnak ellenőriznie kell azokat az irányelvek által meghatározott értékhatárokat, amelyekre a Megállapodás vonatkozik, és amennyiben szükséges, úgy kell felfelé vagy lefelé kiigazítania, hogy azok euróban kifejezett, ezres értékre kerekített összege a Megállapodásban rögzített értékhatárokkal megegyező legyen. Az irányelvekben meghatározott értékhatárok nem egyeznek meg a Megállapodásban a 2006. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakra újraszámított értékhatárokkal. Ezért ezeket felül kell vizsgálni.

(3) Ugyanakkor a betartandó értékhatárok számának csökkentése érdekében a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvekben azokat az értékhatárokat, amelyek nem szerepelnek a Megállapodásban, hozzáigazították az abban felsoroltakhoz. Indokolt ezért ezeket is felülvizsgálni.

(4) Ezek a módosítások nem érintik a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek végrehajtására irányuló azon nemzeti intézkedéseket, amelyek az irányelvekben meghatározott értékhatárok alatt maradnak.

(5) A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelveket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pontban a "473 000 EUR" összeg helyébe "422 000 EUR" lép;

b) a b) pontban az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép.

2. A 61. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a "473 000 EUR" összeg helyébe "422 000 EUR" lép;

b) a (2) bekezdésben a "473 000 EUR" összeg helyébe "422 000 EUR" lép.

2. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pontban a "154 000 EUR" összeg helyébe "137 000 EUR" lép;

b) a b) pontban a "236 000 EUR" összeg helyébe "211 000 EUR" lép;

c) a c) pontban az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép.

2. A 8. cikk első albekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pontban az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép;

b) a b) pontban a "154 000 EUR" összeg helyébe "211 000 EUR" lép.

3. Az 56. cikkben az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép.

4. A 63. cikk (1) bekezdése első albekezdésében az "5 923 000 EUR" összeg helyébe "5 278 000 EUR" lép.

5. A 67. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pontban a "154 000 EUR" összeg helyébe "137 000 EUR" lép;

b) a b) pontban a "236 000 EUR" összeg helyébe "211 000 EUR" lép;

c) a c) pontban a "236 000 EUR" összeg helyébe "211 000 EUR" lép.

3. cikk

Az 1874/2004/EK bizottsági rendelet (4)2006. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

4. cikk

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 19-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) HL L 134., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 358., 2004.12.3. A legutóbb a 2005/51/EK bizottsági irányelvvel (HL L 257., 2005.10.1., 127. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 134., 2004.4.30., 114. o., helyesbítés: HL L 351., 2004.11.26. A legutóbb a 2005/75/EK bizottsági irányelvvel (HL L 323., 2005.12.9., 55. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

(4) HL L 326., 2004.10.29., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R2083 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R2083&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére