32005L0051[1]

A Bizottság 2005/51/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2005/51/EK IRÁNYELVE

(2005. szeptember 7.)

a közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 70. cikke b) pontjára,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 79. cikke b) pontjára,

mivel:

(1) A 2004/17/EK irányelv XX. melléklete kimondja, hogy az irányelv 41., 42., 43. és 63. cikkében említett hirdetményeknek a 93/36/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének, a 93/37/EGK tanácsi irányelv IV., V. és VI. mellékletének, a 97/52/EK irányelvvel módosított 92/50/EGK tanácsi irányelv III. és IV. mellékletének és a 98/4/EK irányelvvel módosított 93/38/EGK tanácsi irányelv XII-XV., XVII. és XVIII. mellékletének módosításáról (A közbeszerzési felhívások közzétételénél használt szabványos űrlapokra vonatkozó irányelv) szóló, 2001. szeptember 13-i 2001/78/EK bizottsági irányelv által előírt formátumot kell követnie (3). Hasonlóan, a 2004/18/EK irányelv kimondja, hogy az irányelv 35., 58., 64. és 69. cikkében említett hirdetményeknek ugyancsak a 2001/78/EK irányelv által előírt formátumot kell követnie.

(2) Mivel a 2001/78/EK irányelv által előírt szabványos űrlapok nem terjednek ki teljes mértékben a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvek által megkövetelt adatokra, új formanyomtatványok bevezetésére van szükség. Ennek eredményeként a 2001/78/EK irányelvre való hivatkozás a 2004/17/EK irányelv XX. mellékletében, valamint a 2004/18/EK irányelv VIII. mellékletében nem érvényes.

(3) A 2004/17/EK, valamint a 2004/18/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv XX. melléklete (1) bekezdése a) pontjának első mondata helyébe az alábbi mondat lép:

"A 41., a 42., a 43. és a 63. cikkben említett hirdetményeket az ajánlatkérőknek abban a formátumban kell megküldeniük az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatalához, amelyet a Bizottságnak a 68. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással elfogadandó végrehajtási intézkedései előírnak."

2. cikk

A 2004/18/EK irányelv VIII. melléklete (1) bekezdése a) pontjának első mondata helyébe az alábbi mondat lép:

"A 35., az 58., a 64. és a 69. cikkben említett hirdetményeket az ajánlatkérő szerveknek abban a formátumban kell megküldeniük az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatalához, amelyet a Bizottságnak a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással elfogadott végrehajtási intézkedései előírnak."

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. január 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok által jóváhagyott rendelkezések hivatkozást tartalmaznak ezen irányelvre, vagy hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozással jelennek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1874/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb az 1874/2004/EK rendelettel (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 285., 2001.10.29., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0051 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0051&locale=hu