32013R0396[1]

A Bizottság 396/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. április 30. ) az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 396/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 30.)

az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) Az új személygépkocsik CO2-kibocsátásának 2010. és 2011. évi nyomon követéséből nyert tapasztalatok alapján a 443/2009/EK rendelet II. melléklete módosult annak érdekében, hogy egyszerűbbé váljon az adatgyűjtés, és a gyártóknak megfelelő eszközeik legyenek a megadott információk hatékony ellenőrzésére.

(2) A CO2-kibocsátás nyomon követése következetes szemléletet kíván, ezért indokolt az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendelet (2) egyes rendelkezéseit a 443/2009/EK rendelet módosított II. mellékletéhez igazítani.

(3) Az 1014/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1014/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"7. Ha a gépjármű tengelyeinek más-más a nyomtávja, a tagállamnak a maximális tengelytávot kell feltüntetnie a tételes nyomonkövetési adatok "Kormányzott tengelyek nyomtávja" vagy "Egyéb tengelyek nyomtávja" rovatában."

2. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép: "5. cikk A tagállami adatok összeállítása A tételes adatok között szerepelniük kell az alábbiaknak: A nyilvántartás tételes adatait az e rendelet II. mellékletének táblázatában meghatározott pontossággal kell megadni a jelentésben."

a) az 50 g/km-nél kisebb fajlagos CO2-kibocsátású gépjárművek vonatkozásában a 443/2009/EK rendelet 5. cikkében meghatározott szorzótényező alkalmazása nélkül nyilvántartásba vett gépjárművek száma;

b) az etanoltartalmú üzemanyaggal (E85) működni képes gépjárművek vonatkozásában a fajlagos CO2-kibocsátás értéke a 443/2009/EK rendelet 6. cikke szerinti 5 %-os CO2-csökkentés alkalmazása előtt;

c) az innovatív technológiai megoldásokkal működő gépjárművek vonatkozásában a fajlagos CO2-kibocsátás értéke, figyelmen kívül hagyva az ilyen technológiákkal kapcsolatban a 443/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően megállapított CO2-kibocsátáscsökkentést.

3. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép: "7. cikk Az EK-típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá nem tartozó gépjárművek (1) A tagállamok a 443/2009/EK rendelet II. mellékletének C. részében szereplő táblázatban meghatározottak szerint tájékoztatják a Bizottságot a területükön nyilvántartásba vett mindazon gépjárművek számáról, amelyekre a 2007/46/EK irányelv 23. cikke szerint a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása, illetőleg 24. cikke szerint egyedi jóváhagyás vonatkozik. (2) A tagállamok tételes adatokkal is szolgálhatnak az (1) bekezdésben említett gépjárművekről: ebben az esetben a gyártó neve helyett az alábbi kódokat kell alkalmazniuk:

a) "AA-IVA" az egyedileg jóváhagyott gépjárműtípusok esetében;

b) "AA-NSS" a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott gépjárműtípusok esetében."

4. Az 1014/2010/EU rendelet I. és II. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2) HL L 293., 2010.11.11., 15. o.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Adatforrások

ParaméterMegfelelőségi nyilatkozat (a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletének I. részében szereplő A1., A2., vagy B. minta, értelemszerűen)Típus-jóváhagyási dokumentáció (2007/46/EK irányelv)
Gyártó0.5. pontA III. melléklet I. részének 0.5. pontja
Típus-jóváhagyási szám és kiterjesztése0.10. pontA VI. melléklet szerinti típusbizonyítvány
Típus0.2. pontA III. melléklet I. részének 0.2. pontja
Változat0.2. pontA III. melléklet II. része
Kivitel0.2. pontA III. melléklet II. része
Gyártmány0.1. pontA III. melléklet I. részének 0.1. pontja
Kereskedelmi név0.2.1. pontA III. melléklet I. részének 0.2.1. pontja
A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája0.4. pontA III. melléklet I. részének 0.4. pontja
Tömeg (kg)13. pontA III. melléklet I. részének 2.6. pontja (1)
Fajlagos CO2-kibocsátás (g/km) (2)49.1. pontA VIII. melléklet 3. pontja
Tengelytáv (mm)4. pontA III. melléklet I. részének 2.1. pontja (1)
Kormányzott tengelyek nyomtávja – egyéb tengelyek nyomtávja (mm)30. pontA III. melléklet I. részének 2.3.1. és 2.3.2. pontja (3)
Üzemanyagtípus26. pont (vagy 23. pont)A III. melléklet I. részének 3.2.2.1. pontja
Az üzemanyag-ellátás elve26.1. pont (vagy 23.1. pont)A III. melléklet I. részének 3.2.2.4. pontja
Hengerűrtartalom (cm3)25. pontA III. melléklet I. részének 3.2.1.3. pontja
Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)49.2. pont

II. MELLÉKLET

Adatpontossági táblázat

A nyilvántartás tételes adataival kapcsolatban előírt pontosság a 2. cikk szerinti jelentéstétellel összefüggésben:

CO2 (g/km)Egész szám
Tömeg (kg)Egész szám
Tengelytáv (mm)Egész szám
Kormányzott tengelyek nyomtávja – egyéb tengelyek nyomtávja (mm)Egész szám
Kibocsátáscsökkentés innovatív technológiák alkalmazása révén (g/km)A legközelebbi tizedre (tizedes pontosságúra) kerekítve

(1) E rendelet 3. cikkének (8) bekezdése szerint.

(2) E rendelet 3. cikkének (4) bekezdése szerint.

(3) E rendelet 3. cikkének (7) és (8) bekezdése szerint.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0396 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0396&locale=hu

Tartalomjegyzék