Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005R0883[1]

A Bizottság 883/2005/EK rendelete (2005. június 10.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 883/2005/EK RENDELETE

(2005. június 10.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 247. cikkére,

(1)

Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, 1975. november 14-i vámegyezmény (TIR-egyezmény) az Európai Közösség nevében a 2112/78/EGK tanácsi rendelettel ( 2 ) lett jóváhagyva, és az a Közösség területén 1983. június 20-án ( 3 ) hatályba lépett. A Közösség számára fontos a nemzetközi kereskedelem, ezért szükséges a TIR-eljárásra vonatkozó vámalakiságok modernizálása. A TIR-egyezmény 49. cikke szélesebb körű könnyítések alkalmazását tűzi ki a gazdasági szereplők javára, amennyiben ezek a könnyítések nem akadályozzák az egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását. Jelenleg a TIR-eljárásra vonatkozó közösségi szabályok nem teszik lehetővé az engedélyezett címzetti státuszt. A gazdasági szereplők igényeinek kielégítése és a nemzetközi kereskedelem elősegítése érdekében kívánatos olyan rendelkezések kidolgozása a meglévő közösségi/egységes árutovábbítási szabályok alapján, amelyek lehetővé teszik az engedélyezett címzetti státusz alkalmazását a TIR-eljárással kapcsolatban.

(2)

Az áruk ideiglenes behozataláról szóló, 1990. június 26-i egyezményt (Isztambuli Egyezmény) és annak mellékleteit az Európai Közösség a 93/329/EGK tanácsi határozattal ( 4 ) jóváhagyta. Az Isztambuli Egyezmény A. melléklete az áruk ideiglenes behozatalához szükséges ATA-igazolványról szóló, 1961. december 6-i vámegyezmény (ATA-egyezmény) helyébe lép az Isztambuli Egyezményt és annak A. mellékletét elfogadó országok közötti kapcsolatok tekintetében. Ezért az ATA-eljárásra vonatkozó rendelkezéseket módosítani szükséges az Isztambuli Egyezményre történő hivatkozások beillesztése érdekében. Mindazonáltal a Közösség és az Isztambuli Egyezmény A. mellékletét még el nem fogadott országok közötti nemzetközi kereskedelem megkönnyítése érdekében helyénvaló az ATA-egyezményre vonatkozó hivatkozásokat megtartani.

(3)

A passzív feldolgozási eljárás keretében a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 5 ) 2001 óta megengedi a behozatali vámok alóli részleges mentesség passzív feldolgozás utáni kiszámítását a feldolgozási művelet költsége, az úgynevezett hozzáadott érték módszere alapján. Ez a módszer mindazonáltal nem megengedett, amikor a nem közösségi származású ideiglenes exportárut nulla vámtétellel bocsátották szabad forgalomba. A nem közösségi származású árukra vonatkozó ezen korlátozó feltételeket módosítani kell a hozzáadott érték módszere alkalmazásának elősegítése céljából.

(4)

A rendszerrel való visszaélés megelőzése érdekében ugyanakkor kívánatos arról rendelkezni, hogy a vámok alóli mentesség kiszámításának ez a módszere elutasítható legyen, ha megállapításra kerül, hogy az ideiglenes exportáruk szabad forgalomba bocsátásának egyedüli célja e mentesség igénybevétele volt.

(5)

A szállítóeszköz azonosítója és honossága induláskor kötelező információnak minősül, amelyet az árutovábbítási nyilatkozat 18. rovatába be kell jegyezni. Nagy forgalmú konténerterminálokon előfordulhat, hogy a szállításra használt közúti szállítóeszközök adatai az árutovábbítási eljárás alakiságainak elvégzésekor nem ismertek. Az árutovábbítási nyilatkozatban feltüntetett áruk szállítására alkalmazott konténer azonosítója azonban hozzáférhető, és ez az árutovábbítási nyilatkozat 31. rovatában már feltüntetésre került. Arra való tekintettel, hogy az áruk ez alapján ellenőrizhetők, megengedhető az, hogy az árutovábbítási nyilatkozat 18. rovata ne kerüljön kitöltésre, amennyiben biztosítani lehet, hogy a megfelelő adatokat a vonatkozó rovatban utólag feltüntessék.

(6)

A 2454/93/EGK rendelet 37c. és 38. melléklete egyaránt tartalmaz csomagolási kódlistákat, amelyek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 21. ajánlása 1994. augusztusi első módosításának V. mellékletén alapulnak (a továbbiakban: ENSZ, EGB ajánlás). Az ENSZ, EGB ajánlás V. mellékletét, amely a kódlistát tartalmazza, a bevezetése óta többször felülvizsgálták annak érdekében, hogy a kereskedelmi és szállítási gyakorlathoz igazítsák; erre legutóbb 2002 májusában került sor (4. módosítás). Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a gazdasági szereplők számára a legszélesebb körben elfogadott szabvány használatát, és ezáltal a közösségi kereskedelmi és közigazgatási gyakorlat lehető legnagyobb mértékű összehangolását, a vámáru-nyilatkozatokban szereplő csomagolási kódoknak tükrözniük kell az ENSZ, EGB 21. ajánlása V. mellékletének legutóbbi változatát.

(7)

Az érthetőség és ésszerűség érdekében ezt a listát csak a 38. mellékletben kell megjelentetni, és erre utalást kell tenni, amikor az egyéb vámjogszabályokban a listáról említést tesznek.

(8)

A csomagolási kódok szorosan összefüggnek a 367-371. cikkekben hivatkozott árutovábbítási műveletekkel és az egységes vámokmányra vonatkozó új szabályokkal, vagy azok részét képezik. Az új rendelkezéseket ezért minden vámeljárásban alkalmazni kell.

(9)

A 2454/93/EGK rendelet megállapította az árutovábbítási biztosítékkal kapcsolatban alkalmazandó számkódok listáját az egységes vámokmány formanyomtatványára vonatkozóan. Szükséges kiegészíteni ezt a listát a biztosítéknyújtás alóli mentesség minden esetének figyelembevétele érdekében.

(10)

Az árutovábbítási biztosítékok számkódjainak módosítása következtében szintén szükség van az új számítógépesített árutovábbítási rendszerrel összefüggő vonatkozó adatok hozzáigazítására.

(11)

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény rendelkezései értelmében az árutovábbítási biztosítékok számkódjait 2004. május 1-től alkalmazni kell; az új kódokat ettől a naptól kezdve kell alkalmazni.

(12)

A fentiek fényében a 2286/2003/EK rendelet által módosított 2454/93/EGK rendelet 37. és 38. mellékletét módosítani kell. Szükség van továbbá hasonló módosításokra a 444/2002/EK rendelet ( 6 ) által módosított 2454/93/EGK rendelet 37. melléklete, valamint a 881/2003/EK rendelet ( 7 ) által módosított 2454/93/EGK rendelet 38. melléklete tekintetében, mivel mindkettő 2006. január 1-ig hatályban marad.

(13)

A 2454/93/EGK rendelet 531. cikke a vámraktározási eljárásban megengedett szokásos kezelési módokról rendelkezik. A megengedett tevékenységek körét a 2913/92/EGK rendelet 109. cikkének (1) bekezdése határozza meg. A 2454/93/EGK rendelet 72. melléklete kimerítően felsorolja azokat a szokásos kezelési módokat, amelyek alá a nem közösségi áruk vonhatók. Ugyanakkor e melléklet korlátozó hatálya a gyakorlatban bizonyos problémákat okozott. Mindezekből következően kívánatos nagyobb rugalmasságról rendelkezni.

(14)

A vámokmányokon található, bizonyos új tagállamok nyelvén szereplő bejegyzések nem felelnek meg a már használt vámügyi terminológiának az érintett nyelveken, és ezért kiigazításra van szükség.

(15)

A 2003. évi csatlakozási okmány 2004. május 1-jei hatálybalépése folytán ezeket a bejegyzéseket ettől a naptól kezdve alkalmazni kell.

(16)

A 2454/93/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban állnak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 62. cikk harmadik bekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Vyhotovené dodatočne".

2. A 113. cikk (3) bekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- VYHOTOVENÉ DODATOČNE".

3. A 314c. cikk (3) bekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Vyhotovené dodatočne".

4. A 324d. cikk (2) bekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Oslobodenie od podpisu".

5. A 357. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Oslobodenie".

6. A 361. cikk (4) bekezdés második albekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)".

7. A 387. cikk (2) bekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Oslobodenie od predpísanej trasy".

8. A 403. cikk (2) bekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Oslobodenie od podpisu".

9. A 451. cikk (1) bekezdése az "ATA-egyezmény" kifejezés után az "/Isztambuli Egyezmény" szövegrésszel egészül ki.

10. A szöveg a következő 454a., 454b. és a 454c. cikkel egészül ki:

"454a. cikk

(1) A címzett kérelmére az engedélyezett címzetti státusz megadásával a vámhatóságok engedélyezhetik, hogy a címzett TIR-eljárás keretében szállított árukat fogadjon saját telephelyén vagy más meghatározott helyen.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedély kizárólag olyan személynek adható, aki

a) a Közösségben letelepedett;

b) rendszeresen fogad olyan árukat, amelyeket a TIR-eljárás alá vontak, vagy akiről az illetékes vámhatóságok tudják, hogy képes az eljárás tekintetében előírt kötelezettségek teljesítésére;

c) a vám- vagy adójogszabályokat nem sértette meg súlyosan vagy ismételten.

A 373. cikk (2) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

Az engedély kizárólag az azt megadó tagállamban alkalmazható.

Az engedély kizárólag olyan TIR-eljárásokra vonatkozik, amelyeknek végső kirakodási helye az engedélyben meghatározott telephely.

(3) A 374. és 375. cikket, a 376. cikk (1) és (2) bekezdését, valamint a 377. és 378. cikket értelemszerűen alkalmazni kell az (1) bekezdésben meghatározott kérelemre vonatkozó eljárásra.

(4) A 407. cikket értelemszerűen alkalmazni kell az (1) bekezdésben hivatkozott engedélyre vonatkozó eljárás tekintetében.

454b. cikk

(1) Amikor az áruk megérkeznek a telephelyére vagy a 454a. cikkben említett engedélyben megjelölt helyre, az engedélyezett címzettnek az engedélyben megállapított eljárással összhangban eleget kell tennie a következő kötelezettségeknek:

a) a rendeltetési vámhivatal vámhatóságait tájékoztatja az áruk megérkezéséről;

b) haladéktalanul tájékoztatja a rendeltetési vámhivatal vámhatóságait az esetlegesen sérült vámzárakról, illetve minden egyéb szabálytalanságról, mint például a többletmennyiségek, a hiányok vagy cserék;

c) nyilvántartásába haladéktalanul bevezeti a kirakodás eredményeit;

d) a rendeltetési vámhivatalban haladéktalanul bemutat a vámhatóságnak egy értesítést, amely jelzi a felhelyezett vámzárak adatait és állapotát, valamint a nyilvántartásba vétel napját.

(2) Az engedélyezett címzett köteles gondoskodni arról, hogy a TIR-igazolvány haladéktalanul bemutatásra kerüljön a rendeltetési vámhivatal vámhatóságainak.

(3) A rendeltetési vámhivatal vámhatóságai rávezetik a szükséges záradékokat a TIR-igazolványra, és az engedélyben meghatározott eljárásnak megfelelően gondoskodnak arról, hogy a TIR-igazolvány visszakerüljön a TIR-igazolvány jogosultjához az ő érdekében eljáró az ő nevében eljáró személyhez.

(4) A TIR eljárás befejezésének időpontja az (1) bekezdés c) pontjában említett nyilvántartásba vétel napja. Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetekben azonban a TIR-eljárás befejezésének napja a záradék TIR-igazolványra való rávezetésének napja.

(5) A TIR-igazolvány jogosultjának kérelmére az engedélyezett címzett kiadja a bemutatási igazolást, amelynek formája az (1) bekezdés d) pontjában hivatkozott értesítés másolatának felel meg. A bemutatási igazolás a TIR-eljárásnak a 454c. cikk (2) bekezdése szerinti befejezésének igazolásaként nem alkalmazható.

454c. cikk

(1) A TIR-igazolvány jogosultja akkor teljesíti a TIR-egyezmény 1. cikkének o) pontjában foglalt kötelezettségeit, amikor a TIR-igazolvány a közúti járművel, a járműszerelvénnyel vagy a szállítótartállyal és a rakománnyal együtt sértetlenül megérkezett az engedélyezett címzett telephelyére vagy az engedélyben meghatározott helyre.

(2) A TIR eljárás befejezése - a TIR-egyezmény 1. cikkének d) pontja értelmében - akkor történik meg, amikor a 454b. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek eleget tettek."

11. A 457c. cikk (1) bekezdése az "ATA-egyezménynek" kifejezés után a "vagy az Isztambuli Egyezménynek" szövegrésszel egészül ki.

12. A 457d. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a "vagy az Isztambuli Egyezmény A. melléklete 8. cikkének (4) bekezdésében" szövegrésszel egészül ki.

b) Az (2) bekezdés a "vagy az Isztambuli Egyezmény A. melléklete 9. cikkének (1) bekezdése a) és b) pontjában" szövegrésszel egészül ki.

c) Az (3) bekezdés c) pontja a "vagy az Isztambuli Egyezmény A. melléklete 10. cikkében" szövegrésszel egészül ki.

13. A 459. cikk (1) bekezdése az "ATA-egyezmény" kifejezés után a "vagy az Isztambuli Egyezmény" szövegrésszel egészül ki.

14. A 461. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés második albekezdés első mondata a "vagy az Isztambuli Egyezmény" szövegrésszel egészül ki.

b) A (4) bekezdés első mondata a "vagy az Isztambuli Egyezmény A. melléklete 9. cikkének (1) bekezdése b) és c) pontja" szövegrésszel egészül ki.

15. Az 580. cikk (3) bekezdésében a "454., 455. cikk" szövegrész helyébe a "457c., 457d. cikk" szöveg lép.

16. Az 591. cikkben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A vámhatóságok megtagadják a behozatali vámok alóli részleges mentesség e rendelkezés szerinti kiszámítását, ha a végtermék szabad forgalomba bocsátását megelőzően megállapításra kerül, hogy a Vámkódex II. címe 2. fejezetének 1. szakasza szerint nem közösségi származású ideiglenes exportáruk nulla vámtétel melletti szabad forgalomba bocsátásának egyedüli célja az e rendelkezés szerinti részleges mentesség igénybevétele volt."

17. A 843. cikk (2) bekezdésének 16. és 17. francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- A kilépés a Közösség területéről a ... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

- Ħruġ mill-Komunita' suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru ...".

18. A 912e. cikk (2) bekezdés negyedik albekezdésének huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- ... (počet) vyhotovených výpisov - kópie priložené".

19. A 912f. cikk (1) bekezdés második albekezdésének tizenhatodik és huszadik francia bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"- Kiadva visszamenőleges hatállyal"

"- Vyhotovené dodatočne"

20. A 912g. cikk (2) bekezdése c) pontjának huszadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Oslobodenie od podpisu - článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93".

21. A 444/2002/EK rendelet által módosított 37. melléklet e rendelet IA mellékletének megfelelően módosul.

22. A 2286/2003/EK rendelet által bevezetett változat szerinti 37. melléklet e rendelet IB. melléklete szerint módosul.

23. A 37a. melléklet II. címében a 31. rovatra vonatkozó adatok e rendelet II. melléklete 1. pontjának megfelelően módosulnak.

24. A 37a. melléklet II. címében az 50. és 52. rovatra vonatkozó tájékoztatás e rendelet II. melléklete 2., 3. és 4. pontjának megfelelően módosul.

25. A 37c. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

26. A 881/2003/EK rendelet által módosított 38. mellékletben, a 31. rovat az e rendelet IV. melléklete A1. pontjának megfelelő szöveggel egészül ki.

27. A 2286/2003/EK rendelet által bevezetett változat szerinti 38. melléklet II. címében a 31. rovat szövege e rendelet IV. melléklet B1. pontjának megfelelően módosul.

28. A 881/2003/EK rendelet által módosított 38. mellékletben, az 52. rovatban alkalmazandó kódok szövege e rendelet IV. melléklete A2. pontjának megfelelően módosul.

29. A 2286/2003/EK rendelet által bevezetett változat szerinti 38. melléklet II. címében, az 52. rovatban alkalmazandó kódok szövege e rendelet IV. melléklete B2. pontjának megfelelően módosul.

30. A 47a. melléklet 2.2. pontjában a huszadik francia bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

"- ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY"

31. Az 59. melléklet helyébe az e rendelet V. mellékletében foglalt szöveg lép.

32. A 60. mellékletben az "Az elszámolási nyomtatványon feltüntetendő adatokra vonatkozó rendelkezések" című pont alatt a 16. rovatban az "ATA-egyezmény 6. cikkében" kifejezés az "/az Isztambuli Egyezmény A. mellékletének 8. cikkében" szövegrésszel egészül ki.

33. A 61. melléklet helyébe az e rendelet VI. mellékletében foglalt szöveg lép.

34. A 72. melléklet e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. cikk 1-8., 17-20., 24., 28. és 30. pontját 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az 1. cikk 9-15., 31., 32. és 33. pontját 2005. október 1-jétől kell alkalmazni.

(4) Az 1. cikk 23., 25. és 26. pontját 2005. július 1-jétől kell alkalmazni.

(5) Az 1. cikk 22., 27. és 29. pontját 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. A tagállamoknak azonban lehetőségük van arra, hogy e rendelkezéseket ezen időpont előtt alkalmazzák. Ebben az esetben a tagállamok értesítik a Bizottságot arról az időpontról, amelytől e rendelet rendelkezéseit alkalmazzák. A Bizottság közzéteszi ezt az információt.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A. A 444/2002/EK rendelettel módosított 2454/93/EGK rendelet 37. melléklete II. címe A. szakaszának 18. rovata a következő bekezdéssel egészül ki:

"Árutovábbítási műveletek tekintetében azonban, közúti járművekkel szállított konténerekben történő áruszállítás esetén a vámhatóságok felhatalmazhatják a főkötelezettet ezen rovat üresen hagyására, ha az indulási helyen felmerülő logisztikai okokból nem lehet megállapítani az árutovábbítási nyilatkozat kitöltésekor a szállítóeszköz azonosítóját és honosságát, valamint ha a vámhatóságok biztosítják, hogy a szállítóeszközre vonatkozó szükséges adatok az 55. rovatba utólag bejegyzésre kerülnek."

B. A 2454/93/EGK rendeletnek a 2286/2003/EK rendelet által bevezetett változat szerinti 37. melléklete I. címének B. szakasza a következő [24] lábjegyzettel egészül ki a táblázat F oszlopának 18. (azonosító) és 18. (honosság) rovatában:

"[24] Közúti járművekkel szállított konténerekben történő áruszállítás esetén a vámhatóságok felhatalmazhatják a főkötelezettet ezen rovat üresen hagyására, ha az indulási helyen felmerülő logisztikai okokból nem lehet megállapítani az árutovábbítási nyilatkozat kitöltésekor a szállítóeszköz azonosítóját és honosságát, valamint ha a vámhatóságok biztosítják, hogy a szállítóeszközre vonatkozó szükséges adatok az 55. rovatba utólag bejegyzésre kerülnek."

II. MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 37a. mellékletének II. címében a B. szakasz a következőképpen módosul:

1. A "CSOMAGOK" adatcsoport alatt a "Csomagok jellege" alatti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Csomagok jellege (31. rovat)

Típus/hosszúság: an ... 2

A 38. melléklet 31. rovatában található csomagolási kódokat kell használni."

2. A "KERESKEDŐ Főkötelezett" adatcsoport "Kereskedő azonosítója (TIN) (50. rovat)" attribútumához fűzött útmutató helyébe az alábbi szöveg lép:

"Típus/hosszúság: an ... 17

Az attribútumot abban az esetben kell használni, ha az «ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE» adatcsoport az A3 kódot tartalmazza, vagy ha a «GRN» attribútumot alkalmazzák."

3. A "BIZTOSÍTÉK" adatcsoport "Biztosíték típusa (52. rovat)" attribútumának típusa/hosszúsága helyébe az alábbi szöveg lép:

"Típus/hosszúság: an ... 1"

4. A "BIZTOSÍTÉK HIVATKOZÁS" adatcsoport "A biztosíték hivatkozási száma (GRN) (52. rovat)" attribútumának típusa/hosszúsága helyébe az alábbi szöveg lép:

"Típus/hosszúság: an ... 24"

III. MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 37c. mellékletének 5. "Csomagoláskód" pontját el kell hagyni.

IV. MELLÉKLET

A. A 881/2003/EK rendelet által módosított 2454/93/EGK rendelet 38. melléklete a következőképpen módosul:

1. 31. rovatként a következő szöveggel egészül ki:

"31. rovat: Csomagok és árumegnevezés; jelek és számok - szállítótartály/konténer száma - mennyiség és fajta

Csomagok fajtája

A következő kódokat kell alkalmazni.

(ENSZ, EGB 21. ajánlásának 2002. májusi, negyedik módosítása)

CSOMAGOLÁSI KÓDOK

AdagolóDN
AeroszolAE
AlátétgerendaSI
ÁllványRK
Állvány, ruhaszárítóRJ
Ampulla, nem védettAM
Ampulla, védettAP
BádoglemezSM
Bála, nem préseltBN
Bála, préseltBL
Ballon, nem védettBF
Ballon, védettBP
BefőzőüvegJR
BorítékEN
Boríték, acélSV
Buga (ingot)IN
Buga (ingot), kötegben/csomóban/nyalábbanIZ
Cséve, orsóSD
Cséve, orsóSO
Cséve, orsó, bobinaBB
CsomagPK
Csomag, kartonpapír, palackrögzítő-nyílásokkalIK
Csomagolás, bemutatóIE
Csomagolás, display, faIA
Csomagolás, display, fémID
Csomagolás, display, kartonIB
Csomagolás, display, műanyagIC
Csomagolás, folyékonyIF
Csomagolás, papírcsomagolásúIG
Csomó, csokorBH
CsőTU
Cső, ürítőnyílássalTV
CsőkígyóCL
Csővezetékek, kötegben/csomóban/nyalábbanPV
Csövek, kötegben/csomóban/nyalábbanTZ
CsővezetékPI
CsúszódeszkaSL
DarabáruLT
Demizson, nem védettDJ
Demizson, védettDP
DeszkaBD
Deszka, kötegben/csomóban/nyalábbanBY
Dézsa, kádVA
Dézsa, kád, teknőTB
Dob (vashordó)DR
Dob, acél1A
Dob, acél, kivehető fejjelQB
Dob, acél, nem kivehető fejjelQA
Dob, alumínium1B
Dob, alumínium, kivehető fejjelQD
Dob, alumínium, nem kivehető fejjelQC
Dob, fa1W
Dob, műanyagIH
Dob, műanyag, kivehető fejjelQG
Dob, műanyag, nem kivehető fejjelQF
Dob, rétegelt lemez1D
Dob, rost1G
Dob, vasDI
Doboz folyadékok számáraBW
EgységcsomagVK
Élelmiszertároló (foodtainer)FT
EmelőtargoncaLV
Erjesztőkád, hordóTO
Faláda, dézsaBI
FazékPT
Fedeles kosárHR
FedőponyvaCV
Fémdoboz, füllel és kiöntővelCD
Fémdoboz, hengeresCX
Fémdoboz, szögletesCA
FilmcsomagFP
FiolaVI
Folyékony tömegáruVL
Fonatos palackWB
FüleskorsóPH
FűzfakosárCE
Gallonos boroshordóTI
GázpalackGB
Gombolyag, tekercsRL
Gyékény-, szalma-, nádfonatMT
GyufásdobozMX
Gyűjtőedény, faAD
Gyűjtőedény, fémMR
Gyűjtőedény, műanyagPR
Gyűjtőedény, műanyag borításúMW
Gyűjtőedény, papírAC
Gyűjtőedény, rostosAB
Gyűjtőedény, üvegGR
GyümölcskosárPJ
Gyümölcsös rekeszFC
HálóNT
Hanglemezborító, könyvborítóSY
Háló, cső, műanyagNU
Háló, cső, textilNV
HengerCY
Hordó fából (cask)CK
Hordó, fa2C
Hordó, fa, dugasszalQH
Hordó, fa, kivehető fejjelQJ
Hordócska (heringes, ivóvizes)KG
Illatszeres zacskóSH
JutazsákJT
Kád fedéllelTL
Kalitka, ketrec, kasCG
Kalitka, ketrec, kas, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), EuroboxDG
Kalitka, ketrec, kas, hengeresCW
Kanna fémbőlCI
KapszulaAV
Karika, abroncsRG
KartonCT
KártyaCM
KatonaládaFO
KeretFR
Keretes rekeszFD
KészletSX
KézibőröndSU
Kicsomagolt vagy csomagolatlanNE
Kicsomagolt vagy csomagolatlan, egy egységNF
Kicsomagolt vagy csomagolatlan, többszörös egységNG
Kis csomagPA
KishordóFI
Koffer, bőröndTR
KonzervdobozTN
KoporsóCJ
KorsóJG
KosárBK
Kosár nélküliUC
Kosár, füllel, fábólHB
Kosár, füllel, kartonpapírbólHC
Kosár, füllel, műanyagbólHA
Kölcsönösen meghatározottZZ
KötegBE
Köztes ömlesztettáru-tartályWA
Köztes ömlesztettáru-tartály, acélWC
Köztes ömlesztettáru-tartály, acél, folyadékok számáraWK
Köztes ömlesztettáru-tartály, acél, túlnyomásos > 10 kpaWG
Köztes ömlesztettáru-tartály, alumíniumWD
Köztes ömlesztettáru-tartály, alumínium, > 10 kpaWH
Köztes ömlesztettáru-tartály, alumínium, folyadék számáraWL
Köztes ömlesztettáru-tartály, az acéltól eltérő fémZV
Köztes ömlesztettáru-tartály, fémWF
Köztes ömlesztettáru-tartály, fém, 10 kpa nyomásúWJ
Köztes ömlesztettáru-tartály, fém, folyadékok számáraWM
Köztes ömlesztettáru-tartály, funérlemezZX
Köztes ömlesztettáru-tartály, funérlemez, bélésselWY
Köztes ömlesztettáru-tartály, merev műanyagAA
Köztes ömlesztettáru-tartály, merev műanyag, szabadon álló, folyadékok számáraZK
Köztes ömlesztettáru-tartály, merev műanyag, szabadon álló, szilárd anyagok számáraZF
Köztes ömlesztettáru-tartály, merev műanyag, szabadon álló, túlnyomásosZH
Köztes ömlesztettáru-tartály, merev műanyag, szerkezeti berendezéssel, szilárd anyagok számáraZD
Köztes ömlesztettáru-tartály, merev műanyag, szerkezeti berendezéssel, folyadékok számáraZJ
Köztes ömlesztettáru-tartály, merev műanyag, szerkezeti berendezéssel, túlnyomásosZG
Köztes ömlesztettáru-tartály, műanyag fóliávalWS
Köztes ömlesztettáru-tartály, összetettZS
Köztes ömlesztettáru-tartály, összetett, merev műanyag, folyadékok számáraZQ
Köztes ömlesztettáru-tartály, összetett, merev műanyag, szilárd anyagok számáraZL
Köztes ömlesztettáru-tartály, összetett, merev műanyag, túlnyomásosZN
Köztes ömlesztettáru-tartály, összetett, rugalmas műanyag, folyadék számáraZR
Köztes ömlesztettáru-tartály, összetett, rugalmas műanyag, szilárd anyagok számáraZM
Köztes ömlesztettáru-tartály, összetett, rugalmas műanyag, túlnyomásosZP
Köztes ömlesztettáru-tartály, papír, többrétegűZA
Köztes ömlesztettáru-tartály, papír, többrétegű, vízállóZC
Köztes ömlesztettáru-tartály, regenerált faZY
Köztes ömlesztettáru-tartály, regenerált fa, bélésselWZ
Köztes ömlesztettáru-tartály, rostlemezZT
Köztes ömlesztettáru-tartály, rugalmasZU
Köztes ömlesztettáru-tartály, szőtt műanyag, bélésselWQ
Köztes ömlesztettáru-tartály, szőtt műanyag, borítás és bélés nélkülWN
Köztes ömlesztettáru-tartály, szőtt műanyag, borítássalWP
Köztes ömlesztettáru-tartály, szőtt műanyag, borítással és bélésselWR
Köztes ömlesztettáru-tartály, természetes faZW
Köztes ömlesztettáru-tartály, természetes fa, bélésselWU
Köztes ömlesztettáru-tartály, textil, bélésselWW
Köztes ömlesztettáru-tartály, textil, borítás/bélés nélkülWT
Köztes ömlesztettáru-tartály, textil, borítássalWV
Köztes ömlesztettáru-tartály, textil, borítással és bélésselWX
Láda (case)CS
Láda, acélSS
Láda, alumínium4B
Láda, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), EuroboxDH
Láda, doboz (box)BX
Láda, doboz, acél4A
Láda, doboz, fa, természetes fa, közönségesQP
Láda, doboz, fa, természetes fa, szóródásbiztos fallalQQ
Láda, doboz, műanyag4H
Láda, doboz, műanyag, szélesítettQR
Láda, doboz, műanyag, szilárdQS
Láda, doboz, regenerált fa4F
Láda, doboz, rétegelt lemez4D
Láda, doboz, rostlemez4G
Láda, doboz, természetes fa4C
Láda, izotermikusEI
Láda, raklap alapúED
Láda, raklapalapú, faEE
Láda, raklapalapú, fémEH
Láda, raklapalapú, kartonEF
Láda, raklapalapú, műanyagEG
LádavázSK
Lapos rekeszSC
Lemez, ívST
Lemez, műanyag borítássalSP
Lemezek, kötegben/csomóban/nyalábbanSZ
Lombik, lapos palackFL
Marmonkanna, acél3A
Marmonkanna, acél, kivehető fejjelQL
Marmonkanna, acél, nem kivehető fejjelQK
Marmonkanna, hengeresJY
Marmonkanna, műanyag3H
Marmonkanna, műanyag, kivehető fejjelQN
Marmonkanna, műanyag, nem kivehető fejjelQM
Marmonkanna, szögletesJC
Nagyhordó (kb. 240 l)HG
Nem elérhetőNA
NyalábTS
Nyitott tetejű, állatszállításra használt dobozPF
Olajos hordóBA
Önkiürítő függővederAI
Összetett csomagolás, műanyag edény6H
Összetett csomagolás, műanyag edény acéldobbanYA
Összetett csomagolás, műanyag edény acélrekeszbenYB
Összetett csomagolás, műanyag edény alumínium dobbanYC
Összetett csomagolás, műanyag edény alumínium rekeszbenYD
Összetett csomagolás, műanyag edény fadobozbanYF
Összetett csomagolás, műanyag edény funérlemez dobozbanYH
Összetett csomagolás, műanyag edény funérlemezdobbanYG
Összetett csomagolás, műanyag edény műanyag dobbanYL
Összetett csomagolás, műanyag edény rostdobbanYJ
Összetett csomagolás, műanyag edény rostlemezdobozbanYK
Összetett csomagolás, műanyag edény szilárd műanyag csomagolásbanYM
Összetett csomagolás, üvegedény6P
Összetett csomagolás, üvegedény acéldobbanYN
Összetett csomagolás, üvegedény acélrekeszbenYP
Összetett csomagolás, üvegedény alumínium dobbanYQ
Összetett csomagolás, üvegedény alumínium rekeszbenYR
Összetett csomagolás, üvegedény fadobozbanYS
Összetett csomagolás, üvegedény fonott kosárbanYV
Összetett csomagolás, üvegedény funérlemezdobbanYT
Összetett csomagolás, üvegedény habosított műanyag csomagolásbanYY
Összetett csomagolás, üvegedény rostdobbanYW
Összetett csomagolás, üvegedény rostlemezdobozbanYX
Összetett csomagolás, üvegedény szilárd műanyag csomagolásbanYZ
Palack, nem védett, hasasBS
Palack, nem védett, hengeresBO
Palack, védett, hasasBV
Palack, védett, hengeresBQ
Palackkosár, nem védettCO
Palackkosár, védettCP
Palacktartó láda, palackállványBC
PallódeszkaPN
Pallók, kötegben/csomóban/nyalábbanPZ
Patron, kazettaCQ
PénzesládaCF
PohárCU
Postai csomagPC
Pumpás palackAT
RaklapPX
Raklap, 100 cm × 110 cmAH
Raklap, dobozPB
Raklap, moduláris, 80 cm × 100 cm peremmelPD
Raklap, moduláris, 80 cm × 120 cm peremmelPE
Raklap, moduláris, 80 cm × 60 cm peremmelAF
Raklap, zsugorfóliaAG
Raschel-hálóRT
RekeszCR
Rekesz, többrétegű, faDB
Rekesz, többrétegű, kartonpapírDC
Rekesz, többrétegű, műanyagDA
Rekesz, tömegáru, faDM
Rekesz, tömegáru, kartonpapírDK
Rekesz, tömegáru, műanyagDL
RönkLG
Rönk, kötegben/csomóban/nyalábbanLZ
RúdBR
Rúd, huzalRD
Rudak, huzalok, kötegben/csomóban/nyalábbanRZ
Rudak, kötegben/csomóban/nyalábbanBZ
Sajtár, puttonyPL
Skatulya (fészekalja)NS
Sörös/boros hordóBU
Sörösrekesz, -ládaCB
Szállítótartály, kizárólag szállítóeszközként meghatározvaCN
Szilárd tömegáru (»darabos«)VO
Szilárd tömegáru (»granulátum«)VR
Szilárd tömegáru, apró szemcsés (»por«)VY
TáblaSB
Tábla (üveg, fém)PG
Táblák, kötegben/csomóban/nyalábbanPY
Tálca, egyrétegű, borítás nélkül, faDT
Tálca, egyrétegű, borítás nélkül, kartonpapírDV
Tálca, egyrétegű, borítás nélkül, műanyagDS
Tálca, egyrétegű, borítás nélkül, polisztirolDU
Tálca, kétrétegű, borítás nélkül, faDX
Tálca, kétrétegű, borítás nélkül, kartonpapírDY
Tálca, kétrétegű, borítás nélkül, műanyagDW
Tálca, tálcás göngyölegPU
TartályBM
Tartály (tank), hengeresTY
Tartály (tank), szögletesTK
TeásládaTC
TejeskannaCC
TejesrekeszMC
Tekercs, végRO
TengerészládaSE
T-gerendaGI
T-gerenda, kötegben/csomóban/nyalábbanGZ
Többrétegű papírzsákMS
TölcsérAJ
Tömegáru, folyékony gáz (nem normális nyomáson/hőmérsékleten)VQ
Tömegáru, gáz (1 031 mbar-on, 15 °C-on)VG
Tubus (összenyomható)TD
UtazóládaCH
VákuumcsomagoltVP
VászonzsákSA
VederBJ
Vég (vászon)BT
VitorlavászonCZ
ZacskóBG
Zacskó, műanyagEC
Zacskó, műanyag fóliaXD
Zacskó, nagy méretűZB
Zacskó, papír5M
Zacskó, papír, többrétegűXJ
Zacskó, papír, többrétegű, vízállóXK
Zacskó, rugalmas tartályFX
Zacskó, szőtt műanyag5H
Zacskó, szőtt műanyag, bélés nélkülXA
Zacskó, szőtt műanyag, szóródásbiztosXB
Zacskó, szőtt műanyag, vízállóXC
Zacskó, táska, tasakPO
Zacskó, textil5L
Zacskó, textil, bélés nélkülXF
Zacskó, textil, szóródásbiztosXG
Zacskó, textil, vízállóXH
Zacskó, zsákolt tömegáru43
Zsebes zsákMB
ZsugorfóliaSW”

2. Az 52. Biztosíték rovatban alkalmazandó kódok listája helyébe a következő lista lép:

„TényállásKódEgyéb bejegyzések
Biztosítéknyújtás alóli mentesség (a Vámkódex 94. cikkének (4) bekezdése és e rendelet 380. cikkének (3) bekezdése alapján)0— a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről száma
Összkezesség1— a kezességi tanúsítvány száma
— kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal
Kezes által nyújtott egyedi kezesség2— kezességvállalási nyilatkozatra való hivatkozás
— kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal
Készpénzben nyújtott egyedi kezesség3
Garanciajegy formájában nyújtott egyedi kezesség4— egyedi garanciajegy száma
Biztosítéknyújtás alóli mentesség esetén, amikor a biztosíték összege nem haladja meg az 500 eurót (a Vámkódex 189. cikkének (5) bekezdése)5
Biztosítéknyújtás alóli mentesség (a Vámkódex 95. cikke)6
Meghatározott közszervezetek biztosítéknyújtás alóli mentessége8
Egyedi kezesség (a 47a. melléklet 3. pontja)9— hivatkozás a kezességvállalási nyilatkozatra
— kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal”

B. A 2454/93/EGK rendeletnek a 2286/2003/EK rendelettel bevezetett változat szerinti 38. mellékletében a II. cím a következőképpen módosul:

1. A 31. rovat szövege helyébe e melléklet A(1) pontjában szereplő szöveg lép.

2. Az 52. Biztosíték rovatban alkalmazandó kódok listája helyébe az e melléklet A(2) pontjában szereplő szöveg lép.

V. MELLÉKLET

"59. MELLÉKLET

A 459. CIKKBEN EMLÍTETT TÁJÉKOZTATÓ MINTÁJA

A jogvitát kezdeményező koordinációs hivatal levelezési fejléce

Címzett: az ideiglenes behozatal szerinti vámhivatalért felelős koordinációs hivatal, vagy egyéb koordinációs hivatal

TÁRGY: ATA-IGAZOLVÁNY - IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

Értesítjük, hogy az ATA-egyezmény/Isztambuli Egyezmény ( 8 ) rendelkezéseinek megfelelő vámok és adók kifizetésére vonatkozó igény ...-án/én ( 9 ) elküldésre került a garanciavállaló egyesületünkhöz az alábbiak tekintetében:

1. ATA-igazolvány száma:

2. Kibocsátó kereskedelmi kamara:

Város:

Ország:

3. ... nevében.

Jogosult:

Cím:

4. Az igazolvány érvényessége:

5. Az újrakivitelre meghatározott határnap ( 10 ):

6. A árutovábbítási/behozatali betétlap száma ( 11 ):

7. A betétlap záradékolásának dátuma:

A kibocsátó koordinációs hivatal bélyegzője és aláírása.

VI. MELLÉKLET

"61. MELLÉKLET

ELJÁRÁSÁTVÉTELI NYILATKOZAT - MINTA

Az igényt benyújtó második tagállam koordinációs hivatalának levelezési fejléce

Címzett: az eredeti igényt benyújtó első tagállam koordinációs hivatala.

TÁRGY: ATA-IGAZOLVÁNY - ELJÁRÁS ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA

Értesítjük, hogy az ATA-egyezmény/Isztambuli Egyezmény ( 12 ) rendelkezéseinek megfelelő vámok és adók kifizetésére vonatkozó igény ...-án/én ( 13 ) elküldésre került a garanciavállaló egyesületünkhöz az alábbiak tekintetében:

1. ATA-igazolvány száma:

2. Kibocsátó kereskedelmi kamara:

Város:

Ország:

3. ... nevében.

Jogosult:

Cím:

4. Az igazolvány érvényessége:

5. Az újrakivitelre meghatározott határnap ( 14 ):

6. A árutovábbítási/behozatali betétlap száma ( 15 ):

7. A betétlap záradékolásának dátuma:

Ez a nyilatkozat megszünteti az Ön kötelezettségét ebben az ügyben.

A kibocsátó koordinációs hivatal bélyegzője és aláírása.

VII. MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 72. melléklete a következő ponttal egészül ki:

"19. A fent említettektől eltérő bármely, az importáruk megjelenésének vagy kereskedelmi minőségének javítását vagy elosztásuk vagy újraelosztásuk előkészítését célzó szokásos kezelési mód annyiban, amennyiben e műveletek nem változtatják meg az eredeti áruk jellegét, illetve nem javítják teljesítményét. Ha a szokásos kezelési módokra vonatkozó költségek merültek fel, akkor az ilyen költségek vagy az értéknövekedés nem vehetők figyelembe a behozatali vámok kiszámításánál, amennyiben a nyilatkozattevő a költségeket kielégítő módon igazolja. A műveletekben felhasznált nem közösségi áruk vámértékét, jellegét és származását azonban a behozatali vámok kiszámításánál figyelembe kell venni."

( 1 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 2 ) HL L 252., 1978.9.14., 1. o.

( 3 ) HL L 31., 1983.2.2., 13. o.

( 4 ) HL L 130., 1993.5.27., 1. o.

( 5 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 68., 2002.3.12., 11. o.

( 7 ) HL L 134., 2003.5.29., 1. o.

( 8 ) Az ATA-egyezmény 7. cikke, Brüsszel, 1961. december 6./az Isztambuli Egyezmény A. mellékletének 9. cikke, 1990. június 26.

( 9 ) A feladás dátuma.

( 10 ) Adatok a le nem zárt árutovábbítási vagy ideiglenes behozatali betétlapról, vagy, amennyiben betétlap nem áll rendelkezésre, a kibocsátó koordinációs hivatalnál rendelkezésre álló információk alapján.

( 11 ) A nem kívánt rész törlendő."

( 12 ) Az ATA-egyezmény 7. cikke, Brüsszel, 1961. december 6./az Isztambuli Egyezmény A. mellékletének 9. cikke, 1990. június 26.

( 13 ) A feladás dátuma.

( 14 ) Adatok a le nem zárt árutovábbítási vagy ideiglenes behozatali betétlapról, vagy, amennyiben betétlap nem áll rendelkezésre, a kibocsátó koordinációs hivatalnál rendelkezésre álló információk alapján.

( 15 ) A nem kívánt rész törlendő."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0883 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0883&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R0883-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R0883-20040501&locale=hu

Tartalomjegyzék