32003R2286[1]

A Bizottság 2286/2003/EK rendelete (2003. december 18.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 2286/2003/EK RENDELETE

(2003. december 18.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 247. cikkére,

(1)

A gazdasági szereplők számára a tagállamok által kiadott kötelező érvényű tarifális felvilágosításokat, amelyek mind bizalmas, mind nem bizalmas adatokat tartalmaznak, a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 2 ) alapján meg kell küldeni a Bizottságnak, és azokat a Bizottság által kezelt és minden nemzeti igazgatás számára hozzáférhető központi adatbázisban kell tárolni. Az eddigiekben a Bizottság a nyilvánosság számára CD-ROM-ot adott ki, amely az adatbázis kivonatos tartalmát tartalmazta, kivéve a bizalmas adatokat. Jelenleg e CD-ROM kiadása műszaki és anyagi okokból szünetel.

(2)

Mind a nyilvánosságnak, mind a csatlakozó országoknak sürgősen szükségük van az ezen információkhoz való hozzáférésre, ezért a Bizottságnak meg kell könnyítenie ezt a hozzáférést azáltal, hogy a honlapján megjelenteti a kötelező érvényű tarifális felvilágosítások adatbázisának (EBTI-adatbázis) olyan kivonatát, amely nem tartalmazza a bizalmas adatokat, mint például a jogosult adatai vagy az áruk összetételére vonatkozó bizalmas információk. A CD-ROM-mal ellentétben ennek a kivonatnak - amennyiben rendelkezésre állnak - az ábrákat is tartalmaznia kell.

(3)

A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás kiadását kérelmező gazdasági szereplőket tájékoztatni kell az adatbázisban tárolt adatok felhasználásáról, ezért szükséges a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás igénylésére szolgáló formanyomtatványon és a megfelelő űrlapon a "Fontos megjegyzés" rovat tartalmának megváltoztatása.

(4)

Ezen túlmenően az egyértelműség érdekében ajánlott a 2454/93/EGK rendelet 8. cikke (1) és (2) bekezdése szövegének átfogalmazása. Egyidejűleg ki kell használni az alkalmat a kötelező érvényű származási felvilágosításról való tájékoztatás rendszerére vonatkozó szabályok egyszerűsítésére. Ennek megfelelően az ilyen adatszolgáltatásnak csak a feltétlenül szükséges adatokra kell korlátozódnia.

(5)

Az egységes vámokmány 1988. január 1-jei bevezetése óta, különösen az 1993. január 1-jei közös piac és az 1994. január 1-je óta hatályos 2913/92/EGK rendelet miatt a vámjogban alapvető változások következtek be. A műszaki haladás - ezen belül is a vámkezelések számítógéppel támogatott módszerének erősödő igénye - szükségessé teszi az egységes vámokmány alkalmazásáról szóló rendelkezések megváltoztatását.

(6)

Ezért ajánlatos újraszabályozni e rendelkezéseket és újból kiadni az egységes vámokmány nyomtatványait, amelyek bevezetésük óta többször módosultak. Ezen aktualizálás magában foglalja a 2454/93/EGK rendelet 31-34., valamint 37. és 38. mellékleteinek kicserélését.

(7)

Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplők és a Közösség vámigazgatásai számára minél nagyobb mértékben egységesített és egyszerűsített okmányok álljanak rendelkezésre, rendszeresen újra kell értékelni az egységes vámokmány alkalmazásának követelményeit a gazdaság szereplőivel történő egyeztetések során és a továbbfejlődő kereskedelmi gyakorlat, valamint a mérvadó nemzetközi fórumok keretében folyó tevékenységek figyelembevételével.

(8)

Annak érdekében, hogy a tagállamok az egységes vámokmányra vonatkozó új szabályok alkalmazására megfelelően fel tudjanak készülni, rendelkezni kell arról, hogy ezt a szabályozást 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. Mindazonáltal néhány tagállam a lehető leghamarabb be szeretné vezetni az új intézkedéseket, ezért lehetővé kell tenni a korábbi alkalmazást.

(9)

Értékelni szükséges a tagállamoknak a szóban forgó intézkedések végrehajtására vonatkozó terveit, és ezen az alapon fenn kell tartani az egyeztetési lehetőséget az alkalmazási dátum meghatározott módon történő elhalasztásáról.

(10)

A 2454/93/EGK rendelet 292. cikkének (5) bekezdése, illetve 500. cikkének (2) bekezdése meghatározza az egységes engedély kiadása iránti kérelmek átvételére illetékes hatóságokat. Az ideiglenes behozatal kivételével a kérelmet ahhoz a vámhatósághoz kell benyújtani, amely a kérelmező főkönyvei vezetésének és az egységes engedélyben érintett műveletek legalább egy része elvégzésének helye szerint illetékes. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, az illetékes hatóságok meghatározására vonatkozó kritériumok nem elegendőek arra, hogy a gyakorlatban előforduló esetek mindegyikét lefedjék. Meg kell ezért határozni, hogy minden olyan esetben, amikor nem lehet meghatározni az illetékes hatóságokat a hatályos előírások szerint, a kérelmet a kérelmező főkönyvei vezetésének helye szerint illetékes vámhatóságnál kell benyújtani.

(11)

1997-ben a 2454/93/EGK rendeletbe bekerült a behozatalok megfigyelésére szolgáló rendszer. E megfigyelések alapján egyrészről bizonyos áruk visszatérítéssel járó kivitelének, másrészről ugyanezen áruk preferenciális behozatala szintjének jelentős és gyors növekedése némely esetekben különösen mesterkéltnek tűnik. A megfigyelést, amely jelenleg a szabad forgalomba bocsátott árukra korlátozódik, az ilyen árumozgásokkal összefüggő visszaélések megakadályozása érdekében ki kell terjeszteni a kivitelre.

(12)

A 2454/93/EGK rendelet külön szabályokat állapít meg az ideiglenes behozatali eljárás során a szállítóeszközök használatára vonatkozóan. E szabályok szerint a személyek díjmentes szállítása egy vállalat gazdasági tevékenysége keretében az érintett szállítóeszköz "kereskedelmi felhasználásának" számít. Az Isztambuli Egyezmény szerint azonban "kereskedelmi felhasználásnak" kizárólag a visszterhes személyszállítás számít. A "kereskedelmi felhasználás" fogalmának különböző meghatározása nem indokolt, ezért azt újra kell fogalmazni.

(13)

A 2454/93/EGK rendelet a tejágazatban a helyettesítő árukra különös szabályokat állapít meg, amelyek alkalmazása a gyakorlatban problémákat okozott. Kívánatos ezért a helyettesítő áruk alkalmazásának egyszerűsítése ebben az ágazatban.

(14)

Amennyiben az aktív feldolgozási eljárásban vámtartozás keletkezik, úgy bizonyos esetekben a vámtartozás kiszámításánál a végtermékekre alkalmazni kell a megfelelő vámtételeket. Ezeket az eseteket a 2454/93/EGK rendelet 548. cikkének (1) bekezdése az ugyanezen rendelet 75. mellékletére történő hivatkozással határozza meg. A 75. melléklet listájához fűzött általános megjegyzés szerint a felügyeletet ellátó vámhivatal engedélyezheti, hogy az 548. cikk (1) bekezdését másra is alkalmazzák, mint a felsorolt hulladék, hulladékfém, selejt és más maradékok. A tagállamoknak nem kell többet jelenteniük a Bizottságnak ezen kiegészítő eseteket, ezért értelemszerű, hogy az említett listát egyszerűsítésre kerüljön.

(15)

A 2454/93/EGK rendeletet a megfelelő módon módosítani kell.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (3) bekezdése A. k) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"k) annak elfogadása, hogy a szolgáltatott információkat az Európai Közösségek Bizottságának adatbázisában tárolhatják, és hogy a kötelező tarifális felvilágosítás részleteit, beleértve minden fényképet, rajzot, brosúrát stb. - kivéve azonban a kérelmező által bizalmasként megjelölt adatokat - az Interneten keresztül közzétegyék; az adatvédelemre vonatkozó hatályos rendelkezéseket alkalmazni kell."

2. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

(1) A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás esetén a tagállamok vámhatóságai haladéktalanul megküldik a Bizottságnak a következőket:

a) a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás iránti kérelem egy példányát (1. B. melléklet);

b) a kiadott kötelező érvényű tarifális felvilágosítás egy példányát (1. melléklet 2. példány);

c) a 4. példány adatait (1. melléklet).

A kötelező érvényű származási felvilágosítás esetén a tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal a kiadott kötelező származási felvilágosítás releváns adatait.

A közlés elektronikus úton történik.

(2) A tagállam kérelmére a Bizottság az (1) bekezdés alapján hozzá eljuttatott adatokat haladéktalanul megküldi a tagállamnak. A közlés elektronikus úton történik.

(3) A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás iránti kérelem elektronikusan megküldött adatait, a kiadott kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és az 1. melléklet 4. példányának adatait a Bizottság egy központi adatbázisában kell tárolni. A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás adatai, beleértve minden fényképet, rajzot, brosúrát stb. - kivéve a kiadott kötelező érvényű tarifális felvilágosítás 3. és 8. rovatának adatait - közzétehetők az Interneten."

3. A 212. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tagállamok megküldik a Bizottságnak azon adatok listáját, amelyek megadását a 37. mellékletben felsorolt egyes eljárások esetén megkövetelik. A Bizottság közzéteszi ezen adatok listáját."

4. A 213. cikk a következő második bekezdéssel egészül ki:

"A tagállamok megküldik a Bizottságnak a 37. rovatban (második alrovat), a 44. és 47. rovatokban (első alrovat) alkalmazott nemzeti kódok listáját. A Bizottság közzéteszi ezen kódok listáját."

5. A 216. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"216. cikk

A 37. melléklet tartalmazza azoknak a rovatoknak a felsorolását, amelyeket áruknak egy adott vámeljárás alá vonása céljából az egységes vámokmány használatával tett vámáru-nyilatkozat esetében alkalmazni kell."

6. A 254. cikk bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A szabad forgalomba bocsátást célzó vámáru-nyilatkozatokat a vámhatóság a nyilatkozattevő kérelmére elfogadhatja anélkül, hogy azokon feltüntették volna a 37. mellékletben felsorolt minden egyes adatot, feltéve, hogy tartalmazzák legalább az egységes vámokmány 1. rovatának (első és második alrovatának), 14., 21. (honosság), 31., 37., 40. és 54. rovatának adatait és:"

7. A 269. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az (1) bekezdés második francia bekezdésében említett eljárás a B típusú vámraktárakra azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy itt nincs lehetőség kereskedelmi okmány alkalmazására. Amennyiben az adminisztratív okmány nem tartalmazza a 37. melléklet I. címe B. részében meghatározott valamennyi adatot, ezeket az ahhoz kapcsolódó kérelemben kell közölni."

8. A 275. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az áruk passzív feldolgozástól, illetve vámraktározástól eltérő gazdasági vámeljárás alá vonására vonatkozó vámáru-nyilatkozatokat az eljárást megindító vámhivatal a nyilatkozattevő kérelmére elfogadhatja anélkül, hogy azok tartalmaznák a 37. mellékletben felsorolt valamennyi adatot, vagy hogy azokhoz csatolták volna a 220. cikkben említett valamennyi okmányt, feltéve, hogy tartalmazzák legalább az egységes vámokmány 1. rovatának (első és második alrovatának), 14., 21. (honosság), 31., 37., 40. és 54. rovatának adatait, illetve az 508. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti esetben a 44. rovatban az engedélyre vagy a kérelemre történő hivatkozást."

9. A 280. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A kiviteli nyilatkozatokat a vámhivatal a nyilatkozattevő kérelmére elfogadhatja anélkül, hogy azok a 37. mellékletben felsorolt valamennyi adatot tartalmaznák, feltéve, hogy tartalmazzák legalább az egységes vámokmány 1. rovatának (első és második alrovatának), 2., 14., 17a., 31., 33., 38., 44. és 54. rovatának adatait, valamint minden olyan adatot, amelyek az áru azonosságának megállapításához és a kivitelüket szabályozó rendelkezések alkalmazásához, valamint azon biztosíték megállapításához szükségesek, amelytől az áruk kivitele függővé tehető.

Amennyiben az árukra kiviteli vámok vagy bármely egyéb, a közös agrárpolitika keretében előírt intézkedések vonatkoznak, minden olyan adatot is meg kell adni, amelyek az ilyen vámok vagy intézkedések megfelelő alkalmazásához szükségesek.

(2) A vámhatóság engedélyezheti, hogy a nyilatkozattevő ne töltse ki a 17a. és 33. rovatot azzal a feltétellel, hogy kijelenti, hogy az érintett áruk kivitele nem esik tilalom vagy korlátozás alá, és a vámhatóságnak nincs oka kételkedni ebben, továbbá hogy az áruk leírása lehetővé teszi azok Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásának azonnali és egyértelmű meghatározását."

10. A 292. cikk (5) bekezdés második albekezdésének második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- egyéb esetben az a hely, ahol a kérelmezőnek a számviteli alapuló ellenőrzést lehetővé tévő főkönyveit vezetik."

11. A II. rész I. címének 3. fejezetében a 2. szakasz címét a következő szöveg váltja fel:

"Közösségi Felügyelet"

12. A 308d. cikk (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) Ha közösségi felügyeletre van szükség, a tagállamok havonta legalább egy alkalommal felügyeleti beszámolóban közlik a Bizottsággal a szabad forgalomba bocsátott vagy kivitt termékek mennyiségére vonatkozó részletes adatokat. A behozatalok tekintetében és a Bizottság kérésére a tagállamok ezeket az adatokat a preferenciális tarifális intézkedések hatálya alá tartozó behozatalokra korlátozzák.

(2) A tagállamok felügyeleti beszámolóiban az érintett időszak első napjától kezdődően szabad forgalomba bocsátott vagy kivitt áruk összmennyiségét kell feltüntetni."

13. Az 500. cikk (2) bekezdése a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

"Azokban az esetekben, amikor az első vagy a második albekezdés alapján nem határozható meg az illetékes vámhatóság, a kérelmet a kérelmezőnek a számviteli alapú ellenőrzést lehetővé tevőfőkönyvei vezetésének helye szerint illetékes vámhatóságnál kell benyújtani."

14. Az 555. cikk (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a »kereskedelmi célú felhasználás« a szállítóeszköznek személyek díjazás ellenében történő szállítására, illetve áruk akár ingyenesen, akár díjazás ellenében történő, ipari vagy kereskedelmi jellegű szállítására való felhasználását jelenti;"

15. Az 1. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

16. Az 1. B. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

17. A 31-34. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

18. A 37. és 38. mellékletek helyébe e rendelet IV. mellékletének szövege lép.

19. A 74. melléklet e rendelet V. melléklete szerint módosul.

20. A 75. melléklet helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép.

2. cikk

A Bizottság 2005. január 1-jéig értékeli az 1. cikk 3-9., 17. és 18. pontjában meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó tagállami terveket. Az értékelésnek a tagállamok által közölt információk alapján összeállított jelentésen kell alapulnia.

3. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetést követő hetedik napon lép hatályba.

(2) Az 1. cikk 11. és 12. pontját 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az 1. cikk 1., 2., 15. és 16. pontját 2004. február 1-jétől kell alkalmazni.

(4) Az 1. cikk 3-9., 17. és 18. pontját 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. A tagállamoknak azonban lehetőségük van arra, hogy e rendelkezéseket ezen időpont előtt alkalmazzák.

Emellett a vámkezeléssel foglalkozó számítógépes rendszereik átalakításakor nehézségekbe ütköző tagállamok e rendszerek átalakítását 2007. január 1-jéig halaszthatják el. Ezekben az esetekben a tagállamok értesítik a Bizottságot a választott módszerről, amellyel és arról az időpontról, amelytől az 1. cikk 3-9., 17. és 18. pontját alkalmazzák. A Bizottság közzéteszi ezt az információt.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

1. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS (KTF) - ÉRTESÍTÉSI NYOMTATVÁNY MINTÁJA

II. MELLÉKLET

1. B. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS (KTF) - KÉRELEM NYOMTATVÁNYÁNAK MINTÁJA

III. MELLÉKLET

31. MELLÉKLET ( 3 )

AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY MINTÁJA

(nyolcpéldányos okmánygarnitúra)

32. MELLÉKLET ( 4 )

AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY MINTÁJA A NYILATKOZATOK FELDOLGOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÓ RENDSZERREL VALÓ NYOMTATÁS CÉLJÁRA (KÉT, EGYENKÉNT NÉGYPÉLDÁNYOS OKMÁNYGARNITÚRA)

33. MELLÉKLET ( 5 )

AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY PÓTLAPJAINAK MINTÁJA

(nyolcpéldányos okmánygarnitúra)

34. MELLÉKLET ( 6 )

AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY PÓTLAPJAINAK MINTÁJA A NYILATKOZATOK FELDOLGOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÓ RENDSZERREL VALÓ NYOMTATÁS CÉLJÁRA (KÉT, EGYENKÉNT NÉGYPÉLDÁNYOS OKMÁNYGARNITÚRA)

IV. MELLÉKLET

37. MELLÉKLET

ÚTMUTATÓ AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY HASZNÁLATÁHOZ ( 7 )

1. CÍM

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

A. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A nyomtatványokat és a pótlapokat akkor kell alkalmazni:

a) amikor a közösségi szabályozás valamely vámeljárás alá vonásra vagy újrakivitelre irányuló vámáru-nyilatkozatot ír elő;

b) szükség esetén a valamely csatlakozási okmányban megállapított átmeneti időszakban is az egyrészt a csatlakozást megelőző állapot szerinti Közösség és az új tagállamok közötti, másrészt ez utóbbiak közötti olyan áruk vonatkozásában folytatott kereskedelem kapcsán, amelyek tekintetében bizonyos vámok, illetve azokkal azonos hatású díjak továbbra is fennmaradtak, illetve amelyekre továbbra is a csatlakozási okmányban megállapított egyéb intézkedéseket kell alkalmazni;

c) amennyiben a Közösségi szabályozás kifejezetten előírja használatukat.

Az erre a célra használt nyomtatványok és pótlapok alkotják azt a nyomtatványgarnitúrát, amely egy vagy több vámeljáráshoz kapcsolódó alakiságok elvégzéséhez szükséges. A nyomtatványgarnitúra nyolc példányból áll:

- az 1. példányt annak a tagállamnak a hatóságai őrzik meg, amelyben a kiviteli (feladási) vagy a közösségi árutovábbítási alakiságokat elvégezték,

- a 2. példányt a kiviteli tagállam statisztikai célokra használja. Ezt a példányt a feladó tagállam is felhasználhatja statisztikai célokra, amikor a kereskedelmi tevékenység a Közösség vámterületének olyan részei között folyik, ahol eltérő adórendszer működik,

- a 3. példányt a vámhatóság bélyegzőjével ellátva vissza kell juttatni az exportőrnek,

- a 4. példányt a rendeltetési vámhivatal őrzi meg a közösségi árutovábbítási művelet befejezését követően, vagy az áruk közösségi helyzetét igazoló okmányként,

- az 5. példány a közösségi árutovábbítási eljárás visszpéldánya,

- a 6. példányt annak a tagállamnak a hatóságai őrzik meg, ahol a behozatali alakiságokat elvégzik,

- a 7. példányt a behozatali tagállam használja statisztikai célokra. Ezt a példányt a behozatali tagállam akkor is felhasználhatja statisztikai célokra, amikor a kereskedelmi tevékenység a Közösség vámterületének olyan részei között folyik, ahol eltérő adórendszer működik,

- a 8. példányt vissza kell juttatni a címzettnek.

A nyomtatványok különböző kombinációi lehetségesek, mint pl.:

- kivitel, passzív feldolgozás vagy újrakivitel: 1., 2. és 3. példány,

- közösségi árutovábbítás: 1., 4. és 5. példány,

- behozatallal kapcsolatos vámeljárások: 6., 7. és 8. példány.

Emellett előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek esetén a kérdéses áruk közösségi helyzetét a rendeltetési helyen igazolni kell. Ilyen esetekben T2L okmányként a 4. példány alkalmazandó.

A gazdasági szereplők, amennyiben úgy kívánják, alkalmazhatnak magánúton nyomtatott nyomtatványgarnitúrákat, feltéve, hogy azok megfelelnek a hivatalos mintának.

Minden ilyen nyomtatványgarnitúrát úgy kell kialakítani, hogy azoknál a rovatoknál, amelyeknek a két érintett tagállamban azonos adatokat kell tartalmazniuk, lehetőség legyen arra, hogy az exportőr vagy a főkötelezett az adatokat közvetlenül az 1. példányon írhassa be, és azok a papír vegyi kezelése következtében minden példányon megjelenjenek. Ahol azonban valamilyen okból (különösen ahol az információtartalom az érintett művelet szakaszától függően eltér) az információt nem kell átadni egyik tagállamtól a másiknak, az önmásoló papír érzéketlenné tételével az érintett példányokra kell korlátozni a másolást.

Ahol a nyilatkozatok feldolgozása számítógéppel történik, lehetőség van olyan nyomtatványgarnitúrák alkalmazására, amelyekben minden egyes példánynak kettős funkciója van: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

Ebben az esetben minden egyes garnitúrában jelezni kell a felhasznált példányok számait úgy, hogy a nyomtatvány margóján törölni kell annak a nyomtatványnak a számát, amelyet nem használnak.

Ezen garnitúrákat úgy kell kialakítani, hogy a papíron végrehajtott vegyi kezelés eredményeként átmásolásra kerüljenek azok az adatok, amelyeknek minden egyes példányon meg kell jelenniük.

Amennyiben e rendelet 205. cikkének (3) bekezdése értelmében az áruk valamely vámeljárás alá vonására, újrakivitelére vonatkozó vámáru-nyilatkozat, vagy a nem a belső közösségi árutovábbítási eljárás szerint szállított áruk közösségi helyzetét igazoló okmányok rendes papíron, hivatalos vagy magáncélú adatfeldolgozó rendszerek segítségével készülnek, az említett nyilatkozatoknak vagy okmányoknak formátumukat illetően meg kell felelniük a Vámkódexben vagy ebben a rendeletben megállapított összes feltételnek, beleértve azokat is, amelyek a nyomtatvány hátoldalára vonatkoznak (a közösségi árutovábbítási eljárás során használt példányok tekintetében), kivéve:

- a nyomtatás színét,

- a dőlt betűk alkalmazását,

- a közösségi árutovábbításra vonatkozó rovatok hátterének nyomtatását.

B. SZÜKSÉGES ADATOK

A nyomtatványokon szereplő rovatoknak csak egy részét kell kitölteni az adott vámeljárás(ok)tól függően.

A egyszerűsített eljárások sérelme nélkül az egyes eljárásokkal kapcsolatban adott esetben kitöltendő rovatokat az alábbi táblázat tartalmazza: az egyes rovatokra vonatkozóan a II. címben meghatározott különös rendelkezések alkalmazása a rovatoknak a táblázatban meghatározott státusát nem érinti.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az alábbiakban felsorolt státusz nem érinti azt a tényt, hogy bizonyos adatokat természetszerűleg csak bizonyos körülmények között kell megadni. Így például a 41. rovatban ("A" státus) a kiegészítő mértékegység megadása csak akkor kötelező, ha a TARIC azt előírja.

SZÖVEG HIÁNYZIK

C. A NYOMTATVÁNY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Minden esetben, ha a nyomtatványgarnitúra egy vagy több olyan példányt tartalmaz, amelyeket olyan tagállamban is fel lehet használni, amely különbözik attól, ahol a nyomtatvány először kitöltésre került, a nyomtatványokat írógéppel, mechanográfiai vagy hasonló eljárással kell kitölteni. Az írógéppel történő kitöltés megkönnyítésére a nyomtatványt úgy kell befűzni az írógépbe, hogy a 2. rovatba beírásra kerülő adatok első betűje a bal felső sarokban lévő megjelölt helyre kerüljön.

Amennyiben egy nyomtatványgarnitúra minden példányát ugyanabban a tagállamban történő felhasználásra szánják, azokat olvashatóan, tintával és nyomtatott betűkkel kézzel is ki lehet tölteni, feltéve, hogy ez az adott tagállamban megengedett. Ugyanez vonatkozik a közösségi árutovábbítási eljárás céljára felhasznált példányokon megadott adatokra is.

A nyomtatványokon nem történhet törlés vagy felülírás. A módosításkor a nem megfelelő adatot át kell húzni, és a szükségeset be kell írni. Az ilyen módon végrehajtott változtatást az azt végző személynek kézjegyével el kell látni, és azt az illetékes hatóságnak záradékolnia kell. Ez utóbbi, szükség esetén, kérheti új nyilatkozat benyújtását.

Emellett a nyomtatványokat a fent említett eljárások mellett más, automatikus másolási eljárással is ki lehet tölteni. Előállításuk és kitöltésük is történhet ezzel a módszerrel, azzal a feltétellel, hogy a mintanyomtatványokra, a formátumra, az alkalmazott nyelvre, az olvashatóságra, a törlés és felülírás kizárására és a módosításokra vonatkozó rendelkezéseket szigorúan betartják.

Az érintett személyek csak a számmal megjelölt rovatokat töltik ki. A többi, nagybetűvel jelölt rovat hatósági alkalmazásra szolgál.

A 205. cikk sérelme nélkül azokon a példányokon, amelyek a kiviteli/feladó vagy indító vámhivatalnál maradnak, az érintett személyek eredeti aláírásának kell szerepelnie.

Amennyiben a nyilatkozattevő vagy képviselője által aláírt nyilatkozat benyújtásra kerül egy vámhivatalhoz, az azt jelzi, hogy az érintett személy bejelenti a kérdéses árukat az alkalmazott eljárásra, és - a büntetőjogi rendelkezések esetleges alkalmazásának sérelme nélkül - a tagállamok hatályos rendelkezései szerint felelősséget vállal a következők tekintetében:

- a nyilatkozatban megadott adatok pontossága,

- a csatolt okmányok hitelessége,

- a kérdéses áruknak a szóban forgó eljárás alá vonásával járó, az érintett eljárás szerinti összes kötelezettség betartása.

A főkötelezett a saját vagy, adott esetben, meghatalmazott képviselőjének aláírásával felelősséget vállal a Vámkódexben és ebben a rendeletben megállapított, valamint a fenti B. pontban felsorolt, a közösségi árutovábbításra vonatkozó rendelkezések értelmében a közösségi árutovábbítási eljárás valamennyi adatával kapcsolatban.

Ami a közösségi árutovábbítási eljárás céljából és a rendeltetési helyen végzett alakiságokat illeti, meg kell jegyezni, hogy a műveletben részt vevő minden személy érdeke, hogy ellenőrizze nyilatkozatának tartalmát. Ha az érintett személy eltérést talál az általa bejelenteni szándékozott áru és az alkalmazott nyomtatványra már beírt adatok között, arról a vámhatóságot azonnal tájékoztatnia kell. Ilyen esetekben a nyilatkozatot új nyomtatványon kell benyújtani.

Ha a III. cím eltérő rendelkezést nem tartalmaz, amennyiben egy rovatot nem kell használni, azt üresen kell hagyni.

II. CÍM

AZ EGYES ROVATOKBAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

A. A KIVITELRE/FELADÁSRA, ELŐFINANSZÍROZOTT ÁRUK KIVITELI CÉLÚ VÁMRAKTÁROZÁSÁRA, ÚJRAKIVITELRE, PASSZÍV FELDOLGOZÁSRA, KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSRA ÉS/VAGY ÁRUK KÖZÖSSÉGI HELYZETÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ALAKISÁGOK

1. rovat: Nyilatkozat

Az első alrovatba írja be a megfelelő közösségi kódot a 38. melléklet szerint.

A második alrovatban tüntesse fel a megfelelő nyilatkozattípust a 38. melléklet szerinti közösségi kódok használatával.

A harmadik alrovatba írja be a megfelelő közösségi kódot a 38. melléklet szerint.

2. rovat: Feladó/exportőr

Ebbe a rovatba az illetékes hatóságok által az érintett személy részére adózási, statisztikai vagy más céllal kiadott azonosító számot kell feltüntetni. Az azonosító szám felépítésének meg kell felelnie a 38. mellékletben meghatározott feltételeknek. Ha az érintett személy nem rendelkezik ilyen azonosító számmal, a vámigazgatás az adott nyilatkozat céljából kiadhatja azt részére.

E melléklet alkalmazásában az "exportőr" kifejezést a közösségi vámjogszabályokban foglalt meghatározás szerint kell érteni. Ebben az összefüggésben a "feladó" olyan gazdasági szereplőre utal, aki exportőrként jár el a 206. cikk harmadik bekezdése szerinti esetekben.

Adja meg az érintett személy teljes nevét, ill. cégnevét és címét.

Gyűjtőszállítmány esetén a tagállamok előírhatják, hogy ebbe a rovatba a "különféle" szót kell beírni, és a feladók/exportőrök listáját csatolni kell a nyilatkozathoz.

3. rovat: Nyomtatványok

Írja be az aktuális nyomtatványgarnitúra számát a felhasznált nyomtatványgarnitúrák és pótlapok teljes számához viszonyítva. Ha például egy EX nyomtatványról és két EX/c nyomtatványról van szó, az EX nyomtatványon "1/3"-at írjon a rovatba, az első EX/c nyomtatványon "2/3"-at, a második EX/c nyomtatványon pedig "3/3"-at.

Amennyiben a nyilatkozat két darab négy példányból álló nyomtatványgarnitúrából áll egy darab nyolcpéldányos helyett, a két garnitúrát a nyomtatványok számának megjelölésekor egy sorozatnak kell tekinteni.

4. rovat: Rakományjegyzék

Számjeggyel írja be az esetleg csatolt rakományjegyzékek számát vagy az illetékes hatóság által jóváhagyott, kereskedelmi árujegyzékek darabszámát.

5. rovat: Tételszám

Ebben a rovatban a felhasznált nyomtatványokon és pótlapokon (vagy rakomány- vagy egyéb kereskedelmi árujegyzékeken) az érintett személy által bejelentett összes tétel számát kell feltüntetni. A megadott tételszámnak meg kell felelnie a kitöltendő 31. rovatok számának.

6. rovat: Összes csomag száma

Adja meg az adott szállítmányt alkotó csomagok teljes számát.

7. rovat: Hivatkozási szám

A rovatban azt a kereskedelmi hivatkozási számot kell megadni, amelyet az érintett személy rendelt az adott szállítmányhoz. Ez a szám a Unique consignment reference number (UCR) ( 8 ) (egyedi szállítmányhivatkozási szám) alapján is képezhető.

8. rovat: Címzett

Ebben a rovatban azon személy(ek) teljes nevét, ill. cégnevét és pontos címét kell feltüntetni, aki(k) részére az árukat le kell szállítani. Előfinanszírozott áruk kiviteli céllal vámraktárba történő betárolásakor a címzett az előfinanszírozásért felelős személy vagy annak a raktárnak a felelőse, ahol az árut tárolják.

Az azonosító szám(ok) felépítésének meg kell felelnie a 38. mellékletben meghatározott feltételeknek.

Gyűjtőszállítmány esetén a tagállamok előírhatják, hogy ebbe a rovatba a "különféle" szót kell beírni, és a címzettek listáját csatolni kell a nyilatkozathoz.

14. rovat: Nyilatkozattevő/képviselő

Ebbe a rovatba az illetékes hatóságok által az érintett személy részére adózási, statisztikai vagy más céllal kiadott azonosító számot kell feltüntetni. Az azonosító szám felépítésének meg kell felelnie a 38. mellékletben meghatározott feltételeknek. Ha az érintett személy nem rendelkezik ilyen azonosító számmal, a vámigazgatás az adott nyilatkozat céljából kiadhatja azt részére.

Adja meg az érintett személy teljes nevét, ill. cégnevét és címét.

Ha a nyilatkozattevő azonos az exportőrrel/feladóval, az "exportőr" vagy "feladó" kifejezéseket kell beírni.

A nyilatkozattevő megjelölésére vagy a képviselő jogállásának meghatározására a 38. mellékletben megadott megfelelő közösségi kódot kell használni.

15. rovat: Feladó/kiviteli ország

A kiviteli alakiságok tekintetében a "tényleges kivitel szerinti tagállam" az a tagállam, ahonnan az árukat először adták fel kiviteli céllal, ha az exportőr nem a kivitel tagállamában letelepedett. Ha másik tagállam nem érintett, akkor a kiviteli tagállam a tényleges kivitel szerinti tagállam.

A 15a. rovatba annak a tagállamnak a 38. melléklet szerinti közösségi kódját kell beírni, ahonnan az árut kiviszik/feladják. Árutovábbítás esetén a 15. rovatba az áru feladásának helyes szerinti tagállamot kell feltüntetni.

17. rovat: Rendeltetési ország

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód használatával a 17a. rovatban jelölje meg a kivinni szándékozott áruknak a kivitel időpontjában ismert végső rendeltetési országának kódját.

18. rovat: A szállítóeszköz azonosítója és honossága induláskor

Ebbe a rovatba írja be annak a szállítóeszköznek az azonosítóját, amelyre az árukat közvetlenül berakodták, amikor a kiviteli vagy árutovábbítási alakiságok végrehajtására sor került, majd a szállítóeszköz honosságát (vagy több szállítóeszköz esetén annak a szállítóeszköznek a honosságát, amely a többi meghajtását biztosítja) a 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával. Például, ha különböző rendszámú vontatót és pótkocsit alkalmaznak, a vontató és a pótkocsi rendszámát és a vontató honosságát kell feltüntetni.

A szóban forgó szállítóeszköztől függően a következő azonosításra szolgáló adatokat lehet beírni:

SzállítóeszközAzonosítási mód
Tengeri és belvízi szállításHajó neve
Légi szállításJáratszám és dátum (ha a járatnak nincs száma, a légi jármű nyilvántartási számát kell beírni)
Közúti szállításRendszám
Vasúti szállításVagonszám

19. rovat: Szállítótartály/konténer

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával a kiviteli alakiságok lebonyolításakor rendelkezésre álló információk alapján fel kell tüntetni a feltételezett állapotot a Közösség külső határának átlépésekor.

20. rovat: Szállítási feltételek

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kódok és jelölések alkalmazásával a kereskedelmi szerződésben foglalt feltételekről kell tájékoztatást adni.

21. rovat: A határon átlépő tényleges szállítóeszköz azonosítója és honossága

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával fel kell tüntetni a Közösség külső határát átlépő tényleges szállítóeszköznek az alakiságok elvégzésekor ismert honosságát.

Kombinált szállítás esetén, vagy ha több szállítóeszközt alkalmaznak, tényleges szállítóeszköznek az a szállítóeszköz minősül, amely a hajtóművet szolgáltatja a teljes összetételhez. Például, ha egy tengerjáró hajón lévő teherautóról van szó, akkor a hajó a tényleges szállítóeszköz; ha egy vontatóról és egy pótkocsiról van szó, akkor a vontató a tényleges szállítóeszköz.

A szóban forgó szállítóeszköztől függően a következő azonosításra szolgáló adatokat lehet beírni:

SzállítóeszközAzonosítási mód
Tengeri és belvízi szállításHajó neve
Légi szállításJáratszám és dátum (ha a járatnak nincs száma, a légi jármű nyilvántartási számát kell beírni)
Közúti szállításRendszám
Vasúti szállításVagonszám

22. rovat: A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg

A 38. melléklet szerinti megfelelő kód használatával az első alrovatban meg kell jelölni azt a pénznemet, amelyen a számlát kiállították.

A második alrovatba az összes bejelentett áru számlán feltüntetett árát kell beírni.

23. rovat: Átváltási árfolyam

Ebben a rovatban a számla pénzneme és az adott tagállam pénzneme közti érvényben lévő átváltási árfolyamot kell megadni.

24. rovat: Az ügylet típusa

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kódok és jelölések alkalmazásával adja meg a vonatkozó ügylet típusát.

25. rovat: Fuvarozási mód a határon

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával írja be annak a tényleges szállítóeszköznek megfelelő szállítási módot, amelyet a Közösség vámterületéről történő kilépéskor várhatóan alkalmazni fognak.

26. rovat: Fuvarozási mód belföldön

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával írja be a feladáskori szállítási módot.

27. rovat: Rakodás helye

Szükség esetén a megfelelő kód alkalmazásával adja meg az alakiságok elvégzésekor ismert azon helyet, ahol az árukat berakodták arra a tényleges szállítóeszközre, amelyen az áruk átlépik a Közösség határát.

29. rovat: Kiléptető vámhivatal

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával meg kell jelölni azt a vámhivatalt, amelynél az áruk a tervek szerint elhagyják a Közösség vámterületét.

30. rovat: Az áruk tárolási helye

Azt a pontos helyet kell beírni, ahol az áruvizsgálat elvégezhető.

31. rovat: Csomagok és árumegnevezés; jelek és számok; szállítótartály/konténer száma; mennyiség és fajta

Ebbe a rovatban fel kell tüntetni a csomagok jeleit, számát, mennyiségét és fajtáját, vagy ömlesztett áruk esetén a nyilatkozattal bejelentett áruk számát, az azonosításukhoz szükséges adatokkal együtt. Az árumegnevezés a kereskedelemben szokásos megnevezést jelenti. Amennyiben a 33. rovatot (vámtarifaszám) ki kell tölteni, úgy a megnevezésnek olyan pontosnak kell lennie, hogy lehetséges legyen az áruk besorolása. Ennek a rovatnak tartalmaznia kell továbbá a bármely különös jogi szabályozás által előírt adatokat. A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kóddal meg kell jelölni a csomagok fajtáját.

Szállítótartály/konténer használata esetén azok azonosító jeleit ebben a rovatban kell feltüntetni.

32. rovat: Tételsorszám

Az 5. rovatra vonatkozó útmutatásban leírtak szerint adja meg az aktuális tétel számát a nyomtatványokon és a pótlapokon bejelentett összes tételsor számához viszonyítva.

33. rovat: Vámtarifaszám

Adja meg a szóban forgó tételre vonatkozó megfelelő vámtarifaszámot a 38. mellékletben foglaltak szerint.

34. rovat: Származási ország kódja

A 34a. rovatban a Vámkódex II. címében meghatározottak szerinti származási ország 38. mellékletben szereplő közösségi kódját kell feltüntetni.

Az adott áru feladási vagy előállítási régióját a 34b. rovatba kell beírni.

35. rovat: Bruttó tömeg (kg)

Kilogrammban kifejezve adja meg a vonatkozó 31. rovatban megnevezett áru bruttó tömegét. A bruttó tömeg az áruk teljes tömegét jelenti a csomagolással együtt, kivéve a szállítótartályokat és egyéb szállítóberendezéseket.

Amennyiben valamely árutovábbítási nyilatkozat több árutípusra vonatkozik, elegendő az összes bruttó tömeget csak az első 35. rovatba beírni, és a többi 35. rovatot üresen kell hagyni. A tagállamok kiterjeszthetik e szabályt az I. cím B. pontjában szereplő táblázat A-E, illetve G oszlopában jelölt eljárásokra.

Az 1 kg-ot meghaladó bruttó tömeg esetén a mértékegység (kg) tört része kerekíthető az alábbiak szerint:

- 0,001-0,499: lefelé kell kerekíteni a legközelebbi egész kg-ig,

- 0,5-0,999: felfelé kell kerekíteni a legközelebbi egész kg-ig.

Ha a bruttó tömeg kevesebb mint 1 kg, akkor 0,xyz-ként kell bejegyezni (pl.: 0,654, ha a csomag 654 gramm).

37. rovat: Eljárás

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kódok alkalmazásával fel kell tüntetni azt az eljárást, amelyre az árukat bejelentették.

38. rovat: Nettó tömeg (kg)

Kilogrammban kifejezve adja meg a vonatkozó 31. rovatban megnevezett áruk nettó tömegét. A nettó tömeg az áruk tömege csomagolás nélkül.

40. rovat: Gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány

A 38. melléklet szerinti közösségi kódok alkalmazásával adja meg a harmadik országba irányuló kivitel vagy - adott esetben - egy tagállamba történő feladást megelőző eljárásra vonatkozó okmányok azonosító adatait.

Ha a vámáru-nyilatkozat olyan árukra vonatkozik, amelyeket B. típusú vámraktárban végzett vámraktározási eljárás lezárásaként újra kivisznek, az áruk ezen eljárás alá vonására vonatkozó vámáru-nyilatkozatnak az azonosító számát kell megadni.

Áruk közösségi továbbítási eljárás alá vonására vonatkozó vámáru-nyilatkozat esetén meg kell adni megelőző vámjogi rendeltetésre vagy a vonatkozó vámokmányokra való hivatkozást. Ha nem számítógépesített árutovábbítási eljárás esetén egynél több hivatkozást kellene beírni, a tagállamok előírhatják, hogy ebbe a rovatba a "különféle" szót kell beírni, és a hivatkozások listáját csatolni kell az árutovábbítási nyilatkozathoz.

41. rovat: Kiegészítő mértékegység

Ahol szükséges, be kell írni a szóban forgó tétel mennyiségét az árunómenklatúrában feltüntetett mértékegységben kifejezve.

44. rovat: Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok/igazolások és engedélyek

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kódok alkalmazásával meg kell jelölni az alkalmazandó különös szabályokban előírt adatokat, valamint a vámáru-nyilatkozat alátámasztására benyújtott okmányok hivatkozási adatait, beleértve a T5 ellenőrző példányok sorszámát.

A "K.M. kód" (Különleges megjegyzés) alrovat használata tilos.

Amennyiben a vámraktározási eljárást lezáró újrakiviteli nyilatkozatot más vámhivatalban nyújtják be, mint a felügyeletet ellátó vámhivatal, be kell írni a felügyeletet ellátó vámhivatal teljes nevét és pontos címét.

Az olyan vámáru-nyilatkozatokon, amelyeket azon tagállamokban nyújtottak be, amelyek az euró bevezetésének átmeneti időszakasza alatt a gazdálkodóknak lehetővé teszik az euró alkalmazását vámáru-nyilatkozataik megtételekor, ebbe a rovatba - lehetőleg a jobb alsó sarokban levő alrovatba - be kell írni a használt pénznem (a nemzeti pénznem vagy az euró) jelölését.

A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy e jelzést csak a nyilatkozaton szereplő áruk első tétele esetében kell feltüntetni a 44. rovatban. Ebben az esetben ezt a nyilatkozaton szereplő összes árutételre érvényesnek kell tekinteni.

Ezt a jelet a pénznemek ISO-alpha-3 kódja (ISO 4217) szerint kell feltüntetni.

46. rovat: Statisztikai érték

A 44. rovatban kóddal jelzett pénznemben vagy ennek hiányában a kiviteli alakiságok elvégzésének helye szerinti tagállam pénznemében kifejezett statisztikai értéket kell megadni a hatályos közösségi rendelkezésekkel összhangban.

47. rovat: Fizetendő terhek kiszámítása

Meg kell adni az alkalmazandó teher kiszámításának alapját (érték, tömeg, vagy egyéb). Szükség esetén a 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával az egyes sorokban a következő adatokat kell megadni:

- alkalmazandó teher típusa (pl. jövedéki adó),

- a kiszabás alapja,

- az alkalmazandó teher mértéke,

- a fizetendő teher összege,

- a választott fizetési mód (F.M.).

Az e rovatban szereplő összegeket a 44. rovatban kóddal jelzett pénznemben - vagy ennek hiányában - a kiviteli alakiságok elvégzésének helye szerinti tagállam pénznemében kifejezve kell megadni.

48. rovat: Halasztott fizetés

Ahol alkalmazandó, ott be kell írni a vonatkozó engedély hivatkozási adatait. A halasztott fizetés itt mind a vámok halasztott fizetésére, mind pedig az adófelfüggesztésre vonatkozik.

49. rovat: A raktár megjelölése

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód használatával meg kell jelölni a raktár azonosító számát (megjelölését).

50. rovat: Főkötelezett

Ebben a rovatban meg kel adni a főkötelezett teljes nevét ill. cégnevét és pontos címét, valamint az illetékes hatóság által kiadott azonosító számát, ha van ilyen. Amennyiben alkalmazható, írja be a főkötelezett nevében aláírásra jogosult meghatalmazott képviselő teljes nevét, ill. cégnevét.

A számítógépes rendszerek alkalmazásáról elfogadásra kerülő külön rendelkezések értelmében az érintett személy eredeti, kézzel írt aláírásának azon a példányon kell szerepelnie, amely az indító vámhivatalban marad. Amennyiben a főkötelezett jogi személy, az aláírónak az aláírása mellett a teljes nevét és tisztségét, ill. beosztását is fel kell tüntetnie.

Kivitel esetén a nyilatkozattevő vagy annak képviselője megadhatja egy, a kiléptető vámhivatal illetékességi területén letelepedett személy nevét, ill. cégnevét és címét, akinek az említett vámhivatal által záradékolt nyilatkozat 3. példánya átadható.

51. rovat: Tervezett átléptető vámhivatalok (és országok)

Be kell írni azon EFTA-országok tervezett beléptető vámhivatalainak kódját, amelyeken az áru áthalad, és azt a beléptető vámhivatalt, amelyben az áruk újra belépnek a Közösség vámterületére, miután egy EFTA-ország területén áthaladtak, vagy amennyiben a szállítmány nem a Közösség vagy egy EFTA-ország területén halad át, annak a kiléptető vámhivatalnak a nevét, ahol az áru elhagyja a Közösség területét, és annak a beléptető vámhivatalnak a nevét, ahol az áru újra belép a Közösség területére.

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával jelölje meg a vonatkozó vámhivatalokat.

52. rovat: Biztosíték

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával adja meg a művelethez igénybe vett kezesség vagy a biztosítéknyújtás alóli mentesség típusát, és adott esetben a kezességi tanúsítvány, a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről vagy az egyedi garanciajegy számát és a kezességnyújtás helye szerinti hivatalt.

Amennyiben egy összkezesség, biztosítéknyújtás alóli mentesség vagy egyedi kezesség nem érvényes az EFTA-országok mindegyikében, a "nem érvényes" résznél adja meg az érintett EFTA-ország vagy országok 38. melléklet szerinti közösségi kódját.

53. rovat: Rendeltetési vámhivatal (és ország)

A 38. melléklet szerinti megfelelő kód alkalmazásával meg kell adni azt a vámhivatalt, ahol a közösségi árutovábbítás lezárása céljából az árukat be kell mutatni.

54. rovat: Hely és dátum, nyilatkozattevő/képviselő aláírása és neve

Adja meg a nyilatkozat kitöltésének helyét és idejét.

A számítógépes rendszerek alkalmazásáról elfogadásra kerülő külön rendelkezések értelmében az érintett személy eredeti, kézzel írt aláírásának, amely mellett a teljes nevét is fel kell tüntetni, azon a példányon kell szerepelnie, amely a feladó/kiviteli vámhivatalban marad. Amennyiben az illető jogi személy, az aláírónak az aláírása mellett a teljes nevét és tisztségét, ill. beosztását is fel kell tüntetnie.

B. ALAKISÁGOK A SZÁLLÍTÁS ALATT

Az árukat kísérő egységes vámokmány példányaira bizonyos adatokat rá kell vezetni a között a két időpont között, amikor az áruk elhagyják a kiviteli és/vagy indító vámhivatalt, és amikor megérkeznek a rendeltetési vámhivatalba. Ezek az adatok a szállítási műveletet érintik, és annak a fuvarozónak kell azokat az okmányra vezetni a szállítási művelet során, aki azért a szállítóeszközért felelős, amelyre az árukat közvetlenül berakodták. Az adatok olvasható kézírással is beírhatók; ebben az esetben a nyomtatványt tintával és nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.

Ezek az adatok, amelyek csak a 4-es és 5-ös példányokon jelennek meg, a következő rovatokat érintik:

- Átrakodás: az 55. rovatot kell használni.

55. rovat: Átrakodások

E rovat első három sorát a fuvarozónak kell kitöltenie, amennyiben az adott árutovábbítási művelet során az árukat az egyik szállítóeszközről átrakodják egy másikra vagy egyik szállítótartályból/konténerből a másikba.

A fuvarozó nem végezheti el az áruk átrakodását azon tagállam illetékes vámhatóságának az előzetes engedélye nélkül, ahol az átrakodást végre kívánja hajtani.

Amennyiben ezek a hatóságok úgy találják, hogy az árutovábbítási művelet a szokásos módon folytatódhat, az esetleg szükséges intézkedések megtételét követően záradékolják az árutovábbítási nyilatkozat 4. és 5. példányát.

- Egyéb események: Ki kell tölteni az 56. rovatot.

56. rovat: Szállítás alatt előforduló egyéb események

A közösségi árutovábbítási eljárásban foglalt kötelezettségeknek megfelelően kell kitölteni ezt a rovatot.

Ha az árukat félpótkocsira rakták, és csak a vontatót cserélik le az úton (az áruk kezelése vagy átrakodása nélkül), ebbe a rovatba kell beírni az új vontató rendszámát. Ilyen esetekben nem szükséges az illetékes hatóságok záradéka.

C. SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁSRA, AKTÍV FELDOLGOZÁSRA, IDEIGLENES BEHOZATALRA, VÁMFELÜGYELET MELLETTI FELDOLGOZÁSRA, VÁMRAKTÁROZÁSRA ÉS II. TÍPUSÚ ELLENŐRZÉS ALÁ TARTOZÓ VÁMSZABAD TERÜLETRE TÖRTÉNŐ BETÁROLÁSRA VONATKOZÓ ALAKISÁGOK

1. rovat: Nyilatkozat

Az első alrovatba írja be a megfelelő közösségi kódot a 38. melléklet szerint.

A második alrovatban tüntesse fel a nyilatkozattípust a 38. melléklet szerinti közösségi kódok alkalmazásával.

2. rovat: Feladó/exportőr

Az áruk Közösségbe történő behozatala előtti utolsó eladójának teljes nevét, ill. cégnevét és pontos címét kell beírni.

Ahol azonosító szám megadása kötelező, a tagállam mentesítést adhat az érintett személy teljes nevének, ill. cégnevének és pontos címének feltüntetése alól.

Az azonosító szám felépítésének meg kell felelnie a 38. mellékletben meghatározott feltételeknek.

Gyűjtőszállítmány esetén a tagállamok előírhatják, hogy ebbe a rovatba a "különféle" szót kell beírni, és a feladók/exportőrök listáját csatolni kell a nyilatkozathoz.

3. rovat: Nyomtatványok

Írja be az aktuális nyomtatványgarnitúra számát a felhasznált nyomtatványgarnitúrák és pótlapok teljes számához viszonyítva. Ha például egy IM nyomtatványról és két IM/c nyomtatványról van szó, az IM nyomtatványon "1/3"-at írjon a rovatba, az első IM/c nyomtatványon "2/3"-at, a második IM/c nyomtatványon pedig "3/3"-at.

4. rovat: Rakományjegyzék

Számjeggyel írja be az esetleg csatolt rakományjegyzékek számát vagy az illetékes hatóság által jóváhagyott, kereskedelmi árujegyzékek darabszámát.

5. rovat: Tételszám

Ebben a rovatban a felhasznált nyomtatványokon és pótlapokon (vagy rakomány- vagy egyéb kereskedelmi árujegyzékeken) bejelentett összes tétel számát kell feltüntetni. A megadott számnak meg kell felelnie a kitöltendő 31. rovatok számának.

6. rovat: Összes csomag száma

Adja meg az adott szállítmányt alkotó csomagok teljes számát.

7. rovat: Hivatkozási szám

A rovatban azt a kereskedelmi hivatkozási számot kell megadni, amelyet az érintett személy rendelt az adott szállítmányhoz. Ez a szám a Unique consignment reference number (UCR) ( 9 ) (egyedi szállítmányhivatkozási szám) alapján is képezhető.

8. rovat: Címzett

Ebbe a rovatba az illetékes hatóságok által az érintett személy részére adózási, pénzügyi, statisztikai vagy más céllal kiadott azonosító számot kell feltüntetni. Az azonosító szám felépítésének meg kell felelnie a 38. mellékletben meghatározott feltételeknek. Ha az érintett személy nem rendelkezik ilyen azonosító számmal, a vámigazgatás az adott nyilatkozat céljából kiadhatja azt részére.

Adja meg az érintett személy teljes nevét, ill. cégnevét és címét.

Amennyiben a vámraktározási eljárás során az árut privát vámraktárba helyezik (C, D vagy E típus), adja meg a behelyező teljes nevét és címét, ahol nem ő a nyilatkozattevő.

Gyűjtőszállítmány esetén a tagállamok előírhatják, hogy ebbe a rovatba a "különféle" szót kell beírni, és a címzettek listáját csatolni kell a nyilatkozathoz.

12. rovat: Értékre vonatkozó adatok

Ebben a rovatban az értékre vonatkozó adatokat kell megadni, pl. annak az engedélynek a hivatkozási számát, amely alapján a vámhatóság eltekinthet a vámértékbevallás (D.V.1. nyomtatvány) valamennyi vámáru-nyilatkozathoz előírt benyújtásától, vagy a korrekció adatait.

14. rovat: Nyilatkozattevő/képviselő

Ebbe rovatba az illetékes hatóságok által az érintett személy részére adózási, statisztikai vagy más céllal kiadott azonosító számot kell feltüntetni. Az azonosító szám felépítésének meg kell felelnie a 38. mellékletben meghatározott feltételeknek. Ha az érintett személy nem rendelkezik ilyen azonosító számmal, a vámigazgatás az adott nyilatkozat céljából kiadhatja azt részére.

Adja meg az érintett személy teljes nevét, ill. cégnevét és pontos címét.

Ha a nyilatkozattevő azonos a címzettel, a "címzett" szót kell beírni.

A nyilatkozattevő megjelölésére vagy a képviselő jogállásának meghatározására a 38. mellékletben megadott megfelelő közösségi kódot kell használni.

15. rovat: Feladó/kiviteli ország

Ha valamely közbenső országban nem történt a szállítással össze nem függő útmegszakítás vagy jogcselekmény, a 15a. rovatba annak az országnak a 38. melléklet szerinti közösségi kódját kell beírni, ahonnan az árut először feladták a behozatali tagállamba. Ilyen útmegszakítás vagy jogcselekmény esetén az utolsó közbenső országot kell feladó/kiviteli országnak tekinteni.

17. rovat: Rendeltetési ország

A 38. melléklet szerinti megfelelő kód használatával a 17a. rovatban jelölje meg az áruknak a behozataluk időpontjában ismert végső rendeltetési országának kódját.

Az adott áru rendeltetési régióját a 17b. rovatba kell beírni.

18. rovat: A szállítóeszköz azonosítója és honossága érkezéskor

Ebbe a rovatba írja be annak a szállítóeszköznek az azonosítóját, amelyre az árukat közvetlenül berakodták, amikor az árukat bemutatják azon vámhivatalnál, ahol a rendeltetési alakiságok végrehajtására sor kerül. Ha különböző rendszámú vontatót és pótkocsit alkalmaznak, a vontató és a pótkocsi rendszámát egyaránt fel kell tüntetni.

A szóban forgó szállítóeszköztől függően a következő azonosításra szolgáló adatokat lehet beírni:

SzállítóeszközAzonosítási mód
Tengeri és belvízi szállításHajó neve
Légi szállításJáratszám és dátum (ha a járatnak nincs száma, a légi jármű nyilvántartási számát kell beírni)
Közúti szállításRendszám
Vasúti szállításVagonszám

19. rovat: Szállítótartály/konténer

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával fel kell tüntetni a Közösség külső határának átlépésekor fennálló állapotot.

20. rovat: Szállítási feltételek

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kódok és jelölések alkalmazásával a kereskedelmi szerződésben foglalt feltételekről kell tájékoztatást adni.

21. rovat: A határon átlépő tényleges szállítóeszköz azonosítója és honossága

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával fel kell tüntetni a Közösség külső határát átlépő tényleges szállítóeszköz honosságát.

Kombinált szállítás esetében, vagy ha több szállítóeszközt alkalmaznak, tényleges szállítóeszköznek az a szállítóeszköz minősül, amely a hajtóművet szolgáltatja a teljes összetételhez. Például, ha egy tengerjáró hajón lévő teherautóról van szó, akkor a hajó a tényleges szállítóeszköz; ha egy vontatóról és egy pótkocsiról van szó, akkor a vontató a tényleges szállítóeszköz.

22. rovat: A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg

A 38. melléklet szerinti megfelelő kód használatával az első alrovatban meg kell jelölni azt a pénznemet, amelyen a számlát kiállították.

A második alrovatba az összes bejelentett áru számlán feltüntetett árát kell beírni.

23. rovat: Átváltási árfolyam

Ebben a rovatban a számla pénzneme és az adott tagállam pénzneme közti érvényben lévő átváltási árfolyamot kell megadni.

24. rovat: Az ügylet típusa

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kódok és jelölések alkalmazásával adja meg a vonatkozó ügylet típusát.

25. rovat: Fuvarozási mód a határon

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával írja be annak a tényleges szállítóeszköznek megfelelő szállítási módot, amellyel az áruk beléptek a Közösség vámterületére.

26. rovat: Fuvarozási mód belföldön

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával írja be az érkezéskori szállítási módot.

29. rovat: Beléptető vámhivatal

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával meg kell jelölni azt a vámhivatalt, amelynél az áruk beléptek a Közösség vámterületére.

30. rovat: Az áruk tárolási helye

Azt a pontos helyet kell beírni, ahol az áruvizsgálat elvégezhető.

31. rovat: Csomagok és árumegnevezés; jelek és számok; szállítótartály/konténer száma; mennyiség és fajta

Ebben a rovatban fel kell tüntetni a csomagok jeleit, számát, mennyiségét és fajtáját, vagy ömlesztett áruk esetén a nyilatkozattal bejelentett áruk számát, az azonosításukhoz szükséges adatokkal együtt. Az árumegnevezés a kereskedelemben szokásos megnevezést jelenti. Nem közösségi áruk A, B, C, E vagy F típusú vámraktárba betárolása kivételével a megnevezésnek olyan pontosnak kell lennie, hogy lehetséges legyen az áruk azonnali és egyértelmű azonosítása és besorolása. Ennek a rovatnak tartalmaznia kell továbbá a bármely különös jogi szabályozás (pl. hozzáadottérték-adó [HÉA], jövedéki adók) által előírt adatokat. A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kóddal meg kell jelölni a csomagok fajtáját.

Szállítótartály/konténer használata esetén azok azonosító jeleit ebben a rovatban kell feltüntetni.

32. rovat: Tételsorszám

Az 5. rovatra vonatkozó útmutatásban leírtak szerint adja meg az aktuális tétel számát a nyomtatványokon és a pótlapokon bejelentett összes tételsor számához viszonyítva.

33. rovat: Vámtarifaszám

Adja meg a szóban forgó tételre vonatkozó megfelelő vámtarifaszámot a 38. mellékletben foglaltak szerint. A tagállamok előírhatják, hogy a jövedéki adóra vonatkozó külön nómenklatúrát be kell írni az ötödik alrovatba.

34. rovat: Származási ország kódja

A 34a. rovatban a Vámkódex II. címében meghatározottak szerinti származási ország 38. mellékletben szereplő közösségi kódját kell feltüntetni.

35. rovat: Bruttó tömeg (kg)

Kilogrammban kifejezve adja meg a vonatkozó 31. rovatban megnevezett áru bruttó tömegét. A bruttó tömeg az áruk teljes tömegét jelenti a csomagolással együtt, kivéve a szállítótartályokat és egyéb szállítóberendezéseket.

Amennyiben a vámáru-nyilatkozat több árutípusra vonatkozik, a tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy az I. cím B. pontjában szereplő táblázat H-K oszlopában jelölt eljárásokra elegendő az összes bruttó tömeget csak az első 35. rovatba kell beírni, és a többi 35. rovatot nem kell kitölteni.

Az 1 kg-ot meghaladó bruttó tömeg esetén a mértékegység (kg) tört része kerekíthető az alábbiak szerint:

- 0,001-0,499: lefelé kell kerekíteni a legközelebbi egész kg-ig;

- 0,5-0,999: felfelé kell kerekíteni a legközelebbi egész kg-ig.

- Ha a bruttó tömeg kevesebb, mint 1 kg, akkor 0,xyz-ként kell bejegyezni (pl.: 0,654, ha a csomag 654 gramm).

36. rovat: Preferencia

Ez a rovat az áruk tarifális elbánásáról tartalmaz adatokat. Ha használata az I. cím B. pontjában szereplő táblázat alapján kötelező, akkor is ki kell tölteni, ha nem kérelmeznek preferenciális elbánást. Azonban a Közösség vámterületének olyan részei közötti áruforgalomban, amelyek közül az egyikre a 77/388/EGK tanácsi irányelv rendelkezései alkalmazandók, míg a másikra ezek a rendelkezések nem alkalmazandók, illetve a vámterület olyan részei közötti kereskedelem vonatkozásában, amelyekre a fenti rendelkezések nem vonatkoznak, ezt a rovatot tilos kitölteni. E rovatba a 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kódot kell beírni.

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában rendszeresen közzéteszi az ebben az esetben alkalmazandó kódok kombinációs lehetőségeit tartalmazó listát a szükséges példákkal és magyarázatokkal együtt.

37. rovat: Eljárás

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával fel kell tüntetni azt az eljárást, amelyre az árukat bejelentették.

38. rovat: Nettó tömeg (kg)

Kilogrammban kifejezve adja meg a vonatkozó 31. rovatban megnevezett áruk nettó tömegét. A nettó tömeg az áruk tömege csomagolás nélkül.

39. rovat: Kontingens

Annak a vámkontingensnek a számát kell beírni, amelyet a nyilatkozattevő igénybe kíván venni.

40. rovat: Gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány

A 38. melléklet szerinti közösségi kódok alkalmazásával adja meg a behozatali tagállamban használt gyűjtő vámáru-nyilatkozat vagy bármely megelőző eljárásra vonatkozó okmány azonosító adatait.

41. rovat: Kiegészítő mértékegység

Ahol szükséges, be kell írni a szóban forgó tétel mennyiségét az árunómenklatúrában feltüntetett mértékegységben kifejezve.

42. rovat: Tételsor ára

Adja meg az adott tételsorban megnevezett árucikkek árát.

43. rovat: Értékelési mód (É.M.)

A 38. melléklet szerinti megfelelő kód alkalmazásával adja meg az értékeléshez használt módszert.

44. rovat: Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok/igazolások és engedélyek

A 38. melléklet szerinti megfelelő kódok alkalmazásával meg kell jelölni az alkalmazandó különös szabályokban előírt adatokat, valamint a vámáru-nyilatkozat alátámasztására benyújtott okmányok hivatkozási adatait, beleértve a T5 ellenőrző példányok sorszámát.

A "K.M. kód" (Különleges megjegyzés) alrovat használata tilos.

Amennyiben a vámraktározási eljárás alá vonásra irányuló nyilatkozatot más vámhivatalban nyújtják be, mint a felügyeletet ellátó vámhivatal, be kell írni a felügyeletet ellátó vámhivatal teljes nevét és teljes címét.

Az olyan vámáru-nyilatkozatokon, amelyeket azon tagállamokban nyújtottak be, amelyek az euró bevezetésének átmeneti időszakasza alatt a gazdálkodóknak lehetővé teszik az euró alkalmazását vámáru-nyilatkozataik megtételekor, ebbe a rovatba - lehetőleg a jobb alsó sarokban levő alrovatba - be kell írni a használt pénznem (a nemzeti pénznem vagy az euró) jelölését.

A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy e jelzést csak a nyilatkozaton szereplő áruk első tétele esetében kell feltüntetni a 44. rovatban. Ebben az esetben ezt az információt a nyilatkozaton szereplő összes árutételre érvényesnek kell tekinteni.

Ezt a jelet a pénznemek ISO-alpha-3 kódja (ISO 4217) szerint kell feltüntetni.

45. rovat: Korrekció

Ebben a rovatban kell megadni az érték korrekciójára vonatkozó adatokat, ha a nyilatkozat mellé nem csatoltak vámértékbevallást (D.V.1. nyomtatványt). Az e rovatban feltüntetésre kerülő összegeket a 44. rovatban kóddal jelzett pénznemben - vagy ennek hiányában - a behozatali alakiságok elvégzésének helye szerinti tagállam pénznemében kifejezve kell megadni.

46. rovat: Statisztikai érték

A 44. rovatban kóddal jelzett pénznemben - vagy ennek hiányában - a behozatali alakiságok elvégzésének helye szerinti tagállam pénznemében kifejezett statisztikai értéket kell megadni a hatályos közösségi rendelkezésekkel összhangban.

47. rovat: Fizetendő terhek kiszámítása

Meg kell adni az alkalmazandó teher kiszámításának alapját (érték, tömeg vagy egyéb). Szükség esetén a 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód alkalmazásával az egyes sorokban a következő adatokat kell megadni:

- alkalmazandó közteher típusa (pl. jövedéki adó, hozzáadottérték-adó stb.),

- a kiszabás alapja,

- az alkalmazandó teher mértéke,

- a fizetendő teher összege,

- a választott fizetési mód (F.M.).

Az e rovatban szereplő összegeket a 44. rovatban kóddal jelzett pénznemben - vagy ennek hiányában - a behozatali alakiságok elvégzésének helye szerinti tagállam pénznemében kifejezve kell megadni.

48. rovat: Halasztott fizetés

Ahol alkalmazandó, ott be kell írni a vonatkozó engedély hivatkozási adatait. A halasztott fizetés itt mind a vámok halasztott fizetésére, mind pedig az adófelfüggesztésre vonatkozik.

49. rovat: A raktár megjelölése

A 38. melléklet szerinti megfelelő közösségi kód használatával meg kell jelölni a raktár azonosító számát (megjelölését).

54. rovat: Hely és dátum, nyilatkozattevő/képviselő aláírása és neve

Adja meg a nyilatkozat kitöltésének helyét és idejét.

A számítógépes rendszerek alkalmazásáról elfogadásra kerülő külön rendelkezések értelmében az érintett személy eredeti, kézzel írt aláírásának, amely mellett a teljes nevét is fel kell tüntetni, azon a példányon kell szerepelnie, amely a behozatali vámhivatalban marad. Amennyiben az illető jogi személy, az aláírónak az aláírása mellett a teljes nevét és tisztségét, ill. beosztását is fel kell tüntetnie.

III. CÍM

A PÓTLAPOKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

A.

Pótlapokat csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a vámáru-nyilatkozat egynél több tételre vonatkozik (vö. 5. rovat). Ezeket az IM, EX, illetve EU vagy CO nyomtatványokkal együtt kell bemutatni.

B.

Az I. és II. címben foglalt útmutatásokat a pótlapokra is alkalmazni kell.

Azonban:

- az 1. rovat első alrovatának tartalmaznia kell az "IM/c", az "EX/c", illetve az "EU/c" (vagy adott esetben a "CO/c") jelöléseket. Ez az alrovat csak akkor maradhat üresen, ha:

- a nyomtatványt csak közösségi árutovábbítási eljárásra használják; ebben az esetben az érintett árura alkalmazandó közösségi árutovábbítási eljárástól függően az 1. rovat harmadik alrovatában "T1bis", "T2bis", "T2Fbis" vagy "T2SMbis" jelölést kell alkalmazni,

- a nyomtatványt kizárólag az áru közösségi helyzetének igazolására használják; ebben az esetben az érintett áru helyzetétől függően a rovat harmadik alrovatában "T2Lbis", "T2LFbis" vagy "T2LSMbis" jelölést kell alkalmazni,

- a tagállamok eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2/8 rovatot; ebben a rovatban csak az érintett személy nevét és esetlegesen az azonosító számát kell feltüntetni,

- a 47. rovat "összesítés" részében a felhasznált IM és IM/c, EX és EX/c, illetve EU és EU/c (vagy adott esetben (CO és CO/c) nyomtatványok alá tartozó összes tétel végső összegzését kell megadni. Ezért azt csak az IM, EX, illetve EU (vagy adott esetben CO) nyomtatványokhoz csatolt utolsó IM/c, EX/c, illetve EU/c (vagy adott esetben CO/c) nyomtatványon kell kitölteni az egyes teherfajtánként fizetendő teljes összeg megadásával.

C.

Amennyiben pótlapok alkalmazására kerül sor,

- az összes ki nem töltött 31. rovatot (csomagok és árumegnevezés) át kell húzni a további felhasználás megakadályozása céljából,

- ha az 1. rovat harmadik alrovata a "T" jelzést tartalmazza, a használt árutovábbítási nyilatkozaton feltüntetett áru első tételének 32. (Tételsorszám), 33. (Vámtarifaszám), 35. (Bruttó tömeg [kg]), 38. (Nettó tömeg [kg]), 40. (Gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány) és a 44. (Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok/igazolások és engedélyek) rovatát át kell húzni, és ezen okmány első 31. rovata (csomagok és árumegnevezés) nem használható a jelek, a számok, a csomagok mennyisége és fajtája vagy az árumegnevezés feltüntetésére. Az ilyen okmány 31. rovatában megfelelően hivatkozni kell a T1bis, T2bis, T2Fbis vagy T2SMbis jelzésekkel ellátott pótlapok számára.

38. MELLÉKLET

A NYOMTATVÁNYOKON ALKALMAZANDÓ KÓDOK ( 10 ) ( 11 )

I. CÍM

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Ez a melléklet csak a papíralapú nyomtatványok használata során alkalmazandó alapkövetelményeket határozza meg. Ha az árutovábbítási alakiságok EDI-üzenetcserével valósulnak meg, a 37a. vagy a 37c. melléklet eltérő rendelkezéseinek hiányában az e mellékletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Egyes esetekben az adatok típusa és hossza meg van határozva. A különböző adattípusok kódjai a következők:

a

alfabetikus

n

numerikus

an

alfanumerikus

A kódot követő szám a engedélyezett adathosszúságot jelzi. A hosszúság jelzése előtti két pont azt jelenti, hogy az adatoknak nincs rögzített hosszúsága, de legfeljebb csak a megjelölt számú karakterből állhatnak.

II. CÍM

KÓDOK

1. rovat: Nyilatkozat

Első alrovat:

Az alkalmazandó kódok (a2) a következők:

EX

:

A Közösség vámterületén kívüli országokkal és területekkel - kivéve az EFTA-országokat - folytatott áruforgalom esetén

A 37. melléklet I. címének B. pontjában szereplő táblázat A és E oszlopában jelzett valamely vámeljárás alá vonás esetén

A 37. melléklet I. címének B. pontjában szereplő táblázat C és D oszlopában jelzett valamely vámjogi sorsra rendelés esetén

Nem közösségi áruk közösségi tagállamok közti áruforgalomba való feladása esetén

IM

:

A Közösség vámterületen kívüli országokkal és területekkel - kivéve az EFTA-országokat - folytatott áruforgalom esetén

A 37. melléklet I. címének B. pontjában szereplő táblázat H-K oszlopában jelzett valamely vámeljárás alá vonás esetén

Nem közösségi áruk tagállamok közti áruforgalom keretében való vámeljárás alá vonása esetén

EU

:

EFTA-országokkal folytatott áruforgalom esetén

A 37. melléklet I. címének B. pontjában szereplő táblázat A, E és H-K oszlopában jelzett valamely vámeljárás alá vonás esetén

A 37. melléklet I. címének B. pontjában szereplő táblázat C és D oszlopában jelzett valamely vámjogi sorsra rendelés esetén

CO

:

Az új tagállamok csatlakozását követő átmeneti időszakban különleges intézkedések alá tartozó közösségi árukra

Előfinanszírozott áruk vámraktárba vagy vámszabad területre való betárolása esetén

Közösségi árukra a Közösség vámterületének olyan részei közötti kereskedelemben, amelyek közül az egyikre a 77/388/EGK tanácsi irányelv rendelkezései alkalmazandók, míg a másikra ezek a rendelkezések nem alkalmazandók, illetve a vámterület olyan részei közötti kereskedelem vonatkozásában, amelyekre a fenti rendelkezések nem vonatkoznak.

Második alrovat:

Az alkalmazandó kódok (a1) a következők:

A

normál vámáru-nyilatkozat (normál eljárás a Vámkódex 62. cikke szerint)

B

hiányos vámáru-nyilatkozat (egyszerűsített eljárás a Vámkódex 76. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint)

C

egyszerűsített vámáru-nyilatkozat (egyszerűsített eljárás a Vámkódex 76. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint)

D

normál vámáru-nyilatkozat (az A. kódnál említettek szerint) benyújtására azt megelőzően, hogy a nyilatkozattevő az árut be tudná mutatni

E

hiányos vámáru-nyilatkozat (a B. kódnál említettek szerint) benyújtására azt megelőzően, hogy a nyilatkozattevő az árut be tudná mutatni

F

egyszerűsített vámáru-nyilatkozat (a C. kódnál említettek szerint) benyújtására azt megelőzően, hogy a nyilatkozattevő az árut be tudná mutatni

X

a B.szerinti egyszerűsített eljárás keretében benyújtott kiegészítő vámáru-nyilatkozat

Y

a C. szerinti egyszerűsített eljárás keretében benyújtott kiegészítő vámáru-nyilatkozat

Z

a Vámkódex 76. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti egyszerűsített eljárás (nyilvántartásba történő bejegyzés) keretében benyújtott kiegészítő vámáru-nyilatkozat

A D., E. és F. kódok csak a 201. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében alkalmazhatók, amennyiben a vámhatóság engedélyezi a vámáru-nyilatkozat benyújtását azelőtt, hogy a nyilatkozattevő be tudná mutatni az árukat.

Harmadik alrovat:

Az alkalmazandó kódok (an..5) a következők:

T1

:

közösségi külső árutovábbítási eljárás keretében szállítani szükséges áruk

T2

:

A Vámkódex 163. vagy 165. cikkével összhangban a közösségi belső árutovábbítási eljárás keretében szállítani szükséges áruk, kivéve, ha a 340c. cikk (2) bekezdése alkalmazandó

T2F

:

A 340c. cikk (1) bekezdésével összhangban a közösségi belső árutovábbítási eljárás keretében szállítani szükséges áruk

T2SM

:

Közösségi belső árutovábbítási eljárás alá vont áruk az 1992. december 22-i EGK-San Marino Együttműködési Bizottság 4/92 határozata 2. cikkének alkalmazása esetén

T

:

A 351. cikk szerinti vegyes szállítmányok; ebben az esetben a "T"-t követő helyet át kell húzni

T2L

:

az áruk közösségi helyzetét igazoló okmány

T2LF

:

olyan közösségi vámterületről vagy vámterületre szállított áruk közösségi helyzetét igazoló okmány, ahol a 77/388/EGK irányelv rendelkezései nem alkalmazandók

T2LSM

:

a San Marinói rendeltetésű áruk vámjogi helyzetét igazoló okmány az 1992. december 22-i EGK-San Marino Együttműködési Bizottság 4/92 határozata 2. cikkének alkalmazása esetén.

2. rovat: Feladó/exportőr

Azonosító szám alkalmazása esetén a kódokat a következőképpen kell képezni:

Behozatal esetén: országkód (a2); UN/EDIFACT 3055 kód; exportőr azonosító száma (an..13)

Kivitel esetén: országkód (a2); exportőr azonosító száma (an..16)

Országkódok: Az országok és területek közösségi alfabetikus kódolása a hatályos ISO-alpha-2-es szabványon alapul (a2), amennyiben az összeegyeztethető a közösségi jogszabályokkal. E kódolás jogalapja a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló, 1995. május 22-i 1172/95/EK tanácsi rendelet (HL L 118., 1995.5.25). Az országkódok aktualizált listáját a Bizottság rendelet formájában rendszeresen közzéteszi.

UN/EDIFACT 3055: A 2. és 8. rovatokban megnevezett harmadik országbeli gazdálkodók kódolására a tagállamok egy ügynökség vagy az érintett felek kódjait meghatározó egyéb intézet által kiadott és aktualizált jegyzéket használnak. A kiválasztott ügynökséget az ENSZ által UN/EDIFACT 3055 (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) cím alatt kiadott ügynökségjegyzék azonosítja, amely tartalmazza azon ügynökségek listáját, amelyek a gazdálkodók ilyen jellegű jegyzékeinek összeállításáért felelősek.

Példa:"JP1511234567890" egy japán exportőr (országkód: JP), amelynek a japán vámhatóság (ügynökségkód: 151 az UN/EDIFACT 3055 alapján) az 1234567890 azonosító számot adta ki.

8. rovat: Címzett

Azonosító szám alkalmazása esetén a kódot a következőképpen kell képezni:

Behozatal esetén: országkód (a2); címzett azonosító száma (an..16)

Kivitel esetén: országkód (a2); UN/EDIFACT 3055 kód (an..3); importőr azonosító száma (an..13)

A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkalmazni.

Példa:"JP1511234567890" egy japán importőr (országkód: JP), amelynek a japán vámhatóság (ügynökségkód: 151 az UN/EDIFACT 3055 alapján) az 1234567890 azonosító számot adta ki.

14. rovat: Nyilatkozattevő/képviselő

a) A nyilatkozattevő vagy a képviselő jogállásának megjelölésére a teljes név, ill. cégnév és a pontos cím elé a következő kódok (n1) egyikét kell beírni:

1. Nyilatkozattevő

2. Képviselő (közvetlen képviselet a Vámkódex 5. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése szerint)

3. Képviselő (közvetett képviselet a Vámkódex 5. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése szerint)

Amennyiben ezt a kódot papírra nyomtatják, akkor szögletes zárójelbe kell tenni (pl.: [1], [2] vagy [3]).

b) Azonosító szám alkalmazása esetén a kódot a következőképpen kell képezni: országkód (a2); nyilatkozattevő/képviselő azonosító kódja (an..16).

A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkalmazni.

15a. rovat: Feladó/kiviteli ország kódja

A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkalmazni.

17a. rovat: Rendeltetési ország kódja

A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkalmazni.

17b. rovat: Rendeltetési régió kódja

A tagállamok által meghatározásra kerülő kódokat kell alkalmazni.

18. rovat: Szállítóeszköz honossága induláskor

A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkalmazni.

19. rovat: Konténer (Ktr.)

A következő kódokat (n1) kell alkalmazni:

0

Nem szállítótartályban/konténerben szállított áruk

1

Szállítótartályban/konténerben szállított áruk

20. rovat: Szállítási feltételek

E rovat első két alrovatába az alábbi táblázatban foglalt kódokat és bejegyzéseket kell megfelelően beírni:

Első alrovatJelentésMásodik alrovat
Incoterms-kódIncoterms – ICC/ECEMeghatározandó hely
EXWÜzembőlaz üzem helye
FCAKöltségmentesen a fuvarozónakmegnevezett hely
FASKöltségmentesen a hajó oldaláhozmegnevezett elhajózási kikötő
FOBKöltségmentesen a hajó fedélzetéremegnevezett elhajózási kikötő
CFRKöltség és fuvardíjmegnevezett rendeltetési kikötő
CIFKöltség, biztosítás és fuvardíjmegnevezett rendeltetési kikötő
CPTFuvarozás fizetve …-igmegnevezett rendeltetési hely
CIPFuvarozás és biztosítás fizetve …-igmegnevezett rendeltetési hely
DAFHatárra szállítvamegnevezett leszállítási hely a határon
DESHajóról szállítvamegnevezett rendeltetési kikötő
DEQRakparton átadvamegnevezett rendeltetési kikötő
DDUVámfizetés nélkül leszállítvamegnevezett hely az importáló országban
DDPVámfizetéssel leszállítvamegnevezett leszállítási hely az importáló országban
XXXA fent felsoroltaktól eltérő szállítási feltételeka szerződésben megadott szállítási feltételek leírása

A tagállamok előírhatják a következő kódok (n1) alkalmazását a harmadik alrovatban:

1

:

A megadott hely az érintett tagállamban van

2

:

A megadott hely egy másik tagállamban van

3

:

Egyéb (a megadott hely a Közösség területén kívül van).

21. rovat: A határon átlépő tényleges szállítóeszköz honossága

A 2. rovatban feltüntetett országkódokat kell alkalmazni.

22. rovat: A számlán feltüntetett pénznem

A számlán feltüntetett pénznemet az ISO-alpha-3 valutakóddal kell feltüntetni (ISO-4217 kódok a valuták és egyéb kiegészítő fizetőeszközök jelölésére).

24. rovat: Az ügylet típusa

Az alkalmazandó kódok az alábbi táblázatban szerepelnek.

Azoknak a tagállamoknak, amelyek megkövetelik ennek az adatnak a közlését, az A. oszlopban felsorolt egy számjegyű kódokat kötelező alkalmazniuk (kivéve, adott esetben, a 9. kódot); ezt a számot a rovat bal oldalára kell beírni. E tagállamok adott esetben egy második számjegy alkalmazását is előírhatják B. oszlop listájáról, amelyet a rovat jobb oldalára kell beírni.

A. oszlopB. oszlop
1. A tulajdonjog (pénz vagy egyéb) ellenszolgáltatás fejében történő tényleges vagy szándékolt átruházásával járó ügyletek (kivéve a 2., 7. és 8. kódnál felsorolt ügyleteket (1) (2) (3)1. Végleges vásárlás/eladás (2)
2. Bemutatásra, kipróbálásra szánt áruk, a visszaküldés lehetőségével feladott áruk és bizományosi ügyletek
3. Árucsere (Természetbeni ellenszolgáltatással járó ügyletek)
4. Külföldi utasok személyes használatára történő eladás
5. Pénzügyi lízing (3)
2. Olyan áruk visszaküldése, amelyeket már az 1. kód alatt regisztráltak (4); áruk ingyenes pótlása (4)1. Áruk visszaküldése
2. Visszaküldött áruk cseréje
3. Vissza nem küldött áruk cseréje (pl.: jótállás vagy szavatosság címén)
3. A tulajdonjog (pénz vagy egyéb) ellenszolgáltatás nélküli átruházásával járó (nem ideiglenes jellegű) ügylet1. Részben vagy egészben az Európai Közösség által finanszírozott segélyprogramok keretében szállított áruk
2. Egyéb kormányzati segélyszállítmányok
3. Egyéb segélyszállítmányok (magánszervezetek vagy nem kormányzati szervezetek)
4. Egyéb
4. Bérmunkára (5) vagy szerződés szerinti javításra (6) irányuló ügyletek (a 7. kódnál megjelölt ügyletek kivételével)1. Bérmunka
2. Javítás és karbantartás ellenszolgáltatás fejében
3. Javítás és karbantartás ellenszolgáltatás nélkül
5. Bérmunkát (5) vagy szerződés szerinti javítást (6) követő ügyletek (a 7 kódnál megjelölt ügyletek kivételével)1. Bérmunka
2. Javítás és karbantartás ellenszolgáltatás fejében
3. Javítás és karbantartás ellenszolgáltatás nélkül
6. Tulajdon-átruházással nem járó ügyletek, pl. bérlet, kölcsön, operatív lízing (7) egyéb ideiglenes használatba adás (8), kivéve a szerződés szerinti bérmunkát és a javítást (kiszállítás és visszaszállítás)1. Bérlet, kölcsön, operatív lízing
2. Egyéb ideiglenes használatba adás
7. Közös védelmi programokkal vagy egyéb kormányközi gyártási programokkal összefüggő ügyletek (pl.: Airbus)
8. Építőanyagok és felszerelések, berendezések szállítása vállalkozói keretszerződés alapján végzett építési vagy magas- és mélyépítési tevékenységgel összefüggésben (9)
9. Egyéb ügyletek
(1) Ez a tétel vonatkozik a legtöbb behozatalra és kivitelre, azaz a következő ügyletekre, amelyeknél:
(2) Beleértve alkatrészek vagy más helyettesítő áruk ellenszolgáltatás fejében történő szállítását is.
(3) Beleértve a pénzügyi lízinget: a lízingrészleteket úgy kell kiszámítani, hogy fedezzék az áruk teljes vagy szinte teljes értékét. A tulajdonjog kockázatai és hasznai a lízingbevevőre szállnak át. A szerződés végén a lízingbevevő jogi értelemben az áruk tulajdonosává válik.
(4) Az eredetileg az A. oszlop 3–9. kód alatt regisztrált áruk visszaküldését vagy pótlását a megfelelő kód alá kel besorolni.
(5) A bérmunka-műveleteket (függetlenül attól, hogy azokat vámfelügyelet mellett vagy anélkül végzik) az A. oszlop 4., ill. 5. kódja alá kell besorolni. A feldolgozó saját számlájára történő feldolgozás nem ezek, hanem az A. oszlop 1. kódja alá tartozik.
(6) A javítás az áru eredeti funkciójának helyreállítását jelenti. Ez bizonyos mértékű átalakítással vagy feljavítással is járhat.
(7) Operatív lízing: minden olyan lízingszerződés, amely nem pénzügyi lízing (lásd a 3. megjegyzést).
(8) Ez a tétel olyan árukra vonatkozik, amelyeket későbbi újrabehozatal/újrakivitel szándékával kivittek vagy behoztak, a tulajdonjog változása nélkül.
(9) Az A. oszlop 8 kódja alá azok az ügyletek tartoznak, amelyeket külön nem számláznak ki, de amelyekre a munkálatok teljes értékét magába foglaló egységes számlát állítanak ki. Amennyiben nem ez az eset áll fenn, akkor ezek az ügyleteket az 1. kód alatt kel regisztrálni.

25. rovat: Fuvarozási mód a határon

A következő kódokat (n1) kell alkalmazni:

KódMegnevezés
1Tengeri szállítás
2Vasúti szállítás
3Közúti szállítás
4Légi szállítás
5Postai küldemények
7Helyhez kötött szállító berendezés
8Belvízi szállítás
9Saját hajtás

26. rovat: Fuvarozási mód belföldön

A 25. rovatra meghatározott kódokat kell alkalmazni.

29. rovat: Kiléptető/Beléptető vámhivatal

Az alkalmazandó kódokat (an8) a következőképpen kell képezni:

- az első két karakter (a2) az ország megjelölésére szolgál, és megfelel a 2. rovatban feltüntetett országkódnak,

- a következő 6 karakter (an6) az ország érintett vámhivatalát jelöli. A következő felépítés ajánlott:

Az első 3 karakter (a3) az UN/LOCODE, amelyet egy háromjegyű nemzeti alfanumerikus albontás (an3) követ. Amennyiben ezt az albontást nem alkalmazzák, akkor a második három karakterként "000"-t kell megadni.

Példa: BEBRU000: BE = ISO 3166 kód Belgium jelölésére, BRU = UN/LOCODE Brüsszel városát jelenti, 000 jelzi a nem használt albontást.

31. rovat: Csomagok és árumegnevezés; jelek és számok; szállítótartály/konténer száma; mennyiség és fajta

Csomagok fajtája

A következő kódokat kell alkalmazni.

(21/Rev. 1 ENSZ/EGB-ajánlás, 1994. augusztus)

CSOMAGOLÁSI KÓDOK

Ampulla, nem védettAM
Ampulla, védettAP
BádoglemezSM
Bála, préseletlenBN
Bála, préseltBL
Ballon, nem védettBF
Ballon, védettBP
BefőzőüvegJR
BorítékEN
Buga (ingot)IN
Buga (ingot) kötegben/csomóban/nyalábbanIZ
Cséve, orsóSD
Cséve, orsó, bobinaBB
CsomagPK
Csomagolatlan vagy kicsomagoltNE
Csomó, csokorBH
CsőTU
Cső, kötegben/csomóban/nyalábbanTZ
CsőkígyóCL
CsővezetékPI
Csővezeték kötegben/csomóban/nyalábbanPZ
CsúszódeszkaSL
Demizson, nem védettDJ
Demizson, védettDP
DeszkaBD
Deszka, kötegben/csomóban/nyalábbanBY
Dézsa, kád (cuve)VA
Dézsa, kád, teknőTB
Dob (vashordó)GRD
Erjesztőkád, hordóTO
Faláda, dézsaBI
FazékPT
Fedeles kosárHR
FedőponyvaCV
Fémdoboz, hengeresCX
Fémdoboz, szögletesCA
FilmcsomagFP
FiolaVI
Folyékony tömegáruVL
Fonatos palackWB
FüleskorsóPH
FűzfakosárCE
GázpalackGB
Gombolyag, tekercsRL
Gyékény-, szalma-, nádfonatMT
GyufásdobozMX
Gyümölcsös rekeszFC
HálóNT
HengerCY
Hordó fából (cask)CK
Hordócska (heringes, ivóvizes)KG
Illatszeres zacskóSH
JutazsákJT
Kalitka, ketrec, kasCG
Kanna fémbőlCI
Karika, abroncsRG
KartonCT
KatonaládaFO
KeretFR
Keretes rekeszFD
KézibőröndSU
Kis csomagPA
KishordóFI
Koffer, bőröndTR
KonzervdobozTN
KoporsóCJ
KorsóJG
KosárBK
KötegBE
Láda (case)CS
Láda, doboz (box)BX
LádavázSK
Lapos rekeszSC
Lemez, ívST
Lemezek, ívek kötegben/csomóban/nyalábbanSZ
Lombik, lapos palackFL
Marmonkanna, hengeresJY
Marmonkanna, szögletesJC
Nagyhordó (kb. 240 l)HG
NyalábTS
Olajos hordóBA
Palack, nem védett, hasasBS
Palack, nem védett, hengeresBO
Palack, védett, hasasBV
Palack, védett, hengeresBQ
Palackkosár, nem védettCO
Palackkosár, védettCP
Palacktartó láda, palackállványBC
PallódeszkaPN
Pallódeszkák, kötegben/csomóban/nyalábbanPZ
PénzesládaCF
PohárCU
Postai csomagPC
Pumpás palackAT
Raschel-hálóRT
RekeszCR
RönkLG
Rönk, kötegben/csomóban/nyalábbanLZ
RúdBR
Rúd, huzalRD
Rúd, huzal kötegben/csomóban/nyalábbanRZ
Rudak, kötegben/csomóban/nyalábbanBZ
Sajtár, puttonyPL
Skatulya (fészekalja)NS
Sörös/boros hordóBU
Sörösrekesz, -ládaCB
Szilárd tömegáru („granulátum”)VR
Szilárd tömegáru, apró szemcsés („por”)VY
Szilárd tömegáru, darabosVO
SzóróflakonAE
Tábla (üveg, fém)PG
Tábla, kötegben/csomóban/nyalábbanPY
Tálca, tálcás göngyölegPU
Tartály (tank), hengeresTY
Tartály (tank), szögletesTK
TeásládaTC
TejeskannaCC
TejesrekeszMC
Tekercs, végRO
TengerészládaSE
T-gerendaGI
T-gerenda, kötegben/csomóban/nyalábbanGZ
Többrétegű papírzsákMS
Tömegáru, folyékony gáz (nem normális nyomáson/hőmérsékleten)VQ
Tömegáru, gáz (1 031 mbar-on, 15 °C-on)VG
TubusTD
UtazóládaCH
VákuumcsomagoltVP
VászonzsákSA
VederBJ
Vég (vászon)BT
VitorlavászonCZ
ZacskóBG
Zacskó, táska, tasakPO
Zsebes zsákMB
ZsugorfóliaSW

33. rovat: Vámtarifaszám

Első alrovat (8 számjegy)

A Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámokat kell megadni.

Amennyiben a nyomtatványt közösségi árutovábbítási eljárásra használják, akkor ebben az alrovatban legalább a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer (HR) hatjegyű kódját meg kell adni. Ha azonban valamely közösségi jogszabály úgy rendelkezik, akkor a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámot kell megadni.

Második alrovat (2 karakter)

A TARIC-kód szerint kell kitölteni (a két karakter a rendeltetési helyen elvégzendő alakiságokra vonatkozó különleges közösségi intézkedések alkalmazására vonatkozik).

Harmadik alrovat (4 karakter)

A TARIC-kód szerint töltendő ki (első kiegészítő kód).

Negyedik alrovat (4 karakter)

A TARIC-kód szerint töltendő ki (második kiegészítő kód).

Ötödik alrovat (4 karakter)

A kódokat az érintett tagállamok állapítják meg.

34a. rovat: Származási ország kódja

A 2. rovatnál említett országkódokat kell alkalmazni.

34b. rovat: Származási/előállítási régió kódja

A kódokat az érintett tagállamok állapítják meg.

36. rovat: Preferencia

Az ebben a rovatban feltüntetendő kódok olyan háromjegyű kódok, amelyeket az 1. pont alatt feltüntetett egyjegyű számból és a 2. pont alatt feltüntetett kétjegyű számból kell képezni.

A következő kódokat kell alkalmazni:

1. A kód első számjegye

1

"Erga omnes" tarifális intézkedés

2

Általános Preferenciális Rendszer (GSP)

3

A 2. kód szerintitől eltérő tarifális preferencia

4

Nincs vámkiszabás a Közösség által kötött vámunió-megállapodások rendelkezései szerint

2. A kód következő két számjegye

00

Az alábbi esetek közül egyik sem

10

Vámfelfüggesztés

15

Vámfelfüggesztés meghatározott célra történő felhasználással

18

Vámfelfüggesztés az áru különleges jellegének igazolásával

19

Ideiglenes felfüggesztés áruk légi alkalmassági bizonyítvánnyal történő behozatala esetén

20

Vámkontingens ( 12 )

23

Vámkontingens meghatározott célra történő felhasználással (12)

25

Vámkontingens az áru különleges jellegének igazolásával (12)

28

Vámkontingens passzív feldolgozás után (12)

40

A Közös Vámtarifa szerinti meghatározott célú felhasználás

50

Igazolás az áru különleges jellegéről

37. rovat: Eljárás

A. Első alrovat

Az ebben a rovatban feltüntetendő négyszámjegyű kódokat egy kétszámjegyű, a kért eljárás jelölésére szolgáló és egy ezt követő, a megelőző eljárást jelölő kétszámjegyű kódból kell képezni. A kétszámjegyű kódok listája az alábbiakban szerepel.

A "megelőző eljárás" azt az eljárást jelenti, amely alá az árukat a kért eljárás alá vonást megelőzően vonták.

Amennyiben a megelőző eljárás raktározási eljárás vagy ideiglenes behozatal, vagy amennyiben az áruk vámszabad területről érkeztek, a vonatkozó kódokat csak akkor lehet alkalmazni, ha az árukat ezt megelőzően nem vonták gazdasági vámeljárás alá (aktív feldolgozás, passzív feldolgozás vagy vámfelügyelet melletti feldolgozás)

Például: az aktív feldolgozási eljárásban (felfüggesztő eljárás) behozott, majd azt követően vámraktározási eljárás alá vont áruk újrakivitele = 3151 (nem 3171). (Első művelet = 5100; második művelet = 7151; újrakivitel = 3151).

Ehhez hasonlóan, amennyiben a korábban ideiglenesen kivitt áruk kerülnek újrabehozatalra, a fent említett felfüggesztő eljárások valamelyike alá vonás azon eljárás alatti egyszerű behozatalnak minősül. Az "újrabehozatalt" csak akkor kell feltüntetni, ha az árukat szabad forgalomba bocsátják.

Például: a passzív feldolgozási eljárás alatt kivitt, és újrabehozatalakor vámraktározási eljárás alá vont áruk egyidejű vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása = 6121 (nem 6171). (Első művelet = ideiglenes kivitel passzív feldolgozás céljából = 2100; második művelet: tárolás vámraktárban = 7121; harmadik művelet: egyidejű vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátás = 6121).

Az alábbi listában (a) betűvel jelzett kódokat nem lehet az eljáráskód első két számjegyeként használni, csak a megelőző eljárás jelölésére.

Például: 4054 = olyan áruk egyidejű vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása, amelyeket egy másik tagállamban megelőzően aktív feldolgozási eljárás (felfüggesztő eljárás) alá vontak.

Eljárások listája kódolási célokra:

(Ezen alapelemekből kettőt kell kombinálni ahhoz, hogy négyszámjegyű kód keletkezzen)

00

Ez a kód jelöli, hogy nem volt megelőző eljárás (a)

01

Az áruk szabad forgalomba bocsátása azok egyidejű újbóli feladásával a Közösség vámterületének olyan részei közötti kereskedelemben, amelyek közül az egyikre a 77/388/EGK tanácsi irányelv rendelkezései alkalmazandók, míg a másikra ezek a rendelkezések nem alkalmazandók, illetve a vámterület olyan részei közötti kereskedelem vonatkozásában, amelyekre a fenti rendelkezések nem vonatkoznak.

Az áruk szabad forgalomba bocsátása azok egyidejű újbóli feladásával a Közösség és a Közösséggel vámuniót alkotó országok közötti kereskedelem vonatkozásában.

Példa: Harmadik országból érkező áru, amelyet Franciaországban szabad forgalomba bocsátottak és egyidejűleg a Csatorna-szigetekre küldtek tovább.

02

Szabad forgalomba bocsátás az aktív feldolgozási eljárás (vámvisszatérítési eljárás) végrehajtása érdekében.

Magyarázat: A Vámkódex 114. cikkének (1) bekezdése b) pontja szerinti aktív feldolgozási eljárás (vámvisszatérítési eljárás).

07

Szabad forgalomba bocsátás raktározási eljárás (kivéve a vámraktározási eljárás) alá vonással egyidejűleg.

Magyarázat:

Ezt a kódot akkor kell alkalmazni, ha az áruk szabad forgalomba bocsátásra kerülnek, de a hozzáadottérték-adót (HÉA) és az esetleges jövedéki adót még nem fizették meg.

Példák:

Importált gépeket szabad forgalomba bocsátanak, de az HÉA-t nem fizetik meg. Amíg az áruk adóraktárban vagy más engedélyezett helyen vannak elhelyezve, addig a HÉA megfizetése felfüggesztettnek tekintendő.

HÉA és jövedéki adók megfizetése nélkül bocsátanak szabad forgalomba cigarettát. Amíg az áruk adóraktárban vagy más engedélyezett helyen vannak elhelyezve, addig a HÉA és jövedéki adók megfizetése felfüggesztettnek tekintendő.

10

Végleges kivitel.

Példa: Közösségi áruk rendes kivitele harmadik országba, de ugyanígy közösségi áruk kivitele a Közösség vámterületeinek olyan részeire, amelyekre a 77/388/EGK tanácsi irányelv (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.) rendelkezései nem alkalmazandók.

11

Aktív feldolgozási eljárás (felfüggesztő eljárás) keretében helyettesítő árukból előállított végtermékek kivitele az importáruk eljárás alá vonását megelőzően.

Magyarázat: A Vámkódex 115. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti előzetes kivitel (EX-IM).

Példa: A harmadik országból érkező dohánylevél aktív feldolgozási eljárás alá vonását megelőzően közösségi dohánylevélből készült cigaretta kivitele.

21

Ideiglenes kivitel passzív feldolgozási eljárás keretében.

Magyarázat: A Vámkódex 145-160. cikkében említett passzív feldolgozási eljárás. Lásd még a 22. kódot.

22

A 21. kódtól eltérő ideiglenes kivitel.

Példa: Passzív feldolgozási eljárás és gazdasági passzív feldolgozási eljárás (3036/94/EK tanácsi rendelet) egyidejű alkalmazása textiltermékekre.

23

Ideiglenes kivitel változatlan állapotban történő visszahozatallal.

Példa: Árucikkek, mint pl. minták, szakmai felszerelések stb. ideiglenes kivitele kiállításra.

31

Újrakivitel

Magyarázat: Nem közösségi áruk gazdasági vámeljárást (felfüggesztő eljárás) követő újrakivitele.

Példa: Az árukat vámraktározási eljárás alá vonják, majd azt követően az árukra kiviteli nyilatkozatot adnak.

40

Olyan áruk egyidejű vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása, amelyekre HÉA-mentesség nem vonatkozik.

Példa: Harmadik országból érkező áruk vám- és adófizetéssel.

41

Aktív feldolgozási eljárás (visszatérítési eljárás) alá vont áruk egyidejű vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása.

Példa: Aktív feldolgozási eljárás alá vonás a behozatali vámok és nemzeti behozatali adók megfizetésével.

42

Másik tagállamban HÉA-mentes áruk egyidejű vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása.

Példa: HÉA-mentes áruk behozatala adóképviselő útján.

43

Az új tagállamok csatlakozását követő átmeneti időszak alatt egyes összegek beszedésével kapcsolatos különleges intézkedések hatálya alá tartozó áruk egyidejű vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása.

Példa: Az új tagállamok csatlakozását követő különleges átmeneti időszak alatt olyan mezőgazdasági termékek szabad forgalomba bocsátása, melyek az új tagállam és a Közösség többi része közt ugyanolyan különleges vámeljárás alá vagy különleges intézkedés alá esnek, mint amelyek a csatlakozás után Spanyolország és Portugália esetében vonatkoztak.

45

Áruk egyidejű szabad forgalomba és HÉA vagy jövedéki adó tekintetében való szabad forgalomba bocsátása és adóraktározási eljárás alá vonása.

Magyarázat:

HÉA vagy jövedéki adó megfizetése alóli mentesség az áruk adóraktározási eljárás alá vonásával.

Példák:

Harmadik országból behozott cigarettát vámjogilag szabad forgalomba bocsátanak, és megfizetik a HÉÁ-t. Egy adóraktárban vagy más adófelügyelet alatt álló helyiségben a jövedéki adó megfizetésének felfüggesztése mellett lehet az árukat tárolni.

Harmadik országból behozott cigarettát vámjogilag szabad forgalomba bocsátanak, és megfizetik a jövedéki adót. Egy adóraktárban vagy más adófelügyelet alatt álló helyiségben a HÉA megfizetésének felfüggesztése mellett lehet az árukat tárolni.

48

Helyettesítő termékek egyidejű vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása passzív feldolgozás keretében az ideiglenesen exportálandó áruk kivitele előtt.

Magyarázat: szabványcsere (IM-EX), előzetes behozatal a Vámkódex 154. cikkének (4) bekezdése alapján.

49

Közösségi áruk adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása a Közösség vámterületének olyan részei közötti kereskedelemben, amelyek közül az egyikre a 77/388/EGK tanácsi irányelv rendelkezései alkalmazandók, míg a másikra ezek a rendelkezések nem alkalmazandók, illetve a vámterület olyan részei közötti kereskedelem vonatkozásában, amelyekre a fenti rendelkezések nem vonatkoznak.

Áruk adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása a Közösség és az olyan országok közötti áruforgalom keretében, melyekkel a Közösség vámuniót alkot.

Magyarázat:

A Közösség olyan részeiből származó áruk adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása, amelyekre a hatodik HÉA-irányelv (77/388/EGK) nem alkalmazandó. Az egységes vámokmány használatát a 206. cikk szabályozza.

Példák:

Olyan Martinique-ről érkező áruk, melyeket Belgiumban adójogi szempontból szabad forgalomba helyeznek.

Törökországból érkező áruk, amelyeket Németországban adójogi szempontból szabad forgalomba helyeznek.

51

Aktív feldolgozási eljárás alá vonás (felfüggesztő eljárás).

Magyarázat: Aktív feldolgozás (felfüggesztő eljárás) a Vámkódex 114. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének a) pontja szerint.

53

Ideiglenes behozatali eljárás céljából történő behozatal.

Példa: Ideiglenes behozatal például kiállítási célra.

54

Aktív feldolgozási eljárás alá vonás (felfüggesztő eljárás) egy másik tagállamban (anélkül, hogy az árut abban a tagállamban előzőleg vámjogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátották volna). (a)

Magyarázat: Ez a kód a Közösségen belüli áruforgalomra vonatkozó statisztikák céljából a művelet regisztrálására szolgál.

Példa: Harmadik országból érkezett árut Belgiumban aktív feldolgozási eljárás alá vonnak (5100). Az aktív feldolgozás után Németországba szállítják tovább, hogy ott szabad forgalomba bocsássák (4054), ill. hogy egy további feldolgozás alá vonják (5154).

61

Olyan áruk újrabehozatala egyidejűleg vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátással, amelyekre a HÉA-mentesség nem vonatkozik.

63

Olyan áruk újrabehozatala egyidejűleg vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátással, amelyekre egy másik tagállamban HÉA-mentesség vonatkozik.

Példa: Újrabehozatal passzív feldolgozás vagy ideiglenes kivitel után, amennyiben az esetleges HÉÁ-t az adóképviselő terhére szabják ki.

68

Újrabehozatal egyidejűleg vám- és részben adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátás, és egy, a vámraktározástól eltérő raktározási eljárás alá vonása.

Példa: Feldolgozott alkoholtermékek, melyeket újra behoznak, és jövedéki adóraktárba tárolnak be.

71

Vámraktározási eljárás alá vonás.

Magyarázat: Az áruk vámraktározási eljárás alá vonása. Ez nem zárja ki az áru egyidejű, pl. jövedéki vagy HÉA-adóraktárba történő betárolását.

76

További feldolgozás nélkül történő kivitelre szánt termékek vagy áruk vámraktározási eljárás alá vonása vagy vámszabad területre történő betárolása export-visszatérítés előzetes kifizetésével (előfinanszírozás).

Példa: Kivitelre szánt áruk raktározása export-visszatérítés előzetes kifizetésével (A mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés előzetes kifizetéséről szóló, 1980. március 4-i 565/80/EGK tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése [HL L 62., 1980.3.7., 5. o.]).

77

Végtermékek vagy feldolgozás után kivitelre szánt áruk betárolása kiviteli vámraktárba vagy vámszabad raktárba, illetve vámszabad területre export-visszatérítés előzetes kifizetésével (előfinanszírozás).

Példa: Kivitelre szánt végtermékek vagy alaptermékek feldolgozásával előállított áruk raktározása export-visszatérítés előzetes kifizetésével (az 565/80/EGK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése).

78

Áruk II. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területre történő betárolása.

91

Áruk vámfelügyelet melletti feldolgozás alá vonása.

92

Vámfelügyelet melletti feldolgozás egy másik tagállamban (anélkül, hogy az árut abban a tagállamban vámjogi szempontból szabad forgalomba bocsátották volna). (a)

Magyarázat: Ez a kód a közösségen belüli áruforgalomra vonatkozó statisztikák céljából a művelet regisztrálására szolgál.

Példa: Harmadik országból érkező árut Belgiumban vámfelügyelet mellett feldolgoznak (9100). A feldolgozás után Németországba szállítják tovább, hogy ott szabad forgalomba bocsássák (4092), ill. hogy egy további feldolgozás alá vonják (9192).

B. Második alrovat

1. Ahol ezt a rovatot valamely közösségi eljárás megjelölésére használják, egy alfabetikus karakterből és azután két alfanumerikus karakterből álló kódot kell alkalmazni. Az első karakter az intézkedés típusát jelöli az alábbi módon:

Aktív feldolgozás:Axx
Passzív feldolgozás:Bxx
Vámmentesség:Cxx
Ideiglenes behozatal:Dxx
Mezőgazdasági termékek:Exx
Egyéb:Fxx

Aktív feldolgozás (AF)

(a Vámkódex 114. cikke)

EljárásKód
Behozatal
Áruk AF-eljárás alá vonása (felfüggesztő eljárás) tejből és tejtermékből előállított végtermék előzetes kivitele utánA01
Áruk AF-eljárás alá vonása (felfüggesztő eljárás) külföldi katonai használat céljávalA02
Áruk AF-eljárás alá vonása (felfüggesztő eljárás) a kontinentális talapzatra való újrakivitel céljábólA03
Áruk AF-eljárás alá vonása (felfüggesztő eljárás)(csak HÉA)A04
Áruk AF-eljárás alá vonása (felfüggesztő eljárás)(csak HÉA) a kontinentális talapzatra való újrakivitel céljábólA05
Áruk AF-eljárás alá vonása (vámvisszatérítési eljárás) külföldi katonai használat céljávalA06
Áruk AF-eljárás alá vonása (vámvisszatérítési eljárás) a kontinentális talapzatra való újrakivitel céljábólA07
Áruk AF-eljárás alá vonása (vámvisszatérítési eljárás) jövedéki adó felfüggesztés nélkülA08
Kivitel
Tejből és tejtermékből előállított végtermékekA51
Végtermékek AF-eljárás alá vonása (felfüggesztő eljárás) (csak HÉA)A52
Végtermékek AF-eljárás alá vonása külföldi katonai használat céljávalA53

Passzív feldolgozás (PF)

(a Vámkódex 145. cikke)

EljárásKód
Behozatal
Végtermékek visszahozatala abba a tagállamba, ahol a vámokat megfizettékB01
Végtermékek visszahozatala garanciális javítás utánB02
Végtermékek visszahozatala garanciális csere utánB03
Végtermékek visszahozatala passzív feldolgozást és meghatározott célú felhasználáson alapuló HÉA-felfüggesztést követőenB04
Végtermékek visszahozatala részleges vámmentességgel, ahol a feldolgozási művelet költségét tekintik a vámérték kiszámítása alapjának (591. cikk)B05
3. Kivitel
AF-ra behozott áruk PF-eljárás keretében történő javítási célú kiviteleB51
AF-ra behozott áruk garanciális cserére történő kiviteleB52
PF harmadik országgal kötött megállapodás alapján, adott esetben PF-HÉÁ-val együttB53
Csak PF-HÉAB54

Vámmentesség

(918/83/EGK rendelet)

Cikk számaKód
Behozatali vámok alóli mentesség
A lakóhelyüket a Közösségbe áthelyező természetes személyek személyes vagyontárgyai2C01
Házasság alkalmából behozott árucikkek (kelengyék és háztartási célú ingóságok)11.1C02
Házasság alkalmából behozott árucikkek (házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékok)11.2C03
Öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy16C04
Háztartási célú ingóságok második lakóhely berendezéséhez20C05
Előírt iskolai ruházatok, iskolai célú anyagok és egyéb, iskolával összefüggő háztartási célú ingóságok25C06
Elhanyagolható értékű küldemények27C07
Magánszemély által magánszemélynek küldött csomagküldemények29C08
Tevékenységeknek harmadik országból a Közösségbe való áthelyezésekor behozott tárgyi eszközök és egyéb berendezések32C09
Szabad foglalkozást űző személyekhez vagy non-profit tevékenységet folytató jogi személyekhez tartozó tárgyi eszközök és egyéb berendezések38C10
Oktatási, tudományos és kulturális anyagok; az I. mellékletben felsorolt tudományos műszerek és készülékek.50C11
Oktatási, tudományos és kulturális anyagok; a II. mellékletben felsorolt tudományos műszerek és készülékek.51C12
Oktatási, tudományos és kulturális anyagok; tudományos műszerek és készülékek (tartalék alkatrészek, alkotóelemek, tartozékok)53C13
A Közösségen kívüli tudományos kutatóintézetek vagy szervezetek által nem kereskedelmi céllal behozott felszerelések59a.C14
Kutatási célokra szánt laboratóriumi állatok és biológiai vagy kémiai anyagok60C15
Emberi eredetű gyógyászati anyagok, valamint vércsoport és szövettípus meghatározására szolgáló reagensek61C16
Orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis felállításában és a gyógykezelésben történő használatra szánt eszközök és berendezések63a.C17
Gyógyszertermékek minőségellenőrzésére szolgáló összehasonlító anyagok63c.C18
Nemzetközi sporteseményeken használt gyógyszerészeti termékek64C19
Árucikkek jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére65C20
A III. mellékletben felsorolt vakok használatára szolgáló árucikkek70C21
Maguk a vak személyek által saját használatra behozott, a IV. mellékletbeli árucikkek71, első francia bekezdésC22
Bizonyos intézmények vagy szervezetek által vak személyek használatára behozott, a IV. melléklet szerinti árucikkek71, második francia bekezdésC23
Olyan árucikkek más fogyatékos személyek (kivéve a vakokat) részére, melyeket maguk a fogyatékos személyek hoznak be saját használatra72; 74C24
Olyan árucikkek más fogyatékos személyek (kivéve a vakokat) részére, melyeket bizonyos intézmények vagy szervezetek hoznak be72; 74C25
Katasztrófa áldozatainak javára behozott áruk79C26
Tiszteletbeli kitüntetések vagy díjak86C27
Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben kapott ajándékok87C28
Uralkodók vagy államfők által használandó árucikkek90C29
Kereskedelmi promóció céljára behozott áruminták91C30
Kereskedelmi promóció céljára behozott nyomtatványok és reklámanyagok92C31
Szakmai vásárokon vagy hasonló rendezvényeken felhasznált vagy elfogyasztott termékek95C32
Vizsgálati, elemzési vagy tesztelési célokra behozott árucikkek100C33
A szerzői jogokat vagy az ipari és kereskedelmi szabadalmi jogokat védő szervezetek részére küldött szállítmányok107C34
Idegenforgalmi tájékoztató anyagok108C35
Különféle dokumentumok és árucikkek109C36
Szállításuk ideje alatt az árucikkek rakodásához és védelméhez használt segédanyagok110C37
Állatok szállításakor használt alom, abrak és takarmányok111C38
Közúti gépjárművek üzemanyagai és kenőanyagai112C39
A háborús áldozatok emlékműveinek vagy temetőinek létesítéséhez, fenntartásához vagy díszítéséhez használt anyagok117C40
Koporsók, urnák és temetői díszítőtárgyak118C41
Kiviteli vámok alóli mentesség
A mezőgazdasági tevékenységnek a Közösségből harmadik országba történő áthelyezése idején exportált háziállatok120C51
Az állatok számára az exportálásuk ideje alatt szükséges abrak és takarmányok126C52

Ideiglenes behozatal

(Vámkódex és e rendelet)

EljárásE rendelet cikkeKód
Raklapok556D01
Szállítótartályok/konténerek557D02
Szállítóeszközök558D03
Az utasok személyes használati tárgyai, illetve sportcélú áruk563D04
Tengerészeknek szánt jóléti anyagok564D05
Katasztrófák következményeinek felszámolásához használt anyagok565D06
Orvosi, sebészeti vagy laboratóriumi felszerelés566D07
Állatok567D08
A határövezet jellegzetességeivel összhangban álló tevékenységekre szánt javak567D09
Hang-, kép- vagy adatfeldolgozási információhordozó áruk568D10
Reklámanyag568D11
Szakmai felszerelés569D12
Pedagógiai anyagok és tudományos felszerelések570D13
Töltött göngyöleg571D14
Üres göngyöleg571D15
Öntőformák, dombornyomó szerszámok, nyomólemezek, rajzok, vázlatok, mérő, ellenőrző és tesztelő műszerek és más hasonló cikkek572D16
Különleges szerszámok és eszközök572D17
Kísérletek tárgyát képező áruk573, a) pontD18
A kielégítő eredményű elfogadási tesztekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó adásvételi szerződéssel kapcsolatban behozott áruk573, b) pontD19
Kísérletek végrehajtására használt áruk573, c) pontD20
Minták574D21
Termelési eszközök pótlására szolgáló áruk575D22
Kiállításra szánt vagy nyilvános eseményen felhasználásra kerülő áru576, (1) bek.D23
Jóváhagyás érdekében behozott áruk (két hónap)576, (2) bek.D24
Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek576, (3) bek., a) pontD25
Az újonnan előállítottakon kívüli áru, amelyet aukció útján történő értékesítés érdekében hoznak be576, (3) bek., b) pontD26
Pótalkatrészek, tartozékok és felszerelések577D27
Gazdasági hatással nem járó különleges helyzetekben behozott áruk578, b) pontD28
Alkalmanként és három hónapot nem meghaladó időtartamra behozott áruk578, a) pontD29

EljárásE rendelet cikkeKód
Részleges vámmentességgel járó ideiglenes behozatal142D51

Mezőgazdasági termékek

EljárásKód
Behozatal
Bizonyos romlandó áruk vámértékének meghatározása egységértékek használatával (173–177. cikk)E01
Behozatali átalányérték (pl. 3223/94/EK rendelet)E02
Kivitel
Kiviteliengedély-köteles mezőgazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek (I. mellékletben szereplő áruk)E51
Nem kiviteliengedély-köteles mezőgazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek (I. mellékletben szereplő áruk)E52
Kis mennyiségben kiszállított, nem kiviteliengedély-köteles mezőgazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek (I. mellékletben szereplő áruk)E53
Visszatérítésigazolás-köteles mezőgazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek (I. mellékletben nem szereplő áruk)E61
Nem visszatérítésigazolás-köteles mezőgazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek (I. mellékletben nem szereplő áruk)E62
Kis mennyiségben kiszállított, nem visszatérítésigazolás-köteles mezőgazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek (I. mellékletben nem szereplő áruk)E63
Kis mennyiségben kiszállított mezőgazdasági termékek, melyekre visszatérítést kérnek és amelyeket a minimális ellenőrzési tétel számításánál nem vesznek figyelembe.E71

Egyéb

EljárásKód
Behozatal
Tértiáruk behozatali vámmentessége (Vámkódex, 185. cikk)F01
Tértiáruk behozatali vámmentessége (különleges körülmények a 844. cikk (1) bekezdése szerint: mezőgazdasági termékek)F02
Tértiáruk behozatali vámmentessége (különleges körülmények a 846. cikk (2) bekezdése szerint: javítás vagy helyreállítás)F03
Kivitelt vagy újrakivitelt követően a Közösségbe visszaszállított végtermékek (Vámkódex, 187. cikk)F04
Vámfelügyelet melletti feldolgozás, amennyiben a gazdasági feltételeket teljesítettnek kell tekinteni (552. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés)F11
Behozatali vámmentesség olyan harmadik ország felségvizein kinyert tengeri halászati és egyéb tengeri termékekre, melyeket egy tagállamban lajstromozott vagy nyilvántartásba vett, ezen ország lobogója alatt hajózó hajók nyernek kiF21
Behozatali vámmentesség olyan termékekre, melyeket harmadik ország felségvizein kinyert tengeri halászati és egyéb tengeri termékekből egy tagállamban lajstromozott vagy nyilvántartásba vett, ezen ország zászlója alatt hajózó feldolgozó hajó fedélzetén állítanak előF22
Passzív feldolgozási eljárás után jövedéki adó felfüggesztése nélkül raktározási eljárás alá vont árukF31
Aktív feldolgozási eljárás után jövedéki adó felfüggesztése nélkül raktározási eljárás alá vont árukF32
II. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen tárolás után jövedéki adó felfüggesztése nélkül raktározási eljárás alá vont árukF33
Vámfelügyelet melletti feldolgozási eljárás után jövedéki adó felfüggesztése nélkül raktározási eljárás alá vont árukF34
Rendezvények vagy eladás céljából ideiglenesen behozott áruk szabad forgalomba bocsátása, a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat elfogadásának időpontjában hatályban lévő tehermegállapítási szabályok alkalmazásávalF41
Végtermékek szabad forgalomba bocsátása, amennyiben azok a rájuk vonatkozó behozatali vámok hatálya alá esnek (Vámkódex, 122. cikk, a) pont)F42
Aktív feldolgozási eljárás alá vont áruk vagy végtermékek szabad forgalomba bocsátása kiegyenlítő kamat nélkül (519. cikk, (4) bekezdés)F43
Kivitel
Katonai célú kivitelF51
ÉlelmiszerellátásF61
Élelmiszerellátás kiviteli visszatérítésre jogosult árukkalF62
Élelmiszerraktárba történő betárolás (a 800/99/EGK rendelet 40–43. cikke)F63
Élelmiszerellátásra szánt áruk élelmiszerraktárból történő kitárolásaF64

2. A kizárólag nemzeti használatra szánt kódoknak egy numerikus karakterből és két azt követő alfanumerikus karakterből kell állniuk, a tagállam nómenklatúrájának megfelelően.

40. rovat: Gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány

Ebben a rovatban alfanumerikus kódokat kell megadni (an..26).

Minden kód három különböző elemből áll. Az elemeket egy kötőjel (-) választja el egymástól. Az első elemet (a1) három különböző betű alkothatja, és a három alábbiakban megadott kategória megkülönböztetésére szolgál. A második elem (an..3), amely számjegyekből vagy betűkből vagy számjegyek és betűk kombinációjából állhat, az okmánytípust jelöli. A harmadik elem (an..20) az okmány azonosításához szükséges adatok, mint az azonosító szám vagy más egyértelmű hivatkozás leírására szolgál.

1. Az első elem (a1):

Gyűjtő vámáru-nyilatkozat = X

Első vámáru-nyilatkozat = Y

Előokmány = Z

2. A második elem (an..3):

Válassza ki "Az okmányok rövidítésének jegyzéké"-ből az okmány rövidítését!

Ez a jegyzék tartalmazza a "CLE" kódot is az áru nyilvántartásba történő bejegyzésének időpontja és azonosító száma kódolására (Vámkódex 76. cikk, (1) bekezdés, c) pont) Az időpont a következőképpen kódolandó: ÉÉÉÉHHNN.

3. A harmadik elem (an..20):

Itt az azonosító számot vagy egy más olyan hivatkozást kell megadni, amely alapján az okmány azonosítható.

Példák:

- Az előokmány egy T1 árutovábbítási okmány, amelyet a rendeltetési vámhivatal a "238544" szám alatt vett nyilvántartásba. A kód így "Z-821-238544" lesz (A "Z" jelenti az előokmány jelleget, a "821" az árutovábbítási eljárást és a "238544" az okmány nyilvántartási számát [ill. az MRN-t az NCTS-műveletek esetén]).

- Gyűjtő vámáru-nyilatkozatként egy "2222" sz. cargo manifestet használnak; ennek alapján az "X-785-2222" kódot kell képezni. ("X" jelenti a gyűjtő vámáru-nyilatkozatot, a "785" a cargo manifestet és a "2222" a manifeszt azonosító számát).

- Az áruk nyilvántartásba történő bejegyzése 2002. február 14-én történt. A kód így "Y-CLE-20020214-5" lesz. (Az "Y" jelenti az eredeti vámáru-nyilatkozatot, a "CLE" a nyilvántartásba történő bejegyzést, az időpont "20020214" számjegyei az évet (2002), a hónapot (02) és a napot (14), az "5" pedig a bejegyzés nyilvántartásbeli hivatkozási számát).

Az okmányok rövidítésének jegyzéke

Szállítótartály-jegyzék (konténerjegyzék)235
Rakományjegyzék270
Csomagjegyzék271
Proforma számla325
Kereskedelmi számla380
Házi fuvarlevél703
Gyűjtő hajóraklevél704
Hajóraklevél705
CIM fuvarlevél (vasút)720
SzMGSz-kísérőjegyzék722
Tehergépkocsi fuvarlevél730
Légi fuvarlevél740
A légitársaság által kiadott légi fuvarlevél (master air waybill)741
Csomagkártya (postai csomag)750
Multimodális/kombinált fuvarokmány760
Cargo manifest785
Bordereau787
Közösségi árutovábbítási nyilatkozat – vegyes küldemények (T)820
Közösségi külső árutovábbítási nyilatkozat (T1)821
Közösségi belső árutovábbítási nyilatkozat (T2)822
T5 ellenőrző példány823
TIR-igazovány952
ATA-igazolvány955
Nyilvántartásba történő bejegyzés hivatkozási száma/időpontjaCLE
INF 3 adatlapIF3
INF 8 adatlapIF8
Manifeszt – egyszerűsített eljárásMNS
Közösségi belső árutovábbítási nyilatkozat – 340c cikk, (1) bekezdésT2F
T2MT2M
EgyébZZZ

Amennyiben a fenti okmányt az EV alapján állítják ki, akkor a rövidítésnek tartalmaznia kell az 1. rovat 1. alrovatában feltüntetendő kódokat (IM, EX, CO és EU).

43. rovat: Értékelési mód (É.M.)

A behozott áruk értékelési módjára a következő kódok alkalmazandók:

Kóda Vámkódex vonatkozó cikkeMód
129. cikk, (1) bekezdésBehozott áruk ügyleti értéke
230. cikk, (2) bekezdés, a) pontAzonos áruk ügyleti értéke
330. cikk, (2) bekezdés, b) pontHasonló áruk ügyleti értéke
430. cikk, (2) bekezdés, c) pontKövetkeztetéses módszer
530. cikk, (2) bekezdés, d) pontSzámított érték
631. cikkVámérték-meghatározás a Közösségben rendelkezésre álló adatok alapján („fall-back” [tartalék]-módszer])

44. rovat: Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok/igazolások és engedélyek

1. Különleges megjegyzések

Egy ötjegyű numerikus kód használatos különleges vámjellegű megjegyzésekre. Ezt a kódot a vonatkozó különleges megjegyzés mögé kell tenni, kivéve ha a közösségi előírások arról rendelkeznek, hogy a szöveget a kód helyettesítse.

Példa: Az egyszerűsített kiviteli eljárás keretében a kiviteli nyilatkozat 3. példányán az "Egyszerűsített kivitel" megjegyzést kell feltüntetni. (280. cikk, (3) bekezdés). Így a 44. rovatba a következőt kell beírni: "Egyszerűsített kivitel - 30100".

A közösségi jog előírja egyes különleges megjegyzéseknek a 44. rovattól eltérő rovatokban való feltüntetését. Ezen megjegyzések kódolására azonban ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 44. rovatban feltüntetendő megjegyzésekre. Továbbá, amennyiben a közösségi jogszabályokból nem tűnik ki, hogy melyik rovatokban tüntetendő fel a különleges megjegyzés, akkor azt a 44. rovatban kell feltüntetni.

A különleges közösségi megjegyzések típusainak teljes felsorolását az e melléklet végén lévő lista tartalmazza.

A tagállamok rendelkezhetnek különleges nemzeti megjegyzésekről, amennyiben azok kódolása más szerkezetű, mint a különleges közösségi megjegyzések kódolása.

2. Benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek

a) A vámáru-nyilatkozat alátámasztására benyújtott okmányokat, igazolásokat és közösségi vagy nemzetközi engedélyeket egy négyjegyű alfanumerikus kód formájában kell feltüntetni, amelyet egy azonosító számnak vagy más egyértelmű hivatkozásnak kell követnie. Az okmányok, igazolások és engedélyek listáját, ill. azok kódjait a TARIC-adatbázis tartalmazza.

b) Ami a vámáru-nyilatkozat alátámasztására benyújtott nemzeti okmányokat, igazolásokat és engedélyeket illeti, ezeket egy numerikus és három azt követő alfanumerikus karakter formájú kód formájában kell beírni (pl.: 2123, 34d5), amelyet adott esetben egy azonosító szám vagy más egyértelmű hivatkozás követ. A négy karakter az adott tagállam nómenklatúráján alapuló kódokat képvisel.

47. rovat: Fizetendő terhek kiszámítása

Első oszlop: teher fajtája

a) A következő kódokat kell alkalmazni:

Ipari vámokA00
Mezőgazdasági vámokA10
Kiegészítő vámtételA20
Végleges antidömpingvámokA30
Ideiglenes antidömpingvámokA35
Végleges kiegyenlítő vámokA40
Ideiglenes kiegyenlítő vámokA45
Hozzáadottérték-adó (HÉA)B00
Kiegyenlítő kamat (HÉA)B10
Késedelmi kamat (HÉA)B20
Kiviteli adókC00
Mezőgazdasági termékekre vonatkozó kiviteli adókC10
Késedelmi kamatD00
Kiegyenlítő kamat (pl. aktív feldolgozás)D10
Más országok nevében beszedett vámokE00

b) A kizárólag nemzeti használatra szánt kódoknak egy numerikus karakterből és két azt követő alfanumerikus karakterből kell állniuk, a tagállam nómenklatúrájának megfelelően.

Utolsó oszlop: Fizetési mód

A tagállamok a következő kódokat használhatják:

A

:

Készpénzfizetés

B

:

Fizetés hitelkártyával

C

:

Fizetés csekkel

D

:

Egyéb (pl.: közvetlen terhelés vámügynök számlájára)

E

:

Halasztott fizetés

F

:

Halasztott vámfizetés - a vámjogszabályok szerint

G

:

Halasztott HÉA-fizetés (a hatodik HÉA-irányelv, 23. cikk)

H

:

Elektronikus számlajóváírás átutalással

J

:

Postahivatalon (postai szállítmány) vagy egyéb közintézményen vagy állami szerven keresztül történő fizetés

K

:

Jövedékiadó-jóváírás vagy visszatérítés

M

:

Biztosíték, beleértve a készpénzletétet

P

:

Készpénzletét vámügynök készpénzszámláján

R

:

Kezesség

S

:

Egyedi készpénzbiztosíték kezességszámlán

T

:

Vámügynöki készpénzbiztosíték kezességszámlán

U

:

Vámügynöki kezesség (folyamatos engedély)

V

:

Vámügynöki kezesség (egyedi engedély)

O

:

Intervenciós ügynökségnél nyújtott kezesség

49. rovat: Raktár megjelölése

A kódot három elemből kell képezni az alábbiak szerint:

- a raktártípust azonosító betűjel az 525. cikkben leírtaknak megfelelően (a1). Az 525. cikkben említettektől eltérő raktárakra a következő kódokat kell megadni:

-

Y

vámraktártól eltérő raktár

Z

vámszabadterület vagy vámszabad raktár

- a tagállam által kiadott engedély azonosító száma (an..14)

- az engedélyező tagállam 2. rovatnál megadottak szerinti országkódja (a2).

51. rovat: Tervezett átléptető vámhivatalok (és országok)

A 29. rovatnál megadott kódokat kell alkalmazni.

52. rovat: Biztosíték

Biztosítéknyújtás kódja

A következő kódokat kell alkalmazni:

TényállásKódEgyéb szükséges alrovat
Biztosítéknyújtás alóli mentesség (Vámkódex 94. cikk (4) bekezdése és 380. cikk (3) bekezdése)0– a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről száma
Összkezesség1– a kezességi tanúsítvány száma
– kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal
Kezes által nyújtott egyedi kezesség2– hivatkozás a kezességvállalási nyilatkozatra
– kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal
Készpénzben nyújtott egyedi kezesség3
Garanciajegy formájában nyújtott egyedi kezesség4– egyedi garanciajegy száma
Biztosítéknyújtás alóli mentesség (Vámkódex 95. cikk)6
Meghatározott közszervezetek biztosítéknyújtás alóli mentessége8
Egyedi kezesség (47a. melléklet, 3. pont)9– hivatkozás a kezességvállalási nyilatkozatra
– kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal

Ország megadása a "nem érvényes" rovatban:

A 2. rovatnál említett országkódokat kell alkalmazni.

53. rovat: Rendeltetési vámhivatal (és ország)

A 29. rovatnál említett kódokat kell alkalmazni.

Különleges megjegyzések - kód: XXXXX

Általános kategória - kód: 0xxxx

JogalapTényállásKülönleges megjegyzésRovatKód
497. cikk (3) bekezdéseEngedély iránti kérelem gazdasági vámeljárásra vonatkozó vámáru-nyilatkozaton„Egyszerűsített engedélyezés”4400100
37. mellékletTöbb exportőr, címzett vagy előokmány„Egyéb”2, 8 és 4000200
37. mellékletA feladó azonos a nyilatkozattevővel„Feladó”1400300
37. mellékletAz exportőr azonos a nyilatkozattevővel„Exportőr”1400400
37. mellékletA címzett azonos a nyilatkozattevővel„Címzett”1400500

Behozatal - kód: 1xxxx

CikkTényállásKülönleges megjegyzésRovatKód
1147/2002/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdéseAutonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése„Behozatal légialkalmassági bizonyítvánnyal”4410100
549. cikk (1) bekezdéseAktív feldolgozási eljárás lezárása (felfüggesztő eljárás)„AF/F áruk”4410200
549. cikk (2) bekezdéseAktív feldolgozási eljárás lezárása (felfüggesztő eljárás)(különös kereskedelempolitikai intézkedések)AF/F áruk, Kereskedelempolitika4410300
550. cikkAktív feldolgozási eljárás lezárása (vámvisszatérítési eljárás)AF/V áruk4410400
583. cikkIdeiglenes behozatalIB áruk4410500

Kivitel - kód: 3xxxx

CikkTényállásKülönleges megjegyzésRovatKód
280. cikk (3) bekezdéseHiányos kiviteli nyilatkozat„Egyszerűsített kivitel”4430100
286. cikk (4) bekezdéseHelyi vámkezelés„Egyszerűsített kivitel”, valamint az engedély száma és a kibocsátó vámhivatal neve3. pld, 44. rovat30200
298. cikkMeghatározott célú felhasználás alatt álló mezőgazdasági termékek kivitele„Meghatározott célra történő felhasználás a 2454/93/EGK rendelet 298. cikke szerint: kiviteli rendeltetésű áruk – mezőgazdasági visszatérítés nem alkalmazható”4430300
793. cikk (3) bekezdéseA 3. példány visszaküldésének igénylése„RET-EXP”4430400

V. MELLÉKLET

A 74. melléklet 7. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"7. Tej és tejtermékek

A helyettesítő termékek használata csak az alábbi feltételekkel megengedett:

Az importáru tejszárazanyag-, tejzsír-, illetve tejfehérje-tartalmának tömege egyik összetevő esetében sem haladhatja meg a helyettesítő áruban található megfelelő összetevő tömegét. Ha azonban az importáru gazdasági értékét csak a fent említett egy vagy két összetevő alapján határozzák meg, a tömeg kizárólag ezen egy vagy két összetevő alapján is számítható. Az engedélyben pontosan meg kell határozni a részleteket, különösen azt a referencia-időszakot, amelyre vonatkozóan a teljes tömeget ki kell számolni. A referencia-időszak nem haladhatja meg a 4 hónapot.

Annak érdekében, hogy a vámhatóságok ezen összetevők alapján ellenőrizni tudják a helyettesíthetőséget, az importáru és a helyettesítő áru vonatkozó összetevőinek tömegét fel kell tüntetni a vámáru-nyilatkozaton és minden INF 9, illetve INF 5 adatlapon.

Az importáruk eljárás alá vonására vonatkozó vámáru-nyilatkozatok és kiviteli nyilatkozatok (IM/EX) legalább 5 %-ára fizikai ellenőrzést kell lefolytatni, amelynek az importárukra és a szóban forgó helyettesítő árukra egyaránt ki kell terjednie.

Az előzetes kivitelei nyilatkozatok és az eljárás alá vonásra irányuló vámáru-nyilatkozatok (EX/IM) legalább 5 %-ára szintén fizikai ellenőrzést kell lefolytatni. Ezeknek az ellenőrzéseknek egyaránt ki kell terjedniük a helyettesítő árukra, amelyeket a feldolgozási műveletek kezdete előtt kell ellenőrizni, és az importárukra, amelyeket az eljárás alá vonásuk időpontjában kell ellenőrizni.

A fizikai ellenőrzés során meg kell vizsgálni a vámáru-nyilatkozat és az ahhoz csatolt okmányokat, továbbá az összetevőknek az illetékes laboratórium által történő elemzése céljára reprezentatív mintákat kell venni.

Ha a tagállam kockázatelemzési rendszert alkalmaz, a fizikai ellenőrzések kisebb aránya is megengedett.

Minden fizikai ellenőrzésről az ellenőrzést lefolytató tisztviselőnek részletes jelentést kell készítenie. Ezeket a jelentéseket minden tagállamban az erre kijelölt vámhatóságnál központilag össze kell gyűjteni."

VI. MELLÉKLET

75. MELLÉKLET

Azon végtermékek listája, amelyek a rájuk vonatkozó behozatali vámok alá tartoznak

(548. cikk (1) bekezdése)

Melléktermékek megjelöléseAnnak a feldolgozási műveletnek a megnevezése, amelyből keletkeznek
(1)(2)
Hulladék, selejt, levágott részek, maradvány és maradékokBármilyen megmunkálás vagy feldolgozás

( 1 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 2 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb az 1335/2003/EK rendelettel (HL L 187., 2003.7.26., 16. o.) módosított rendelet.

( 3 ) A nyomtatványok műszaki jellemzőire, így különösen a méretükre vonatkozó előírásokat a 215. cikk tartalmazza.

( 4 ) A nyomtatványok műszaki jellemzőire, így különösen a méretükre vonatkozó előírásokat a 215. cikk tartalmazza.

( 5 ) A nyomtatványok műszaki jellemzőire, így különösen a méretükre vonatkozó előírásokat a 215. cikk tartalmazza.

( 6 ) A nyomtatványok műszaki jellemzőire, így különösen a méretükre vonatkozó előírásokat a 215. cikk tartalmazza.

( 7 ) E mellékletben az EFTA kifejezés nem csak az EFTA-országokat, hanem az egységes árutovábbítási eljárásról, illetve az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezmények nem közösségi szerződő feleit is jelenti.

( 8 ) A Vám-együttműködési Tanács ajánlása az egyedi szállítmányhivatkozási szám (UCR) vámcélokra történő felhasználásáról (2001. június 30.)

( 9 ) A Vám-együttműködési Tanács ajánlása az egyedi szállítmányhivatkozási szám (UCR) vámcélokra történő felhasználásáról (2001. június 30.)

( 10 ) E mellékletben a "kivitel", "újrakivitel", "behozatal" és "újrabehozatal" kifejezések alatt a feladást, újrafeladást, a beléptetést és az újrabeléptetést és érteni kell.

( 11 ) E mellékletben az EFTA kifejezés nem csak az EFTA-országokat, hanem az egységes árutovábbítási eljárásról, illetve az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezmények nem közösségi szerződő feleit is jelenti.

( 12 ) Azokban az esetekben, amikor a kérelmezett vámkontingens kimerült, a tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy a kérelmet bármely egyéb létező preferenciára érvényesnek lehet tekinteni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R2286 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R2286&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R2286-20060101 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R2286-20060101&locale=hu