A Nyíregyházi Törvényszék P.20964/2010/3. számú határozata tartozás megfizetése tárgyában. [1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 70/G. §, 1952. évi III. törvény (Pp.) 3. §, 4. §, 78. §, 81. §, 164. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 84. §, 86. §, 87. §, 301. §, 339. §, 355. §, 360. §, 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. §, 42. §, 62. §, 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 1. §, 7. §, 16. §, 29. §, 59. §, 94. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 13. §, 14. §, 15. §] Bíró: Kocsis Ottília

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság

2.P.20.964/2010/3. szám

(A beadványokban erre a számra kell hivatkozni)

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A bíróság Dr. Danka János (4400 Nyíregyháza Kossuth tér 7. II/2.) ügyvéd által képviselt felperesnek - Dr. Kardos László (4400 Nyíregyháza Nyírfa u. 6.) ügyvéd által képviselt alperes ellen 7.381.275,-Ft kár és járulékai megfizetése iránti indított perében a Legfelsőbb Bíróság Mpk.II.10.083/2010/1. számú kijelölő végzése folytán meghozta és nyilvánosan kihirdette az

Í T É L E T E T

Az alperes köteles megfizetni a felperesnek 15 napon belül 6.372.600,- (hatmillió háromszázhetvenkettő-ezer hatszáz) forint összeget, és ennek 2002. január 1. napjától évi 11 %, 2005. január 1. napjától évi 9,5 %, 2005. július 1. napjától évi 7 %, 2006. január 1-től évi 6 %, 2006. július 1-től évi 6,25 %, 2007. január 1-től évi 8 %, 2007. július 1-től évi 7,75 %, 2008. január 1. napjától évi 7,50 %, 2008. július 1. napjától évi 8,5 %, 2009. január 1. napjától évi 10,00 %, 2009. július 1. napjától évi 9,5 %, 2010. január 1. napjától évi 6,25 % mértékű, a kifizetésig esedékes késedelmi kamatát.

A bíróság a felperes keresetét ezt meghaladóan elutasítja.

Az alperes köteles megfizetni a felperesnek 15 napon belül 463.000,- (négyszázhatvanháromezer) Ft előlegezett szakértői költséget, mint perköltséget. Ezt meghaladóan a felek perköltségeiket maguk viselik.

A meg nem fizetett kereseti illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés határideje a határozat kézbesítésétől számított tizenöt nap. A fellebbezést a Debreceni Ítélőtáblához címezve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnál kell írásban 4 példányban benyújtani.

A Debreceni Ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező. A Debreceni Ítélőtábla a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos; a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul. A felsorolt esetekben a felek tárgyalás tartását kérhetik, illetve a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmük alapján a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása kérhető.

I n d o k o l á s

A bíróság a felperes kereseti kérelme, az alperes ellenkérelme, a felek perbeli előadásai, az általuk csatolt iratok, Nyíregyházi Városi Bíróság előtt B.2178/2003. szám alatt folyt büntetőper iratai, Sz.J.Sz.T. véleménye alapján a következő tényállást állapította meg.

Az alperes 1999. június 1. napjától - 2001. december 31. napjáig állt munkavégzésre irányuló polgári jogviszonyban a felperessel.

A felperes különböző gazdasági társaságoknak bér, munkaügyi, főkönyvi, számlázó, pénzügyi illetve készletnyilvántartó programokat értékesített rendszerkövetéssel. Az alperes ezen programok programkövetését illetve karbantartását látta el.

Az - üzletvezetésre jogosult beltag - alperes 2001. december 18. napján létrehozta a Cg.xyz cégjegyzékszámú NyS.Sz.Bt-t (4400 Nyíregyháza Ószőlő u 107. 2. em. 16.), amelynek tevékenységi köre szoftverkészítés, tanácsadás illetve más számítástechnikai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás.

Az alperes a felperes jogtulajdonos tulajdonát képező programokat 2001. év végén - közelebbről pontosan meg nem határozható időben - átírta akként, hogy a programok a kimenő dokumentáció nyomtatásakor valamint a képernyőn a különböző menüpontoknál jogtulajdonosként a NyS. Bt.-t jelöljék meg.

Ezt követően az alperes a NyS. Bt.. képviseletében a HM-A Rt.-vel, a Ny-i H.Sz-tel valamint a T. Kft-vel, a felperes szerződéses partnereivel szerződést kötött a NyS. Bt. jogtulajdonos nevében készített program telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására vagyoni haszonszerzés érdekében.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság előtt 470/2002.bü. szám alatt folyamatban volt nyomozati eljárás során kirendelt B.T. és B.K.E. szakértők készítettek véleményt (I.II.III. 1-836 oldal).

A felperesnél keletkezett vagyoni hátrány tekintetében a szakértők a véleményüket 2003. január 16. napján készítették el a program tényleges előállítási költségére, a program árára illetve a rendszerkövetési szerződések felmondásából fakadó bevételkiesésre bontva.

A vizsgálat tárgyát ekkor csak a bérprogram képezte, amelynek értékét a fejlesztési költségek, ráfordított munkaidő és humánerőforrások figyelembevételével 300.000,-Ft-ban határozta meg a szakértő.

A rendszerkövetési szerződések felmondásából fakadó bevételkiesést a felperes által kötött írásbeli szerződések illetve annak hiányában a leszámlázott munka alapján határozta meg a kárértéket és egy évre számítva a rendszerkövetési díj alapján az okozott vagyoni hátrányt 794.900,-Ft összegben, állapította meg.

Az elmaradt összesen 794.900,-Ft rendszerkövetési díjat, mint vagyoni hátrányt a következő összegekben jelölte meg:

A NyS. Bt. -hez átszerződött cégek esetében szerződések alapján

· HM. A-nál (Cg.xy Ny.) 448.800 Ft

· H.Sz. (Cg.zy Nya) 81.600 Ft

· "T" (Cg.hx R.) 43.000 Ft

A felperessel a szerződéses kapcsolatot megszüntető cégek esetében

· "V" Bt. (Cg.hy Nya) 40.000 Ft

· NY Kft. (Cg.hz Nya) I.-III. negyedév 58.500 Ft

· Sz- i "E." Mg. Sz. (Cg.kh Sz.) I.-III. negyedév 81.000 Ft

· N-Zs Kft. (Cg.hk) 3 hónapra 42.000 Ft

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!