32012R0351[1]

A Bizottság 351/2012/EU rendelete ( 2012. április 23. ) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 351/2012/EU RENDELETE

(2012. április 23.)

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 14. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

(1)

A 661/2009/EK rendelet meghatározza az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú gépjárműveknek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek beépítése tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó alapvető előírásokat. Meg kell határozni az ilyen típusjóváhagyáshoz szükséges egyedi eljárásokat, vizsgálatokat és előírásokat.

(2)

A 661/2009/EK rendelet szerint a Bizottság az M2, M3, N2 és N3 kategóriák egyes járművei vagy járműosztályai tekintetében a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek beépítésének kötelezettsége alól mentesítő intézkedéseket fogadhat el, amennyiben költség-haszon elemzést követően és figyelembe véve valamennyi vonatkozó biztonsági szempontot, e rendszerek alkalmazásáról kiderül, hogy az nem megfelelő az érintett jármű vagy járműosztály vonatkozásában.

(3)

A költség-haszon elemzés kimutatta, hogy a 3,5 tonnánál nagyobb, de a 8 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömegű, N2 kategóriájú nyerges vontatókra nem célszerű sávelhagyásra figyelmeztető rendszereket felszerelni, mivel ez több költséggel járna, mint haszonnal. Emellett, mivel a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek jellemzően csak bizonyos forgalmi viszonyok mellett használatosak, beépítésük a biztonság szempontjából csupán korlátozott előnyökkel járna az A., I. és II. osztályba tartozó, M2 és M3 kategóriájú járművek, valamint az A., I. és II. osztályba tartozó, M3 kategóriájú csuklós autóbuszok, valamint egyes különleges rendeltetésű járművek, terepjáró járművek és több mint három hajtótengellyel rendelkező járművek esetében. Az ilyen járműveket ezért mentesíteni kell az említett rendszerek beépítésének kötelezettsége alól.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) II. mellékletében meghatározott M2, N2, M3 és N3 kategóriájú járművekre vonatkozik az alábbiak kivételével:

1. a 3,5 tonnánál nagyobb, de a 8 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömegű, N2 kategóriájú nyerges vontatók;

2. az A., I., és II. osztályba tartozó, M2 és M3 kategóriájú járművek;

3. az A., I., és II. osztályba tartozó, M3 kategóriájú csuklós autóbuszok;

4. a 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részének 4.2. és 4.3. pontjában említett, M2, M3, N2 és N3 kategóriájú terepjáró járművek;

5. a 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részének 5. pontjában említett, M2, M3, N2 és N3 kategóriájú különleges rendeltetésű járművek;

6. a több mint három hajtótengellyel rendelkező, M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 661/2009/EK rendeletben meghatározottak mellett az alábbi fogalommeghatározásokat kell használni:

1. "járműtípus a jármű sávelhagyásra figyelmeztető rendszere tekintetében" :

azon járművek kategóriája, amelyek nem különböznek egymástól az alábbi lényeges jellemzők tekintetében:

a) a gyártó kereskedelmi neve vagy védjegye;

b) olyan járműtulajdonságok, amelyek jelentősen befolyásolják a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer működését;

c) a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer típusa és kialakítása.

2.

"sáv" : az egyik olyan hosszirányú sáv, amelyekből az út áll (lásd II. melléklet függeléke);

3.

"látható hosszirányú burkolatjelek" : a sáv határain szándékosan elhelyezett, a járművezető számára vezetés közben közvetlenül látható határolóvonalak;

4.

"sávelhagyási sebesség" : az a sebesség, amellyel a szóban forgó jármű a figyelmeztetés időpontjában a látható hosszirányú burkolatjelet arra merőlegesen megközelíti;

5.

"közös tér" : az a felület, amelyen kettő vagy több tájékoztató funkció jeleníthető meg, de nem egyidejűleg.

3. cikk

Járműtípus EK-típusjóváhagyása a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer tekintetében

(1) A gyártó vagy a gyártó képviselője benyújtja az adott járműnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a típusjóváhagyó hatóságnak.

(2) A kérelmet az adatközlő lapnak az I. melléklet 1. részében található mintája szerint kell összeállítani.

(3) Az e rendelet II. mellékletében szereplő, vonatkozó előírások teljesülése esetén a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszer szerint kiad egy típus-jóváhagyási számot.

A tagállam nem rendelheti ugyanazt a számot több járműtípushoz.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság EK-típusbizonyítványt állít ki az I. melléklet 2. részében szereplő minta szerint.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az adatközlő lap és az EK-típusbizonyítvány szabványos mintája

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

Adott járműnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó ... sz. adatközlő lap

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az e mellékletében említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1.

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

0.2.0.1.

Alváz: ...

0.2.0.2.

Felépítmény/teljes jármű: ...

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön ( 3 ): ...

0.3.0.1.

Alváz: ...

0.3.0.2.

Felépítmény/teljes jármű: ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.3.1.1.

Alváz: ...

0.3.1.2.

Felépítmény/teljes jármű: ...

0.4.

Jármű-kategória ( 4 ): ...

0.5.

Gyártó neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák rögzítésének helye és módja, a jármű azonosító számának helye: ...

0.6.1.

Az alvázon: ...

0.6.2.

A felépítményen: ...

0.9.

A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1.

Egy reprezentatív járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.2.

A teljes jármű méretezett rajza: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1.

Ikerkerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2.

Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3.

Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

1.8.

Vezető helye: bal/jobb ( 5 ).

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK ( 6 ) ( 7 )

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) ( 8 )

2.1.1.

Két tengellyel rendelkező járművek: ...

2.1.1.1. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.3. A tengelyek nyomtávja(i) és szélessége(i)

2.3.1.

Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai ( 9 ): ...

2.3.2.

Az összes többi tengely nyomtávja (9) : ...

2.3.3.

A legszélesebb hátsó tengely szélessége: ...

2.3.4.

A legelső tengely szélessége (a gumiabroncsok legkülső pontjától mérve, a talajhoz közeli abroncs-kidudorodást figyelmen kívül hagyva): ...

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.1. A felépítmény nélküli alvázra

2.4.1.1. Hossz ( 10 ): ...

2.4.1.1.1.

Legnagyobb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.2.

Legkisebb megengedett hossz: ...

2.4.1.2. Szélesség ( 12 ): ...

2.4.1.2.1.

Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2.

Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.1. Hossz (12) : ...

2.4.2.1.1.

Rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.2.

Szélesség (12) : ...

2.4.3. Az alváz nélkül jóváhagyott felépítményre (M2 és M3)

2.4.3.1.

Hossz (12) : ...

2.4.3.2.

Szélesség (12) : ...

2.6. Tömeg menetkész állapotban

A jármű tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató esetében csatlakozóberendezéssel együtt (amennyiben azt a gyártó beszerelte), menetkész állapotban; vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezetőfülkével együtt, felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte be (ideértve a folyadékokat, szerszámokat, pótkereket, ha van, valamint a járművezetőt, autóbuszok esetén a kísérő személyt, amennyiben van kísérőülés a járműben) ( 13 ) (minden változatra a legnagyobb és legkisebb értékkel): ...

4.7.

A jármű legnagyobb sebessége (km/h) ( 14 ): ...

13. HELYI ÉS TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

13.1. Járműosztály: III. osztály/B. osztály (14)

Magyarázó megjegyzések

2. RÉSZ

MINTA

(Legnagyobb megengedett formátum: A4 (210 × 297 mm))

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés járműtípus:

- EK-típusjóváhagyásának megadásáról ( 15 )

- EK-típusjóváhagyásának kiterjesztéséről (15)

- EK-típusjóváhagyásának elutasításáról (15)

- EK-típusjóváhagyásának visszavonásáról (15)

a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer tekintetében

tekintettel a módosított 351/2012/EU bizottsági rendeletre

Az EK-típusjóváhagyás száma: _

A kiterjesztés indoka:

I. SZAKASZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve):

0.2. Típus:

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van):

0.3 Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön ( 16 )

0.3.1.

A jelölés elhelyezése:

0.4.

Jármű-kategória ( 17 ):

0.5.

A gyártó neve és címe:

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.9.

A gyártó képviselője:

II. SZAKASZ

1.

Kiegészítő adatok (szükség esetén): lásd a Kiegészítést.

2.

A vizsgálatok elvégzésére illetékes műszaki szolgálat:

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5.

Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6.

Hely:

7.

Dátum:

8.

Aláírás:

Mellékletek

:

Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő adatok

1.1.

A járműbe beépített, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer rövid leírása:

4. A II. melléklet szerinti vizsgálat eredményei

4.1.

A vizsgálathoz használt látható hosszirányú burkolatjelek

4.2.

A(z) 351/2012/EU bizottsági rendelet II. mellékletének függelékében azonosított többi látható hosszirányú burkolatjelnek való megfelelést igazoló dokumentáció

4.3.

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer előírásoknak megfelelő, régióspecifikus módosításokat tartalmazó különböző változatainak leírása

4.4.

A jármű tömege és terhelési állapota a vizsgálat során

4.5.

A figyelmeztetési küszöb beállítása (kizárólag abban az esetben, ha a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer rendelkezik a felhasználó által beállítható figyelmeztetési küszöbbel)

4.6.

A figyelmeztető fényjelzés ellenőrző vizsgálatának eredménye

4.7.

A sávelhagyásra való figyelmeztetés vizsgálatának eredményei

4.8.

A hibakeresési vizsgálat eredményei

4.9.

A deaktiválási vizsgálat eredménye (kizárólag abban az esetben, ha a jármű rendelkezik a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer deaktiválására szolgáló eszközzel)

5.

Megjegyzések (ha vannak):

II. MELLÉKLET

Gépjárműveknek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó előírások és vizsgálatok

1. Előírások

1.1. Általános előírások

1.1.1.

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS) működését nem befolyásolhatják hátrányosan mágneses vagy elektromos mezők. Ezt az ENSZ-EGB 10. számú előírásának ( 18 ) való megfeleléssel kell igazolni.

1.2. Teljesítménykövetelmények

1.2.1.

Ha a rendszer az 1.2.3. pontnak megfelelően üzemel, az LDWS-nek figyelmeztetnie kell a járművezetőt, ha a jármű a járművezető kimondott utasítása nélkül átlépi a haladás szerinti sáv látható hosszirányú burkolatjelét az egyenes szakaszokból és legalább 250 méter sugarú belső hosszirányú burkolatjellel ellátott kanyarokból álló úton.

Nevezetesen:

1.2.1.1. az 1.4.1. pontban meghatározott figyelmeztető jelzést kell kiadnia a járművezető számára a 2.5. pont rendelkezései (sávelhagyásra való figyelmeztetés vizsgálata) szerint és a 2.2.3. pontban meghatározott hosszirányú burkolatjelekkel végrehajtott vizsgálat során,

1.2.1.2. az 1.2.1. pontban említett figyelmeztetés megszüntethető, amennyiben a járművezető által végzett valamely művelet arra utal, hogy el kívánja hagyni a sávot.

1.2.2.

A rendszernek az 1.4.2. pontban meghatározott figyelmeztető jelzést a 2.6. pont rendelkezései (hibakeresési vizsgálat) szerint végrehajtott vizsgálat során is ki kell adnia a járművezető számára. A figyelmeztető jelzésnek folyamatosnak kell lennie.

1.2.3.

Az LDWS-nek legalább a 60 km/h feletti járműsebességnél be kell kapcsolnia, kivéve, ha azt az 1.3. pont szerint manuálisan deaktiválták.

1.3.

Amennyiben a jármű rendelkezik az LDWS deaktiválására szolgáló eszközzel, a következő feltételeket kell értelemszerűen alkalmazni:

1.3.1. Az LDWS működésének automatikusan helyre kell állnia minden új, a gyújtáskapcsoló "bekapcsolt" (üzemel) állásba kapcsolásával induló ciklus elején.

1.3.2. Folyamatos figyelmeztető fényjelzésnek kell tájékoztatnia a járművezetőt arról, hogy az LDWS deaktiválva van. Erre a célra az 1.4.2. pontban meghatározott sárga figyelmeztető jelzés használható.

1.4. Figyelmeztető jelzés

1.4.1.

Az 1.2.1. pontban említett figyelmeztető jelzésnek a járművezető által észlelhetőnek kell lennie, és a jelzés kibocsátásának a következő módok valamelyikén kell történnie:

a) a fény-, a hang- és a tapintható jelzés közül kiválasztott legalább két figyelmeztetési mód;

b) a tapintható és a hangjelzés közül kiválasztott egy figyelmeztetési mód, amelyet a jármű nem szándékos sodródásának irányát mutató térbeli jelzés egészít ki.

1.4.1.1. Amennyiben a sávelhagyásra utaló figyelmeztetés fényjelzéssel történik, a fényjelzés lehet az 1.2.2. pontban meghatározott hibajelzés villogása.

1.4.2.

Az 1.2.2. pontban említett hibajelzésnek folyamatos sárga figyelmeztető fényjelzésnek kell lennie.

1.4.3.

Az LDWS figyelmeztető fényjelzésének vagy a gyújtáskapcsoló (indítókapcsoló) "bekapcsolt" (üzemel) állásánál, vagy a gyújtáskapcsoló (indítókapcsoló) "bekapcsolt" (üzemel) és "indítás" állása között, a gyártó által ellenőrzési pozícióként meghatározott helyen (rendszerindítás [bekapcsolás]), kell felgyulladnia. Ez az előírás nem vonatkozik a közös térben megjelenített figyelmeztető jelzésekre.

1.4.4.

A figyelmeztető fényjelzéseknek még nappali fényviszonyok mellett is láthatónak kell lenniük; a jelzőfények kifogástalan állapotát a járművezetőnek minden kétséget kizáróan tudnia kell ellenőrizni a vezetőülésből.

1.4.5.

Ha a járművezetőt figyelmeztető fényjelzés tájékoztatja arról, hogy az LDWS például a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt átmenetileg nem működik, e fényjelzésnek folyamatosan kell világítania. Erre a célra az 1.4.2. pontban meghatározott hibajelzés használható.

1.5. Az időszakos műszaki vizsgálatra vonatkozó rendelkezések

1.5.1.

Gondoskodni kell arról, hogy az időszakos műszaki vizsgálat alkalmával a hibajelzés állapotának szemrevételezésével meg lehessen győződni az LDWS helyes üzemi állapotáról a bekapcsolást követően (kikapcsolt állapot: rendszer üzemképes; bekapcsolt állapot: rendszerhiba).

Amennyiben a hibajelzés a közös térben található, a hibajelzés állapotának ellenőrzése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a közös tér működőképes.

1.5.2.

A típusjóváhagyás időpontjában egy bizalmasan kezelendő dokumentumban fel kell vázolni azokat az eszközöket, amelyek a gyártó által választott hibajelzés működésének egyszerű jogosulatlan módosításával szemben védelmet nyújtanak.

Ez a védelmi követelmény akkor is teljesül, ha az LDWS helyes üzemi állapotának ellenőrzése egy második eszközzel lehetséges.

2. Vizsgálati eljárások

2.1.

A gyártó rendelkezésre bocsát egy rövid dokumentációs csomagot, amely betekintést nyújt a rendszer, valamint adott esetben azon eszközök alapfelépítésébe, amelyekkel a rendszer más járműrendszerekhez kapcsolódik. A dokumentációnak ismertetnie kell a rendszer működését, továbbá le kell írnia azt, hogyan történik a rendszer aktuális üzemi állapotának ellenőrzése, hogy a rendszer hatással van-e más járműrendszerekre, valamint milyen módszerrel (módszerekkel) történt azon helyzetek meghatározása, amelyek hibajelzést váltanak ki.

2.2. Vizsgálati feltételek

2.2.1.

A vizsgálatot sík, száraz aszfalt- vagy betonfelületen kell elvégezni.

2.2.2.

A környezeti hőmérsékletnek 0 °C és 45 °C között kell lennie.

2.2.3. Látható hosszirányú burkolatjelek

2.2.3.1. A sávelhagyásra való figyelmeztetés 2.6. pont szerinti vizsgálatához az e melléklet függelékében meghatározott látható hosszirányú burkolatjelek közül kell választani; ezeknek megfelelő állapotban kell lenniük, továbbá olyan anyagból kell készülniük, amely megfelel az adott tagállam látható hosszirányú burkolatjelekre vonatkozó szabványának. A vizsgálathoz használt látható hosszirányú burkolatjelek elrendezését fel kell jegyezni.

2.2.3.2. A jármű gyártójának dokumentációval kell igazolnia az e melléklet függelékében azonosított többi látható hosszirányú burkolatjelnek való megfelelést. E dokumentációt mellékelni kell a vizsgálati jegyzőkönyvhöz.

2.2.3.3. Ha az adott járműtípust az LDWS régióspecifikus módosításokat tartalmazó, különböző változataival lehet felszerelni, akkor a gyártónak dokumentációval kell igazolnia, hogy valamennyi változat megfelel e rendelet előírásainak.

2.2.4.

A vizsgálatot olyan látási viszonyok mellett kell elvégezni, amelyek lehetővé teszik az előírt vizsgálati sebességgel történő, biztonságos járművezetést.

2.3. A jármű állapota 2.3.1. Terhelési tömeg A jármű vizsgálata bármely terhelés mellett történhet, amíg a tengelyek között a tömegmegoszlás megfelel a gyártó által megadott értéknek, az egyes tengelyekre eső terhelés pedig nem haladja meg a tengelyekre megengedett legnagyobb terhelést. A terhelés a vizsgálati eljárás megkezdése után nem módosítható. A jármű gyártójának dokumentációval kell igazolnia, hogy a rendszer bármilyen terhelés mellett üzemképes.

2.3.2.

A járművet a járműgyártó által ajánlott abroncsnyomással kell vizsgálni.

2.3.3.

Ha az LDWS rendelkezik a felhasználó által beállítható figyelmeztetési küszöbbel, a 2.5. pont szerinti vizsgálatot a lehető legnagyobb küszöbértékre beállított sávelhagyási figyelmeztetés használatával kell elvégezni. A beállítás a vizsgálati eljárás megkezdése után nem módosítható.

2.4. A figyelmeztető fényjelzés ellenőrző vizsgálata

Ellenőrizni kell az álló helyzetben lévő járművön, hogy a figyelmeztető fényjelzések megfelelnek-e az 1.4.3. pont előírásainak.

2.5. A sávelhagyásra utaló figyelmeztetés vizsgálata

2.5.1.

A járművet 65 km/h +/- 3 km/h sebességgel a vizsgálati sáv közepe felé kell kormányozni egyenletesen, hogy a jármű viselkedése stabil legyen.

A járművet az előírt sebességet tartva hagyni kell óvatosan balra vagy jobbra sodródni 0,1 és 0,8 m/s sávelhagyási sebességgel úgy, hogy a jármű áthaladjon a hosszirányú burkolatjelen. A vizsgálatot meg kell ismételni eltérő, a 0,1-0,8 m/s tartományon belüli sávelhagyási sebességgel.

A fenti vizsgálatokat meg kell ismételni a jármű ellenkező irányba történő sodródásával.

2.5.2.

Az LDWS-nek legkésőbb akkor ki kell bocsátania az 1.4.1. pontban említett, sávelhagyásra figyelmeztető jelzést, amikor a járműnek a hosszirányú burkolatjelekhez legközelebbi első kerekén található abroncs külseje 0,3 méterrel átlépi annak a látható hosszirányú burkolatjelnek a külső szélét, amely felé a jármű sodródik.

2.6. Hibakeresési vizsgálat

2.6.1.

Szimulálni kell az LDWS meghibásodását, például bármely LDWS-alkatrész áramforrásának kiiktatásával vagy az LDWS-alkatrészek közötti elektromos kapcsolat megszakításával. LDWS-meghibásodás szimulálásakor nem szabad kiiktatni sem az 1.4.2. pont szerinti hibajelzés, sem az 1.3. pont szerinti, az LDWS deaktiválására szolgáló vezérlő elektromos csatlakoztatását.

2.6.2.

Az 1.4.2. pontban említett hibajelzésnek aktiválódnia kell és aktívnak kell maradnia a járművezetés során, továbbá ismét aktiválódnia kell a gyújtáskapcsoló ki- és bekapcsolásából álló ciklust követően mindaddig, amíg a szimulált hiba fennáll.

2.7. Deaktiválási vizsgálat

2.7.1.

Az LDWS deaktiválására szolgáló eszközzel felszerelt járművek esetében a gyújtáskapcsolót (indítókapcsolót) "bekapcsolt" (üzemel) állásba kell kapcsolni, majd deaktiválni kell az LDWS-t. Az 1.3.2. pontban említett figyelmeztető jelzésnek aktiválódnia kell. Ezt követően a gyújtáskapcsolót (indítókapcsolót) "kikapcsolt" állásba kell kapcsolni. A gyújtáskapcsolót (indítókapcsolót) ismét "bekapcsolt" (üzemel) állásba kell kapcsolni, majd ellenőrizni kell, hogy a figyelmeztető jelzés nem aktiválódik-e ismét. Amennyiben nem, az azt jelzi, hogy az LDWS működése az 1.3.1. pontnak megfelelően helyreállt. Amennyiben a gyújtási rendszer "kulcs" használatával aktiválható, akkor a fent említett követelményt a kulcs eltávolítása nélkül kell teljesíteni.

Függelék

Látható hosszirányú burkolatjelek azonosítása

1. A II. melléklet 2.2. és 2.5. pontjában említett vizsgálati eljárások végrehajtása céljából a vizsgálati sáv szélességének több mint 3,5 méternek kell lennie.

2. Az 1. táblázatban azonosított, látható hosszirányú burkolatjeleket e függelék eltérő rendelkezése hiányában fehérnek kell tekinteni.

3. Az 1. táblázatot kell használni az e rendelet II. mellékletének 2.2. és 2.5. pontja szerinti jóváhagyáshoz.

1. táblázat

Azonosított látható hosszirányú burkolatjelek

( 1 ) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

( 2 ) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

( 3 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a tájékoztatóban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 4 ) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt meghatározásoknak megfelelően osztályozva.

( 5 ) A nem kívánt rész törlendő (bizonyos esetekben a lehetőségek egyikét sem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

( 6 ) A rendes vezetőfülkével és a hálóhelyes vezetőfülkével készülő változatnál mindkét esetben meg kell adni a tömeget és a méreteket.

( 7 ) ISO 612:1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

( 8 )

(g1)

- A jármű tengelytávolságát a következők szerint kell meghatározni:

gépjármű és vonórudas pótkocsi esetében az ISO 612:1978 szabvány 6.4.1. pontja

félpótkocsi és középtengelyes pótkocsi esetében az ISO 612:1978 szabvány 6.4.2. pontja

-

A középtengelyes pótkocsi esetében a tengely összekapcsolási pontját kell a legelső tengelynek tekinteni.

( 9 )

- A tengelyek nyomtávjait az ISO 612:1978 szabvány 6.5. pontja szerint kell meghatározni.

( 10 )

- A jármű hosszát a következők szerint kell meghatározni:

M1 kategóriájú járművek esetében az ISO 612:1978 szabvány 6.1. pontja

a nem az M1 kategóriába tartozó járművek esetében a 97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) I. mellékletének 2.4.1. pontja.

- Pótkocsik esetében az ISO 612:1978 szabványban szereplő 6.1.2. pont szerint kell meghatározni a hosszúságot.

( 11 ) HL L 233., 1997.8.25., 1. o.

( 12 )

- Az M1 kategóriába tartozó járművek szélességét az ISO 612:1978 szabvány 6.2. pontja szerint kell meghatározni. A nem az M1 kategóriába tartozó járművek szélességét a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 2.4.2. pontja szerint kell meghatározni.

( 13 ) A vezető és - szükség esetén - a kezelőszemélyzet tagjának tömegét 75 kg-nak kell tekinteni (amelyből az ISO 2416:1992 szabvány alapján 68 kg a testsúly és 7 kg a poggyászsúly), a tüzelőanyag-tartály 90 %-ig van töltve, más folyadékot tartalmazó rendszerek (kivéve a vízzel töltötteket) pedig a gyártó által meghatározott űrtartalom 100 %-áig vannak töltve.

( 14 ) Pótkocsik esetében a gyártó által megengedett legnagyobb sebesség.

( 15 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 16 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a tájékoztatóban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 17 ) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában meghatározottak szerint.

( 18 ) HL L 116., 2010.5.8., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0351 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0351&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R0351-20120514 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R0351-20120514&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére