32015R0613[1]

A Tanács (EU) 2015/613 rendelete (2015. április 20.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról és a 889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS (EU) 2015/613 RENDELETE

(2015. április 20.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról és a 889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2008/369/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. december 20-i 2010/788/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) Az 1183/2005/EK tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2010/788/KKBP határozatot és a Kongói Demokratikus Köztársaság (a továbbiakban: KDK) tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben egyes intézkedések bevezetéséről, többek között pénzügyi eszközeik befagyasztásáról rendelkezik.

(2) A 889/2005/EK tanácsi rendelet (3) a 2010/788/KKBP tanácsi határozatnak megfelelően egyes korlátozó intézkedéseket rendel el a KDK tekintetében a KDK-ban folyó katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra vonatkozó tilalmat illetően.

(3) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 2198 (2015) sz. határozata módosította azokat a kritériumokat, amelyek az 1807 (2008) sz. ENSZ BT-határozat 9. és 11. pontjában meghatározott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékbe vételére vonatkoznak. A Tanács a (KKBP) 2015/620 határozatban (4) az említett kritériumok hatályának ennek megfelelő kiterjesztéséről határozott.

(4) Az említett intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, és - különösen az intézkedésnek a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása biztosítása céljából - a végrehajtásához uniós szintű jogszabály szükséges. Következésképpen az 1183/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5) A 889/2005/EK rendelet rendelkezéseit bele kell foglalni az 1183/2005/EK rendeletbe, és a 889/2005/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(6) Az 1183/2005/EK rendelet néhány rendelkezését is naprakésszé kell tenni, hogy a felelősség, az igények kielégítése és a tilalmak megkerülése tekintetében tükrözze a korlátozó intézkedésekről szóló legutóbbi jogi aktusokban alkalmazott egységes szövegezést.

(7) Az 1183/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1183/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: "1. cikk E rendelet alkalmazásában: a) »igény«: bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbi igényeket foglalja magában: b) »szerződés vagy ügylet«: bármely ügylet bármilyen alakban, függetlenül attól, hogy mely alkalmazandó jog vonatkozik rá, és függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a »szerződés« magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos; c) »illetékes hatóságok«: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai; d) »gazdasági erőforrások«: mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére; e) »gazdasági erőforrások befagyasztása«: gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve - nem kizárólagosan - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését; f) »pénzeszközök befagyasztása«: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve; g) »pénzeszközök«: mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, ideértve többek között, de nem kizárólag a következőket: h) »technikai segítség«: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai támogatás betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása formájában, beleértve a segítségnyújtás szóbeli formáit is; i) »brókertevékenység«: j) »az Unió területe«: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is."

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítésére vonatkozóan;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetésére vagy meghosszabbítására vonatkozóan;

iii. szerződés vagy ügylet tekintetében kártérítésre vonatkozóan;

iv. amelyet valamely igénnyel szemben érvényesítettek;

v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerésére vagy végrehajtására vonatkozóan, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön végrehajthatóvá való nyilvánításának eljárását;

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szolgáltatása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

2. A következő cikkek kerülnek beillesztésre: "1a. cikk (1) Tilos a következők nyújtása közvetlenül vagy közvetve: (2) Bármely KDK-beli nem kormányzati vagy más személy, szervezet vagy szerv részére, vagy KDK-beli felhasználás céljából végzett technikai segítségről, finanszírozásról vagy pénzügyi támogatásról, vagy brókertevékenységről - az 1b. cikk (1) bekezdésének megfelelően az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziója (MONUSCO) vagy az afrikai uniós regionális akciócsoport részére végzett ilyen segítség kivételével - előzetesen értesíteni kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1533 (2004) sz. ENSZ BT-határozat 8. pontja értelmében létrehozott bizottságát (a továbbiakban: a szankcióbizottság). Az említett értesítés valamennyi szükséges információt tartalmazza, beleértve adott esetben a végfelhasználót, a szállítás tervezett időpontját és a szállítás útvonalát. 1b. cikk (1) Az 1a. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az alábbiak végzését: (2) Nem adható engedély olyan tevékenységekhez, amelyeket már elvégeztek. (*) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.""

a) az Európai Unió közös katonai listáján (*) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos technikai segítség vagy brókertevékenység, vagy az említett listában felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítség vagy brókertevékenység a Kongói Demokratikus Köztársaság (a továbbiakban: KDK) területén tevékenykedő bármely nem kormányzati jogalany vagy személy részére;

b) a közös katonai listán felsorolt áruk és technológia eladásával, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve mindenekelőtt az említett termékek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, vagy a kapcsolódó technikai segítség vagy brókertevékenység nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást - a KDK területén tevékenykedő bármely nem kormányzati jogalany vagy személy részére.

a) a kizárólag a MONUSCO támogatására vagy általa való használatra szánt fegyverekhez és kapcsolódó anyagokhoz kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, vagy brókertevékenység;

b) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, vagy brókertevékenység, amennyiben az ilyen segítség vagy tevékenység végzéséről előzetesen értesítették a szankcióbizottságot az 1a. cikk (2) bekezdésének megfelelően;

c) a kizárólag az afrikai uniós regionális akciócsoport támogatására vagy általa való használatra szánt fegyverekhez és kapcsolódó anyagokhoz kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, vagy brókertevékenység.

3. A 2. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

4. A 2a. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) Az I. melléklet tartalmazza azokat a szankcióbizottság által jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akik vagy amelyek részt vesznek a KDK békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vagy ilyen tevékenységeket támogatnak. Az ilyen tevékenységek közé tartozik:

a) a 2010/778/KKBP határozat 1. cikkében és az e rendelet 1a. cikkében említett fegyverembargó és az ahhoz kapcsolódó intézkedések megsértése;

b) a KDK-ban működő külföldi fegyveres csoportok politikai és katonai vezetése, ami megakadályozza az e csoportokhoz tartozó harcosok leszerelését és önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését;

c) a kongói milíciák politikai és katonai vezetése, ideértve azokat a vezetőket, akik a KDK-n kívülről kapnak támogatást, és akik megakadályozzák, hogy harcosaik részt vegyenek a leszerelés, a lefegyverzés és az újra beilleszkedés folyamatában;

d) gyermekek toborzása vagy fegyveres konfliktusok során való bevetése a KDK területén, az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve;

e) részvétel a fegyveres konfliktusok során célzottan nők és gyermekek ellen végrehajtott tettek tervezésében, irányításában és elkövetésében, ideértve az emberölést és a megnyomorítást, a nemi erőszakot, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is, valamint az iskolák és kórházak elleni támadásokat;

f) a humanitárius segítséghez való hozzáférés vagy annak nyújtásának akadályozása a KDK területén;

g) természeti erőforrások - többek között az arany, a vadon élő állatok és növények, valamint az ezekből készült termékek - tiltott kereskedelmén keresztül a KDK-ban destabilizáló tevékenységekben részt vevő személyek, illetve szervezetek támogatása, ideértve a fegyveres csoportokat;

h) jegyzékbe vett személy vagy szervezet nevében vagy irányítása szerinti eljárás, vagy olyan szervezet nevében vagy irányítása szerinti eljárás, amely jegyzékbe vett személy vagy szervezet tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll;

i) a MONUSCO békefenntartó erőivel vagy az ENSZ személyzetével szembeni támadások kitervelése, irányítása vagy finanszírozása, illetve az azokban való részvétel;

j) pénzügyi, anyagi vagy technológiai támogatás, vagy termékek vagy szolgáltatások nyújtása jegyzékbe vett személyeknek vagy szervezetnek."

5. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ezt a döntést jóhiszeműen, abban a meggyőződésben hozták, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit." .

6. A következő cikkek kerülnek beillesztésre: "7a. cikk (1) Nem elégíthetők ki az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, különösen a beszámítási igényt vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be: (2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az adott igény kielégítését. (3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése e rendelettel összhangban történő elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát. 7b. cikk Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az 1a. és a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése."

a) az I. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

7. A II. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

A 889/2005/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2015. április 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI

(1) HL L 336., 2010.12.21., 30. o.

(2) A Tanács 1183/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 193., 2005.7.23., 1. o.).

(3) A Tanács 889/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2005.6.15., 1. o.).

(4) A Tanács (KKBP) 2015/620 határozata (2015. április 20.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról ((lásd e Hivatalos Lap 43. oldalát).

MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail relex-sanctions@ec.europa.eu"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0613 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0613&locale=hu

Tartalomjegyzék