31998D0227[1]

A Tanács határozata (1998. március 16.) a 95/409/EK, a 95/410/EK és a 95/411/EK határozatnak a Finnországba és Svédországba szállítandó húson elvégzendő mikrobiológiai vizsgálatokhoz alkalmazandó módszereket illető módosításáról

A Tanács határozata

(1998. március 16.)

a 95/409/EK, a 95/410/EK és a 95/411/EK határozatnak a Finnországba és Svédországba szállítandó húson elvégzendő mikrobiológiai vizsgálatokhoz alkalmazandó módszereket illető módosításáról

(98/227/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 10b. cikke (1) bekezdésére,

mivel az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság 1996. június 3-i jelentésében véleményt fogalmazott meg az egyenértékű garanciákat kínáló mikrobiológiai vizsgálati módszerekkel kapcsolatosan, és mivel ezt figyelembe kell venni;

mivel tehát indokolt a Finnországba és Svédországba szállítandó egyes húsok mintavétel útján történő mikrobiológiai vizsgálata szabályainak megállapításáról szóló 95/409/EK [4], 95/410/EK [5] és 95/411/EK határozat [6] módosítása, hogy lehetőség nyíljon először is a véleményben javasolt, egyenértékű garanciákat kínáló mikrobiológiai vizsgálati módszerek alkalmazására, másodszor pedig az egyenértékű garanciákat kínáló új módszerek engedélyezésére;

mivel az egyenértékű garanciákat kínáló új módszerek engedélyezése céljából indokolt egy olyan eljárás megállapítása, amely a 64/433/EGK irányelv 16. cikkében vagy a 71/118/EGK irányelv 21. cikkében vagy a 90/539/EGK irányelv 32. cikkében megadott eljárásokkal analóg módon szoros együttműködést biztosít a Bizottság és a tagállamok között,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 95/409/EK határozat mellékletének C. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"C. SZAKASZ

MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER A MINTÁK VIZSGÁLATÁRA

A minták szalmonella kimutatására irányuló mikrobiológiai vizsgálatát a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993 számú szabványa vagy annak javított kiadásai, vagy a Skandináv Élelmiszeranalitikai Bizottság által ismertetett módszer (71. számú NMKL-módszer, 1991., negyedik kiadás) vagy annak javított kiadásai szerint kell végezni. A 64/433/EGK irányelv 16. cikkében megállapított eljárással összhangban azonban más, egyenértékű garanciákat kínáló módszerek is engedélyezhetők.

Ha az analitikai eredmények kapcsán vita alakul ki a tagállamok között, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993 számú szabványát vagy annak javított kiadásait kell referenciamódszernek tekinteni."

2. cikk

A 95/410/EK határozat A. mellékletének 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"3. Mikrobiológiai módszer a minták vizsgálatára

A minta szalmonella kimutatására irányuló mikrobiológiai vizsgálatát a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993 számú szabványa vagy annak javított kiadásai, vagy a Skandináv Élelmiszeranalitikai Bizottság által ismertetett módszer (71. számú NMKL-módszer, 1991., negyedik kiadás) vagy annak javított kiadásai szerint kell végezni. A 90/539/EGK irányelv 32. cikkében megállapított eljárással összhangban azonban más, egyenértékű garanciákat kínáló módszerek is engedélyezhetők.

Ha az analitikai eredmények kapcsán vita alakul ki a tagállamok között, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993 számú szabványát vagy annak javított kiadásait kell referenciamódszernek tekinteni."

3. cikk

A 95/411/EK határozat mellékletének C. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"C. SZAKASZ

MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER A MINTÁK VIZSGÁLATÁRA

A minták szalmonella kimutatására irányuló mikrobiológiai vizsgálatát a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993 számú szabványa vagy annak javított kiadásai, vagy a Skandináv Élelmiszeranalitikai Bizottság által ismertetett módszer (71. számú NMKL-módszer, 1991., negyedik kiadás) vagy annak javított kiadásai szerint kell végezni. A 71/118/EGK irányelv 21. cikkében megállapított eljárással összhangban azonban más, egyenértékű garanciákat kínáló módszerek is engedélyezhetők.

Ha az analitikai eredmények kapcsán vita alakul ki a tagállamok között, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993 számú szabványát vagy annak javított kiadásait kell referenciamódszernek tekinteni."

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. március 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Cunningham

[1] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o. A 95/23/EK irányelvvel (HL L 243., 1995.10.11., 7. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 55., 1971.3.8., 23. o. A 96/23/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.) módosított irányelv.

[3] HL L 303., 1990.10.31., 6. o. Az 1994. évi Csatlakozási Okmánnyal módosított irányelv.

[4] HL L 243., 1995.10.11., 21. o.

[5] HL L 243., 1995.10.11., 25. o.

[6] HL L 243., 1995.10.11., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0227 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0227&locale=hu