32019R0772[1]

A Bizottság (EU) 2019/772 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az 1300/2014/EU rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/772 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 16.)

az 1300/2014/EU rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1300/2014/EU bizottsági rendelet (2) 7. cikke szerint az 1300/2014/EU rendelet mellékletének 7. fejezetét módosítani kell annak érdekében, hogy meghatározzák az eszközleltár jellemzőit, beleértve annak tartalmát, adatformátumát, funkcionális és műszaki kialakítását, üzemmódját, az adatbevitelre és -lekérésre, valamint az önértékelésre és az adatszolgáltatásért felelős szervezetek kijelölésére vonatkozó szabályokat.

(2) Az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikke (1) bekezdésének, valamint az 1300/2014/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően munkacsoportot hoztak létre annak érdekében, hogy az a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, továbbá a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából javaslatot tegyen egy, az eszközleltár kapcsán gyűjtendő adatok minimális szerkezetére és tartalmára vonatkozó ajánlásra. A munkacsoport 2017 májusában fejezte be munkáját, az Ügynökség pedig ennek nyomán véglegesítette az 1300/2014/EU rendelet módosítására irányuló ERA-REC-128 ajánlást.

(3) Az eszközleltár statikus, a berendezések meglétét jelző eszköz, tehát nem célja, hogy információval szolgáljon a berendezések állapotáról és működéséről.

(4) Amennyiben egy állomáson vagy annak bizonyos elemein bármilyen, az 1300/2014/EU rendelet 8. cikke szerinti nemzeti végrehajtási tervben előírt korszerűsítést, felújítást vagy munkálatokat végeznek, össze kell gyűjteni az állomásra vagy annak elemeire vonatkozó, a munkálatok 1300/2014/EU rendeletnek való megfelelésével kapcsolatos információkat.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1300/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet szövege a 7. cikk után a következő 7a. cikkel egészül ki:

"7a. cikk

A hozzáférhetőségi adatok gyűjtése, karbantartása és cseréje

(1) 2019. június 16. után kilenc hónapon belül minden tagállam meghatározza a hozzáférhetőségi adatok gyűjtéséért, karbantartásáért és cseréjéért felelős szervezeteket.

(2) A tagállamok kérhetik a Bizottságtól e határidő meghosszabbítását. A határidő kizárólag kivételes, megfelelően indokolt esetekben és korlátozott időre hosszabbítható meg. Indokolt esetnek tekintendő különösen, ha az Európai Unió Vasúti Ügynöksége az e rendelet hatálybalépésétől számított két hónapon belül nem bocsátja rendelkezésre teljes mértékben működőképes formában az e rendelet mellékletében meghatározott adatgyűjtő eszközt és üzemmódokat.

(3) Minden állomás esetében ki kell jelölni egy, a hozzáférhetőségi adatok cseréjéért felelős szervezetet.

(4) Az adatok gyűjtésének és átalakításának az e rendelet hatálybalépését követő 36 hónapon belül be kell fejeződnie.

(5) Mindaddig, amíg a 454/2011/EU bizottsági rendelet (*1) I. mellékletének 7.2., 7.3. és 7.4. pontjában említett adatcsere-architektúra nem teljesen működőképes, a hozzáférhetőségi adatok gyűjtése ezen adatoknak az Európai Unió Vasúti Ügynöksége által üzemeltetett, az európai vasútállomások hozzáférhetőségi adatait tartalmazó adatbázisba (ERSAD) való átvitele révén történik.

(*1) A Bizottság 454/2011/EU rendelete (2011. május 5.) a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 123., 2011.5.12., 11. o.).""

2. A melléklet e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 138., 2016.5.26., 44. o.

(2) A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 356., 2014.12.12., 110. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 138., 2016.5.26., 1. o.).

MELLÉKLET

Az 1300/2014/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. A 2. fejezet 2.3. szakasza az első mondat után a következő bekezdéssel egészül ki:

"Hozzáférhetőségi adatok

A hozzáférhetőségi adatok a személyforgalmi vasútállomások hozzáférhetőségével kapcsolatban összegyűjtendő, karbantartandó és cserélendő információkat, azaz a személyforgalmi vasútállomások jellemzőinek és berendezéseinek leírását jelentik. Ezt a leírást adott esetben az állomás ezen ÁME-nek való megfelelésével kapcsolatos információk egészítik ki."

2. A 7. fejezet 7.2. szakaszának 7.2.1. alszakasza a következő alszakaszokkal egészül ki: "7.2.1.1. Eszközleltár - infrastruktúra 7.2.1.1.1. Funkcionális és műszaki kialakítás Az eszközleltár funkciói a következők: A hozzáférhetőségi adatok cseréjére szolgáló architektúráról a 454/2011/EU rendelet (telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME) rendelkezik. A hozzáférhetőségi adatok formázására és cseréjére a következő szabványok vonatkoznak: A tervezett különleges felhasználás tekintetében az O. függelék 1. hivatkozásában említett műszaki dokumentáció tartalmaz egy harmonizált egyedi Transmodel-profilt. 7.2.1.1.2. A hozzáférhetőségi adatok bevitelére és az azokkal kapcsolatos önértékelésre vonatkozó szabályok A hozzáférhetőségi adatok bevitelére és az azokkal kapcsolatos önértékelésre a következő szabályok vonatkoznak: Az adatgyűjtő eszközt, amelynek üzemmódjait az O. függelék 2. hivatkozásában szereplő műszaki dokumentáció ismerteti, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben rendelkezésre állnak strukturált hozzáférhetőségi adatok, és azok átalakíthatók a harmonizált profilnak megfelelő formátumúra, alternatív megoldásként - az átalakításukat követően - ezek az adatok is továbbíthatók. A meglévő hozzáférhetőségi adatok átalakításának módszertanát és a kommunikációs protokollt az O. függelék 3. hivatkozásában szereplő műszaki dokumentáció rögzíti. 7.2.1.1.3. Adatlekérési szabályok Az ERSAD esetében: Az Ügynökség által üzemeltetett ERSAD adatbázis nem kapcsolható össze más adatbázisokkal. 7.2.1.1.4. A felhasználói visszajelzések kezelésére vonatkozó szabályok A felhasználók visszajelzései a következő formát ölthetik: Az adatok gyűjtéséért, karbantartásáért és cseréjéért felelős szervezeteknek mindkét esetben megfelelően figyelembe kell venniük a felhasználóktól kapott visszajelzéseket. (*1) A Bizottság (EU) 2019/772 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az 1300/2014/EU bizottsági rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról (HL L 139 I., 2019.5.27., 1. o.).""

1. a hozzáférhetőség meglévő akadályainak és korlátainak azonosítása;

2. gyakorlati tájékoztatás nyújtása a felhasználók számára;

3. a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése.

1. CEN/TS 16614-1:2014 Tömegközlekedés - Hálózati és menetrendi adatok cseréje (NeTEx) - 1. rész: A tömegközlekedési hálózati topológiákkal kapcsolatos adatcsere formátuma 2014.5.14.

2. EN 12896-1:2016 Tömegközlekedés. Referencia-adatmodell. Általános fogalmak (Transmodel)

1. az eszközökkel kapcsolatos hozzáférhetőségi adatokat gyűjtő szervezeteknek tevékenységükben nem kell függetlennek lenniük az eszközök napi kezelésétől;

2. a hozzáférhetőségi adatoknak az (EU) 2019/772 bizottsági végrehajtási rendelet (*1) hatálybalépését követően végzett első gyűjtése során az állomások ezen ÁME-nek való megfelelése nem értékeltként is bejegyezhető a leltárba;

3. amennyiben egy állomáson vagy annak elemein egy ezen ÁME-hez kapcsolódó nemzeti végrehajtási tervben előírt korszerűsítést, felújítást vagy bármilyen munkálatokat végeznek, a megfelelő hozzáférhetőségi adatokat - beleértve adott esetben az ezen ÁME-nek való megfelelés státuszát - frissíteni kell;

4. az ezen ÁME-nek való megfelelés státusza az ezen ÁME 6.2.4. pontjában leírt, időközi ellenőrzésre vonatkozó tanúsítvány alapján is frissíthető;

5. a berendezések műszaki állapotát nem szükséges rögzíteni a leltárban.

1. a nyilvánosságnak szóló információkat az Európai Unió Vasúti Ügynöksége által üzemeltetett nyilvános weboldalon keresztül kell hozzáférhetővé tenni;

2. a nyilvántartásba vett nemzeti hatóságok számára lehetővé kell tenni a tagállam szempontjából lényeges valamennyi hozzáférhetőségi adat lekérését;

3. a Bizottság és az Ügynökség számára minden hozzáférhetőségi adat lekérését lehetővé kell tenni.

1. felhasználói szövetségek - köztük a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek - intézményi visszajelzései: használhatók a meglévő struktúrák, feltéve, hogy azok a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szervezeteinek képviselőit is magukban foglalják, és a megfelelő - nem feltétlenül a nemzeti - szinten tükrözik az adott helyzetet. A felhasználói visszajelzések benyújtására vonatkozó eljárást úgy kell megszervezni, hogy abban e szervezetek egyenlő feltételek mellett vehessenek részt;

2. egyéni visszajelzések: a honlap látogatói számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bejelentsék az egyes állomások hozzáférhetőségével kapcsolatban észlelt helytelen információkat, továbbá észrevételeik beérkezéséről visszaigazolást kell küldeni részükre.

3. A rendelet a következő függelékkel egészül ki: "O. függelék A műszaki dokumentációk felsorolása Hivatkozás száma Cím 1. Az állomások leírására szolgáló harmonizált, egyedi, a hálózati és menetrendi adatok cseréjére szolgáló (NeTEx-) profil. 2. Az adatgyűjtő eszköz üzemmódjai 3. A meglévő hozzáférhetőségi adatok átalakításának módszertana, beleértve a külső kapcsolódási pont és a kommunikációs protokoll leírását.

(*1) A Bizottság (EU) 2019/772 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az 1300/2014/EU bizottsági rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról (HL L 139 I., 2019.5.27., 1. o.).""

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0772 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0772&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére