6860/1948. (VI. 24.) Korm. rendelet

a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8800/1946. ME rendelet kiegészítése tárgyában

A magyar köztársaság kormánya az 1946. XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948. XXIV. tc. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A gazdasági rend büntetőjogi védelme tárgyában kibocsátott 8800/1946. ME rendelet (Magyar Közlöny 169. szám) 8. §-a azzal a rendelkezéssel egészíttetik ki, hogy a közellátás érdekét veszélyeztető bűncselekményt követ el és - amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik - az említeti rendelet V. fejezete értelmében büntetendő az is, aki termény vagy tennék beszerzésére, szállítására vagy felhasználására való jogosultságot igazoló hamis közokiratot (hatósági jegyet, utalványt, stb.) készít vagy ilyen valódi közokiratot tartalmának megváltoztatása által meghamisít, úgyszintén az is, aki a más által készített hamis vagy meghamisított ilyen közokiratot (hatósági jegyet, utalványt, stb.) - annak hamis vagy hamisított voltáról tudva - forgalomba hoz, megszerez vagy felhasznál.

2. § Az 1. § alá eső bűncselekmény miatt az eljárás az uzsorabíróságnak, az 1947. XXIII. tc. 1. §-ában meghatározott esetekben pedig az uzsorabíróság külön tanácsának hatáskörébe tartozik.

3. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1948. évi június hó 18-án.

Szakasits Árpád s. k.

miniszterelnöhelyettes