1949. évi 20. törvényerejű rendelet

egyes ipari és közlekedési vállalatok állami tulajdonba vételéről

Az ötéves népgazdasági tervről szóló 1949. évi XXV. számú törvény sikeres megvalósítása szükségessé teszi, hogy az ipar, a bányászat és kohászat, valamint a közlekedés területén a Magyar Népköztársaság saját kezében összpontosítsa azokat a termelő és szállító eszközöket, amelyek akár jelenlegi szervezeti formájukban, akár pedig megfelelő átszervezéssel gazdaságos nagyüzemű, gyári jellegű termelés céljára alkalmasak.

Ezért a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következőket rendeli el:

1. § (1) A jelen törvényerejű rendelettel állami tulajdonba vétetnek:

a) mindazok a magántulajdonban álló ipari, közlekedési, bánya- és kohóvállalatok, amelyeknél a bármilyen munkakörben alkalmazott munkavállalók összlétszáma az 1949. évi szeptember hó 1. napjától a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépéséig eltelt időben bármikor elérte a 10 főt;

b) valamennyi villamos energiatermelő és elosztó vállalat; valamennyi nyomdaipari vállalat; mindazok az öntődék, amelyeknél a munkavállalók összlétszáma az a) pontban említett időben elérte az 5 főt; mindazok a malmok, amelyeknek napi őrlőképessége a 150 q-t eléri, vagy meghaladja; mindazok az autójavító műhelyek és garázsok, amelyek üzemi alapterülete a 100 m2-t eléri, vagy meghaladja; mindazok a hajók és uszályok, amelyeknek gépi ereje a 30 lóerőt, vagy pedig űrtartalma a 100 tonnát eléri, illetőleg meghaladja;

c) a jelen törvényerejű rendelet mellékletében felsorolt ipari és közlekedési vállalatok;

d) mindazok a magántulajdonban álló vállalatok, amelyek az a)-c) pontok alá tartozó valamely vállalattal gazdasági egységet alkotnak, ideértve az a)-c) pontok alá tartozó valamely vállalat által bérelt, haszonbérelt, vagy használt vállalatot vagy üzemet is;

e) azok a vállalatok, amelyek gazdasági egységet alkotnak, ha munkavállalóiknak együttes létszáma az a) pontban említett időben elérte a 10 főt.

(2) A jelen törvényerejű rendelettel és ennek rendelkezéseihez képest állami tulajdonba vétetnek - a jelen törvényerejű rendelet 15. §-ában említett vállalatok, illetőleg érdekeltségek kivételével - mindazok a vállalatok, illetőleg az 1948. évi XXV. törvénnyel állami tulajdonba vett vállalatokban fennálló nem állami érdekeltségek is, amelyek az 1948. évi XXV. tv. 11. §-a alapján mentesültek az állami tulajdonbavétel alól.

(3) Az állam a jelen törvényerejű rendelettel állami tulajdonba vett vállalatok tulajdonjogát a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésének napján szerzi meg.

(4) Az illetékes miniszter egyes vállalatokat az állami tulajdonbavétel alól kivételesen mentesíthet, ha a vállalat jelentősége az állami tulajdonba vételt nem indokolja.

(5) A jelen törvényerejű rendelet rendelkezései nem terjednek ki a hatályos jogszabályok alapján működő szövetkezetekre, kiterjednek azonban azokra a szövetkezeti formában működő vállalatokra, amelyekre nézve a 101.400/1947. (98) K. Sz. M. számú rendelet 1. §-a (2) bekezdésének a)-d) pontjában felsorolt tények fennállnak, amelyek működése tehát ellentétben áll a szövetkezeti eszmével.

2. § Az állami tulajdonba vett vállalathoz az illetékes miniszter vállalatvezetőt (telepvezetőt) rendel ki. A vállalatvezető kirendelésére és jogkörére nézve a 3.500/1948. (71) Korm. számú rendelet és az ezt kiegészítő rendeletek rendelkezései megfelelően irányadók. A telepvezető jogkörét külön jogszabály szabályozza.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó olyan vállalatnál, amely részvénytársaság alakjában működik, az állami tulajdonbavétel a részvények tulajdonbavétele útján történik. A részvények a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésének napjával az állam tulajdonába mennek át.

(2) Mindenki, aki az (1) bekezdés értelmében állami tulajdonba vett részvényt birtokában (birtalatában) tart, köteles a részvényeket beszolgáltatni. A belföldön őrzött részvényeket a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől számított harminc nap alatt a Pénzintézeti Központhoz, a külföldön őrzött részvényeket pedig a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől számított kilencven nap alatt a legközelebbi magyar külképviseleti hatósághoz kell beszolgáltatni.

(3) A (2) bekezdésben megszabott határidő alatt be nem szolgáltatott részvények érvénytelenek. Az érvénytelen részvények helyett a Pénzintézeti Központ felhívására a kibocsátó köteles részvénymásodlatot kiállítani és a Pénzintézeti Központhoz beszolgáltatni. A részvénymásodlatok tulajdonát az állam a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésének napjára visszaható hatállyal szerzi meg.

(4) Az a részvényes, aki beszolgáltatási kötelezettségének a megszabott határidő alatt nem tesz eleget, kártalanításra nem tarthat igényt.

4. § (1) Korlátolt felelősségű társaságnál az állam a törzstőkét (az üzletrészeket), közkereseti vagy betéti társaságnál pedig a tagok vagyonilletőségét (1875. évi XXXVII. tv. 95. §) szerzi meg.

(2) A korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, vagy közkereseti társaság tagjai (társtagjai) az államra szállt vagyonilletőségükről kötelesek külön-külön vagy együttesen a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől számított harminc nap alatt a Pénzintézeti Központhoz, ha pedig külföldön tartózkodnak, a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől számított kilencven nap alatt a legközelebbi magyar külképviseleti hatósághoz bejelentést tenni.

(3) Az a tag (társtag), aki bejelentési kötelezettségének a megszabott határidő alatt nem tesz eleget, kártalanításra nem tarthat igényt.

5. § (1) Egyéni cég esetében az állam a vállalat tulajdonában álló, valamint a vállalat céljára rendelt vagyontárgyak (ingatlanok, gépek, berendezés, anyag- és árukészlet, közlekedési eszközök, a vállalat céljára szolgáló készpénz és értékpapírok, stb.) tulajdonjogát szerzi meg. A vállalattal kapcsolatos jogok, jogosítványok és engedélyek (követelések, szabadalmak és egyéb ipari tulajdon, bérleti jog stb.), valamint kötelezettségek - ez utóbbiak a 8. § korlátai között - az államra szállnak.

(2) A jelen törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó egyéni cég tulajdonosa a vállalatról, valamint a vállalat céljára rendelt azokról a vagyontárgyakról, amelyek a vállalat telephelyén kívül vannak, köteles a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől számított harminc nap alatt a Pénzintézeti Központhoz, - ha pedig külföldön tartózkodik, a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől számított kilencven nap alatt a legközelebbi magyar külképviseleti hatósághoz bejelentéit tenni.

(3) Az a tulajdonos, aki bejelentési kötelezettségének a megszabott határidő alatt nem lesz eleget, kártalanításra nem tarthat igényt.

(4) A volt tulajdonosnak a vállalattal kapcsolatban nem álló tartozásaiért az állam nem felel.

6. § (1) Mindazok az ingóságok (ideértve a jogokat, jogosítványokat és engedélyeket is), amelyek a jelen törvényerejű rendelet alapján állami tulajdonba vett vállalat célját szolgálják (ideértve a közlekedési eszközöket is), a vállalattal együtt állami tulajdonba kerülnek, tekintet nélkül arra, hogy a vállalat volt tulajdonosának, vagy harmadik személynek tulajdonában állanak.

(2) Ugyancsak állami tulajdonba kerül -- tekintet nélkül arra, hogy a vállalat volt tulajdonosának, vagy harmadik személynek tulajdonában áll - az az ingatlan is, amely kizárólag vagy túlnyomó részben a jelen törvényerejű rendelet alapján állami tulajdonba vett vállalat célját szolgálja. Ha a vállalat célját szolgáló ingatlan-rész az ingatlan egyéb részétől természetben elválasztható, az illetékes miniszter elrendelheti az ingatlan megosztását.

7. § Mindazok az 1949. évi szeptember hó 1. napja előtt bejelentett szabadalmak, védjegyek és áruminták, amelyek a jelen törvényerejű rendelet alapján állami tulajdonba vett vállalat céljára használhatók, a vállalattal együtt állami tulajdonba vétetnek akkor is, ha a volt tulajdonosnak, társtulajdonosnak, társasági tagnak, részvényesnek, részvénytársasági igazgatósági tagnak, illetőleg a felsoroltak házastársának, fel- vagy lemenő ágbeli rokonának vagy elsőfokú sógorának tulajdonában állanak, vagy pedig olyan vállalat tulajdonában vannak, amelyben a felsoroltaknak érdekeltségük áll fenn.

8. § (1) A jelen törvényerejű rendelet alapján állami tulajdonba vett vállalattal szemben az 1949. évi szeptember hó 1. napját megelőző időben magánjogi szerződés alapján keletkezett követelések a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével megszűnnek; az említett időpontot követő időben magánjogi szerződés alapján keletkezett követelést pedig csak akkor lehet érvényesíteni, ha a követelés ellenértéke a vállalat vagyonát gyarapította.

(2) A jelen törvényerejű rendelet alapján állami tulajdonba vett vállalattal szemben a vállalat volt tulajdonosa, társtulajdonosa, társasági tagja, részvényese, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagja, a felsoroltak házastársa, fel- vagy lemenő ágbeli rokona vagy elsőfokú sógora javára fennálló követelések a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével megszűnnek.

(3) A szolgálati viszonyból eredő követelések tekintetében külön rendelet intézkedik.

9. § (1) Ha a jelen törvényerejű rendelet alapján állami tulajdonba vett részvénytársaság igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagja, igazgatója vagy vezető állásban lévő tisztviselője, valamint a részvénytársaság részvényese az öt jogosan megillető járandóságokon felül a vállalattól az 1949. évi szeptember hó 1. napja után valamely összeget vett fel, vagy vagyoni értékű juttatásban részesült, jóllehet a vállalatnak esedékes köz- vagy magántartozása állott fenn, köteles a felvett összeget, illetőleg a juttatás ellenértékét a vállalatnak a köz- vagy magántartozás erejéig megtéríteni.

(2) Egyéni cég, közkereseti, betéti vagy korlátolt felelősségű társaság tulajdonosára, társtulajdonosára, tagjára, igazgatójára, ügyvezetőjére, vagy vezető állásban lévő tisztviselőjére az (1) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettséget a hasonló jelentőségű vállalatok üzletvezetői részére szokásos járandóságot meghaladó mértékű kivétekre kell alkalmazni.

(3) A jelen § alapján támasztott követelés fennállása és mértéke felől az illetékes miniszter végérvényesen határoz. A határozat végrehajtható közokirat (1881. évi XL. tv. 1. § h) pont).

10. § Vita esetében a vállalat vagy egyes vagyontárgyak állami tulajdonbavétele, továbbá az azzal összefüggő minden kérdés tekintetében végérvényesen az illetékes miniszter dönt.

11. § (1) A cégbíróság az illetékes miniszter megkeresésére a cégjegyzékben feljegyzi, hogy a vállalat a jelen törvényerejű rendelet alapján állami tulajdonba került.

(2) A telekkönyvi hatóság az illetékes miniszter megkeresésére a megkeresésben megjelölt ingatlanok tulajdonjogát az állami tulajdonba vett vállalat javára bekebelezi; az ilyen ingatlanokat terhelő idegen dologbeli jogokat, ha azok. az állami tulajdonba vett vállalattal szemben a 8. § értelmében megszűnt, illetőleg nem érvényesíthető követelés biztosítására szolgálnak, a telekkönyvi hatóság aminiszter megkeresésére törli.

(3) A 7. § alá tartozó ipari tulajdonjognak az államra történt átszállását az illető ipari tulajdonra vonatkozó nyilvánkönyvet (lajstromot) vezető hatóság az illetékes miniszter megkeresésére a nyilvánkönyvben feljegyzi.

12. § (1) A jelen törvényerejű rendelet alapján való állami tulajdonbavétel kártalanítás ellenében történik. A kártalanításról külön jogszabály rendelkezik.

(2) Annak a volt tulajdonosnak, akinek megélhetését kizárólag a vállalatból eredő jövedelme biztosította, az illetékes miniszter a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésének napjától számított egy hónapon belül a kártalanításra - a vállalat vagyoni helyzetét is figyelembevéve - legfeljebb 15.000 forintig terjedő előleg folyósítását engedélyezheti.

13. § Az állami tulajdonba vett vállalat volt tulajdonosa számára, kérelmére, szakmája körében, illetőleg szaktudásának megfelelően a lehetőséghez képest elhelyezkedést kell biztosítani.

14. § (1) A jelen törvényerejű rendelettel felhatalmazást kap a minisztertanács, hogy az állami tulajdonba vett vállalatokkal és általában az állami tulajdonbavétellel kapcsolatos kérdéseket rendelettel szabályozza.

(2) A jelen törvényerejű rendelet végrehajtása szempontjából illetékes miniszternek azt a minisztert kell tekinteni, akinek főfelügyelete alá az illető vállalat tárgya szerint tartozik.

(3) Az állami tulajdonbavétel nem érinti az állami tulajdonba vett vállalat alkalmazottainak szolgálati jogviszonyát.

(4) Az állami tulajdonba vett vállalat alkalmazottját a büntetőjogi felelősség szempontjából közhivatalnoknak kell tekinteni.

15. § A jelen törvényerejű rendelet rendelkezései nem terjednek ki azokra a vállalatokra, illetőleg a vállalatnak azokra a részeire, amelyeknek tulajdona az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett békeszerződés, az 1945. évi január hó 20. napját követően kelt és érvényben lévő jogszabály, vagy az e napot követően kötött és érvényben lévő államközi egyezmény rendelkezésein alapszik.

16. § Állami tulajdonba vétetnek a jelen törvényerejű rendelettel azok a vállalatok is, amelyekhez az illetékes miniszter a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépését megelőzően vállalatvezetőt vagy állami ellenőrt küldött ki. Az állam a vállalatok tulajdonjogát arra a napra visszaható hatállyal szerzi meg, amelyen a vállalathoz vállalatvezető vagy állami ellenőr küldetett ki.

17. § A mozgófényképüzemek engedélyezésére vonatkozó egyes rendelkezések kiegészítéséről és az azzal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 8.940/1948. (200) Korm. számú rendelet a hatálybalépésének időpontjára visszaható hatállyal azzal egészíttetik ki, hogy a mozgófényképüzemek teljes berendezésével együtt állami tulajdonba kerülnek a kizárólagosan vagy túlnyomó részben a mozgófényképüzem céljára szolgáló ingatlanok is.

18. § Aki a jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza, a büntető törvények megfelelő rendelkezései szerint büntetendő.

19. § A jelen törvényerejű rendelet végrehajtásáról a minisztertanács [14. § (1) bek.], illetőleg az illetékes miniszterek gondoskodnak.

Budapest, 1949. évi december hó 28. napján.

Szakasíts Árpád s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Olt Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Melléklet a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1949. évi 20. törvényerejű rendeletéhez

Alpakkaárugyár kft., XIII., Jász u. 54.

Arnold János lakatosáru és vasszerkezeti üzeni. Pécs.

Alföldi Gépgyártó és autókarosszéria üzem. Szeged.

Agor Gumiipar. Ujpest, Zrínyi u. 5.

Bachruch A. Utóda rt., ékszerárugyár. IV., Váci-Utca 2.

Balkán Lloyd rt., műszaki üzem. VII., Csepregi-utca 1.

Dr. Bittera Gyula, illóolaj és vegyészeti gyár. XIV., Hungária-krt 77.

Blaustein S. és Társa, műgyanta feldolgozó üzem. VIII., Köztársaság-tér 24.

Bordakötö kft. XI., Bánk bán-u. 3.

Brucsek Ferenc és Károly, lakatosmesterek, Ujpest, Váci-út 24.

Bádi Ferenc mészkőbánya. Ebszőnybánya.

Benkóczy-féle vasárúgyár. Szeged.

Bárdos János, Szeged, Mérei-u. 20.

Özv. Badics Józsefné. XI., Fehérvári út 127.

Ifj. Burján Gyula. XI., Fehérvári-út 45.

Balogh István, Kecskemét, Zsinór-u. 20.

Bleyer György autószerelő üzem. XIII., Ujpesti rakpart 60.

Bukó Gyula autójavító üzeni. Kispest, Kazinczy-utca 3.

Baranyi József, Virág János, Szegedi László kavicsbányája. Nagy Imre, Lőwy örökösök. Hernád-németi.

Bököny László autó- és motorkerékpár javító üzem. Pécs, Rákóczi-út 25.

Bozsin Timót szűcsmester, IV., Váci-u. 10.

Citó gyógyszeripar, XIV., Lengyel-u. 33.

Csillárok és Világítási rt. VI.. Eötvös-u. 19.

Cornit Művek, Galalit Gombgyári XIII., Országbiró-u. 49-53.

Csajághi Géza mintaasztalos üzem. Újpest, út 23.

Csendes József vasöntöde, Kaposvár.

Csollány Jenő vasöntő, Veszprém.

Czitter Dezső szőrmenemesítő és kikészítő, XIII., Diós-u. 3.

Csiszár könyvkötészet, Győr.

Dobó Pál műszerüzem, VIII., Vajdahunyad-u. 3.

Dobos Pál gépjavító műhely, XIII., Teve-u. 33.

Dombos Béla fémnyomó és fémárúüzeme, V., Káldor-u. 10.

Debreceni Vas- és Rézbútorgyár. Debrecen.

Demeter Testvérek lakatosüzeme, Miskolc.

Özv. Deutsch Józsefné vasöntöde. Szeged.

Ékes József Hungária felvonó és gépipari vállalat. XI., Lágymányosi-u. 19.

Elbert és Balázs csőbútorgyár., VII., Hernád-utca 41.

Emmering Adolf fáklyagyár. Pesterzsébet. Emmerling Antal mintaasztalos üzem. Ujpest.

Erzsébet pipere- és mosószappangyár. Pesterzsébet, Királyhágó-u. 122.

Eszterházi Pezsgőgyár, Tata.

Erős vastelep, vas- és gépkereskedelmi vállalat, XIII., Váci-út 88.

Édelmann Sándor, Kispest, Kossuth Lajos-tér 18.

"Evatit" Gumigyár, XIII., Reiter Ferenc-u. 19.

Egerfai József autójavító üzeme, V., Váci-út 60.

Fischer Gyula üvegcsiszoló. VII., Rózsa Ferenc-utca 30.

Frankhauser József gépműhely, IX., Drégely-u. 3.

Frommer József orvosi műszerész, VIII., Bródy Sándor-u. 14.

Faludi Lajos vasöntöde. Ujpest.

Fésű- és műanyagfeldolgozó, Pesterzsébet.

Fábián István vasöntő, Szombathely.

Fádler Ede öntöde, Szeged.

Fejtő Géza ócskavas fémtelep, XIII., Váci-út 37. Fenyves Miklós. Újpest, Széchenyi-tér 5.

Fónagy Olga. IX., Soroksári-út 34. Fodorné, Rusz Ibolya. III., Knurr Pálné-u. 38.

Fábri (Friedmann) Sándor. V., Váci-út 52.

Félix László vas-, gép- és fémkereskedelmi telep. V., Váci-út 64.

Frankó György vas-, ócskavas-, fémkereskedő. III., Bécsi-u. 47-56.

Fischer László szűcsmester, IV., Váci-u. 25.

Geiger Felvonó vállalat, XII., Maros-u. 29.

Gruber János fedéllemez, kátránytermék. IX., Soroksári-út 162.

Gruber János festék és ásványőrlő. XIII., Fővény-u. 3.

Grünwald Mihály vastelep és palackkereskedő, VIII., Baross-u. 120.

Gottlieb József ócskavas- és fémkereskedő, VIIl. Lujza-u. 30.

Grünfeld Rezső autójavító és gépüzem, Cegléd, Pest-u. 23.

Halász Lajos öntődei cikkek és segédanyagok, XIV., Thököly-út 66.

Hamburger László vas- és fémárúüzeme, VIII., Kőrös-u. 26-28.

Herba gyógyszergyártó kft, VII., Nyár-u. 7.

Herczog Sándor kályha- és légfűtőberendezések gyára, V., Személynök-u. 15.

Hirschenhauser Imre lakatos, VI., Dévai-u. 26.

Habár Mihály lakatos, Szentendre.

Hiczó József fogtechnikus műszerüzemem Debrecen.

Horváth József vasöntőde, Győr.

Horváth Lajos gépműhelye, Kaposvár.

Hrabéczi Zoltán kelmefestő és vegytisztító, Debrecen.

Hegyeskői bazaltbánya, Pánka, Veszprém m.

Hunnia szőrmefestő. Pesterzsébet, Határ-u. 34.

Irodatechnikai, Szoboszlai Albert, V., Bajcsy Zsilinszky-út 76.

Iszer elektrohegesztő művek, elektromos üzem. autogénhegesztő, XIII., Révész-u. 4/a.

Inotai Kavicsbánya, Inota.

Juhász József felvonó és gépipari vállalat, VIII., Beniczky-u. 2.

Jankovics Viktorné baromfi- és galambgyűrű vállalat, Csepel, Szent Imre-tér 14.

Jámbor István késes. Kecskemét.

Kalofex öntödei segédanyagok vállalata, XIII., Gács-u. 6.

Kályha- és agyagárugyár, VI., Andrássy-út 6.

Kárpát műanyagprésüzem, XIII.. Dráva-u. 5.

Koós István fémáruüzeme, XIV., Mexikói-út 14.

Özv. Karaffa Ferencné öntöde, Pesterzsébet

Kalocsai Ferenc gazdasági gépgyár, Orosháza.

Kerekes János vas- és fémöntödéje, Békéscsaba.

Koncsek László gyógyvízpalackozó, Hajdúszoboszló.

Közbirtokossági mészüzem, Tapolca.

Kun Lajos vas- és rézbútorgyár, Miskolc.

Kállai Sándor. Karcag, Püspökladány-u. 62.

Kóhn A. M. rt. vas-, fém- és gépkereskedelmi rt, XIII. Váci-út 39-41.

Kattkó Károly, IX., Soroksári-út 32. Keszler Manó. VIII., Szerdahelyi-u. 2.

Keszler Jakabné, VIII., Szerdahelyi-u. 2.

Kosák Lipótné, V., Váci-út 54. Kiss Lajos. Váci-út 66.

Konkoly-Thege Dezső, Pécs, Légszeszgyár-u. 30.

Kelemen János, Kaposvár, Achim A.-u. 6.

König József autójavítóüzem, Székesfehérvár, Osz-u. 13

Kecskés László és Siker Vince autószerelő üzem, Balassagyarmat, Hétvezér-u. 1.

Közlegeltetési Társulat Kavicsbányája, Kádárta. Veszprém m.

Közbirtokossági kavicsbánya, Öskü. Veszprém megye.

Keszthelyi Bazaltbánya, Akali. Veszprém m.

Kutnewsky György rt. szűcs, IV., Kristóf-tér 6.

Lambertus Mihály mintaasztalos üzem. Pesterzsébet, Csáky-u. 36.

Láng és Lovass olajgyár, XIII., Váci-út 142

Lacta Separat gyártás. VIII., Koitói Anna-u. 4.

Lapalit műszaru. VIII., Szövetség u. 27

Dr. László Pál műszerész, gombcsattgyár, Szövetség u. 27. Király-u. 79.

Ludwig éremverő és bronzműárú, VIII., Thék Endre-u. 181.

Lukács Géza Kőbányaüzeme, Diszel. Zala m.

Lehóczky Pál vasöntöde, Gyöngyös.

Magyar Kereskedelmi Vegyipari (Benedek Gyula) XIII., Frangepán-u. 74.

Magyar Mosó és Fertőtlenítő gépgyár. III., Lajos-u. 115.

Magyar Pirógáz rt. László Sándor, V., Zoltán-utca 18.

Málik József lakatos és tömegcikkgyártó, XIII., Vágány-u. 11.

Mervó Márton Universál és Műszaki Gépüzem, V., Sziget-u. 9.

Mandl J. kórházi berendező, VIII., Köztársaságtér 3.

Maxende Sándor V. Kárpát u. 16-18.

Metalló autókarosszeriagyár, (Pílczer György) XIII. Kucsma-u. 42.

Molnár Lajos takaréktűzhelykészítő, gázkészülékgyártó üzem. X. Gergely u. 30.

Móricz és Miklós fémáruüzem, XIV. Ondvezér-u 2/b.

Musica zongoraipari kft., VIII. József u. 55.

Major József motorjavító üzem, IX. Liliom u. 38.

Majorlaki és Társai Turul kesztyűgyár, Pécs Légszeszgyár u, 32.

ifj. Martinovics és Társa fém- és lószerszámveret, Cegléd.

Marton Gábor vasöntő, Debrecen.

Mattyasovszky Zsolnai László porcellángyár, Nógrádveröce.

Megyeri Mihály kelmefestő, Szombathely.

Németh Károly autószerelő üzem, XIV. Francia u. 43.

Nagy Sándor szűcs, VI, Sztálin út 5.

Nagy József venyigeollóüzeme, VI. Erkel u. 6.

"Napsugár" szappanvegyiipar, VIII. Nap u. 5-7.

Neumann II. orvosi műszergyár, VIII. Mária u. 2.

Nyéki Ferenc és Pál vasöntöde, Ujpest.

Nagymarosi vas- és fémárugyár, id. Petráss Ernő Nagymaros.

Neumann Antal öntőmester, Mosonmagyaróvár.

Nemes László vas-, fém- és gépkeresk, XIV. Nagy Lajos kir. u. 158.

Nagy Sándor, XIV. Erzsébet királyné út 74. özv.

Nagy Kálmánné, III. Majláth u. 63.

Orczi Vastelep, (Hevesi Miklósné és Szántó Gyuláné) V. Váczi út 3-a.

Pázmándi Kőbánya, Pázmánd. Fejér m.

Pusztai József autójavító üzem, Debrecen, Nyil utca 15.

Paksi Tibor és Társai Unió felvonó üzem, VIII. Mária Terézia u. 6.

Pergovácz Lajos fém-, bronz- és vagonfelszerelések üzeme, V. Csanádi u. II.

Petri Gyula fémáruüzeme, XIV. Telepes u. 44.

özv. Pick Aladárné lakatosáru és vasszerkezetigyár, XIII. Árbócz u. 1.

Pauszka Frigyes gumiüzem, V. Wahrmann u. 10.

Popovics László lakatosmester, VII. Verseny u. 22.

Pestmegyei Olaj- és vegyipari művek, Havas Tibor. Ujpest.

Papp Gyula lakatos, Nagykörös;

Piros Béla lakatosműhely, Debrecen.

Pick Lipótné és Társa (Klein Henrik) vas-, fémés gépkereskedő, XIII. Váci út 58.

Palotás Tibor vas-, fém-, és gépkersk. V. Ipoly u. 1-a. (V. Kárpát u. 16-18.)

Richweisz János és Társa vas-, fém- és alumíniumöntöde, Szeged.

Rózsa János és fia, kelmefestő, Kaposvár.

R. G. T. műszaki vállalat, hűtőtechnika, II. Tégla utca 4.

Refractió látszerészipar, IV. Ferenciek tere 1.

Reznicsek Gyula mintaasztalos üzem, Pesterzsébet. Hunyadi u. 15.

Rosenfeld és Schwartz szűcs, VII. Király u. 25.

Regiszter Ellenőrző pénztári üzem, VI. Podmanitzky u. 51.

Reszler István és Adler József, fémáruüzem, Bajza u. 70.

B. Riesz Oszkár üvegcsiszolóüzem, VI. Szív u. 68.

Réz- és fémművek kft. utóda Baumann Ferenc, Pesterzsébet.

Rosti Jakab vas-, és gépkereskedő, V. Pozsonyi út 40. Vastelepe: Váczi út 43.

Rosenthál Oszkárné, ócskavas-, fém-, és gépkereskedő, Kispest, Kossuth tér 17.

Rosenbecker Frigyes, Pesterzsébet, Kossuth Lajos utca 187.

Réti Ernő. Baja, Erzsébet királyné úl 25.

Sempernova Első Magyar Nemesvakolat, Cinkota.

Salvator gyógyszerüzem, VIII. Baross tér 9.

Simó Ferenc, műszerészmester, IV. Kecskeméti utca 2.

Sominer gombkészítő üzem, V. Csanádi u. 7.

Solti és Körmendi Vastelep, (Solti Vilmos és Körmendi Andor) V. Váczi út 56.

Schmideg Leó szűcs, IV. Párizsi-u. 4.

Scheidner szikvízáruberendezés, IX. Thaly Kálmán-utca 19.

Schnebauer lakatosáru- és gépműhely, III. Föld-u. 67/b.

Schultz Antal, VIII. Nagytemplom-u. 4.

Schumman Árpád fémáruüzem, VII. Rózsa Ferenc-utca 11.

Schweitzer és Pintér és Társai műszerészüzem, XIV. Thököly-u. 49.

Schwalb Adolf fiai bádog- és fémárutelepe, VII. Verseny-u. 8.

Schwartz Testvérek bádog- és festékárugyár, XIII, Váci-út 116.

Schwendtner Ferenc szerszámkészítő üzem, VII. Király-u. 11.

Sterin és Róth, Szeged. Marx-tér 1. Stein Ignác, X. Szállás-u. 21.

Spagatner Oszkár, Szeged. Mikszáth Kálmánutca 24.

Spineth F. és fia keztyűgyár, Pécs. Márton-u. 15.

özv. StoII Jánosné réz- és fémműves, VIII. Eszperantó-u. 37.

Szellner Mihály kelmefestő, Békéscsaba.

Szijjártó Béla rézműves, Gyöngyös.

Szabó Antal általános hőtechnika, V. Mérlegutca 13.

Szikvízgépeket gyártó kft., VIII. Gyulai Pál-u. 8.

Szűcs Géza csiszolóüzem, V. Pozsonyi-út 16.

Szeszler Lajos szűcs, Bécsi-u. 5.

Szilágyi Nándor, autójavító üzem, VII. Péterfy Sándor-u. 15.

Szalókí József autójavítóüzem, Kecskemét. Budai fasor 2.

Tichy Rezsőné (Tichy testvérek) autójavitóüzem, VI. Paulay Ede-u. 47.

Torday László vegyészeti gyár, XIII. Üteg-u. 29.

ifj. Tóth Ferenc fémöntőde, XIII. Béke-tér 9.

Tárkány Imre és fia sertésorrkapocs, Szeged.

Tauschek kvarchomokbánya, Tapolca.

Tóbiás Márton fiai, vas- és fémárugyár, Szeged. V

Tölgyesi Károly üzeme, konzervipari gépek, Vecsés.

Tóth Gyula, Kecskemét, Sárkány-u. 7.

Trtinka Gyula és fiai, Debrecen, Barna-u. 3.

Torockay József, Hatvan, Bástya-u. 5.

Tóth István, Szeged, Mérei-u. 20.

Topics V. és Fiai reszelő- és ráspolyvágóüzem, Csepel.

Tündér mintaasztalosüzem, Pestszentlőrinc.

Unió kénsav- és szikvízgyár társulat, VI. Szabolcsutca 6.

Unió szigetelő, V. Klotild-u. 10.

Urai Unterberger Oszkár, atomfény, elektromos és neonfény vállalata, VI. Szív-u. 48 b.

Uram János vasöntőmester, XIII. Futár-u. 24.

Unterhoffer Károly vasöntöde, Ujpest.

Varga Béla, Pécs, Rákóczi-út 34.

ifj. Vas József, motor- és gépműhely, Kiskunfélegyháza, Holló Lajos-u. 43.

Vető Sándor szikvízüzemi berendezések, VII. Péterfy Sándor-u. 17.

Vignali Rafael műrézöntőde, XIII. Jász-u. 74.

Vörös Pál fémáruüzem, XI. Halmi-u. 44.

dr. Vető Miklós öntödei homokbánya, Bicske.

Villányi János ócskavas és fémhulladék nagykeresk, IX. Soroksári-u. 61.

Vajda Lajos mű- és ércöntő, Pesterzsébet.

Weszely Gyula gépjavítóműhely, Veszprém,

Wielkovics Mátyás kazánkovács, XIV. Szabolcs utca 5/b.

Zier Károly vegyimérlegüzem, VII. Hutyra Ferenc utca 11.

dr. Zilahi Péter okl. gépészmérnök, bádogosüzeme, IX. Kinizsi-u. 30.

Tartalomjegyzék