660/1949. (I. 22.) Korm. rendelet

a tiltott útlevélhasználat és a tiltott határátlépés esetében a bírói illetékesség szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 2.101.)

A magyar köztársaság kormánya az 1946. XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948. LVI. tc. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) Tiltott útlevélhasználat és tiltott határátlépés [1948. XLVIII. tc. 48. § (1)-(4) bek.] esetében az eljárásra az elkövetés helye szerint illetékes bírósággal egyenlően illetékes az a bíróság is, amelynek területén a terheltet kézrekerítették vagy fogva tartják.

(2) Ha az (1) bekezdés értelmében illetékes bíróság előtt az eljárás megindítása vagy folytatása nehézségekbe ütköznék, az a bíróság válik illetékessé, amelyhez az államügyészség fordul.

(3) A jelen § értelmében illetékes bíróságtól az ügy más bírósághoz való áttételének csak az államügyészség indítványára van helye.

2. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; rendelkezéseit a már folyamatban levő azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a főtárgyalást (tárgyalást) még nem kezdték meg.

Budapest, 1949. évi január hó 21-én.

Dobi István s. k.

miniszterelnök

Tartalomjegyzék