1953. évi 16. törvényerejű rendelet

A rendőrségi kihágási bíráskodás megszüntetése és a kihágási eljárásra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása

A törvényesség megszilárdítása és az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelveinek megvalósítása megköveteli, hogy bűncselekmények miatt az eljárás kizárólag a bíróságok hatáskörébe tartozzék. Addig is, amíg ez az alapelv maradéktalanul megvalósul és a kihágás intézménye, illetőleg a kihágási bíráskodás teljes egészében megszüntethető, biztosítani kell, hogy az állampolgárokra szabadságvesztésbüntetést csak a bíróságok és csak a bíróságok részére megállapított eljárási szabályok szerint szabhassanak ki. Ennek érdekében meg kell szüntetni a rendőrségi kihágási bíráskodást és a helyi tanácsoknak kihágási ügyekben elzárás kiszabására vonatkozó jogkörét.

Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következőket rendeli:

I. FEJEZET[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

II. FEJEZET

A helyi tanácsok bírságolási joga

7. § (1) A helyi tanács végrehajtóbizottsága a Minisztertanács rendeletei által megállapítandó esetekben a jogszabályok megszegőivel szemben pénzbírságot szabhat ki.

(2)[8]

8. § A pénzbírság kiszabásánál a helyi tanácsok végrehajtóbizottságának a jelen törvényerejű rendelet 3. §-ában megállapított szervei járnak el.

9. § (1) A pénzbírság kiszabásánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és családi körülményeit, anyagi helyzetét, valamint a szabálysértés természetét.

(2) A pénzbírság kiszabását az elkövetővel határozatban kell közölni. A pénzbírságot meg nem fizetés esetén elzárásra átváltoztatni nem szabad, hanem azt közadók módjára kell behajtani.

10. § (1) A pénzbírságot kiszabó határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül halasztó hatályú jogorvoslatnak van helye.

A jogorvoslatot a pénzbírságot kiszabó helyi tanács végrehajtóbizottságánál kell benyujtani.

(2) A jogorvoslat felől a másodfokon eljáró helyi tanács végrehajtóbizottsága tizenöt napon belül dönt és erről az elsőfokon eljárt helyi tanács végrehajtóbizottságát, valamint a jogorvoslattal élő személyt írásbeli határozattal értesíti.

11. § Eljárásnak csak a szabálysértéstől számított hat hónapon belül van helye.

III. FEJEZET

A rendőrség bírságolási joga

12. § (1) Az elsőfokú rendőrhatóság vezetője a közlekedés rendjére, a lakásbejelentési kötelezettségre, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartására vonatkozó szabályok megszegőivel szemben - ha a feljelentés, alapjául szolgáló szabálysértés csekély jelentőségű - pénzbírságot szabhat ki.

(2) Ha a feljelentésben megjelölt cselekmény súlyosabb elbírálás alá esik, az elsőfokú rendőrhatóság vezetője a feljelentés beérkezésétől számított három napon belül köteles a kihágási, illetve büntető eljárás megindítása felől intézkedni.

13. § (1)[9]

(2) A pénzbírság kiszabására, közlésére és behajtására a 9. § rendelkezési irányadók.

14. § (1) A pénzbírságot megállapító határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a középfokú rendőri hatóság vezetőjéhez halasztó hatályú jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslatot a pénzbírságot kiszabó elsőfokú rendőri hatóságnál kell benyujtani.

(2) A jogorvoslat felől a középfokú rendőri hatóság vezetője tizenöt napon belül végérvényesen dönt és erről az elsőfokú rendőri hatóság vezetőjét, valamint a jogorvoslattal élő személyt írásbeli határozattal értesíti.

15. §[10]

IV. FEJEZET

A rendőrség tagjainak helyszíni bírságolási joga

16. §[11]

17. § Ha a tettenért személy a helyszíni pénzbírságot nem fizeti meg, ellene a jelen törvényerejű rendelet III. fejezetében foglalt bírságolási eljárást kell folyamatba tenni, illetőleg ha katonai büntető eljárás hatálya alá tartozik, ügyét a fegyelmi eljárás lefolytatása végett az illetékes katonai parancsnoksághoz kell áttenni.

V. FEJEZET

Vegyes rendelkezések

18. § (1) A jelen törvényerejű rendelet hatálya a helyszíni bírságolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a katonai büntető eljárás hatálya alá tartozó személyekre nem terjed ki.

(2) Az olyan kihágás vagy szabálysértés miatt indított ügyben, amelyet a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó személy szolgálati viszonyának tartama alatt követett el, a katonai parancsnokság, illetőleg a katonai bíróság jár el.

19. § A jelen törvényerejű rendelet nem érinti a pénzügyi (vám-) kihágások és a pénzügyi szabálytalanságok elbírásálására vonatkozó rendelkezéseket.

20. § (1) A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A folyamatban lévő ügyekben az eljárást az eddig illetékes szervek előtt kell lefolytatni.

(2) A jelen törvényerejű rendeletnek a helyi tanácsokra vonatkozó rendelkezéseit a Minisztertanács elnöke, a járásbíróságra vonatkozó rendelkezéseit az igazságügyminiszter, a rendőrségre vonatkozó rendelkezéseit a belügyminiszter hajtja végre.

(3) A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik az 1951:35. tvr. 1. és 18-20. §-ai, az 59/1952. (VII. 1.) M. T. számú rendelet 1-5., 93. és 94. §-ai, valamint a jogszabályoknak a jelen törvényerejű rendelettel ellentétes rendelkezései.

Lábjegyzetek:

[1] A Fejezetet hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1955. évi 17. törvényerejű rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1955.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 23. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1963.01.01.

Tartalomjegyzék