1955. évi 17. törvényerejű rendelet

a kihágás intézményének és a kihágási bíráskodásnak megszüntetéséről

A rendőrségi kihágási bíráskodás megszüntetéséről és a kihágási eljárásra vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról szóló 1953. évi 16. számú törvényerejű rendelet megállapította, hogy a törvényesség megszilárdítása és az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelveinek megvalósítása érdekében a bűncselekmények miatt az eljárás kizárólag a bíróságok hatáskörébe tartozik.

Ennek az alapelvnek a teljes megvalósítása érdekében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következőket rendeli:

A tanács végrehajtóbizottságának hatáskörébe tartozó kihágások megszüntetése

1. § A kihágás intézménye és a tanács végrehajtóbizottságának kihágási bíráskodási jogköre megszűnik.

2. § (1) A tanács végrehajtóbizottságának hatáskörébe tartozó és eddig kihágásként büntetendő cselekmények - a 3. §-ban foglalt kivétellel - szabálysértéssé válnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett szabálysértések elbírálása a tanács végrehajtóbizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozik; a közlekedésrendészeti szabálysértések [55/1953. (XII. 4) MT számú rendelet 2. §] azonban a rendőrségnek, a tűzrendészeti szabálysértések a tűzrendészeti hatóságnak, a folyamrendészeti szabálysértések pedig a folyamrendészeti hatóságnak a hatáskörébe kerülnek.

3. §[1]

A járásbíróság hatáskörébe tartozó kihágások megszüntetése

4. § (1) A járásbíróság (városi, városi kerületi bíróság) hatáskörébe tartozó és eddig kihágásként büntetendő cselekmények - az 5. §-ban foglalt kivétellel - szabálysértéssé válnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett szabálysértések

- a jelen törvényerejű rendelet melléklete szerint

- a tanács végrehajtóbizottsága igazgatási osztályának, a rendőrségnek, illetőleg a folyamrendészeti hatóságnak a hatáskörébe kerülnek

5. § (1) A járásbíróság (városi, városi kerületi bíróság) hatáskörébe tartozó és eddig kihágásként büntetendő cselekmények közül bűntettként kell elbírálni:

a)[2]

b)[3]

c)[4]

d)[5]

e)[6]

f)[7]

g)[8]

h)[9]

i)[10]

j)[11]

k)[12]

l)[13]

m)[14]

n)[15]

(2)[16]

6. §[17]

7. §[18]

8. § Amennyiben a cselekmény súlyosabb rendelkezés alá nem esik, a tanács végrehajtóbizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozó szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal sujtható az, aki a jóváhagyott statisztikai beszámolórendszer körén kívül eső statisztikai adatszolgáltatást - viszonylag szűkebb körben - rendel el vagy kér, továbbá aki a statisztikai kérdőíveket (utasításokat, beszámoló és összesítő jelentéseket) kisebb mértékben önkényesen megváltoztatja (terjedelmüket bővíti, illetőleg csökkenti).

A szabálysértési eljárás alapelvei

9. §[19]

10. §[20]

11. §[21]

12. §[22]

13. §[23] A rendőrség közúti közlekedési szabálysértés miatt ötven forinttól háromezer forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki. KK

14. §[24]

15. §[25]

16. §[26]

17. §[27]

18. §[28]

Hatálybalépés - Vegyes rendelkezések

19. §[29]

20. § E törvényerejű rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik;

a büntetőtörvénykönyv általános részéről szóló 1950: II. törvénynek (a továbbiakban: Btá.) a kihágásokról szóló második része (72-88. §),

a kihágási bíróságokról és azok eljárásáról szóló 1951: 35. tvr.,

a kihágási eljárás szabályaíról szóló 59/1952. (VII. 1.) MT számú rendelet (a továbbiakban: KESZ.).

az 1953. évi 16. tvr.-nek a kihágási ügyek átmeneti szabályozásáról szóló I. fejezete, 7. §-ának (2) bekezdése, 13. §-ának (1) bekezdése és 15. § a,

az 1879: XL. tv. (a továbbiakban: Kbtk.) 81. §-ának, valamint a 160.100/1926. BM számú rendelet (R. T. 1927. évf. 187. old.) 59. §-ának a kéjnőkre vonatkozó rendelkezései,

valamint a jogszabályoknak a jelen törvényerejű rendelettel ellentétes rendelkezései.

21. §[30]

22. §[31]

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Melléklet az 1955. évi 17. számú törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdéséhez.

Az eddig kihágásként a járásbíróság (városi, városi kerületi bíróság) hatáskörébe tartozó és az 1955: 17. tvr. 4. §-ának (1) bekezdése alapján szabálysértéssé váló cselekmények közül

A) a tanács végrehajtóbizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe kerülnek:

a) az anyakönyvezésre vonatkozó egyes szabályok megsértése (Kbtk. 60. § 2. és 3. pont),

b) a vaspályákra vonatkozó szabályok megsértése (Kbtk. 111. §),

c) a találmányi szabadalmakra vonatkozó szabályok megsértése (1895: XXXVII. tv. 49. §),

d) a közhasználatú fuvarozásra vonatkozó szabályok megsértése:

1930: XVI. tv. 36. §, 41.000/1944. KKM számú rendelet 83. §, 4.215/1949. (IX. 3.) Korm. számú rendelet 9. §,

e) a gépjármüvek üzemanyagellátására vonatkozó szabályok megsértése:

298/1950. (XII. 28.) MT számú rendelet 15. §, 7.700-753/1951. (II. 24.) KPM számú rendelet 15. §, 7.700-1.008/1951. (IV. 29.) KPM számú rendelet 3. §,

f) a Magyar Népköztársaság címerének szabálytalan használata [4.228/1949. (IX. 7.) MT számú rendelet 5. §],

g) egyes cégjogi szabályok megsértése [2.280/ 1949. (III. 12.) Korm. számú rendelet 7. §],

h) a vállalati béralapgazdálkodás szabályainak megsértése [23,1953. (V. 21.) MT számú rendelet 17. §],

i) a statisztikai adatszolgáltatásra és a statisztikai adatok közlésére vonatkozó egyes szabályok megsértése (1952: VI. tv. 16-17. §),

B) a rendőrség hatáskörébe kerülnek:

j) az ideiglenes tartózkodási engedélyre vonatkozó szabályok megsértése:

116.200/1951. (IV. 17.) BM számú rendelet 6. §, 5.440-5/39/1951. (IX. 23.) BM számú rendelet 9. § 5.440-5/45/1951. (X. 23.) BM számú rendelet 1. §, 6/1952. (III. 27.) BM számú rendelet 1. §, 1.042/1952. (X. 26.) MT h.,

k) a közúti gépjárművezetők alkalmazásával kapcsolatos szabályok megsértése [13 450/1948. (1949. I. 8.) Korm. számú rendelet 13. §],

C) a folyamrendészeti hatóság hatáskörébe kerülnek:

l) a hajózási engedélyek felülvizsgálásával kapcsolatos szabályok megsértése [4.150/1949. (VII. 16.) Korm. számú rendelet 6. §],

m) a határvízi közlekedés szabályainak megsértése [5.501-3/1951. (VII. 12.) BM számú rendelet 2. §].

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1956.07.24.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1956.07.24.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1956.07.24.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1956.07.24.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1956.07.24.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1956.07.24.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi 16. törvényerejű rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1956.07.24.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[23] A norma tartalmát módosította az 1964. évi 26. törvényerejű rendelet 31. § (2) bekezdése. A módosítás az előbbi törvényhelyen olvasható.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1956. évi IV. törvény 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1956.08.08.

Tartalomjegyzék