1954. évi 13. törvényerejű rendelet

a múzeumokról és műemlékekről szóló 1949. évi 13. törvényerejű rendelet kiegészítéséről és módosításáról

1. § (1) A múzeumok csak a tudományos kutatás szempontjából jelentős vagy történetileg, illetőleg művészileg kiemelkedő jelentőségű tárgyakat, gyűjteményeket (a továbbiakban: múzeális tárgyak) őrizhetnek. Vita esetén a népművelési miniszter dönti el, hogy valamely tárgy múzeális tárgynak tekintendő-e.

(2) A múzeumok leltárukba nem tartozó múzeális tárgyat csak abban az esetben őrizhetnek, ha a tárgy közgyűjteményben való elhelyezését a népművelési miniszter rendelte el (2. §) vagy ha a tárgyat megőrzés végett írásbeli szerződés (4. §), alapján vették át.

2. § (1) A népművelési miniszter elrendelheti múzeális tárgyak közgyűjteményben való elhelyezését, ha ezt a tárgyak épségben tartása indokolja, vagy ha művészi vagy tudományos jelentőségük szükségessé teszi, hogy a közönség számára hozzáférhetővé váljanak. A múzeum az elhelyezés ideje alatt a tárgyat kiállíthatja, illetőleg tudományos szempontból feldolgozhatja. Az elhelyezés annak elrendelésétől számított öt évre történik.

(2) Ha a múzeális tárgy közgyűjteményben történő elhelyezésének elrendelésétől számított öt év eltelte után a múzeális tárgy tulajdonosának tartózkodási helye ismeretlen, vagy a tulajdonos a tárgyat felszólítás ellenére el nem szállítja, a népművelési miniszter a tárgynak közgyűjteményben történő elhelyezését rendelheti el mindaddig, amíg a tulajdonos a tárgyat el nem szállítja. Ha pedig a tárgy múzeális értéke megszűnt, a múzeum jogosult a tárgyat a Bizományi Áruháznak értékesítés végett [8. § (3) bekezdés] átadni.

3. § (1) Nem lehet elrendelni annak a múzeális tárgynak közgyűjteményben való elhelyezését, amely az alkotóművésznek, vele közös háztartásban élő (az alkotóművészt túlélő) házastársának, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermekének, vagy szülőjének tulajdonában van.

(2) Nem lehet elrendelni annak a múzeális tárgynak közgyűjteményben való elhelyezését;

a) amelyet tulajdonosa az alkotóművésztől, vagy állami vállalattól vásárolt meg,

b) amelyet a múzeum a tulajdonossal kötött szerződés (4. §) alapján őriz, vagy

c) amely a tulajdonossal a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése után kötött szerződés (4. §) alapján legalább öt évig múzeum őrizetében volt és a múzeumi őrzés megszűnése óta öt év még nem telt el, kivéve ha a tárgy épségét a tulajdonosnál veszély fenyegeti. Ilyen esetben a tárgy közgyűjteményben való elhelyezését az 1949. évi 13. törvényerejű rendelet 10. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott eljárás keretében el lehet rendelni.

4. § (1) Múzeális tárgyat megőrzés végett múzeumok csak abban az esetben vehetnek át, ha errenézve a tulajdonossal határozott időre szóló írásbeli szerződést kötnek. Az őrzés legrövidebb ideje öt év, méltánylást érdemlő okból azonban a népművelési miniszter engedélyt adhat arra, hogy a felek a szerződés tartamát öt évnél rövidebb időben határozzák meg.

(2) A szerződésben az őrzésre átadott tárgyakat egyedileg meg kell határozni.

(3) A múzeum tartozik az őrzésre átvett múzeális tárgyat az őrzés ideje alatt karbantartani.

(4) A múzeum az őrzés ideje alatt a múzeális tárgyat kiállíthatja, illetőleg tudományos szempontból feldolgozhatja.

5. § (1) A szerződésben meghatározott őrzési idő lejárta után - az alábbi (2)-(3) bekezdésekben foglalt eseteket kivéve - a múzeális tárgyat a tulajdonosnak ki kell adni.

(2) Az őrzési időt a felek annak lejárta előtt kölcsönös megegyezéssel írásbeli nyilatkozatban határozott időre többizben meghosszabbíthatják; a meghosszabbítás legrövidebb tartama öt év, a népművelési miniszter engedélyével azonban a meghosszabbítás rövidebb időre is történhet.

(3) Ha az őrzési idő lejártakor a múzeális tárgy kiállításon szerepel, az őrzési idő a kiállítás befejezéséig, de legfeljebb 3 évig meghosszabbodik. Erről a tulajdonost - a szerződésben meghatározott őrzési idő lejárta előtt - a kiállítás időtartamának naptárszerű meghatározásával írásban értesíteni kell.

(4) Ha a szerződésben meghatározott vagy az előző bekezdések értelmében meghosszabbított határidő lejártakor a felek az őrzési időt újból meg nem hosszabbítják és a tulajdonos a múzeális tárgyat felszólítás ellenére el nem szállítja, illetőleg az őrzési idő lejártakor tartózkodási helye ismeretlen, a népművelési miniszter az őrzési idő lejártától kezdődő hatállyal a múzeális tárgynak közgyűjteményben történő elhelyezését rendelheti el. Ha pedig a tárgy múzeális értéke megszűnt, a múzeum jogosult a tárgyat a Bizományi Áruháznak értékesítés végett [8. § (3) bekezdés] átadni.

(5) A múzeumnak őrzésre átadott múzeális tárgyat a tulajdonos a szerződésben meghatározott őrzési idő lejárta előtt csak a népművelési miniszter hozzájárulásával veheti vissza.

6. § A múzeumi őrzésre vonatkozó szerződésnek a jelen törvényerejű rendelettel ellentétes kikötései érvénytelenek; az érvénytelen rész helyébe a törvényerejű rendelet megfelelő rendelkezése lép.

7. § (1) A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésekor múzeum őrizetében levő azokra a múzeális tárgyakra vonatkozóan, amelyeket a múzeum a tulajdonostól szerződés kötése nélkül vagy határozatlan időre szóló szerződés alapján vett át megőrzésre, a tulajdonosnak és a múzeumnak 1954. évi augusztus hó 31. napjáig határozott időre szóló szerződést (4. §) kell kötniök.

(2) Az előző bekezdésben meghatározott esetekben a múzeum tartozik a múzeális tárgy tulajdonosát a szerződés megkötésére felhívni. Ha a tulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, illetőleg tartózkodási helye ismeretlen és emiatt a szerződéskötésre fel sem szólítható, a népművelési miniszter a tárgynak közgyűjteményben történő elhelyezését rendelheti el a szerződés megkötéséig terjedő hatállyal.

8. § (1) A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésekor múzeum őrizetében levő azokat a tárgyakat, amelyek múzeális tárgyaknak nem tekinthetők, tulajdonosaiknak 1954. évi augusztus hó 31. napjáig a múzeumiból el kell szállítaniok.

(2) Az előző bekezdésben meghatározott esetekben a múzeum tartozik a tárgy tulajdonosát az elszállításra felhívni. Ha a tulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, vagy tartózkodási helye ismeretlen, a múzeum jogosult a tárgyat a Bizományi Áruháznak értékesítés céljaiból átadni, kivéve ha a tulajdonos hivatalos kiküldetés, állami megbízás alapján vagy tanulmányúton külföldön tartózkodik.

(3) A Bizományi Áruház a múzeum által átadott tárgyak értékesítéséből befolyt összegből levonja az elszállítással és az értékesítéssel felmerült kiadásait, a fennmaradó összeget pedig átutalja az Országos Takarékpénztárhoz, amely azt a jogosított javára kezeli. Ha a jogosított az összeg átvétele végett jelentkezik, azt részére ki kell fizetni.

9. § (1) A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésekor múzeum őrizetében levő, azok a tárgyak, amelyeknek tulajdonosa ismeretlen, vagy engedély nélkül külföldre távozott, a jelen törvényerejű rendelettel állami tulajdonba kerülnek.

(2) Az előző bekezdés alapján állami tulajdonba került múzeális tárgyakat a múzeum leltárába fel kell venni, a múzeális értékűnek nem tekinthető tárgyakat pedig értékesítés végett a Bizományi Áruháznak lehet átadni. Ilyen esetben a Bizományi Áruház az értékesítésből befolyt összeget - az elszállítással és az értékesítéssel felmerült kiadásainak levonása után - a Népművelési Minisztérium bevételi számlájára utalja át.

10. § A népművelési miniszter indokolt esetben a jelen törvényerejű rendelettel történt állami tulajdonbavételt hatálytalaníthatja.

11. § A jelen törvényerejű rendelet alkalmazásában tulajdonoson a múzeális gyűjtemény fenntartóját, kezelőjét, illetőleg a tárgy birtokosát vagy a tulajdonos megbízottját is érteni kell.

12. § A jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell azokra a múzeális tárgyakra nézve is, amelyeknek közgyűjteményben történő elhelyezését az 1952. évi 25. törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt a közoktatásügyi miniszter rendelte el.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára