1/1955. (I. 5.) MT rendelet

egyes mezőgazdasági igazgatási feladatoknak az alsóbb mezőgazdasági igazgatási szervek hatáskörébe utalásáról

1. § A mezőgazdasági igazgatás körűbe tartozó, a 2-4. §-ban felsorolt ügyekben az eljáró szervek hatásköre a jelen rendeletnek megfelelően módosul.

2. § A Földművelésügyi Minisztérium hatásköréből a megyei tanács végrehajtóbizottsága mezőgazdasági igazgatóságának (továbbiakban: megyei mezőgazdasági igazgatóság) hatáskörébe kerül át:

1. A megyében működő agronómusok - a megyei és járási főagronómusok kivételével - megbízása a növénytermelési munkák ellenőrzésével és ehhez szükséges igazolvány kiállítása [1.054/1053. (IX. 19.) minisztertanácsi határozat];

2. kereskedelmi és közületi gyümölcsfaiskola létesítéséhez, fenntartásához és faiskolai áruk forgalombahozatalához engedély kiadása (63.000/1947. (VI. 19.) FM rendelet 47. §, 4/1954. (III. 21.) FM rendelet 5. §, illetve az engedély visszavonása (15.042/1949. (XII. 31.) FM rendelet];

3. a kiküldő szerv felhívása a legeltetési bizottság tagjainak visszahívására és új tag kiküldésére [16.028/1950. (III. 12.) FM rendelet 5. §];

4. termelőszövetkezeti használatban lévő élő vagy holt felszerelési tárgy elidegenítésének, felépítmény lebontásának, vagy átépítésének engedélyezése [2.550/1949. (III. 19.) Korm. rendelet 10. és 14. § 16. § (1) bekezdés b) pont];

5. öt kat. holdon aluli termőszőlők és gyümölcsösök házhelyrendezés, község- és városfejlesztés, valamint közérdekű létesítmény céljára történő igénybevételének engedélyezése a megyei tanács végrehajtóbizottsága város- és községgazdálkodási osztályával egyetértésben [4.364/1949. (XII. 31.) MT rendelet 5. § (2) bekezdés];

6. a rizsföldekről, zárt holtágakból és tógazdasági tavakból származó, megállapított méreten aluli, illetőleg mennyiségen felüli hal (halivadék) fogyasztás céljából árubabocsátására és szállítására vonatkozó korlátozás alól kivétel engedélyezése [1925. évi XLIII. törvény 11. § (2) bekezdés];

7. halászati haszonbérleti szerződések megkötése [6.700/1945. (VIII. 23.) ME rendelet 4. § (1) bekezdés]; a megkötött szerződést azonban jóváhagyás végett továbbra is a földművelésügyi miniszterhez kell felterjeszteni;

8. vadászterületek határának megállapítása ügyében javaslattétel [142.600/1945. (X. 6.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés];

9. vadászterületeknek a vadászat szabályozásáról szóló 4.640/1945. (VII. 14.) ME rendelet 7. és 8. §-a szerinti minősítése tekintetében felmerülő vitás ügyekben döntés [142.600/1945. (X. 6.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés];

10. vadászati jog haszonbérének mérséklése és elengedése (8.730/HIv-85/1950. FM utasítás);

11. élő hasznos vadnak és hasznos szárnyas vad tojásainak szállítására engedély kiadása. (36.219/ 1910. FM rendelet; R. T. 306. oldal);

12. az illetékes erdőgazdasági vállalat javaslata alapján annak szabályozása, hogy nem állami erdőkben és erdőnkivüli fásításokban az erdősítéshez milyen származású erdei famagvakat, illetve milyen származású famagvakból termelt csemetét szabad használni (1935. évi IV. törvény 24. §);

13. annak megállapítása, hogy mely községekben kell erdőbizottságot szervezni [18.076/1951. (VII. 21.) FM rendelet 12. § (2) bekezdés];

14. dögtér létesítésének kötelezettsége alól kivétel engedélyezése (100.000/1932. FM rendelet 103. §; R. T. 1933. évfolyam 8. oldal);

15. gyepmesteri telepek létesítésének elrendelése (100.000/1932. FM rendelet 104. §; R. T. 1933. évfolyam 8. oldal);

16. veszettség fertőzésére gyanús ebek leölése helyett veszettség elleni oltásuk engedélyezése (17.651/1934. FM rendelet).

3. § A megyei mezőgazdasági igazgatóság hatásköréből a járási tanács végrehajtóbizottsága mezőgazdasági osztályának hatáskörébe kerül át:

1. a mező- és erdőgazdasági ingatlanok forgalmának engedélyezése [13.100/1948. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §, 284/1950. (XII. 10.) MT rendelet 11. §];

2. a földreform és telepítés során juttatott ingatlanok elidegenítésének és terhelésének engedélyezése [18.045/1951. (IV. 19.) FM rendelet];

3. a földreform és telepítés befejezésével, az általános és részleges földrendezések végrehajtásával, a közérdekű igénybevételekkel összefüggő ügyek operatív intézése [15.044/1949. (XII. 31.) FM rendelet 7-10., 12. §, 1949. évi 3. törvényerejű rendelet 8. és 9. §, 145/1951. (VII. 24.) MT rendelet 11. §];

4. döntés juttatott ingatlanról való lemondás, az abból való kimozdítás és az állam részére felajánlott ingatlanok elfogadása kérdésében [4.091/1949. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. §, 284/1950. (XII. 10.) MT rendelet 11. § 15.044/ 1949. (XII. 31.) FM rendelet 11. §].

4. § (1) A halászatra vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 6.700/1945. (VIII. 23.) ME rendelet 11. §-ának (2) és (3) bekezdése akként módosul, hogy a halászat és horgászat megtiltása tekintetében a földművelésügyi miniszter a megyei mezőgazdasági igazgatóság javaslatára intézkedik. Az egyes halfajták telepítésére megállapított tilalom alól pedig a megyei mezőgazdasági igazgatóság tehet kivételt.

(2) Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvény 21. §-ának első bekezdése akként módosul, hogy káros rovarok és élősdi növények fellépésének és elterjedésének megakadályozására az érdekelt erdőbirtokosok meghallgatásával a megyei mezőgazdasági igazgatóság mint erdőrendészeti hatóság önállóan teheti meg a szükséges intézkedéseket.

5. § A jelen rendelet rendelkezéseit 1954. október 1. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

Hegedűs András s. k.,

a Minisztertanács első elnökhelyettese