1957. évi 46. törvényerejű rendelet

a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló - 1953. évi 25. törvényerejű rendelettel módosított - 1951. évi 7. törvényerejű rendeletnek a kötelező szakmai gyakorlatról szóló 132. §-a, illetőleg a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról rendelkező 53/1953. (XI. 28.) MT rendelet 219-231. §-ai hatályukat vesztik.

2. § (1) A jelen törvényerejű rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépés időpontját az orvosi egyetemeken végzők tekintetében a munkaügyi miniszter az egészségügyi miniszterrel és a szakszervezettel egyetértésben határozza meg.

(3) A kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell továbbra is azokra, akik tanulmányaikat az 1957. évi január hó 1. napja előtt befejezték és jelenleg kötelező szakmai gyakorlatukat töltik.

Nagy Dániel s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára