1961. évi 18. törvényerejű rendelet

a természetvédelemről

A természetvédelem tárgyai

1. § A természetnek azokat a tárgyait, amelyeknek megőrzése és fenntartása tudományos vagy kulturális érdek, védelem alá kell helyezni és óvni kell minden olyan hatástól, amely fennmacadásukat vagy sajátos természeti tulajdonságukat sérti vagy veszélyezteti.

2. § A természetvédelem tárgyai:

a) azok a földtani alakulatok (hegy, szikla, barlang stb.) és vizek (forrás, patak, vízesés, tó, mocsár, láp stb.),

valamint azok a növények és növénytelepítések (növényfajok, egyes fák, facsoportok, fasorok, erdők, parkok, arborétumok stb.),

amelyek tudományos szempontból, ritkaságuk vagy különlegességük miatt értékesek;

b) azok a vadon tenyésző állatfajok, amelyek hasznosságuk vagy különlegességük miatt oltalomra érdemesek, vagy amelyeket kipusztulás veszélye fenyeget;

c) olyan területek és tájrészek, amelyek tájképi jellegzetességük vagy kedvező természeti tulajdonságuk miatt különösen jelentősek.

A védetté nyilvánítás

3. § (1) A 2. §-ban felsorolt tárgyakat - ha annak szükségessége és lehetősége fennáll - védetté kell nyilvánítani.

(2) A barlangok külön határozat nélkül e törvényerejű rendelet alapján védelem alatt állnak.

(3) Egyes növény- és állatfajok védelme érdekében a fajokat, szükség esetén pedig a termő, illetőleg tenyésző helyüket is védetté kell nyilvánítani.

(4) A védetté nyilvánított földtani alakulatok és vizek területe, növény termőhelye, illetőleg állatfaj tenyésző helye, továbbá a barlang és közvetlen környéke megóvásához szükséges felszíni terület: természetvédelmi terület. A védelem alá vont tájrész: tájvédelmi körzet.

4. § (1) A természetnek védetté nyilvánított tárgyait elpusztítani vagy megrongálni, a természetvédelmi terület vagy tájvédelmi körzet jellegét megváltoztatni, a védett fajhoz tartozó növényt vagy állatot pusztítani, illetőleg tenyészetében zavarni tilos.

(2) A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzetek használatának korlátozásáról - ideértve a vadászat és halászat gyakorlását is - a védetté nyilvánítás során kell rendelkezni.

(3) Mezőgazdasági rendeltetésű földnek a természetvédelem érdekében a mezőgazdasági művelésből való elvonására az 1961. évi VI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § Ha megszűnnek azok az okok. amelyek alapján a védetté nyilvánításra szükség volt, az érintett területeket és tárgyakat a védelem és az azzal kapcsolatos korlátozások alól fel kell oldani.

A természetvédelem szervezete

6. §[1]

7. §[2] A természetvédelem központi irányító, felügyeleti és ellenőrző szerve az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal. A Hivatal hatáskörébe tartozik a természetvédelem irányítása és ellenőrzése, a védetté nyilvánítás, a védettség feloldása; a védett értékek fenntartásáról, megőrzéséről és kezeléséről történő gondoskodás; a természetvédelem eredményei feldolgozásának, ismertetésének és a természetvédelem népszerűsítésének irányítása.

8. §[3] A természetvédelem helyi feladatait - ha jogszabály másként nem rendelkezik - elsőfokon a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági osztálya, másodfokon az Országos Természetvédelmi Hivatal látja el.

9. §[4]

A természetvédelmi területek és tárgyak kezelése, nyilvántartása

10. §[5] A védetté nyilvánított területek és tárgyak természetvédelmi kezelését az Országos Természetvédelmi Hivatal közvetlenül, az állami erdőgazdaságok vagy más szervek útján látja el.

11. § Ha a természetvédelem másképpen nem biztosítható, a természetvédelmi terület kisajátításának, illetőleg a kezelői jog megszerzésének van helye.

12. §[6] Természetvédelmi területeket érintő, nem természetvédelmi célt szolgáló kisajátítás és területfelhasználás engedélyezése, valamint a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény 46. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglalt jogok gyakorlása előtt, továbbá földrendezési eljárás során az Országos Természetvédelmi Hivatalt meg kell hallgatni.

13. §[7] A természetvédelem tárgyait az Országos Természetvédelmi Hivatal országos törzskönyvben, a megyei mezőgazdasági osztály megyei törzskönyvben tartja nyilván. Erdőterület védetté nyilvánítását az erdőleltárban is fel kell tüntetni.

Hatálybalépés

14. § (1) Ez a törvényerejű rendelet az 1962. évi július hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvénynek a természetvédelemre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1977. évi 23. törvényerejű rendelet 3. §-a. Hatálytalan 1977.10.01.

[2] Megállapította az 1977. évi 23. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1977.10.01.

[3] A norma tartalmát módosította az 1977. évi 23. törvényerejű rendelet 2. §-a. A módosítás az előbbi törvényhelyen olvasható.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1977. évi 23. törvényerejű rendelet 3. §-a. Hatálytalan 1977.10.01.

[5] A norma tartalmát módosította az 1977. évi 23. törvényerejű rendelet 2. §-a. A módosítás az előbbi törvényhelyen olvasható.

[6] A norma tartalmát módosította az 1977. évi 23. törvényerejű rendelet 2. §-a. A módosítás az előbbi törvényhelyen olvasható.

[7] A norma tartalmát módosította az 1977. évi 23. törvényerejű rendelet 2. §-a. A módosítás az előbbi törvényhelyen olvasható.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére