5/1963. (X. 15.) BM rendelet

a lőfegyverekről, a lőszerekről és a lőterekről

A rendőrségről szóló 1955. évi 22. törvényerejű rendelet 10. §-ának 1. pontja alapján a lőfegyverek és a lőszerek gyártását, forgalombahozatalát, tartását, a lőfegyverek javítását és a lőterek használatának módját az alábbiak szerint szabályozom.

1. § (1) Lőfegyvert (alkatrészt, pótrészt), lőszert (lőszeralkatrészt) előállítani (gyártani), forgalombahozni, vásárolni és tartani, lőfegyvert javítani, valamint lőteret üzemben tartani csak az illetékes rendőrhatóság engedélye (a továbbiakban: rendőrhatósági engedély) alapján szabad.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) lőfegyver az a fegyver, amelynek öbnagysága (kalibere) 4,5 mm-nél nagyobb és 1 mkg-nál nagyobb erejű lövedék befogadására és kilövésére alkalmas, úgyszintén öbnagyságától függetlenül minden olyan fegyver, amelynek lövedéke az ember életét vagy testi épségét, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti;

b) lőszer a lőfegyverbe behelyezhető, összeszerelt és olyan anyagot tartalmazó eszköz, mely külső behatás következtében a kilőni szándékolt anyagot 1 mkg-nál nagyobb erővel veti ki;

c) lőtér a lövészet megtartására szolgáló terület.

(3) Nem tartozik e rendelet hatálya alá:

a) a fegyveres erőknél és a fegyveres testületeknél rendszeresített, szolgálati felszerelésként kezelt lőfegyver és lőszer (ezek alkatrészei), továbbá a katonai rendeltetésű lőtér;

b) az 1870-ig gyártott olyan lőfegyver, amely múzeális célokat szolgál és amelyet lövésre tartósan alkalmatlanná tettek.

2. § (1) A rendőrhatósági engedélyek közül a) a lőfegyver, lőszer előállítására (gyártására), továbbá a lőfegyver, lőszer külföldről történő behozatalára, belföldről külföldre történő kivitelére, valamint az országon történő átszállítására jogosító engedélyt (kísérő igazolványt) a Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság vezetője,

b) a lőfegyver, lőszer forgalombahozatalára, a golyós lőfegyver, lőszer vásárlására és tartására, valamint a lőfegyverek javítására jogosító engedélyt az illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője,

c) a sörétes lőfegyver, lőszer vásárlására és tartására, valamint a lőtér használatára jogosító engedélyt Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság vezetője, másutt pedig az illetékes járási (városi) rendőrkapitányság vezetője adja ki.

(2) A rendőrhatósági engedély iránti kérelmet vadászattal kapcsolatosan a Magyar Vadászok Országos Szövetsége megyei választmányának bizottsága, egyébként a munkáltató szerv vezetője, illetve jogi személy esetében a felügyeleti szerv vezetője útján kell benyújtani a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes elsőfokú rendőrhatósághoz.

(3) A kérelemnek az elbíráláshoz szükséges adatokat és indokokat kell tartalmaznia. Ezen adatok és indokok valódiságának, illetve megalapozottságának ellenőrzése és igazolása után a kérelmet a benyújtásra jogosult szerv véleményezéssel látja el.

3. § (1) Rendőrhatósági engedély annak adható ki, aki

a) cselekvőképes,

b) feddhetetlen előéletű és

c) megfelel a vonatkozó szabályzatokba, rendelkezésekbe (biztonsági, tűzrendészeti, erdőőri, vadőri stb. szabályzat, vadásztársasági tagság, munkaviszonyban állás, meghatározott munkakör betöltése stb.) foglalt feltételeknek.

(2) A rendőrhatósági engedélyt - vadászati vagy szolgálati célra szolgáló lőfegyver tartására jogosító engedély kivételével - a jelen rendelet végrehajtása keretében rendszeresített nyomtatványon kell kiadni.

(3) Vadászati célt szolgáló lőfegyver tartását a Magyar Vadászok Országos Szövetsége által kiállított Vadászigazolványban, a szolgálati lőfegyvert a munkaadói igazolványban engedélyezi a rendőrhatóság.

(4) A rendőrhatósági engedélyt be kell vonni, ha az (1) bekezdésben meghatározott valamely feltétel megszűnik, vagy ha az engedélyes a szabályokat nem tartja be.

4. § (1) Jogi személy lőszervásárlási engedély alapján, természetes személy a lőfegyvertartási engedély alapján a lőszer forgalombahozatalára jogosult boltból szerezhet be lőszert a lőfegyveréhez.

(2) A lőszer forgalombahozatalára jogosult bolt vezetője az eladott lőszermennyiséget köteles a lőszervásárlási engedélybe, a vadászigazolványba, illetve lőszervásárlási jegyzékbe bejegyezni.

(3) A lőfegyver tartására jogosult lőfegyverenként legfeljebb 600, 50 vagy 25 db lőszert tarthat attól függően, hogy sörétes vagy golyós vadászfegyverre, illetve önvédelmi lőfegyverre szól-e az engedélye.

(4) Tilos más lőszert tartani, mint amilyen a lőfegyvertartási engedélybe foglalt lőfegyverhez használható.

5. § (1) A rendőrhatósági engedélyben biztosított jogot az okiratba foglalt és a mindenkor érvényben levő rendelkezések megtartásával úgy kell gyakorolni, hogy az a közrendet és a közbiztonságot ne veszélyeztesse.

(2) A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője elrendelheti, hogy a meghibásodott lőfegyvert, amelynek használata az életre vagy a testi épségre veszélyes, az engedélyes - saját költségén - javíttassa ki. Elrendelheti továbbá a már nem javítható lőfegyvernek a használatból, illetve a forgalomból való kivonását.

6. § (1) A természetes személy részére kiállított rendőrhatósági engedélyt nem lehet másra átruházni. A jogi személy részére kiállított lőfegyvertartási engedély a külön utasításban meghatározott módon adható át másnak.

(2) Azt a rendőrhatósági engedélyt, amelynek érvényességi ideje lejárt, késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni a kiállító rendőrhatóságnak.

(3) A rendőrhatósági engedély vagy a lőfegyver, lőszer elvesztését, eltűnését vagy megsemmisülését azonnal be kell jelenteni a legközelebbi rendőrhatóságnak.

(4) A rendőrhatósági engedélyt a rendőrhatóság és közegeinek kívánságára fel kell mutatni.

7. § (1) A kérelmek, jogorvoslatok intézésére az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezései irányadók.

(2) A rendőrhatósági engedélyeket az illetékes rendőri szervek csak a törvényes eljárási illetékek lerovása után adhatják ki.

8. § (1) E rendelet hatálybalépését követő 6 hónap elteltével a lőfegyver, lőszer forgalombahozatalára, javítására és tartására a korábbi jogszabályok alapján kiadott minden engedély hatályát veszti.

(2) Az előző bekezdés alapján hatályukat vesztő engedélyeket e rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül az illetékes rendőrhatóság hivatalból kicseréli.

(3) Az új engedély átvételével egyidejűleg a régi engedélyt be kell szolgáltatni.

9. § Az e rendeletben foglalt kötelességek vagy tilalmak megszegése a BTK. 195. §-a szerinti esetekben bűntett, illetve az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 42. §-a szerinti szabálysértés.

10. § (1) E rendelet 1964. január 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról a B M Országos Rendőrfőkapitányság vezetője gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 159.311/1945. (RK 1946. évi 1. sz.) IV. 13. BM, 267.500/1946. (VII. 5.) BM, 268.787/1946. (RK 15.) IV. 13. BM, 271.600/1946. (VIII. 4.) BM, 424.000/1946. (XII. 25.) BM, 424.300/1946. (RK 1947. évi 2. sz.) IV. BM, 530.560/1946. (VI. 22.) IV. BM, 530.793/1946. (VII. 2.) IV. BM, 605.000/1946. (XII. 25.) BM, 606.010/1946. (XI. 15.) BM, 191.721/1947. (RK 8.) IV-1. BM, 197.500/1947. (IX. 30.) BM, 360.815/1947. (RK 6.) IV. 1. BM, 362.221/1947. (RK 6.) IV. BM, 362.600/1947. (V. 22.) BM, 366.100/1947. (V. 13.) BM, 366.900/1947. (RK 13.) IV-1. BM, 367.200/1947. (VII. 10.) BM, 374.210/1947. (IX. 19.) BM, 570.345/1947. (RK 1948. évi 4.) IV. 1. a. BM, 586.200/1947. (XII. 21.) BM, 586.328/1947. (1948. I. 17.) BM, 329.651/1948. (RK 9.) IV-1. BM, 333.300 1948. (IV. 10.) BM, 348.200/1948. (VII. 14.) BM, 348.210/1948. (RK 15.) BM, 354.600/1948. (VIII. 14.) B M, 273.952/1949. (RK 6.) BM, 334.400/1950. (VI. 29.) BM rendelet.

Pap János s. k.,

belügyminiszter