24/1966. (IX. 25.) Korm. rendelet

a külföldiek be- és kiutazásáról, valamint az ország területén való tartózkodásáról

Általános rendelkezések

1. § (1) A külföldi az ország területén való tartózkodása alatt köteles a Magyar Népköztársaság jogszabályait betartani, továbbá szokásait, hagyományait tiszteletben tartani.

(2) A külföldi az ország területén való tartózkodása alatt a Magyar Népköztársaság jogszabályaiban meghatározott jogvédelemben részesül.

2. § (1) Külföldi a Magyar Népköztársaság államhatárát az illetékes magyar hatóságok engedélyével, a forgalom számára nyitva álló határátkelőhelyeken lépheti át.

(2) A külföldi köteles a határ átlépésekor az utazási engedéllyel ellátott útiokmányát (útlevél, útlevél-lap stb.) a Belügyminisztérium határforgalmat ellenőrző hivatalos személyeinek felmutatni.

(3) A belügyminiszter indokolt esetben felmentést adhat a külföldinek az útiokmány kötelezettség vagy az utazási engedély előzetes megszerzésének kötelezettsége alól.

Be- vagy átutazási engedély

3. § (1) Ha nemzetközi egyezmény eltérően nem rendelkezik, a Magyar Népköztársaság államhatárának átlépésére jogosító engedély a be- vagy átutazó vízum.

(2) A be- vagy átutazó vízumot a Belügyminisztérium Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatala, valamint a külképviseleti szervek - kérelemre - adják ki.

(3) A vízum az abban megjelölt érvényességi időn belül jogosít belépésre.

4. § (1) Nem adható vízum annak a külföldinek, akinek az ország területén való tartózkodása az állam érdekeit, a közrendet, a közbiztonságot sérti vagy veszélyezteti.

(2) A vízum iránti kérelem elutasítását indokolni nem kell, az elutasítás ellen fellebbezésnek helye nincs.

Tartózkodás az ország területén

5. § (1) A külföldi az ország területén csak tartózkodásra jogosító engedéllyel (vízum, tartózkodási engedély, lakhatási engedély), az abban meghatározott ideig tartózkodhat.

(2) A tartózkodásra jogosító engedélyek időtartamát a belügyminiszter állapítja meg, ezt az időtartamot a tartózkodásra jogosító engedélyben fel kell tüntetni.

(3) Az átutazó vízum a határon történő belépéstől a kilépésig számított 43 órai tartózkodásra jogosít.

6. § (1)[1]

(2) A lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi az ország területét csak kiutazási engedéllyel hagyhatja el.

7. § (1) Ha a közrend és a közbiztonság védelme megkívánja, a külföldit a Belügyminisztérium időnkénti jelentkezésre kötelezheti.

(2) A Belügyminisztérium a tartózkodásra jogosító engedélyt bármikor visszavonhatja.

(3) Az a külföldi, akinek tartózkodásra jogosító engedélyét megvonták, köteles 48 órán belül az ország területét elhagyni.

(4) Azt a külföldit, aki a (3) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, vagy akinek az ország területén való tartózkodása az állam érdekeit, a közrendet, a közbiztonságot sérti vagy veszélyezteti, ki lehet utasítani. Az elrendelt kiutasítást szükség esetén kényszerintézkedéssel azonnal végre kell hajtani.

(5) Az e §-ban foglalt intézkedések ellen, kivéve a 10. § eseteit, fellebbezésnek nincs helye.

Letelepedés az ország területén

8. § (1) Az ország területére való letelepedési engedélyt a Belügyminisztérium adja ki. A letelepedés engedélyezése esetén a külföldit lakhatási engedéllyel kell ellátni.

(2) A letelepedés iránti kérelmet az illetékes külképviseleti szervnél kell benyújtani.

(3) A Belügyminisztérium a letelepedési kérelem ügyében annak beérkezésétől számított 90 napon belül dönt és a külképviseleti szerven keresztül közli döntését a kérelmezővel.

9. § Nem engedélyezhető a külföldi letelepedése az ország területén, ha:

a) a letelepedés a Magyar Népköztársaság társadalmi, politikai vagy gazdasági érdekeit veszélyezteti;

b) megélhetése, lakása nincs biztosítva.

10. § (1) A letelepedési kérelem elutasítása, az állandó lakhatási engedély visszavonása vagy az ilyen engedéllyel rendelkező személy kiutasítása esetén a határozat közlésétől számított 8 napon belül a belügyminiszterhez fellebbezésnek van helye.

(2) A fellebbezés elutasítását követően egy éven belül benyújtott újabb kérelem érdemi elbírálása mellőzhető, ha az új tényt nem tartalmaz.

Vegyes rendelkezések

11. § (1) E rendelet alkalmazásában külföldi, aki útiokmánya szerint más ország állampolgára vagy hontalan.

(2) E rendelet rendelkezései nem érintik

a diplomáciai, vagy egyéb személyes mentességet élvező személyekre,

a szomszédos államokkal fennálló határsávforgalomban részt vevő külföldiekre és

az ország területére szolgálatilag bejáró külföldiekre (közforgalmú járművek személyzete, vízügyi dolgozók stb.) vonatkozó nemzetközi szerződések, illetőleg az ezek alapján kiadott jogszabályok hatályát.

12. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a külföldi az ország területén bejelentkezésre köteles.

13. §[2]

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a 17/1954. (III. 10.) MT rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter - az illetékek módjára lerovandó díjak tekintetében a pénzügyminiszterrel és ezen belül a vízumdíjak vonatkozásában a külügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 40/1970. (X. 24.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1970.10.24.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése (lásd: Melléklet). Hatálytalan 1968.10.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére