8/1969. (V. 8.) ÉVM rendelet

a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendelet módosításáról

Az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-ának (1) bekezdése alapján - a művelődésügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Az 1/1967. (I. 31.) ÉM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A műemlékvédelem körébe tartozó hatósági feladatokat

a) a saját hatáskörében tartott vagy oda vont országos vagy egyébként kiemelkedő jelentőségű ügyekben az építésügyi és városfejlesztési miniszter, az egyéb ügyekben pedig - átruházott hatáskörben -

b) országosan az Országos Műemléki Felügyelőség,

c) a fővárosban a Budapesti Műemléki Felügyelőség, továbbá

d) az építésügyi és városfejlesztési miniszter által külön rendelkezésben meghatározott városokban a tanács végrehajtó bizottságának építésügyi szakigazgatási szerve

(a továbbiakban együtt: műemléki hatóság) látja el."

2. §

A R. 19. §-a (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A műemléki hatóság hozzájárulása szükséges a műemléki érdeket érintő területfelhasználáshoz, telekalakításhoz, kisajátításhoz, közületi elhelyezéshez, az állami tulajdonban álló védett építmény kezelőjének kijelöléséhez, továbbá a műemléki jelentőségű területen és a műemléki környezetben levő fák kivágásához is."

3. §

A R. 20. §-a (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A műemléki hatóság a hozzájárulást a hozzá intézett kérelem, illetőleg megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, illetőleg az engedélyezés ügyében tartott helyszíni szemlén (tárgyaláson), legkésőbb azonban a szemle (tárgyalás) időpontjától számított nyolc napon belül köteles megadni; ha pedig a hozzájárulás megadását megtagadja, az említett határidőben köteles annak indokát közölni."

4. §

A R. 21. §-a (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Műemlék és műemlék jellegű építmény esetében a 19. § (1) bekezdése alá tartozó minden építési (bontási) munkához szükséges a műemléki hatóság hozzájárulása, arra tekintet nélkül, hogy az csak építési engedély alapján vagy anélkül végezhető-e."

5. §

A R. 22. §-a (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A műemléki hatóság hozzájárulásának megszerzése

a) csak építési engedély alapján végezhető és ezzel együttesen elvégezni kívánt más építési munka esetében a tervező,

b) építési engedély nélkül végezhető, önállóan elvégezni kívánt építési munka esetében pedig az építtető

kötelessége."

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az első fokon még el nem bírált folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A R. 3. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében, továbbá 17. §-ának (5) bekezdésében az építésügyi miniszter hatáskörébe utalt feladatokat az építésügyi és városfejlesztési miniszter látja el.

Bondor József s. k.,

építésügyi és városfejlesztési miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére