Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1970. évi 28. törvényerejű rendelet

az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban: EVT) jelenlegi 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Állami tulajdonban álló, elsődlegesen nem fatermelés céljára szolgáló erdőt - az állami ingatlanok kezeléséről szóló jogszabályok szerint - tanácsi szerv is kezelhet."

2. § Az EVT 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A tulajdonában, valamint a használatában levő erdőkben a mezőgazdasági termelőszövetkezet, a halászati termelőszövetkezet, a mezőgazdasági szakszövetkezet és e szövetkezetek társulása (a továbbiakban: termelőszövetkezet) közös gazdálkodást folytat."

3. § Az EVT 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az erdőbirtokossági társulati erdő tulajdonosa a társulat, amely jogi személy. A társulatok erdeiben államerdészeti üzemeltetés keretében kell gazdálkodni."

4. § Az EVT 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"9. § (1) Állami erdőnek más állami szerv kezelésébe történő átadásához a Minisztertanács által meghatározott esetekben hozzájárulás szükséges.

(2) Az erdő művelési ága megváltoztatásának és természetben való megosztásának szabályait a Minisztertanács állapítja meg."

5. § Az EVT 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Erdőben, fásításban csak rendeltetésének megfelelő gazdálkodást szabad folytatni. Az ettől eltérő gazdálkodás esetében az erdő tulajdonosát (kezelőjét, használóját) a gazdálkodás megváltoztatására lehet kötelezni."

6. § Az EVT 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az erdőgazdasági üzemterveket az állami erdőrendezőségek készítik el. Erdőgazdasági üzemtervet saját üzeme részére az erdő kezelője (használója) is készíthet, ha ezzel erdőmérnököt bíz meg."

7. § Az EVT 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Üzemtervtől eltérő erdőgazdálkodást csak a Minisztertanács által meghatározott feltételekkel szabad folytatni."

8. § (1) Az V. fejezet címe "Az államerdészeti üzemeltetés és az erdőgazdálkodás szakszerűségére vonatkozó rendelkezések" címre változik.

(2) Az EVT 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Az erdő, fásítás tulajdonosa (kezelője, használója) köteles szakszerű erdőgazdálkodást folytatni."

9. § Az EVT 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Erdő rendeltetésszerű használatát akadályozó tevékenységet - ha jogszabály kivételt nem tesz, - csak a Minisztertanács által meghatározott szerv engedélye alapján és kártalanítás ellenében szabad folytatni."

10. § A VIII. fejezet címe "Erdei termékek szállítása. Faanyagok feldolgozása" címre módosul.

11. § Az EVT IX. fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Vadgazdálkodás és vadászat

32. § (1) A vadászati jog az ország egész területén az államot illeti. Az állam a vadászati jogot állami szervek útján, saját (üzemi) kezelésben hasznosítja, vadásztársaságok, illetve a vadásztársaságok országos szövetsége részére haszonbérbe adja vagy átengedi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek (a továbbiakban: vadászatra jogosultak) a vadászati jogot másra nem ruházhatják át, bérkilövési szerződést azonban köthetnek e célra alakult vadásztársaságokkal, illetve olyan magánszemélyekkel, akiknek vadászjegyük vagy vadászati engedélyük van.

33. § (1) A vadászatra jogosult köteles a hasznos vadállomány fejlődését tervszerű vadtenyésztési és vadvédelmi tevékenységgel előmozdítani.

(2) A vadgazdálkodást a természetvédelemmel, valamint a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel összhangban kell gyakorolni.

(3) Az ország területén honos, vagy előforduló vadfajok közül

a) korlátozás alá esik azoknak a vadfajoknak a vadászata, amelyek életmódjából vagy vadászatából a népgazdaságnak haszna van (hasznos vad);

b) korlátozás nélkül elfogható, elpusztítható a kártékony vad.

(4) A mezőgazdasági ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, a továbbiakban: az ingatlan használója) köteles a hasznos vadállományt kímélni. A vadállomány megóvásában pedig az ingatlan használóját megállapodás kötésével érdekeltté kell tenni.

(5) Az ingatlan használója a vadászatra jogosulttal kötött szerződésben kötelezettséget vállalhat arra, hogy a vadgazdálkodás fejlesztése érdekében meghatározott tevékenységet fejt ki a vadászatra jogosult részére. Ennek ellenértékéül a vadgazdálkodásból eredő haszon arányos része is kiköthető.

34. § (1) A vadászatra jogosult köteles a vadászterület és a vadállomány őrzéséről megfelelő módon gondoskodni. Az őrzéssel megbízott személyt (vadőrt, hivatásos vadászt) az 1961. évi V. törvény 155. §-ának az alkalmazása szempontjából ugyanaz a büntetőjogi védelem illeti meg, mint a hivatalos személyeket.

(2) A vadászatra jogosult köteles a vad életmódja által okozott károk megelőzése és elhárítása végett a vad elriasztásáról, rendszeres vadkárelhárító vadászatok tartásáról és a vad élelmezéséről gondoskodni, valamint károsodás közvetlen veszélye esetén az érintett ingatlan használóját értesíteni.

(3) Az ingatlan használója köteles a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében, különösen a veszélyeztetett termelvények őrzésével és a vadak elriasztásával közreműködni. Károsodás, vagy károsodás közvetlen veszélye esetén köteles a vadászatra jogosultat értesíteni. Az ingatlan használója részére a rendes gazdálkodás körét meghaladó közreműködésért ellenszolgáltatás jár. A rendes gazdálkodás körét meghaladó közreműködés, valamint az ellenszolgáltatás módja és mértéke tekintetében a vadászatra jogosultnak és az ingatlan használójának a megállapodása az irányadó.

35. § (1) A vadászatra jogosult köteles megtéríteni a szarvas, dám, vaddisznó és muflon által a mezőgazdaságban, a mezei nyúl által a gyümölcsösökben okozott kárt (a továbbiakban: vadkár), valamint bármely hasznos vad és vaddisznó által a mezőgazdaságon és az erdőgazdaságon kívül okozott kárt.

(2) Nem kell megtéríteni azt a kárt, illetőleg a kárnak azt a részét, amely a károsult felróható magatartásának a következménye.

(3) A kár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult és akinek vadászterületén a károsodás bekövetkezett, illetőleg vadászterületéről a vad kiváltott.

(4) A kár megtérítésének módjára és mértékére a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos egyéb károkért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók.

36. § (1) A károsult a vadkárt a külön jogszabályban meghatározott vadkárbecslő szervnek a károkozástól - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított 5 nap alatt köteles bejelenteni. A vadkárbecslés adatai alapján a kártalanítás tárgyában hozott államigazgatási határozat ellen fellebbezni nem lehet.

(2) Az a fél, aki a határozatot sérelmesnek tartja, a bírósághoz benyújtott keresettel kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetet a kártalanítást megállapító, vagy a kártalanítási igényt elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a vadászatra jogosult, illetve a károsult ellen megindítani.

(3) A vadászatra jogosult és a vadkárnak kitett ingatlan használója, a várható vadkár megtérítése fejében éves átalány fizetésében is megállapodhat. Ilyen megállapodás esetén további kártalanítást érvényesíteni nem lehet."

12. § A X. fejezet címe "Erdészeti igazgatás" címre módosul.

13. § Az EVT 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § Ha az erdőbirtokossági társulat megszűnik, - a más társulattal való egyesülés esetét kivéve - az állami arányrésznek megfelelő terület az állam tulajdonába, a termelőszövetkezeti tagok és a földtulajdon szempontjából velük azonos elbírálás alá eső személyek [1967. évi IV. törvény 3. § (3) bekezdés] arányrészeinek megfelelő terület e tagok (személyek) tulajdonába és termelőszövetkezeti használatba megy át. A többi volt társulati tag arányrészének megfelelő terület megváltás ellenében állami tulajdonba kerül."

14. § Az EVT 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"43. § A zártkert rendezésbe bevont, de a rendezés eredményeként a zárt kerten kívül maradt magánerdők, ha nem termelőszövetkezeti tag, vagy a földtulajdon szempontjából vele azonos elbírálás alá eső személy tulajdonában vannak, megváltás ellenében állami tulajdonba kerülnek."

15. § (1) Ez a törvényerejű rendelet - 11. §-a kivételével - kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az EVT 8. §-a, 14. §-ának (2) bekezdése, 18., 19. és 29. §-a, 31. §-ának (1) bekezdése, 37. §-ának (2) és (3) bekezdése, 38. és 39. §-a hatályát veszti.

(2) A törvényerejű rendelet 11. §-a 1971. év január hó 1. napján lép hatályba.

(3) A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Kormány gondoskodik. A törvényerejű rendelet 11. §-ának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat - a kártalanításra vonatkozó eljárás tekintetében az igazságügyminiszterrel egyetértésben - a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter állapítja meg. Felhatalmazást kap a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, hogy a Vadgazdálkodási Alapra vonatkozó szabályokat a pénzügyminiszterrel egyetértésben megállapítsa.

(4) Felhatalmazást kap a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, hogy az EVT és e törvényerejű rendelet, valamint végrehajtási rendeleteinek szövegét egységes szerkezetben közzétegye és ennek során az időközben bekövetkezett hatásköri és szervezeti változásokat a szövegen átvezesse.

Losonczi Pál s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára