1/1972. (II. 23.) BM rendelet

a gépjárművezetői engedély, továbbá a villamos- és trolibuszvezetői igazolvány kiadásáról és visszavonásáról

A 154/1950. (VI. 3.) MT rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, -az ügykörüket érintő kérdésekben a közlekedés-és postaügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem:

Gépjárművezetői engedély

1. §

(1) A gépjárművezetői vizsgát tett személyeknek a közlekedésrendészeti rendőrhatóság (a továbbiakban: rendőrhatóság) adja ki az 1. számú mellékletnek megfelelő gépjárművezetői engedélyt (a továbbiakban : vezetői engedélyt) három ellenőrzőlappal együtt.

(2) A vezetői engedély csak olyan járműkategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosít, amelyre azt érvényesítették, az érvényességi határidőig. Az érvényesített járműkategóriába tartozó jármű csak a vezetői engedély "Korlátozások, hatósági bejegyzések" rovatába bejegyzett korlátozások és előírások megtartásával vezethető.

(3) A vezetői engedély az 1962. évi 28. törvényerejű rendelettel kihirdetett Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) szerződő államainak területén jogosít gépjárművezetésre.

(4) A rendőrhatóság azoknak az államoknak a területére, amelyek az Egyezménynek nem részesei - amennyiben a kérelmező érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik - a 2. számú mellékletnek megfelelő "Nemzetközi vezetői engedély"-t ad ki. A nemzetközi vezetői engedély az orvosi érvényességig, illetőleg a kiállítástól számított három évig érvényes.

Külföldi hatóságok által kiállított vezetői engedély

2. §

(1) Külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély a Magyar Népköztársaság területén a gépjárművezető belépésétől számított egy évig jogosít gépjárművezetésre.

(2) A külföldi vezetői engedély - külön államközi megállapodás hiányában - csak abban az esetben jogosít gépjárművezetésre, ha megfelel az Egyezmény 9., illetőleg 10. számú Függelékében vagy az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény (a továbbiakban: Bécsi Egyezmény) 6., illetőleg 7. számú Függelékében megadott mintának.

(3) Ha az érvényes külföldi vezetői engedély az Egyezmény 9. számú vagy a Bécsi Egyezmény 6. számú Függelékében megadott mintának megfelel, a rendőrhatóság orvosi vizsgálat és gépjárművezetői vizsga nélkül cseréli ki magyar vezetői engedélyre.

(4) Ha a külföldi vezetői engedély nem felel meg az Egyezmény 9. számú vagy a Bécsi Egyezmény 6. számú Függelékében megadott mintának, a cseréhez - az orvos által megállapított alkalmasság igazolásán kívül -:

a) az "A" és a "B" járműkategória esetében közlekedési ismeretekből vizsga letétele;

b) a "C", "D", "E", "F" járműkategóriák esetében pedig teljes gépjárművezetői vizsga igazolása szükséges.

(5) A csere iránti kérelemhez a külföldi vezetői engedélyt és - ha az nem felel meg az Egyezmény 9. számú vagy a Bécsi Egyezmény 6. számú Függelékében megadott mintának -, hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.

(6) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem magyar állampolgár esetében is alkalmazni kell. Amennyiben a nem magyar állampolgár végleg elhagyja a Magyar Népköztársaság területét, kérelmére - a magyar vezetői engedély egyidejű bevonásával - a külföldi vezetői engedélyt vissza kell adni.

(7) Külföldi vezetői engedélyt Magyarországon orvosi szempontból sem lehet érvényesíteni.

Ideiglenes vezetői engedély

3. §

(1) A vezetői engedély elvesztése, megsemmisülése, illetőleg megrongálódása esetén a rendőrhatóság a 3. számú mellékletnek megfelelő "Ideiglenes vezetői engedély"-t ad ki.

(2) Az ideiglenes vezetői engedélyt csak arra a járműkategóriára lehet kiadni, amelyre az eredeti vezetői engedély szólt. Az ideiglenes vezetői engedély a Magyar Népköztársaság területén a kiállítástól számított három hónapig érvényes.

(3) Az ideiglenes vezetői engedély csak orvosi igazolás alapján adható ki.

(4) Az elveszett, megsemmisült, illetőleg megrongálódott vezetői engedély helyett a rendőrhatóság az ügyfél kérelmére, orvosi igazolás alapján - az ideiglenes vezetői engedély egyidejű bevonásával - új vezetői engedélyt ad ki.

Gyakorló vezetői igazolvány

4. §

(1) Közúton gépjárművezetést - a gépjárművezetőképző tanfolyam keretén kívül - csak az tanulhat, aki a rendőrhatóság által kiállított, a 1 számú mellékletnek megfelelő gyakorló vezetői igazolvánnyal rendelkezik.

(2) Gyakorló vezetői igazolvány annak adható ki, aki orvosi, illetőleg pályaalkalmassági szempontból megfelel.

Villamos- és trolibuszvezetői igazolvány

5. §

(1) Villamos- és trolibuszvezetői vizsgát tett személyeknek a rendőrhatóság adja ki az 5. számú mellékletnek megfelelő járművezetői igazolványt (a továbbiakban: vezetői igazolvány) három ellenőrzőlappal együtt.

(2) A vezetői igazolvány a rendőrhatóság által érvényesített járműkategóriába tartozó jármű vezetésére jogosít, a feltüntetett érvényességi határidőig. Az érvényesített járműkategóriába tartozó jármű csak a vezetői igazolvány "Korlátozások és hatósági bejegyzések" rovatába bejegyzett korlátozások és előírások megtartásával vezethető.

(3) Vezetői igazolványt a rendőrhatóság annak a személynek ad ki, aki a külön jogszabályban meghatározott vizsgát letette és járművezetésre közbiztonsági szempontból megfelel.

Vezetői engedély kiadásának feltételei

6. §

(1) Vezetői engedélyt az kaphat, aki:

a) a gépjárművezetésre közbiztonsági szempontból alkalmas;

b) a 18. életévét betöltötte;

c) a gépjárművezetői vizsgát sikerrel tette le és a vizsga letételétől egy év még nem telt el.

(2) Nem magyar állampolgárnak csak külön engedély alapján adható vezetői engedély.

(3) Az "A" járműkategóriába tartozó gépjármű, valamint a mezőgazdasági vontató és traktor vezetésére jogosító vezetői engedélyt a 16. életévét betöltött személynek, a "B" és "C" járműkategóriába tartozó vezetői engedélyt a 17. életévét betöltött személynek is ki lehet adni, ha pályaalkalmassági szempontból gépjármű vezetésére alkalmas. A "D" járműkategóriába tartozó vezetői engedélyt a 21. életévét betöltött személynek, az "E" és a különleges járműkategóriába tartozó vezetői engedélyt pedig a 20. életévét betöltött személynek lehet kiadni.

(4) Közbiztonsági szempontból alkalmatlannak kell tekinteni azt:

a) aki ellen a Btk. IX. és X. Fejezetében meghatározott állam elleni, illetőleg a béke- és az emberiség elleni bűncselekmény, továbbá a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény (192/B. §), közúti veszélyeztetés (193. §), halálos közúti baleset okozása (194. §), közlekedési vétség (194/A-194/B. §), tiltott határátlépés (203. §), embercsempészés (204. §), a közúti közlekedés körében elkövetett segítségnyújtás elmulasztása (259. §), szándékos emberölés [253. § (1)-(2) bekezdés], erős felindulásban elkövetett emberölés (254. §), a súlyos testi sértés valamely súlyosabban minősülő esete [257. § (2)-(4) bekezdés], rablás (299. §) vagy a járművezetéssel összefüggésben elkövetett más olyan bűncselekmény miatt folyik büntető eljárás, amelyet legalább egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget a törvény;

b) akit a Btk. IX. és X. Fejezetében meghatározott állam elleni, illetőleg a béke- és az emberiség elleni bűncselekmény, tiltott határátlépés (203. §), embercsempészés (204. §), szándékos emberölés [253. § (1)-(2) bekezdés], erős felindulásban elkövetett emberölés (254. §), a súlyos testi sértés súlyosabban minősülő esetei [257. § (2)-(4) bekezdés], jármű lopása (291. §), rablás (299. §) vagy a járművezetéssel összefüggésben elkövetett más bűncselekmény miatt két évi, vagy ezt meghaladó szabadságvesztésre ítéltek és a büntetés kiállásától egy év még nem telt el;

c) akit a bíróság járművezetéstől jogerős ítélettel eltiltott, az ítéletben meghatározott ideig;

d) aki rendőrhatósági felügyelet vagy kitiltás hatálya alatt áll;

e) akinek kényszerelvonó, vagy alkoholelvonó kezelését rendelték el és a kezelés befejezése után egy év még nem telt el.

(5) Az (1)-(2) és (4) bekezdés rendelkezéseit a vezetői igazolványok vonatkozásában is alkalmazni kell.

(6) Aki vezetői engedély, illetőleg igazolvány kiadását kéri, a (4) bekezdésben foglaltakra írásbeli nyilatkozatot köteles tenni.

Vezetői engedély visszavonása

7. §

(1) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt köteles visszavonni, ha

a) a gépjárművezető testi vagy szellemi fogyatékossága miatt a gépjárművezetésre alkalmatlanná válik, az alkalmatlanság időtartamára;

b) a 6. § (4) bekezdésének b)-e) pontjában felsorolt, a közbiztonsági alkalmasságot kizáró okok valamelyike áll fenn;

c) a gépjárművezető ellen közúti veszélyeztetés (Btk. 193. §), halálos közúti baleset okozása [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pontja], a Btk. 194/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a 194/B. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott közlekedési vétség vagy a közúti közlekedés körében elkövetett segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 259. §) miatt büntető eljárás indult, a büntető eljárás jogerős befejezéséig;

d) a vezetői engedély 3. számú ellenőrzőlapját visszavonták;

e) a vezetői engedély orvosi érvényessége lejárt, az orvosi alkalmasság megállapításáig;

f) a vezetői engedélyt meghamisították vagy azzal visszaéltek;

g) a személyi adatokra vonatkozóan hamis adatközlés történt, vagy a vizsgabizonyítványt meghamisították;

h) valamely gépjárműkategória vezetésére érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy, más gépjárműkategóriára jogosító vizsga során a közlekedési ismeretek vizsgatárgyból - forgalmi szabályok nem ismerése miatt - vagy gépkezelői vizsgán közlekedési ismeretek vizsgatárgyból sikertelen vizsgát tett, az eredményes vizsga letételéig.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetében két év eltelte után, az f) pont esetében - kivéve, ha a vezetői engedély tulajdonosa vétlen - egy év eltelte után adható ki új vezetői engedély.

(3) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visszavonhatja:

a) egy hónaptól két évig terjedő időre, ha a gépjárművezető az engedély nélküli vezetés, az üzemképtelen kormány vagy fékberendezésű jármű vezetése, a jobboldali közlekedés szabályának durva megszegése, az áthaladási elsőbbség és az előzés szabályának durva megszegése, a sebességkorlátozás jelentős túllépése, a fényszóró tompítására vonatkozó kötelesség elmulasztása, szeszesital fogyasztása gépjárművezetés közben, a közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértést [17/ 1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 43-50. §] követett el;

b) a büntető eljárás jogerős befejezéséig, ha a gépjárművezető ellen a Btk. 192/B. §-ában, a 194. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés b) pontjában, a 194/A. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés b) pontjában, a 194/B. § (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott vagy a járművezetéssel összefüggésben elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás indult;

c) egy hónaptól két évig terjedő időre, ha a fiatalkorú bűnösségét olyan bűncselekményben állapította meg jogerősen a bíróság, amely miatt a felnőtt korú elkövetők esetében járművezetéstől eltiltást kell, illetőleg lehet kiszabni;

d) egy hónaptól két évig terjedő időre, ha a gépjárművezető bűnösségét a járművezetéssel összefüggésben elkövetett olyan cselekményben állapította meg jogerősen a bíróság, amely miatt járművezetéstől eltiltás alkalmazásának nincs helye.

(4) A vezetői engedélynek a (3) bekezdés a) pontja alapján történő visszavonásához ügyészi hozzájárulás szükséges, ha a vezetői engedély az engedéllyel rendelkező személy munkakörének betöltéséhez nélkülözhetetlen.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a vezetői igazolvány, az ideiglenes vezetői engedély, a gyakorló vezetői igazolvány, a segédmotorkerékpár vezetői, a munkagép vezetői és a lovaskocsi hajtói igazolvány visszavonására is alkalmazni kell.

8. §

(1) A vezetői engedélyt, a vezetői igazolványt, az ideiglenes vezetői engedélyt, a gyakorló vezetői igazolványt, a segédmotorkerékpár vezetői, a munkagép vezetői és a lovaskocsi hajtói igazolványt a rendőr a helyszínen elveheti, ha:

a) a gépjárművezető, illetőleg a járművezető a közlekedési szabályok megsértésével halálos, életveszélyes sérüléssel járó, illetőleg tömeges balesetet okozott;

b) a helyszínen kétséget kizáróan megállapítható, hogy a gépjármű-, illetőleg a jármű vezetője ittasan vezetett;

c) a vezetői engedély visszavonásának a 7. § (1) bekezdésének e)-f) pontjában meghatározott előfeltétele állott fenn.

(2) Az intézkedő rendőrnek meg kell akadályoznia, hogy az ittas járművezető járművével elhajtson.

(3) Ha a vezetői engedélyt, az ideiglenes vezetői engedélyt, a gyakorló vezetői igazolványt, a segédmotorkerékpárvezetői, a munkagépvezetői és a lovaskocsi hajtói igazolványt a helyszínen az intézkedő rendőr vette el, azt az elvételtől számított 48 órán belül fel kell terjeszteni az illetékes rendőrhatósághoz. A rendőrhatóság a viszszavonás tárgyában az elvételtől számított 30 napon belül határoz.

9. §

(1) A legalább egy évre visszavont vezetői engedély, vagy vezetői igazolvány csak a gépjárművezetői, illetőleg járművezetői vizsga sikeres letétele után adható ki újból.

(2) Az első fokú rendőrhatóságnak a visszavonás tárgyában hozott határozata ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

Az ellenőrzőlap visszavonása

10. §

(1) A rendőrhatóság az ellenőrzőlapot visszavonhatja, ha a gépjárművezető a közúti közlekedés rendjét súlyosan veszélyezteti.

(2) Az ellenőrzőlap visszavonása tárgyában a rendőrhatóság írásbeli határozattal dönt.

(3) Az ellenőrzőlap visszavonásának időtartama hat hónaptól két évig terjedhet.

(4) Ha a visszavonás időtartama eltelt és időközben a 2. számú ellenőrzőlapot nem vonták vissza, az 1. számú ellenőrzőlapot vissza kell adni. Ha az 1. számú ellenőrzőlap Visszaadása előtt a 2. számú ellenőrzőlapot is visszavonták, a 2. számú ellenőrzőlap visszavonására meghatározott idő elteltével kell mindkét ellenőrzőlapot visszaadni.

(5) Az ellenőrzőlap visszavonását elrendelő határozat ellen benyújtott fellebbezésnek - kivéve a 3. számú ellenőrzőlap visszavonását - halasztó hatálya nincs.

(6) Az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit a vezetői igazolványok ellenőrzőlapjaira is alkalmazni kell.

Hatáskör és illetékesség

11. §

(1) Vezetői engedéllyel és vezetői igazolvánnyal, valamint a rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott külön engedéllyel kapcsolatos ügyekben első fokon a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője, másodfokon a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője jár el.

(2) Az eljárásra az a rendőrhatóság illetékes, amelynek hatósági területén az ügyfél állandó, vagy ideiglenes lakóhelye, illetőleg munkahelye van. Vezetői engedély és vezetői igazolvány kiadására az a rendőrhatóság is illetékes, amelynek területén az ügyfél gépjárművezetői, illetőleg járművezetői vizsgát tett.

(3) A rendelet 7. § (1) bekezdésének h) pontja esetében az a rendőrhatóság illetékes, amelynek illetékességi területén az állampolgár a sikertelen gépjárművezetői vizsgát tette.

Vegyes rendelkezések

12. §

(1) A vezetői engedély (az ellenőrzőlapokkal együtt kiadott, valamint az ideiglenes és a nemzetközi) és a vezetői igazolvány (gyakorló gépjárművezetői, villamos- és trolibuszvezetői) kiadásának díja húsz forint.

(2) Ha a kiállított vezetői engedély betelt, illetve névváltozás következett be, az újonnan kiállított vezetői engedély és ellenőrzőlapok kiadásának díja húsz forint.

(3) Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott vezetői engedély helyett kiadott vezetői engedély díja hatvan forint.

(4) Az ellenőrzőlap elvesztése vagy megrongálódása esetén a vezetői engedélyt az ügyfél kérelmére a (3) bekezdésben megállapított díj lerovása ellenében ki kell cserélni.

(5) A díjakat illetékbélyeggel kell leróni.

13. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a 6/1970. (VIII. 30.) BM rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépéséig kiállított vezetői engedélyek, továbbá vezetői igazolványok és ellenőrzőlapok továbbra is érvényben maradnak. A gépjárművezetői igazolványt, illetőleg hivatásos gépjárművezetői igazolványt 1972. december hó 31-ig lehet gépjárművezetői engedélyre kicserélni. A ki nem cserélt igazolványok ez időpont után érvényüket vesztik.

Benkei András s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet az 1/1972. (II. 23.) BM rendelethez

2. számú melléklet az 1/1972. (II. 23.) BM rendelethez

3. számú melléklet az 1/1972. (II. 23.) BM rendelethez

4. számú melléklet az 1/1972. (II. 23.) BM rendelethez

5. számú melléklet az 1/1972. (II. 23.) BM rendelethez

Tartalomjegyzék