1973. évi 14. törvényerejű rendelet

a Büntető Törvénykönyv, valamint a szabálysértésekről szóló törvény módosításáról

A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló, az 1966. évi 16. és 20 számú, valamint az 1971. évi 28. számú törvényerejű rendelettel módosított és kiegészített 1961. évi V. törvény (a továbbiakban: Btk.), valamint a szabálysértésekről szóló, az 1971. évi I. törvénnyel és az 1971. évi 28. számú törvényerejű rendelettel módosított 1968. évi I. törvény (a továbbiakban: Sztv.) az alábbiak szerint módosul:

1. § A Btk. 55. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"55. § A törvényben meghatározott esetekben, továbbá akkor, ha a bűncselekményt haszonszerzés céljából követték el,

a) vagyonelkobzást kell alkalmazni halálbüntetés, valamint három évet meghaladó szabadságvesztés mellett;

b) vagyonelkobzást lehet alkalmazni - ha ezt a társadalom védelme szükségessé teszi - szabadságvesztés mellett."

2. § A Btk. 68. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján, ha a törvényben megállapított büntetési tétel legkisebb mértéke)

"d) egy évi szabadságvesztés, ehelyett rövidebb tartamú szabadságvesztést, javító-nevelő munkát vagy ha - az elkövető személyi körülményeire, különösen előéletére, valamint az elkövetett bűncselekményre, annak indítékára és az elkövetés módjára figyelemmel - ez is túl szigorú, pénzbüntetést,"

(lehet kiszabni).

3. § A Btk. 296. §-a (2) bekezdésének a) 7. pontja, valamint az Sztv. 105. §-a (3) bekezdésének d) 7. pontja hatályát veszti.

4. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára